BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75747

Numer sesji rady: XXXIII
Z dnia: 30 marca 2005 r.
B.R.0041-33/2005PROTOKÓŁ NR 33/2005


obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 30 marca 2005 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XXXIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.

Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Poinformowała, że Państwo Posłowie podziękowali za zaproszenie i prosili o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki parlamentarne. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej p. Jana Kopcia, Przewodniczących Rad Miast i Gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, Przewodniczących komisji, w których kompetencjach zawarte są sprawy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym z terenu Powiatu Inowrocławskiego, Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji. Następnie Pani Przewodnicząca powitała przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych, członków Zespoły ds. Realizacji Zadań z Zakresu Promocji Zdrowia i Zapobiegania Niepełnosprawności, przewodniczących Zarządów Osiedli, prezesów Ogródków Działkowych oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 27 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wniosła autopoprawki do porządku obrad. Zaproponowała, po pkt. 20 wprowadzić:
- pkt 21 w brzmieniu „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Macieja Grola na działania Starosty Inowrocławskiego”. W tym punkcie wystąpi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Owedyk.
- pkt. 22 w brzmieniu „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji”. Ten projekt uchwały przedstawi Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt, a opinię o nim Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. Zdzisław Tyburek.
- pkt. 23 „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Powiatu p. Urszuli Iwickiej i opinia Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów p. Zdzisława Tyburka.
Następne punkty otrzymują kolejno numery: 24, 25, 26 i 27.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.
Radni nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad wraz z wniesionymi autopoprawkami.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XXXIII sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radna p. Franciszka Łopatyńska, sekretarz obrad XXXII sesji Rady Powiatu poinformowała, że zgodnie ze Statutem protokół XXXII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Protokół odzwierciedla przebieg posiedzenia XXXII sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniosła o przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.


Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XXXII sesji z 21 lutego 2005 roku.

4. Wybór sekretarza obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XXXIII sesji radnego p. Andrzeja Kozłowskiego, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnemu p. Andrzejowi Kozłowskiemu funkcję sekretarza obrad XXXIII sesji.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXXII sesji 21 lutego 2005 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.


Informacja została przyjęta.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXXII sesji 21 lutego 2005 roku.


Informacja została przyjęta.

7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 23 lutego 2005 roku do 18 marca 2005 roku.


Radny p. Piotr Szwagrzyk odniósł się do zapisu w pkt. 2 na str. 17 – „Zarząd na posiedzeniu 23 lutego 2005 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo – finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2005”. Radny powiedział, że z informacji, które posiada wie, iż Prezydent Miasta odroczył znaczną sumę podatku na czas nieokreślony. Drugi temat znacznie trudniejszy dotyczy spółki wodociągów i kanalizacji, gdzie szpital jest winien ponad 400 tys. zł. Podkreślił, że wie o terminie przesunięcia zapłaty, ale problem jest poważniejszy – grozi upadłość spółki. Radny zapytał Zarząd: „czy my jako organ założycielski, moglibyśmy pomóc szpitalowi i czy ten temat został poruszony na Zarządzie 23 lutego br.”.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski zauważył, że radny p. Piotr Szwagrzyk dotknął bardzo ważnego problemu, bowiem powszechnie wiadomo, jak trudna jest sytuacja finansowo – ekonomiczna szpitala. Sytuacja, jaka jest w szpitalnictwie w Polsce jest wynikiem złej polityki państwa. Zobowiązania naszego szpitala sięgające ponad 22 mln. zł., to jest efekt nie wywiązania się państwa z „ustawy 203”, która była uchwalona przez poprzednią kadencję Sejmu. Nasz szpital od chwili wejścia w życie ustawy wypłaca należną podwyżkę pracownikom, co stworzyło zadłużenie rzędu około 12 mln. zł. Narodowy Fundusz Zdrowia ustala limity usług medycznych w ramach zawartych kontraktów, tymczasem szpital przyjmuje znacznie więcej pacjentów. W roku ubiegłym przekroczył te limity o ponad 7 mln. zł. – bo, taka była konieczność. Pan Starosta wyraził najwyższe uznanie dla kierownictwa szpitala, dla dyrektora P. Eligiusza Patalasa, że w tych trudnych warunkach tak dobrze sobie radzą. Poinformował, że nasz szpital od kilku lat, jak wszystkie szpitale w Polsce boryka się z ogromnymi problemami. Szukaliśmy wsparcia w różnych instytucjach, jednostkach, w samorządach na terenie naszego Powiatu, skierowaliśmy apel do wszystkich mieszkańców Powiatu, o to, by ewentualnie w ramach odpisu 1% kierowali pieniądze na potrzeby szpitala. Apele takie przynoszą niewielkie skutki, poza pewną kwotą, którą przekazał samorząd Janikowa i Złotnik Kujawskich, w zasadzie nikt więcej tego wsparcia nie udzielił. W sprawie, o którą p. radny pytał – prolongaty podatku przez Urząd Miasta w stosunku do PS ZOZ- u, Pan Starosta powiedział, że poprzedni Zarząd Powiatu zawarł porozumienie w poprzednim Zarządem Miasta. Zarząd Miasta będzie zwalniać PS ZOZ z opłat w zamian za użyczenie przez Starostwo budynku po drugiej stronie ulicy, są tam biura Urzędu Miasta i Miasto nie płaci „ani grosza”. Było to honorowe uzgodnienie, które nie mogło być zawarte w formie pisemnej, bowiem takie było stanowisko Biura Prawnego – naszego i Biura Prawnego Urzędu Miasta. W negocjacjach, które były prowadzone w poprzedniej kadencji zostało to złożone na karb pewnej szlachetności i wzajemnej godności – szpital zwolniony będzie z płacenia podatku, a Starostwo nie bierze opłat za użyczenie budynku. Pan Starosta podkreślił, że traktuje to w kategoriach honorowych i powinno być tak, że to, co jest honorowo uzgodnione, powinno być honorowo spełniane. Zgodził się z radnym, że wodociągi prolongują zapłatę za pobór wody i za ścieki – jest to kwota około 400 tys. zł. i rozliczymy się z wodociągami. Odpowiadając radnemu na pytanie, czy Powiat nie może udzielić wsparcia – Pań Starosta przypomniał, że aby wspierać szpital w pozyskaniu kredytu musi być zabezpieczenie finansowe ze strony organu założycielskiego. Kilka lat temu przekazaliśmy szpitalowi na własność wszystkie budynki, jakimi dysponuje o wartości 22.500 tys. zł., bowiem Kredyt Bank, który obsługiwał szpital chciał udzielić kredytu pod warunkiem, że takie zabezpieczenia będzie. Starostwo spełniło proźbę dyrekcji szpitala i przekazało aktem notarialnym w formie darowizny te nieruchomości. Pan Starosta przypomniał również, że w poprzedniej kadencji została podjęta uchwała wyrażającą zgodę na zaciągnięcie 6 mln. zł. kredytu. Z wielkim trudem szpital sobie radzi, może nowe ustawy sejmowe przyniosą korzystniejsze rozwiązania. Powiat ponosiłby konsekwencje finansowe tylko i wyłącznie przy upadłości szpitala.

Radny p. Piotr Szwagrzyk podziękował Panu Staroście za wyczerpujące wyjaśnienia, z których wynika, że zarówno Powiat, jak i Miasto są w pełni troski o szpital.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze głosy w sprawie informacji o pracy Zarządu Powiatu. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu.
Informacja została przyjęta.

8. Interpelacje i zapytania radnych.


Radny p. Franciszek Żak poinformował, że na terenie Gminy Kruszwica odbywają się zebrania wiejskie. Jednym z wiodących tematów jest stan techniczny dróg. Radny zgłosił interpelację do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie remontu dróg na terenie Gminy Kruszwica: ulica Tryszczyńska w kierunku Paprosa, Łagiewniki – Lachmirowice w kierunku Skulska i droga powiatowa Sukowy w kierunku Strzelna, która powinna zostać wyremontowana w pierwszej kolejności, bo po uszkodzeniach zimowych jest w bardzo złym stanie technicznym.

Radny p. Lech Skarbiński:
1. Nawiązał do swojej majowej interpelacji, która dotyczyła naprawy ulicy Szymborskiej od nr 104, na odcinku około 100 metrów. Do tej pory nie została ona naprawiona i w związku z tym radny prosił o interwencję w tej sprawie.
2. Wskazał na ulicę Poprzeczną, która nie jest drogą powiatową, ale na odcinku od ulicy Przypadek do ulicy Marcinkowskiego jest według radnego w tragicznym stanie. Prosił, aby tę interpelację przekazać do władz miasta.
3. Ostatnio w środkach masowego przekazu dowiadujemy się o apelu na rzecz naszego szpitala, o odpisie 1% naszego dochodu. Również Caritas Polska takie apele rozpisuje dla potrzeb osób ubogich. W związku z tym radny zaproponował Panu Staroście, Zarządowi i Radzie Powiatu, a także władzom miasta zbiórkę pieniędzy na rzecz naszej lecznicy powiatowej pt: „Złotówka dla szpitala”. Wskazał, że inne miasta w Polsce takie akcje przeprowadzają, z wymiernym skutkiem.

Radna p. Barbara Kozłowska odniosła się do pisma, które skierował do radnej Prezydent Miasta Inowrocławia w dniu 22 lutego br., a dotyczyło ono zabezpieczenia przejścia uczniów przez jezdnię na ulicy Szymborskiej przy Szkole im. Batorego. Radna powiedziała: „ Otóż, jak już wspomniałam w swoim wcześniejszym wystąpieniu na sesji 24 listopada 2004 roku przejście to umiejscowione jest na drodze krajowej nr 15, a nie - jak sugeruje Pan Prezydent w piśmie z 17 grudnia 2004 roku skierowanym do Starosty Inowrocławskiego, że ulica jest zaliczana do kategorii dróg powiatowych. I to stanowiło meritum mojej interpelacji. Oczekiwałam również merytorycznej odpowiedzi.
Nadal twierdzę, jak wielu mieszkańców naszego miasta, że pieniądze planowane na budowę ławeczki Gen. Sikorskiego, można by spożytkować na pilniejsze potrzeby, w tym na zatrudnienie osoby przeprowadzającej dzieci.
Pani Prezydencie! Jestem radną Rady Powiatu wybraną przez mieszkańców Inowrocławia i dlatego mam moralne prawo, a wręcz obowiązek zabiegać o czynienie rzeczy pożytecznych i logicznych na rzecz miasta. Tak czynią wszyscy radni powiatowi na rzecz swoich miast i gmin i tak czyniłby zapewne Pan, gdyby był radnym Rady Powiatu.
Nie zamierzam ustosunkowywać się do dalszej treści pisma Pańskiego autorstwa, ponieważ zawiera ono garść impertynencji, których – niestety – nie zamierzam tu przywoływać, bowiem poniżej określonego poziomu dyskusji nie mam zwyczaju z nikim prowadzić”.

Radny p. Andrzej Kozłowski:
1. Poinformował, że ponad 2 miesiące temu złożył interpelację w sprawie przedstawienia kosztów utrzymania gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej i do dzisiaj nie otrzymał odpowiedzi. Radny ponowił interpelację i prosił o przedstawienie kosztów utrzymania gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej. Były obietnice ze strony Pana Wicestarosty, że zanim zostaną podjęte decyzje o ewentualnym dzierżawieniu, czy sprzedaży gospodarstw pomocniczych takowa odpowiedź zostanie udzielona. Radny poinformował, że wie, iż dyrektorzy domów pomocy społecznej zostali zobligowani do złożenia pism o rezygnacji ze stanowisk kierowników tych gospodarstw.
2. Druga interpelacja będzie się pokrywała z interpelacją radnego p. Franciszka Żaka. Na zebraniach sołeckich odbywających się na terenie Gminy Kruszwica tematem numer jeden są drogi, nie tylko ilość wyrw na tych drogach, ale również tragicznych ich stan. Nasiliło się to szczególnie na zebraniu w Sukowach, gdzie w okresie zimy nie było możliwości wyjazdu z tej wsi. Radny prosił przede wszystkim o naprawę drogi od krzyżówki Kruszwica – Baranowo – Sukowy w kierunku Strzelna i również te drogi, o których mówił radny p. Franciszek Żak. Dodał jeszcze naprawę jednej drogi przez miejscowość Szarlej – droga Inowrocław – Kruszwica.
Radny p. Zenon Bąkowski:
1. Zwrócił się z apelem do Zarządu Powiatu, aby problem dróg potraktować szerzej. Potrzebny jest odważny krok, potrzebny jest kredyt, potrzebne są działania na szerszą skalę, bo jeszcze jedna tak zima i praktycznie nie będzie, po czym jeździć.
2. Skierował zapytanie do Prezydenta Miasta, jak faktycznie wygląda próba budowy obwodnicy wokół Inowrocławia, czy będzie to działanie wspólne ze wszystkimi samorządami, czy samodzielne. Jaki jest stan tej sprawy.
3. Radny stwierdził, że potrzebny jest naszemu regionowi teren intensywnego inwestowania, teren uzbrojony, który umożliwi biednym – na dorobku przedsiębiorcom uruchamianie swoich przedsięwzięć.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała o jakiej obwodnicy p. radny mówił, o tzw. małej, czy dużej.

Radny p. Zenon Bąkowski powiedział, że wie z prasy, iż był w pewnym momencie prowadzony, szeroko zakrojony przez firmę zewnętrzną plan rozwoju regionu. Byli tam ludzi, którzy prezentowali, jak ma przebiegać ta obwodnica. Radny przypomniał, że chodzi o to, żeby „spiąć” jedną drogą wszystkie pozostałe, które wchodzą do Inowrocławia, zaczynając od strony Poznania, Kruszwicy przez Włocławek, Toruń, Bydgoszcz aż do Pakości. Taka jest potrzeba.

Radna p. Zyta Szumlańska powiedziała, że jej interpelacja jest podyktowana wypowiedzią Pana Starosty dotyczącą porozumienia między miastem a Zarządem Powiatu w sprawie najmu lokalu po byłej przychodni. Należałoby się zastanowić, czy nie naliczyć czynszu najmu miastu i wystąpić o możliwość skompensowania należności, które szpital ma względem wodociągów oraz należności, jakie miasto posiada względem Starostwa na skutek najmu lokali. Jest to istotne ze względu na zadłużenie szpitala, ponieważ po takiej kompensacie okazałoby się, iż zadłużenie szpitala względem wodociągów, a więc i miasta spada. To jest nie bez znaczenia w ogólnej złej sytuacji finansowej szpitala. Osobiście radną bardzo dziwi, że do tej pory takie porozumienie nie zostało prawnie usankcjonowane, jak również radną dziwi beztroska w nie naliczaniu tego czynszu, ponieważ budżet Powiatu stracił 3 lata na odzyskanie tych pieniędzy.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w roku 2004.


Z projektem uchwały wystąpiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska. Poinformowała, że w sprawozdaniu z działalności Centrum ujęto wszystkie zadania, które ustawa o pomocy społecznej nakłada na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zmiany, które wprowadziła w 2004 roku nowa ustawa o pomocy społecznej zostały dołączone do sprawozdania w formie zapisów ustaw i rozporządzeń w przedmiotowym zakresie. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 23 marca br. omawiali powyższy projekt uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności Centrum w roku 2004.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego za rok 2004.


Z projektem uchwały wystąpiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska. Poinformowała, że przedstawione sprawozdanie zostało podzielone na dwie części i dlatego na ostatniej stronie jest odnośnik, że rehabilitacja społeczna została ujęta w sprawozdaniu, które przed chwilą zostało przyjęte. To sprawozdanie dotyczy tylko rehabilitacji zawodowej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 23 marca br. omawiali powyższy projekt uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radna p. Zyta Szumlańska podziękowała p. Dyrektor za bardzo szczegółowe sprawozdanie i materiały, które na osobistą prośbę po posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej zostały dla radnej przygotowane, a które dotyczą ilości przyznawanych aparatów słuchowych dla osób niedosłyszących. Radna przypomniała, że co roku tym problemem się interesuje i ze zdziwieniem przeczytała, iż ilość wniosków składanych na dofinansowanie aparatów słuchowych wzrosła. Jest dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Powiedziała, że jest laryngologiem i zdaje sobie sprawę z tego, iż problem osób niedosłyszących jest bardzo ważnym problemem. Niemniej jednak ma świadomość tego, że stan zdrowia społeczeństwa pod tym względem nie pogarsza się. Według radnej jest to presja firm sprzedających aparaty słuchowe, które wręcz sugerują pacjentom, że takie dofinansowanie mogą otrzymać z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sytuacja wygląda w ten sposób, iż osoby, które powinny dostać takie aparaty, w tym przede wszystkim dzieci dostają niższe dofinansowanie z racji braku środków finansowych, a część osób bardziej przedsiębiorczych ma po trzy aparaty. Ze względu na fakt, że bardzo duże pieniądze są wydawane na aparaty słuchowe, radna wnioskowała: „co zrobić – może powołać jakąś komisję, która pomogłaby p. dyrektor oceniać kolejność przyznawania aparatów”. Poinformowała również, że dzieci z astmą oskrzelową nie mogą uzyskać dofinansowania na inny sprzęt np. „neprulizatory, które są konieczne w inhalacji leków”. Radna zwróciła się z zapytanie do p. dyrektor – jakie jest Jej zdanie w tej kwestii.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska powiedziała, że trudno jej wypowiadać się w tej kwestii. Poinformowała, że aparaty słuchowe dla dzieci są załatwiane priorytetowo. Cena jednego aparatu słuchowego to 7.800 zł., z tego 4.000 zł. refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia, a 3.800 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dziecko ma zawsze dwa aparaty słuchowe. Pani dyrektor zgodziła się z radną p. Zytą Szumlańską, że są osoby, które nadużywają tych swoich potrzeb. Jeżeli chodzi o powołanie komisji, która pomogłaby w przyznawaniu tych aparatów, to PCPR opiera się na dokumentacji medycznej i trudno oceniać czy te aparaty są bardziej, czy mniej potrzebne.

Radny p. Jan Biernacki zapytał, co jaki czas przysługuje aparat słuchowy dla dorosłych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska odpowiedziała, że dla dorosłych czas jest określony - raz na 5 lat jeżeli nie pogarsza się audiogram głuchoty. Dzieci nie mają określonego terminu, bo jeżeli u dzieci wada słuchu jest narastająca to muszą częściej mieć zmieniane aparaty.

Radna p. Zyta Szumlańska podkreśliła, że sprawa jest bardzo skomplikowana. Zaznaczyła, że nie jest winą pacjentów, iż ubiegają się o kolejne aparaty. Każdy z nas chce dobrze słyszeć i w tym celu robi wszystko, co możliwe. Chodzi o to, że firmy, które sprzedają aparaty wręcz wmawiają pacjentom, że aparat firmy X jest gorszy i oni sprzedadzą im aparat firmy Y, który będzie lepszy. Pacjent mając to na uwadze udaje się do lekarza, a lekarz ma obowiązek wystawić zaświadczenie o stanie zdrowia pacjenta, który ma niedosłuch.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała p. radnej, aby Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej zaplanowała sobie ten temat II półrocze 2005 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego za rok 2004.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Z projektem uchwały wystąpiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska. Poinformowała, że zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i środki, jakie na to otrzymano są na poziomie ubiegłego roku. Pani dyrektor powiedziała, że są to środki niewystarczające i nie tylko w dofinansowaniu aparatów słuchowych, w dofinansowaniu protez, ale także w dofinansowaniu do turnusów rehabilitacyjnych, jak również w likwidacji barier w komunikowaniu się. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 23 marca br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu P. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pani Przewodnicząca ogłosiła 7 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zwołania pierwszego posiedzenia tej Rady.


Z projektem uchwały wystąpiła Specjalistka na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia p. Wanda Batkowska. Poinformowała, że zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej Radę Społeczną powołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej. Skład Rady Społecznej i czas trwania jej kadencji określa Statut Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W myśl Statutu PS ZOZ kadencja Rady trwa 4 lata i liczy 7 osób, a w jej skład wchodzą:
- jako przewodniczący – Starosta Inowrocławski lub osoba przez niego wskazana
- jako członkowie – przedstawiciel Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w Inowrocławiu. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 23 marca br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że dokonano bardzo wnikliwego rozpoznania, kogo Radzie zaproponować w skład nowej Rady Społecznej PS ZOZ. Po zastanowieniu się Pan Starosta zdecydował, że nie będzie przewodniczącym Rady. Wskazał na osobę p. Mariana Świątkowskiego Sekretarza Powiatu, jako kandydata na Przewodniczącego tejże Rady. Pan Marian Świątkowski w poprzedniej kadencji był Przewodniczącym Rady Społecznej. Jest to człowiek niezwykle skrupulatny w pracy, dociekliwy i porządny. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wskazał, aby jego przedstawicielem w Radzie była p. Urszula Słotkowska. Pani Urszula Słotkowska jest ekonomistką z wykształcenia, była radną poprzedniej kadencji i Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, była również w Radzie Społecznej Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Bydgoszczy. Jest nieprzeciętnym znawcą problematyki finansowo-budżetowej. Pan Starosta zaproponował kandydaturę p. Jolanty Uzarczyk-Gerus, która jest ekonomistką, pracuje w Kopalni Soli w Inowrocławiu i też była członkiem tejże Rady. Ma bardzo dobre przygotowanie do pracy społecznej, jest dobrym fachowcem z zakresu budżetu, finansów i ekonomii. Następnie Pan Starosta zaproponował radnego p. Lucjana Kwiatkowskiego i radną p. Franciszkę Łopatyńską. Kolejne kandydatury to: Pan Rajmund Talaczyński i Pan Wojciech Jerzy Arczyński. Pan Rajmund Talaczyński jest naczelnym dyrektorem „Inofamy”, absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej, ukończył studia podyplomowe. Ma duże doświadczenie, pracował na wielu bardzo odpowiedzialnych stanowiskach. Pan Wojciech Jerzy Arczyński jest architektem, od wielu lat związany z Inowrocławiem i bardzo wiele dobrego czyni dla naszego powiatu również jako rzecznik dla potrzeb służby zdrowia. Aktualnie jest Prezydentem Rotary Club, organizacji międzynarodowej, która ma również swoje miejsce w Inowrocławiu. Rotary Club bardzo dużo uczynił na rzecz służby zdrowia i na rzecz naszego szpitala. Rada Społeczna pracuje społecznie, spotyka się raz w miesiącu, podejmuje ważne decyzje dotyczące szpitala, rozważają problemy natury finansowo-ekonomicznej i technicznej. Pan Starosta podkreślił, że zaproponowany przez niego skład Rady jest optymalny i daje gwarancję należytej pracy. Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Radny p. Andrzej Orczykowski w imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe” zgłosił kandydaturę radnej p. Zyty Szumlańskiej, która przyjęła propozycję i wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Społecznej PS ZOZ.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział: „Dzieło mistrza chwali”. Projekt p. Wojciecha Arczyńskiego – to jest rynek w Inowrocławiu. Jak on jest zaprojektowany, jak jest wykonany to każdy tu z obecnych wie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że Rada nie dyskutuje o rynku w Inowrocławiu tylko o Radzie Społecznej szpitala.

Radny p. Piotr Szwagrzyk podkreślił, że wyraził swoje zdanie o konkretnym dokonaniu kandydata.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są jeszcze inne głosy w dyskusji.

Radny p. Jerzy Gawęda zaapelował, aby spojrzeć trochę szerzej na szpital, bo sytuacja szpitala jest bardzo trudna. Chodzi o to, żeby wokół szpitala skupić jak najwięcej organizacji, samorządów i innych ludzi. Radny zauważył, że należałoby iść w kierunku ( zmienić zapis Statutu), żeby gminy, samorządy miały również prawo zgłaszania swoich kandydatów. Zapytał, czy Zarząd i Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej nie powinna się nad takim rozwiązaniem zastanowić.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wyjaśniła, że nie można zmieniać przepisów, a przecież istnieje możliwość zgłaszania przez radnych przedstawicieli innych samorządów terytorialnych. Pani Przewodnicząca zapytała, czy p. radny zgłasza jakąś kandydaturę.
Parytet jest taki:
przewodniczący – Pan Starosta lub osoba przez niego wskazana,
przedstawiciel Wojewody,
pozostali członkowie wskazani przez Radę Powiatu.

Radny p. Jerzy Gawęda powiedział, że zapis powinien być zmieniony – „prawo zgłaszania mają samorządy gminne, a Rada Powiatu zatwierdza”. Taki zapis musiałby jasno wynikać ze Statutu.

Radna p. Zyta Szumlańska w nawiązaniu do przedmówcy o składzie osób, które mogą wnieść jakąś pomoc szpitalowi również z racji reprezentowania określonych zakładów zaproponowała kandydaturę Prezesa „Janikosody”.

Radca prawny p. Iwona Dorna poinformowała, że w aktualnym stanie prawnym skład Rady Społecznej PS ZOZ reguluje art. 45 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Skład Rady jest taki, jak został przez Pana Starostę przedstawiony, czyli: Pana Starosta lub osoba przez niego wskazana, przedstawiciel Wojewody oraz przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu. Jeżeli Rada Powiatu przedstawiłaby kandydaturę osoby, która jest członkiem innej jednostki samorządu terytorialnego, to nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań, żeby taka osoba w skład Rady Społecznej wchodziła. Nie można natomiast wprowadzać takiego zapisu do Statutu PS ZOZ, że samorządy terytorialne (nie tylko Rada Powiatu, która organ utworzyła i która go prowadzi) mogą przedstawiać swoich kandydatów, żeby tak było musiałaby być zmieniona ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Trzeba byłoby z taką inicjatywą zmiany ustawy wystąpić do organów stanowiących prawo. Na tym etapie nie jest to możliwe.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski w nawiązaniu do wypowiedzi radnej p. Zyty Szumlańskiej poinformował, że wie, o kogo chodzi. Ten Pan chciałby być życzliwy w stosunku do szpitala tak jak jest dotychczas. Będzie mu lepiej pomagać szpitalowi z pozycji, w jakiej obecnie się znajduje. Pan Starosta uszanował wolę Tego Pana.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi kandydaturami.

Głosowanie (28)

Pani Jolanta Uzarczyk – Gerus
za- 27 radnych
przeciw – 1 radny
wstrzymał się - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że za kandydaturą Pani Uzarczyk -Gerus głosowało 27 radnych, przy 1 głosie przeciwnym.

Radny p. Lucjan Kwiatkowski
za – 27 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że za kandydaturą radnego p. Lucjana Kwiatkowskiego głosowało 27 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.

Radna p. Franciszka Łopatyńska
za – 27 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że za kandydaturą radnej p. Franciszki Łopatyńskiej głosowało 27 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.

Pan Rajmund Talaczyński
za – 26 radnych
przeciw – 1 radnych
wstrzymał się - 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że za kandydaturą Pana Rajmunda Talaczyńskiego głosowało 26 radnych, 1 radny był przeciwny i 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Pan Wojciech Jerzy Arczyński
za – 17 radnych
przeciw – 5 radnych
wstrzymało się – 6 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że za kandydaturą Pana Wojciecha Jerzego Arczyńskiego głosowało 17 radnych, 5 radnych było przeciwnych i 6 radnych wstrzymało się od głosowania.

Radna p. Zyta Szumlańska
za – 11 radnych
przeciw – 11 radnych
wstrzymało się - 6 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że za kandydaturą radnej p. Zyty Szumlańskiej głosowało 11 radnych, 11 radnych było przeciwnych i 6 radnych wstrzymało się od głosowania.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały. W § 1, w pkt. 1 jest wpisany Przewodniczący wskazany przez Starostę Inowrocławskiego – Pan Marian Świątkowski. Pani Przewodnicząca poprosiła, aby w pkt. 2 ppkt. a – przedstawiciel Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wpisać Panią Urszulę Słotkowską, w ppkt. b – przedstawiciele Rady Powiatu w Inowrocławiu wpisać: Panią Uzarczyk- Gerus, Pana Lucjana Kwiatkowskiego, Panią Franciszkę Łopatyńską, Pana Rajmunda Talaczyńskiego i Pana Wojciecha Jerzego Arczyńskiego. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: „Zwołać w dniu 18 kwietnia 2005 roku pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu”. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

Przystąpiono do głosowania.


Głosowanie (28)

za – 23 radnych
przeciw – 5 radnych
wstrzymał się - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zwołania pierwszego posiedzenia tej Rady.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.


Z projektem uchwały wystąpiła Specjalistka na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia p. Wanda Batkowska. Poinformowała, że zmiana treści § 25 w pkt. 1 lit. q Statutu PS ZOZ ma na celu dostosowanie nazwy Oddziału Urologicznego do obowiązującego prawa w tym zakresie zgodnie, z którym nazwa komórki organizacyjnej, której działalność związana jest z udzielaniem świadczeń zdrowotnych powinna odpowiadać jej specjalności tj. problemom zdrowotnym pacjentów, specjalności medycznej kierownika, rodzaju wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną. Jak wynika ze statystyki 60% pacjentów leczonych na Oddziale Urologicznym stanowią pacjenci leczeni w dziedzinie onkologii. Ponadto zmiana nazwy uzyskała pozytywna opinię konsultanta wojewódzkiego, nie przynosi również zwiększenia kosztów działalności PS ZOZ. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 23 marca br. zapoznali się przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

za- 27 radnych
przeciw – 1 radny
wstrzymało się -0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.

Pani Przewodnicząca ogłosiła 20 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2004 rok.


Z projektem uchwały wystąpił Komendant Powiatowy Policji p. Zdzisław Feit. Poinformował, że zgodnie z ustawą o Policji Komendant Powiatowy Policji jest zobowiązany złożyć roczne sprawozdanie ze swojej działalności, a także informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Radzie Powiatu, która na tej podstawie może określić w drodze uchwały istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. W uzupełnieniu przedstawił, jak wydląda zagrożenie przestępczością na terenie Powiatu Inowrocławskiego uwzględniając procentowy udział przestępstw na danym terenie gminy, czy miasta. W Inowrocławiu i Gminie Inowrocław – 71,6%, na terenie Miasta i Gminy Gniewkowo – 6,6%, Janikowo- 3,8%, Kruszwica – 7,5%, Pakość – 5,2%, Dąbrowa Biskupia – 1,6%, Rojewo – 1,5% i Złotniki Kujawskie – 2,2 % wszystkich przestępstw zaistniałych w 2004 roku. Ogółem w 2004 roku było stwierdzonych 7.216 czynów przestępczych. Również w 2004 roku były prowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego na temat bezpieczeństwa w powiecie. Z tych badań wynika, że najbardziej mieszkańcy obawiają się chuligaństwa i wandalizmu, agresywnej młodzieży oraz pobić w miejscu publicznym. Zdaniem respondentów poprawę bezpieczeństwa można podnieść poprzez zwiększenie ilości patroli w miejscach zagrożonych, zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz objęcia szerszym zakresem monitoringu ulic. Pan Komendant podziękował wszystkim samorządom Powiatu Inowrocławskiego za współdziałanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska. Poinformowała, że członkowie komisji na posiedzeniu 23 marca br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny Rady Miejskiej Inowrocławia p. Leszek Foksowicz w nawiązaniu do przedstawionego sprawozdania rocznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2004 odniósł się do tego istotnego problemu na terenie miasta. Podkreślił, że rośnie przestępczość i rosną patologie społeczne. Wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych w 2004 roku wyniósł 37,3% i jest niższy w porównaniu do 2003 roku o 2,7%. Kradzieże z włamaniem za rok miniony stanowiły 21,7% i jest to duże zagrożenie na terenie miasta – 800 kradzieży z włamaniem. Na zebraniach osiedlowych, szczególnie na osiedlu Rąbin społeczność sygnalizowała i nadal sygnalizuje, że brak jest skutecznej reakcji Komendy Powiatowej Policji wobec powtarzających się wielu włamań. Opieszałość w podejmowaniu skutecznych działań przez funkcjonariuszy policji powoduje, że eskalacja tych włamań jest coraz większa i coraz bardziej groźna. Mieszkańcy podnoszą, że brak jest działań prewencyjnych w tym zakresie. Brak jest również działań prewencyjnych w autobusach komunikacji miejskiej. Zdarzenia minionych tygodni wskazują, że kilku osobowa grupa chuliganów „paraliżuje pasażerów autobusów poprzez wulgaryzmy i urąganie starszym”. Kierowcy nie reagują, bo się boją. Radny wskazał, aby patrole policyjne w dniach, w których jeżdżą chuligani na dyskoteki (piątki i soboty) podjęły działania, żeby te bandyckie działania wyeliminować. Ponadto mieszkańcy niejednokrotnie wskazują, że niewidoczni są dzielnicowi, którzy powinni znać swoje środowisko i w ramach działań prewencyjnych wskazywać zagrożenia i je eliminować. Jeżeli nie będzie skutecznych działań, to te wszystkie rodzaje przestępczości, patologie społeczne będą się nasilać i wzrastać. Zacytował art. 11 ustawy o Policji: „....zarówno Pan Starosta jaki i Pan Prezydent Miasta może żądać od właściwego Komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego....”. Radny zauważył, że należałoby te instrumenty wykorzystać i żądać od Komendanta Policji w Inowrocławiu podjęcia takich działań, które by eliminowały zagrożenia.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że w związku z tym projektem uchwały zaproszeni zostali przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego wszystkich samorządów terytorialnych, przewodniczący rad osiedli oraz przewodniczący ogródków działkowych.

Radny p. Zenon Bąkowski powiedział, że posiada informację, iż w naszym powiecie ukradziono prawie 200 samochodów, 15% udało się odzyskać. Problem jest prozaiczny, bo wystarczy iść na giełdę używanymi częściami samochodowymi i zapytać o dokumenty osobę, która wprowadza takie części do obrotu. Handluje się częściami na zamówienie. Zaznaczył, że nie rozumie słabości naszego Państwa. Zaproponował, aby obrót częściami używanymi objąć podatkiem vat, bo musi być legalne źródło zakupu i legalne źródło sprzedaży. Przecież to są proste rzeczy i dlaczego przez kilkanaście lat nic się w tym kierunku nie robi, a Policja przy takich rozwiązaniach prawnych, co może zrobić.

Radna p. Zyta Szumlańska zapytała, czy zdarzają się wezwania do szkół i czy zanotowano przypadki pobicia uczniów szkół gimnazjalnych. Jeżeli tak, to jaka jest skal tego problemu.

Radny p. Piotr Szwagrzyk podał przykład napadu na kobietę późnym wieczorem, której wyrwano torebkę i ją pobito. Po przesłuchaniu na Komendzie, kobieta mówi, że boi się wracać do domu i słyszy od policjanta, „już panią nie okradną”.

Komendant Powiatowy Policji p. Zdzisław Feit poinformował, że do niektórych problemów, szczególnie tych poruszanych przez radnego p. Leszka Foksowicz trudno mu się odnieść. Odniósł się do przedłożonego sprawozdania, w którym wykazane, jakie czynności są wykonywane, ile jest interwencji przeprowadzonych przez policję, ile postępowań przygotowawczych, ile konwojów. Policjantów jest tyle ile jest i więcej na razie nie będzie. Policjantów staramy się kierować w miejsca publiczne, szczególnie zagrożone przestępczością i wybrykami chuligańskimi. Odpowiadając radnej p. Zyty Szulmańskiej Pan Komendant poinformował, że są zgłoszenia ze szkół dotyczące przemocy. Szczególnie są to nieporozumienia grup rówieśniczych i w takich przypadkach władnym rozpatrywania tych spraw jest Sąd Rodzinny i Nieletnich. Pan Komendant odniósł się do przykładu podanego przez radnego p. Piotra Szwagrzyka i powiedział, że Policja nie ma obowiązku prawnego odwożenia do domu, natomiast w wyjątkowych przypadkach taka możliwość istnieje.
Odnośnie stwierdzenia radnego p. Zenona Bąkowskiego – kradzieże pojazdów są tam, gdzie są duże skupiska ludności. W Inowrocławiu zginęło 149 samochodów, w Bydgoszczy 1321, w Toruniu 621 i we Włocławku 179. Te pięć miast jest szczególnie zagrożonych przestępczością samochodową. Istnieje bardzo duży problem z obrotem części zamiennych- używanych, bo ten obrót jest trudny do kontroli. Części, które nie mają numerów nie są w żaden sposób rejestrowane w przypadku kradzieży. Zgodził się z radnym, że obrót częściami zamiennymi – używanymi jest nieprawidłowy i sprzyja popełnianiu przestępstw samochodowych.

Radny p. Andrzej Antoniewicz zauważył, że zapomina się o jednej rzeczy. Policja jest od profilaktyki i od wykrywania przestępstw, a od osądzania są sądy. Według radnego prawda jest taka, że w majestacie prawa sądy same sobie tworzą tych przestępców, którzy bezkarnie wracają z powrotem w te środowiska przestępcze i dale czują się bezkarni. To jest największy problem, a nasze państwo nie potrafi wyegzekwować ładu prawnego i sama konstrukcja przepisów też pozostawia wiele do życzenia.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że poszczególne komisje Rady Powiatu, w tym Komisja Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego są otwarte na propozycje organizowania wspólnych posiedzeń z komisjami branżowymi poszczególnych samorządów terytorialnych. Dobrze byłoby, aby komisje innych samorządów, w tym inne komisje Rady Miejskiej były tak chętne do współpracy, jak Komisja, której Przewodniczy radny p. Leszek Foksowicz.

Radna p. Barbara Eska przypomniała, że w planie pracy Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego w miesiącu czerwcu br. zaplanowano spotkanie z przewodniczącymi Komisji Bezpieczeństwa z gmin Powiatu Inowrocławskiego.

Radna p. Zyta Szumlańska wróciła do tematu przez nią poruszonego dotyczącego przemocy wśród uczniów szkół gimnazjalnych, ponieważ Pan Komendant nazwał to nieporozumieniami. Powiedziała, że wie, co to są nieporozumienia, a tu chodzi o przypadki pobić z krótkotrwałą utratą przytomności. Radna zapytała, ile było takich wezwań, jak często to się zdarza, z wyszczególnieniem szkół, w których to się zdarzyło. Zaznaczyła, że większość szkół zatrudnia służby ochroniarskie i wydaje pieniądze, a nie zawsze ci ludzie spełniają swoje obowiązki, natomiast bardzo często dyrekcje szkół nie widzą lub nie chcą widzieć, co się dzieje na boisku.

Komendant Powiatowy Policji p. Zdzisław Feit odpowiedział, że statystyk szczegółowych na chwilę obecną nie posiada i trudno mu powiedzieć, w jakich szkołach, ile takich przypadków było. Natomiast przemoc w szkołach jest i różnie się ona objawia.

Radna p. Barbara Kozłowska w nawiązaniu do wypowiedzi radnej p. Zyty Szumlańskiej powiedziała, że dyrektorzy szkół nie zgłaszają Policji, tego co się dzieje dla dobrego imienia szkoły, dla „świętego spokoju”, żeby szkoła jak najlepiej wypadła w statystykach.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2004 rok.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2004 roku.


Z projektem uchwały wystąpił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej p. Sławomir Skonieczny. Poinformował, że największe zagrożenie dla Powiatu stanowią zakłady przemysłowe, transport drogowy, kolejowy, obszary leśne oraz duża ilość obiektów użyteczności publicznej. Rok 2004 był rokiem kontynuowania działań na rzecz rozszerzenia potencjału krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz przekształcenia go w System Otwarty. Aktualnie poszczególne dziedziny ratownictwa realizowane są przez następujących uczestników: dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Powiatu, Szpitalny Oddział Ratunkowy, służby, inspekcje i instytucje oraz specjaliści z dziedziny ratownictwa. W 2004 roku jednostki ratownicze interweniowały 1521 zdarzeniach. W wyniku postępującego rozwoju cywilizacyjnego sukcesywnie zwiększa się ilość interwencji Straży Pożarnej w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń – 65% wszystkich podejmowanych działań. Niepokojącym jest fakt utrzymywania się na wysokim poziomie ilości zdarzeń komunikacyjnych. Mimo trudnego okresu finansowego udało się pozyskać długo oczekiwany podnośnik 40 metrowy SH-40 firmy BUMAR-Koszalin. Podjęto inwestycję polegającą na budowie nowej siedziby dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 oraz Komendy Powiatowej PSP. Na utrzymanie pełnej gotowości jednostek OSP wchodzących w skład KSRG pozyskano dotację w kwocie 57.903 zł. z przeznaczeniem przede wszystkim na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych, sprzętu do usuwania powodzi oraz sprzętu armatury wodnej. Pan Komendant podziękował wszystkim strażakom zawodowym, ochotnikom, członkom służb ratowniczych, instytucjom, które realizowały trudne zadania ratownicze na terenie Powiatu i poza nim. Podziękował również Panu Staroście za okazaną pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, władzom samorządowym Powiatu Inowrocławskiego i sympatykom pożarnictwa. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska. Poinformowała, że członkowie komisji na posiedzeniu 23 marca br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2004 roku.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania dotyczącego funkcjonowania powiatowych instytucji kultury.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że prowadzenie działalności kulturalnej należy do zadań własnych powiatu. Powiat Inowrocławski jest organem prowadzącym dla dwóch instytucji o charakterze kulturotwórczym: Muzeum im. Jana Kasprowicza i Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka. Obydwie te placówki prowadzą szeroką działalność kulturotwórczą, edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 23 marca br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Marek Szubarga jako członek Rady Społecznej Muzeum odniósł się do przedłożonego sprawozdania dotyczącego działalności Muzeum. Poinformował, że na ostatnim posiedzeniu tejże Rady tematem była ocena działalności merytorycznej Muzeum. Rada Społeczna dość wysoko oceniła działalność merytoryczną naszego Muzeum. Wyraził nadzieję, że szybko uda się adoptować Pałac Mieszczański na przyszłą siedzibę Muzeum.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania dotyczącego funkcjonowania powiatowych instytucji kultury.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzej Florek. Poinformował, że 10 marca br. wpłynęła prośba Prezydenta Miasta o dokonanie korekt dwóch zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w przyjętym Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego. Ponieważ na inwestycje te zgłoszono wniosek o dofinansowanie z EFRR, a Plan Rozwoju Lokalnego będzie stanowił jeden z obowiązujących załączników, nazwy zadań, harmonogramy realizacji oraz koszty muszą być w pełni zgodne z danymi zawartymi w aplikacji projektowej. Podobne powody skłaniają Zarząd Powiatu o wnioskowanie zmian inwestycyjnych dotyczących Powiatu Inowrocławskiego oraz Gminy Kruszwica. Ponadto, Naczelnik wniósł do załącznika w/w projektu autopoprawki: na str. 2, poz. 8 zmianie ulegają kwoty: – Budżet państwa kwota 108.200 zł., Budżet powiatu – 328.090 zł., Środki Unii Europejskiej – 649.200 zł., łączna kwota 1.085.490 zł. oraz na str. 3, poz. 9 zmieniony zostaje termin przeprowadzenia prac: rozpoczęcie nastąpi w III kwartale 2005 roku, natomiast zakończenie prac w I kwartale 2006 roku. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 29 marca br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego ma lata 2005 -2007.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzej Florek. Na wstępnie Naczelnik wniósł autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały, gdzie § 1 otrzymuje brzmienie: „w uchwale nr XXIX/226/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005-2007 zmienionej uchwałą XXXII/244/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z 21 lutego 2005 r. wprowadza się kolejne zmiany, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały”. Ponadto, w uzasadnieniu do uchwały, drugie i trzecie zdanie otrzymują następujące brzmienia: „Zarząd Powiatu zdecydował o zgłoszeniu wniosku związanego z przygotowaniem nowej siedziby dla inowrocławskiego Muzeum. Projektowi nadano nazwę „Przebudowa i adaptacja pałacu Mieszczańskiego na Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu”. Następnie p. Naczelnik prosił o dopisanie: „Kolejna z planowanych inwestycji tj. modernizacja podjazdu Izby Przyjęć wpłynie korzystnie na dostępność usług w PS ZOZ. Zmieniony został zakres i termin pierwotnie zakładanych prac”. Poinformował, że wprowadzenie zmian w PRL Powiatu Inowrocławskiego spowodowane jest decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o obniżeniu poziomu dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego składanych w 2005 roku do poziomu 60%. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła p. Naczelnika, aby istotne i duże zmiany przekazywać radnym na piśmie przed sesją.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 29 marca br. jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszuli Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005-2007.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wskazania jednostek, które mogą gromadzić dochody na rachunku dochodów własnych oraz ustalenia źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Na wstępie p. Naczelnik wniósł autopoprawkę. Poprosił, aby w § 2 , w poz. 2, 7 i 8 dopisać zdanie: „Odpłatności za egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a które zostały zlecone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku”. Poinformował, że w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, między innymi, został uchylony art. 21 dotyczący funkcjonowania środków specjalnych przy jednostkach budżetowych, wprowadzono natomiast art. 18a dotyczący możliwości gromadzenia przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku dochodów własnych określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 29 marca br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 22)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wskazania jednostek, które mogą gromadzić dochody na rachunku dochodów własnych oraz ustalenia źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.


Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismem z 10 lutego br. przesłał plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który został przyjęty w ustawie budżetowej na rok bieżący. W przesłanym planie stan środków pieniężnych na 1.01.2005 r. stanowi kwotę 61.000 zł., a na 31.12.2005 r. 71.000 zł., a więc stany środków zwiększone zostały o 61.000 zł. Ponadto w wyniku przeprowadzonej przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa analizie planów przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zmniejszenia o kwotę 425.000 zł. przychodów, natomiast zwiększeniu o kwotę 947.000 zł. ulegają wydatki. Na skutek wprowadzonych zmian planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r. wyniesie 559,- zł. W wyniku zaktualizowania kosztorysów inwestorskich zadania pt. „Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu” zwiększeniu uległa wartość inwestycji, a tym samym zmianie uległy kwoty poszczególnych źródeł finansowania. Celem uzupełnienia wkładu własnego do kwoty 214.090 zł. dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej na kwotę 14.090 zł. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 29 marca br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał Pana Starostę, na jakie inwestycje Zarząd planuje wydać 2.637 tys. zł. z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski powiedział, że Zarząd dopiero będzie pracował nad rozdysponowaniem środków proponowanych w budżecie i propozycje po opinii Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zostaną przedstawione Radzie. Zaznaczył, że część kwoty, która w roku ubiegłym została rozdysponowana na określone zadania przechodzi na rok 2005. Jest to kwota 1.300.000 zł.- będzie rozdysponowana zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi, między innymi w tej kwocie znajduje się dalsza część remontu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 i część środków, które były przeznaczone na termomodernizację Bursy.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał, czy kwota 1.300. 000 zł znajduje się w tej kwocie 2.637.000 zł.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski odpowiedział – tak.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Macieja Grola na działania Starosty Inowrocławskiego.


Z projektem uchwały wystąpił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Owedyk. Poinformował, że pismem skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego z 7 stycznia br. Pan Maciej Grol złożył skargę na działanie Starosty Inowrocławskiego w zakresie udostępnienia zasobu dokumentacji źródłowej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Inowrocławiu. Przepisane prawem materiały źródłowe zostały zainteresowanemu w całości udostępnione. I tu trochę historii, gdyż początek źródła informacji sięga 1838 roku. Na podstawie swoich – znanych źródeł Pan Maciej Grol wskazuje, że Jego przodkowie posiadali grunt o większej powierzchni ( kiedyś nie było mapek tylko tzw. „pocztówki”), że na tych gruntach była studnia, obecnie ta studnia nie istnieje, została zasypana i dlatego wnosi do Starostwa o przekazanie mapek geodezyjnych potwierdzających według Niego słuszne uwagi. Przewodniczący poinformował, że członkowie Komisji Rewizyjnej spotkali się ze skarżącym, z pracownikami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Na ostatnim posiedzeniu, dokonano analizy około 100 stron dokumentacji (skarg, wypisów, odpisów, odpowiedzi, mapek wykonanych przez skarżącego, mapek niepotwierdzonych – z niewiadomego źródła). Przewodniczący dodał, że korespondencja między skarżącym, a Starostwem trwa od 2000 roku. W między czasie niezadowolenie Pana Macieja Grola spowodowało, że odbyła się sprawa sądowa, która nie została po myśli zainteresowanego zakończona. Starostwo udostępniało sądowi dokumenty, które posiada w swoich zasobach Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Inowrocławiu, a także dane zgromadzone w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu. Po zapoznaniu się z dokumentacją Komisja Rewizyjna stwierdziła, że ze strony Starostwa nie ma uchybień. W wyniku odpowiedzi na skargę z sierpnia 2004 roku, jaką Pan Grol otrzymał w październiku 2004 roku i w listopadzie 2004 roku, z uwagi niezadowolenia wniósł skargę w styczniu 2005 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, która została poprzez Panią Przewodniczącą skierowana na Komisję Rewizyjną. Przewodniczący komisji stwierdził, że Komisja Rewizyjna nie stwierdziła rażących zaniedbań ze strony Starostwa i uznała skargę Pana Macieja Grola za bezzasadną. Poinformował, iż skarżący może wnosić, (o czym został poinformowany) o zmianę granic gruntów tylko poprzez sąd. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania. Pani Przewodnicząca poinformowała, że § 1 otrzymuje brzmienie: „ Uznać skargę Pana Macieja Grola za bezzasadną”.

Głosowanie (25)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Macieja Grola na działania Starosty Inowrocławskiego.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.


Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że Powiat Toruński jako „Beneficjent” przesłał do podpisania Aneks z 9 marca 2005 r. do umowy o dofinansowanie projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i w związku z tym koniecznym jest dokonanie zmiany w brzmienia § 2 i § 3 uchwały nr XXX/234/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 20 grudnia 2004 roku. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 29 marca br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)

Za – 24 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

23. Rozpatrzenia projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p. o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów.


Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Poinformowała, że na jednej z poprzednich sesji Rada Powiatu wysoko oceniła zarówno sprawozdanie, jaki i pracę Pani Joanny Piątkowskiej. Pani Rzecznik wykonuje swoje zadania sumiennie, rzetelnie i sprawnie. Jest niezbędnie potrzebna w obecnej sytuacji gospodarki rynkowej, gdzie „niemoc” konsumenta wobec sprzedawcy, usługodawcy jest bez pomocy fachowej niezbędna. Ma duże osiągnięcia łącznie z wygranymi sprawami sądowymi. Pani Joanna Piątkowska wykazuje się dużym poziomem wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą należycie wykorzystuje w pracy zawodowej. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań, Pani Przewodnicząca poprosiła Panie i Panów radnych o finansowe docenienie Pani Rzecznik. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 29 marca br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i pozytywnie go zaopiniowali, za – 4 członków komisji, przy 1 głosie wstrzymującym się. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)

za – 24 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p. o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Pani Przewodnicząca p. Urszula Iwicka ogłosiła 10 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

24. Informacja na temat zagospodarowania nieruchomości po Bursie.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu.
Informacja została przyjęta.

25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że radna p. Zyta Szumlańska podziękowała za odpowiedź ustną, którą już otrzymała.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poprosił radnych, którzy zgłaszali interpelacje dotyczące dróg, aby zgodzili się na odpowiedź pisemną.
Odpowiadając radnemu p. Lechowi Skarbińskiemu Pan Starosta przypomniał, że został skierowany apel do mieszkańców o wsparcie inowrocławskiego szpitala, ale jaki będzie tego skutek - trudno powiedzieć. Kilka lat temu podjęliśmy próbę szukania wsparcia na rzecz szpitala, w sposób rzeczowy, czy materialny. Z przykrością Pan Starosta stwierdził, że odzew był bardzo mały, tylko Gmina Rojewo podjęła starania i zaproponowano szpitalowi kilka ton ziemniaków i kilkaset kilogramów kapusty. Pan Starosta zapewnił, że propozycja radnego zostanie rozpatrzona.
Radny p. Andrzej Kozłowski przypomina, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelację, którą wniósł dwa miesiące temu, a dotyczyła ona kosztów utrzymania gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej. Pan Starosta powiedział, że odpowiedź była przygotowana i p. radny otrzyma jej ksero po sesji.
Odpowiadając radnemu p. Zenonowi Bąkowskiemu, który sugeruje, aby zaciągnąć kredyt na remont dróg, Pan Starosta poprosił, aby radny wyraził zgodę na odpowiedź na piśmie.
Radna p. Zyta Szumlańska wnosiła, aby skompensować zobowiązania szpitala wobec miasta i miasta wobec szpitala. Ta forma rozliczenia była bardzo dokładnie analizowała już kilka lat temu, kiedy było zawierane porozumienie między Zarządem Powiatu, a Zarządem Miasta. Biura Prawne - Starostwa i Miasta nie znalazły możliwości, aby w sensie prawnym jakoś to umocować i aby była to dobra forma rozliczenia. Pan Starosta zapewnił, że zostanie podjęta próba rozwiązania tego problemu. Podkreślił, że nie było to na pewno zaniedbanie.

26. Wnioski i oświadczenia.


Radni nie zgłosili żadnych wniosków, ani nie złożyli żadnych oświadczeń.

27. Zakończenie.

O godzinie 15.20 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XXXIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Sekretarz obrad
Andrzej Kozłowski


Protokołowała
Jadwiga Antczak