BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75745

Numer sesji rady: XXXIV
Z dnia: 27 kwietnia 2005 r.
B.R.0041-34/2005
PROTOKÓŁ NR 34/2005
obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 27 kwietnia 2005 roku o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XXXIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.

Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Poinformowała, że Państwo Posłowie podziękowali za zaproszenie i prosili o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki służbowe, o usprawiedliwienie prosił również p. Bolesław Szulc radny Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Pani Przewodnicząca powitała Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej p. Jana Kopcia, Przewodniczących Rad Miast i Gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, przewodniczących komisji, w których kompetencjach zawarte są sprawy związane z bezpieczeństwem sanitarnym, sanitarno – weterynaryjnym, bezrobociem i problemami społecznymi z terenu naszego powiatu, Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, przewodniczących stowarzyszeń reprezentujących interesy bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, przedstawicieli przedsiębiorców, kierowników ośrodków pomocy społecznej, dyrektora i młodzież z Policealnego Studium Zawodowego FAMA, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 26 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła Wysoką Radę i zaproszonych gości o powstanie, aby minutą ciszy uczcić pamięć naszego Wielkiego Rodaka – Papieża Jana Pawła II.

Wszyscy obecni na sali obrad powstali i minutą ciszy uczcili pamięć Papieża Jana Pawła II.


2. Przyjęcie porządku obrad.


Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki powiedział, że w związku z inicjatywą Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie powołania Rady Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, w imieniu klubu SLD zgłasza poparcie dla propozycji poszerzenia wspomnianego obszaru o region inowrocławski. Zaznaczył, że w pracach nad inicjatywą Pana Marszałka czynnie uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego bydgoskiego i toruńskiego. Do prowadzonych rozmów niestety, nie zaproszono przedstawicieli Powiatu Inowrocławskiego. Liczymy jednak, że problematyka utworzenia obszaru metropolitalnego ma charakter otwarty i umożliwi to nasze czynne włączenie się do rozpoczętych prac w tym zakresie. Nasza oferta zawarta w przedłożonym Państwu „Stanowisku…” określa kierunki rozwoju Trójmiasta Bydgoszcz – Toruń – Inowrocław, zakres jego współpracy oraz ogólną koncepcję zagospodarowania terenów między tymi miastami. Przekonuje ona również do podjęcia konkretnych działań zmierzających do uwzględnienia regionu inowrocławskiego w organizacji proponowanego obszaru. Następnie Pan Wiceprzewodniczący zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Rady Powiatu o wprowadzenie do porządku obrad punktu o następującym brzmieniu: „Stanowisko Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie dołączenia powiatu inowrocławskiego do Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

Radni nie wnieśli więcej uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wniosła autopoprawki do porządku obrad. Propozycję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu p. Jana Biernackiego zaproponowała jako pkt. 9 porządku obrad, następne punkty otrzymują kolejno numery: 10, 11, 12, 13, 14, 15. Następnie Pani Przewodnicząca zaproponowała, po pkt. 15 wprowadzić:
- pkt. 16 w brzmieniu „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego”
- pkt. 17 w brzmieniu „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005-2007”
- pkt. 18 w brzmieniu „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.”,
następne punkty otrzymują kolejno numery: 19, 20. Po pkt. 20 Pani Przewodnicząca zaproponowała wprowadzić:
- pkt. 21 w brzmieniu „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi Pana Macieja Grola na działania Starosty Inowrocławskiego”
- pkt. 22 w brzmieniu „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Ciupy na działania Starosty Inowrocławskiego”,
następne punkty otrzymują kolejno numery: 23, 24, 25.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad wraz z wniesionymi autopoprawkami.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XXXIV sesji.


3. Przyjęcie protokołu obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radny p. Andrzej Kozłowski, sekretarz obrad XXXIII sesji Rady Powiatu, poinformował, że protokół XXXIII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Protokół odzwierciedla przebieg posiedzenia XXXIII sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XXXIII sesji z 30 marca 2005 roku.
4. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XXXIV sesji radnego p. Lucjana Kwiatkowskiego, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnemu p. Lucjanowi Kwiatkowskiemu funkcję sekretarza obrad XXXIV sesji.


5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXXIII sesji 30 marca 2005 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.

Informacja została przyjęta


6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał podjętych na XXXIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu 30 marca 2005 roku.

Informacja została przyjęta.


7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 23 marca 2005 roku do 12 kwietnia 2005 roku.

Radna p. Franciszka Łopatyńska odniosła się do zapisu w pkt. 3 na str. 3 dotyczącego rozdysponowania przez Zarząd Powiatu środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z informacji wynika, że na ochronę kasztanowców i zadrzewienia przeznaczono kwotę 40.000 zł. Radna zapytała, czy uwzględniono zadrzewienie przy drodze powiatowej Wola Stanomińska – Mleczkowo, gdyż taką interpelację składała w miesiącu wrześniu 2003 r. Następna sprawa dotyczy likwidacji gospodarstw pomocniczych – radna uważa, że jest to słuszna decyzja, lecz temat ten powinien zostać omówiony na posiedzeniach wszystkich komisji. Pojawiłaby się wtedy możliwość wypracowania dodatkowych wniosków, które Zarząd mógłby uwzględnić przy podejmowaniu decyzji. Następnie radna odniosła się do zapisu w pkt. 3 na str. 5 – „Zarząd na posiedzeniu 23 marca 2005 r. postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu w filię Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.”, zapytała, jakie w związku z tym faktem mogą pojawić się zagrożenia dla Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu – chodzi głównie o redukcję zatrudnienia w księgowości, administracji. Radna p. Franciszka Łopatyńska dodała, że w gminie Dąbrowa Biskupia jest duże bezrobocie i każde zwolnienie je pogłębia. Na koniec swojej wypowiedzi radna zapytała, czy został już zakupiony skokochron na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Radny p. Piotr Szwagrzyk odniósł się do zapisu pkt. 4 na str. 9 – „Zarząd na posiedzeniu 23 marca 2005 r. podjął uchwałę nr 395/2005 w sprawie powołania zespołu koordynacyjnego do spraw zagospodarowania i adaptacji budynku i terenów wokół Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345a”. Radny poprosił o przedstawienie krótkiej informacji na temat pracy tego zespołu.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski udzielając odpowiedzi radnej p. Franciszce Łopatyńskiej poinformował, że jednostki, które wystąpiły o wsparcie finansowe na ochronę kasztanowców, otrzymały je – chodzi głównie o miasto Inowrocław i gminę Gniewkowo. Droga powiatowa, o której wspomniała p. radna najprawdopodobniej nie została uwzględniona w tych działaniach.
Odnośnie gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej Pan Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu podjął już decyzję o likwidacji większości gospodarstw. Grunty zostaną wydzierżawione, a majątek trwały sprzedany. Jeżeli chodzi o przekształcenie Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu w filię Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie, Pan Starosta powiedział, że nie należy obawiać się problemów związanych z zatrudnieniem pracowników, gdyż będzie to połączenie Domów.
Starosta Inowrocławski powiedział, że skokochron zostanie zakupiony ze środków wyasygnowanych przez Miasto Inowrocław.

Głos zabrał Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski, który udzielił odpowiedzi radnemu p. Piotrowi Szwagrzykowi. Poinformował, że powołany zespół koordynacyjny do spraw zagospodarowania i adaptacji budynku i terenów wokół bursy w Mątwach pracuje intensywnie. Obecnie trwa opracowywanie projektu na termomodernizację, a następnie zostanie ogłoszony przetarg. Zarząd na swoich posiedzeniach poprosił kierowników wszystkich jednostek i wydziałów, które mają zostać dyslokowane, aby przedstawili na piśmie swoje propozycje lokalizacji. Wszystkie propozycje zostaną sprawdzone i opracowane przez Wydział Architektury i Budownictwa. Pan Wicestarosta powiedział, że uzyskał zgodę Pana Starosty i Zarządu, aby przeprowadzić przetarg na projektanta, który przygotuje projekt wewnętrznej modernizacji obiektu. Obecnie w budżecie powiatu zabezpieczono kwotę 500.000 zł, lecz cały czas trwa szacowanie kosztów. Obiekt musi być przygotowany na miarę XXI wieku, musi być funkcjonalny i dobrze wykończony. Po przygotowaniu projektu, a przed ogłoszeniem przetargu Rada Powiatu zostanie powiadomiona o stopniu zaawansowania prac.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy odpowiedzi zadowoliły Państwa Radnych, czy są jeszcze uwagi.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że na dzisiaj odpowiedzi są wystarczające. Dodał jednak, że w trakcie każdej sesji należałoby na bieżąco informować radnych o etapie prac.

Radna p. Franciszka Łopatyńska powiedziała, że składała wniosek do projektu budżetu na 2004 rok i wtedy było uwzględnione zadrzewienie na drodze powiatowej Wola Stanomińska – Mleczkowo. Nie zostało to zrobione. Jeśli zaś chodzi o Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu, radna nie do końca jest pewna, czy nie będzie zwolnień.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski przyznał rację p. radnej. Zostanie zlikwidowany 1 etat głównej księgowej i 1 etat dyrektora. Zarówno pan dyrektor jak i pani księgowa zadeklarowali odejście na emeryturę i dlatego nie będzie żadnych zwolnień ani dodatkowego zatrudnienia.

Więcej uwag nie było.

Informacja została przyjęta.


8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny p. Andrzej Kozłowski:
1. Poinformował, że otrzymał odpowiedz na interpelację dotyczącą przeprowadzenia remontów dróg Kruszwica – Sukowy oraz Kruszwica – Szarlej. Radny jechał drogą przez Szarlej i stwierdził, że żadne prace na tej drodze nie są prowadzone. Dodał, że nie chce otrzymywać nieprawdziwych odpowiedzi.
2. Druga sprawa też dotyczyła otrzymanej odpowiedzi na interpelację w sprawie funkcjonowania gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej. Radny poinformował, że nie otrzymał wyliczeń na temat utrzymania gospodarstw pomocniczych, o które prosił. Niejednokrotnie zdarza się, że interpelacje nie są przekazywane radnym w trybie ustawowym.
3. Nieudana decyzja dotycząca Bursy Szkolnej na ul. Poznańskiej powoduje wyrzucanie pieniędzy „w błoto”, radny zauważył, że nadal problem ten jest nierozwiązany. Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się 1 mln zł na termomodernizację oraz na bieżąco przekazywane są środki na utrzymanie budynku. Są to bardzo duże środki finansowe, za które najprawdopodobniej można byłoby wybudować nowy obiekt. Radny poprosił o jasne określenie terminu przeniesienia wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych do tego obiektu.


Radna p. Franciszka Łopatyńska powiedziała, że jej interpelacja dotyczy odwodnienia drogi powiatowej w Modliborzycach. W tej sprawie radna składała już interpelację w styczniu 2004 r. i w odpowiedzi została poinformowana, że problem ten może być przeanalizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w terminie późniejszym, przy sprzyjających warunkach terenowych i po otrzymaniu z Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej dokumentacji kanalizacji deszczowej. Radna po rozmowie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych dowiedziała się, że Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej nie dostarczył takiej dokumentacji. W związku z tym 6 stycznia 2005 r. radna napisała pismo w tej sprawie do wójta i w odpowiedzi poinformowano ją, że odszukano kilka egzemplarzy map kanalizacji, z których jeden egzemplarz przekazano Zarządowi Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie. Radna ponowiła tę interpelację, aby w miarę możliwości ten problem rozwiązać. O odpowiedź radna poprosiła na piśmie.

Radna p. Zyta Szumlańska poruszyła problem trybu zwoływania posiedzeń komisji. Komisje zwoływane są często w nagłym trybie, po telefonicznym zawiadomieniu, w przeddzień posiedzenia komisji. W ustaleniu terminu posiedzeń nadal nie są uwzględniane sugestie poszczególnych radnych. Charakter pracy części z nas nie pozwala z dnia na dzień wygospodarować 2-3 godzin potrzebnych na udział w pracy komisji. Szczególnie dotyczy to Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską, w których to radna często osobiście nie może brać udziału, ze względu na fakt, iż pomimo próśb kierowanych od dwóch lat, nadal są zwoływane w trybie nagłym. W związku z powyższym, w imieniu Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe”, radna zapytała, czy istnieje możliwość zwoływania posiedzeń komisji w tygodniu poprzedzającym sesję i czy istnieje możliwość zmiany trybu zwoływania posiedzeń komisji.

Radna p. Regina Czerwińska poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi na swoją interpelację, zgłoszoną na sesji 2 lutego br. dotyczącą zabezpieczenia ulicy Mała Andrzeja, która jest ulicą ślepą, chociażby przez zamontowanie barierki i fizyczne jej zamknięcie. Radna zaznaczyła, że otrzymała pismo od Starosty informujące ją o przekazaniu tej interpelacji do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Zapytała, czy coś w tej sprawie wiadomo.Radny p. Marek Rosa:
- powiedział, że nadeszła wiosna i pojawił się problem z drogami. Myślą przewodnią interpelacji radnego jest prośba o pilną lustrację dróg powiatowych i „wyłapanie” niebezpiecznych miejsc. Radny przytoczył przykład zdarzenia, jakie miało miejsce w Lisewie na drodze powiatowej nr 2359, gdzie samochód osobowy wpadł w wyrwę i wjechał do rowu,
- przypomniał, że w ubiegłym roku zgłaszał interpelację dotyczącą drogi powiatowej nr 2513 Żelechlin – Liszkowice – Stara Wieś. Radny otrzymał wówczas odpowiedź, że była ona budowana przy tzw. obniżonych kosztach z nastawieniem na ruch lokalny. Koszt budowy wyniósł około 7 mln zł i w związku z tym należy zastanowić się czy stać nas na takie wydatki. Obecny stan techniczny tej drogi jest bardzo zły, została ona „rozjechana”. Radny poprosił, aby zwiększyć nadzór nad drogami powiatowymi, aby nie dochodziło do ich dewastacji.

Radny p. Zenon Bąkowski zapytał ile czasu potrzeba na wykonanie remontów cząstkowych dróg, jaki jest ich koszt i jaka jest gwarancja za roboty na drogach. Radny poinformował, że w ubiegłym roku został położony nowy dywanik asfaltowy na odcinku drogi w Kłopocie. Za zakrętem w prawo, na tej drodze, gdzie kończy się nowy dywanik, po zimie, pojawiły się spękania a za niedługi czas powstaną wyrwy.

Radna p. Zyta Szumlańska kontynuowała temat dróg. Mówiła o drodze Inowrocław – Rojewo, którą od pewnego czasu jeżdżą samochody o bardzo dużej ładowności, mimo, iż nawierzchnia jest do tego nieprzygotowana. Ze względu na brak ograniczeń prędkości samochody te na prostych odcinkach rozwijają duże prędkości, które w połączeniu z dużą ładownością powodują niszczenie nawierzchni dróg. W ubiegłym miesiącu służby drogowe naprawiły ubytki w asfalcie powstałe na skutek zimy, które obecnie, w wyniku złej eksploatacji znów ulegają niszczeniu. Radna zapytała, czy są ograniczenia dotyczące ruchu tak dużych samochodów, jeżeli chodzi o ich ładowność, jak i rozwijaną prędkość.


9. Stanowisko Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie dołączenia powiatu inowrocławskiego do Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że w imieniu Klubu Radnych SLD Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki wystąpił z projektem Stanowiska Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie dołączenia powiatu inowrocławskiego do Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.


Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że połączone siły zawsze są lepsze niż pojedyncze, wniosek jest zasadny, popieramy go. Wiadomo też, że od dłuższego czasu temat ten jest proponowany przez Prezydenta Miasta Inowrocławia i pojawia się okazja ukłonić się wzajemnie i wspólnym wysiłkiem dążyć do celu.

Radny p. Zdzisław Tyburek stwierdził, że wniosek jest jak najbardziej słuszny i należy go poprzeć.

Radny p. Marek Rosa cofnął się pamięcią do czasów, kiedy był uczniem II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej i w programie nauczania była tzw. godzina wychowawcza. Na jedną z takich lekcji został poproszony jako gość główny urbanista powiatu, który przedstawił wizję podobną do tej- zawartej w omawianym stanowisku. Wtedy plany urbanistyczne, w trójkącie Bydgoszcz – Toruń – Inowrocław niedaleko miejscowości Chrośna, przewidywały powstanie olbrzymiego centrum handlowo – administracyjnego z dużym lotniskiem. Obecne plany są podobne do wizji ówczesnych urbanistów, a w życiu niekiedy bywa tak, że okazja trafia się tylko raz i właśnie teraz należy ją wykorzystać. Radny stwierdził, że należy w całej rozciągłości poprzeć te działania.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła Stanowisko Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie dołączenia powiatu inowrocławskiego do Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.


10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2003-2006” z uwzględnieniem realizacji Programów Europejskiego Funduszu Społecznego za rok 2004.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Elżbieta Malińska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu działając z upoważnienia Pana Starosty podejmował działania w celu pozyskania jak największej ilości środków, zarówno z Funduszu Pracy jak i z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pozyskiwane były w wyniku opracowywanych programów, według algorytmu i zostały zwiększone o około 70 %. Dało to możliwość zaktywizowania i ograniczenia w pewnym stopniu skutków bezrobocia. Pani Dyrektor poinformowała, że wszystkie przyznane środki w 2004 r. zostały wykorzystane w 100 % i w czasie ich realizacji Urząd prowadził racjonalną gospodarkę tymi środkami. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 kwietnia br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Zenon Bąkowski powiedział, że problem jest dużej wagi. To, co robi powiat w zakresie przeciwdziałania bezrobociu jest pozytywnym zjawiskiem, lecz to tylko część problemu. Stanowiska pracy mogą powstawać tylko wtedy, gdy znajdą się ludzie odważni bo nie kosztują one 100 zł. Koszt jednego stanowiska pracy waha się w granicach 100.000 zł.– 250.000zł. Lokalny biznes jest bardzo biedny i potrzeba inicjatyw, aby mógł on stanąć na nogi. Zdaniem radnego, w porozumieniu z samorządem miasta Inowrocław i gmin z terenu naszego powiatu, należałoby dokonać zamiany wszystkich gruntów znajdujących się przy domach pomocy społecznej na tereny w pobliżu miasta i stworzyć strefę intensywnego inwestowania. Należałoby stworzyć zainteresowanym dogodne warunki zakupu gruntu na raty, za niewygórowaną cenę. Radny dodał, że potrzebny jest również klimat do wspierania przedsiębiorczości i pomoc ludziom chcącym coś robić.

Radny p. Andrzej Orczykowski w swej wypowiedzi wrócił do powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, opracowanego na lata 2003-2006. Ważnym elementem likwidacji bezrobocia jest tworzenie nowych stanowisk pracy oraz rozpoczynanie działalności gospodarczej. Aby pomóc ją rozpocząć miał zostać powołany powiatowy fundusz poręczeń kredytowych, który dawałby możliwość kredytowania nowo rozpoczynanej działalności. Z informacji, jaką radny posiada wynika, że taki fundusz nie powstał i w związku z tym zapytał, czy są czynione jakieś kroki w kierunku jego powołania. W sprawozdaniu za rok 2004 wyczerpująco przedstawiono realizację programów z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie przedstawiono natomiast rozliczenia wykorzystanych środków finansowych, na co zostały one przeznaczone.

Radny p. Stanisław Owedyk zwrócił się z zapytaniem do Pani Dyrektor PUP, czy są już informacje na temat zwolnień z Huty Szkła „Irena”, z „Inofamy” i z „Modiny”. Radny poruszył również kwestię dotyczącą zatrudniania pracowników w ramach środków funduszu pracy na okres np. 4-6 miesięcy, gdzie jednym z warunków jest zatrudnienie na czas nieokreślony kilku z tych pracowników. Radny zapytał, czy to jest słuszne.

Radny p. Jerzy Gawęda powiedział, że przedstawione sprawozdanie obrazuje nam sytuację gospodarczą regionu w granicach Powiatu Inowrocławskiego. Jeżeli będziemy prowadzić dyskusję bez konkretnych wniosków, to zatrzymamy się na etapie sprawozdań nie posuwając się naprzód. Na ten temat musimy spojrzeć z innej perspektywy. Żyjemy w regionie o bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, brak jest ogólnych inicjatyw, które pozwoliłyby rozwiązać ten problem. Pojawia się również problem braku porozumienia miedzy samorządami w tej ważnej kwestii. Nie jest prawdą, że problemy, o których rozmawiamy, są niemożliwe do rozwiązania. Jeżeli chcemy naprawdę rozmawiać o gospodarce i poważnie traktować młodzież, która w przyszłości ma nas zastąpić, to musimy podejmować inicjatywy. Zdaniem radnego należy rozpocząć poważną dyskusję na ten temat na poziomie prezydenta, burmistrzów, wójtów, przedstawicieli świata biznesu z uwzględnieniem czynnika społecznego. Powinny zostać jasno określone problemy, przyczyny takiego stanu rzeczy, jak również oczekiwania samorządów. Z taką inicjatywą powinien wyjść Starosta Inowrocławski, aby grono ludzi mających wpływ na tę sytuację mogło zacząć dyskusję na temat tak ważnych problemów. Z każdym rokiem problemy te pogłębiają się i inicjatywy należałoby rozpocząć.

Radny p. Andrzej Antoniewicz powiedział, że bardzo cieszy się z faktu, iż Powiatowy Urząd Pracy wykazał taką skuteczność w pozyskiwaniu środków poprzez realizowane programy. Pozyskano ponad 5 mln zł dodatkowych środków i biorąc pod uwagę fakt, że żyjemy w regionie uznanym za region dotknięty strukturalnym bezrobociem, jest do duży sukces. Zdaniem radnego zasiłek dla bezrobotnych powinien być przyznany każdej osobie, która przepracuje jakikolwiek okres w danym roku. Jednak o tym decyduje rząd i tak naprawdę dysponujemy środkami, które są z góry określone. Radny powiedział, że na koniec nasuwa się mu takie stwierdzenie „jeżeli chcesz przeżyć prawdziwą szkołę przetrwania, to przyjedź do Polski i spróbuj prowadzić biznes”. Przez wiele lat pracowaliśmy na wizerunek Polaków bardzo ciężko. Dzięki naszym poprzednikom mamy wysoki poziom w wielu dziedzinach życia (lekarze, ludzie nauki i kultury). Gdybyśmy mieli możliwości zwiększenia nakładów finansowych na rozwój, to na pewno w wielu dziedzinach byśmy dominowali.

Radny p. Bogdan Parada powiedział, że od wielu lat jest związkowcem w dużej firmie. Na własnej skórze odczuł mocną walkę związków zawodowych o utrzymanie stanowisk pracy i do dzisiaj tak jest. Patrząc na tysiące bezrobotnych w naszym powiecie, nie mówmy, że to jest nasza wina i nasza nieudolność. Nastąpił szalony postęp techniczny, człowiek jest wypierany przez technikę. Radny stwierdził, iż nie wierzy, że uda się coś zmienić przynajmniej przez najbliższe lata, dlatego starajmy się utrzymać obecny poziom.

Radny p. Lech Skarbiński w pełni zgodził się ze swoimi przedmówcami. Dodał, że możliwości rozwojowe zakładów pracy są obecnie bardzo ograniczone. Wiąże się to przede wszystkim z brakiem ochrony rynku lokalnego, możliwości nabywcze naszego powiatu są również ograniczone, przekłada się to na brak pracy, duże bezrobocie. Dlatego jest on pełen podziwu i uznania dla Powiatowego Urzędu Pracy. Pracownicy urzędu sami zabiegają wśród pracodawców o nowe miejsca pracy.

Radny p. Zenon Bąkowski poinformował, że będąc w Stanach Zjednoczonych odwiedził pewną farmę przedsiębiorczości, gdzie młodzi ludzie prowadzili własne firmy. W naszym kraju ludzie młodzi są bardzo mądrzy, lecz nie mają gdzie „się zaczepić”, dlatego potrzebujemy takich miejsc, ktoś powinien zainicjować tego typu działania ponad podziałami partyjnymi. Polska jest biedna i jedynym hasłem powinno być „Polacy bogaćcie się”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zwróciła uwagę, że projekt uchwały był przedmiotem obrad i opinii wszystkich komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu. Komisją wiodącą była Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską, Przewodniczący tej komisji zarekomendował projekt uchwały, wszyscy radni zaopiniowali go pozytywnie. Komisje są po to, aby wypracować wnioski i przedstawić je na posiedzeniu Rady Powiatu. Pani Przewodnicząca powiedziała, że cieszy się z ożywionej dyskusji, lecz powinna ona odbyć się na poszczególnych komisjach. Poprosiła, żeby na posiedzeniu Rady Powiatu występować z wnioskami.

Radny p. Andrzej Orczykowski podzielił opinie swoich przedmówców: radnego p. Andrzeja Antoniewicza i radnego p. Zenona Bąkowskiego. Dodał, że od maja 2004 r., kiedy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej sytuacja miała się zmienić, miały być środki na tworzenie nowych miejsc pracy, na rozwój przedsiębiorczości. Jaka jest sytuacja – wszyscy wiemy.

Radny p. Jerzy Gawęda stwierdził, że pojawiają się tutaj dwa problemy. Pierwszy problem dotyczy omawianego sprawozdania, które jest sprawozdaniem z pracy, a powinno być materiałem analitycznym o szukaniu rozwiązań. Druga kwestia dotyczy zgłaszanej już wcześniej przez radnego propozycji, aby tematy, które nie wymagają od nas natychmiastowej reakcji, analizować dwustopniowo – najpierw dyskutować na sesji, wypracowywać wnioski, omawiać je na posiedzeniach komisji i na kolejnej sesji podejmować decyzje. Radny powinien mieć czas aby zapoznać się z wnioskiem, z materiałami źródłowymi. Często jest tak, że głosuje bez przekonania, nie ma możliwości zbadania niektórych wniosków.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że inicjatywy i pomysły uwzględniane były w trakcie dyskusji nad projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku na lata 2003-2006”. Dzisiaj omawiamy sprawozdanie z tych inicjatyw i realizacji zadań. Temat ten był ujęty w planie pracy Rady Powiatu na I półrocze br., materiały zostały przesłane na dwa tygodnie przed zaplanowaną sesją i radni mieli czas aby móc się przygotować do dyskusji. Następnie Pani Przewodnicząca zwróciła się do radnego p. Jerzego Gawędy z prośbą o zredagowanie na piśmie wniosku o zmianę procedur omawiania i opiniowania projektów uchwał Rady Powiatu.

Radny p. Jerzy Gawęda stwierdził, iż powyższy wniosek został tylko przypomniany, ponieważ zgłosił go na początku kadencji. Radny dodał, że go złoży, aby Rada Powiatu mogła sprawniej pracować a radni mieli możliwość głębszego zapoznania się z tematyką i wypracowania wniosków.

Radna p. Barbara Eska stwierdziła, że do tej pory nie wypracowano żadnych konkretnych wniosków, aby zwiększyć ilość stanowisk pracy. Są opracowywane bardzo dobre programy, za którymi „idą” środki finansowe, lecz od tego nie przybędzie nowych miejsc pracy.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski zabrał głos i powiedział, że jest to dyskusja o największym problemie w skali całego kraju. Odnosząc się do omawianego dziś sprawozdania, Pan Starosta stwierdził, że został on przygotowany z wielką starannością, Powiatowy Urząd Pracy do końca wykorzystał wszystkie możliwości pozyskania środków finansowych opracowując różnego rodzaju programy. Wszystkie te działania mogą tylko złagodzić problem. Pan Starosta dodał, że każdy samorząd jest suwerenny, sam podejmuje wszelkie decyzje i powiat nie może niczego narzucać. Powiat ma niewiele instrumentów, które mogłyby poprawić sytuacje na rynku pracy. Dużo większe możliwości w tym zakresie mają samorządy gminne, prowadząc politykę podatkową, wydzielając tereny pod budownictwo, jak na przykład w gminie Janikowo. Pan Starosta stwierdził, iż przyjmuje wszystkie uwagi, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy jest naszą jednostką organizacyjną, działającą pod nadzorem Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Dyrektor PUP p. Elżbieta Malińska zwracając się do radnego p. Andrzeja Orczykowskiego, wskazała na str. 9 opracowanego sprawozdania, gdzie przedstawiono podział limitu Funduszu Pracy. Pani Dyrektor zacytowała również zapis znajdujący się na str. 16: „Działania Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania ustawowe z upoważnienia Pana Starosty w konsekwencji zwiększyły środki Funduszu Pracy, przyznane algorytmem, o dodatkowe środki w wysokości 1.610.000, ze środków unijnych 2.605.500 zł, co dało do wykorzystania na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy środki finansowe w wysokości ogółem 11.568.000 zł”. Jeżeli chodzi o fundusz poręczeń kredytowych, to z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej, nie ma już takiej potrzeby, ponieważ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznawane są bezrobotnemu bez poręczenia, w wysokości 10.000 zł, pod warunkiem prowadzenia przez niego działalności gospodarczej przez co najmniej 1 rok. W 2004 roku na 98 dotacji, przyznanych bezrobotnym w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Powiatową Radę Zatrudnienia, dotację otrzymało 36 osób bezrobotnych, w tym 17 kobiet, objętych działaniem 1.2. „wprowadzenie młodzieży do 25 roku życia na rynek pracy”.

Radny p. Andrzej Orczykowski wyjaśnił, że dlatego wspomniał o funduszu poręczeń kredytowych, ponieważ na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu był obecny pracownik Powiatowego Urzędu Pracy. Informował on, że jeżeli bezrobotny rozpoczynający działalność gospodarczą chce otrzymać tą jednorazową pomoc, to musi mieć poręczycieli.

Radny p. Jerzy Gawęda ustosunkował się do wypowiedzi Pana Starosty i powiedział, że siłą struktury powiatowej nie jest wyłącznie trzymanie się zapisów ustawy, lecz również szukanie rozwiązań i podejmowanie inicjatyw wybiegających poza uprawnienia, a zmierzających do polepszenia sytuacji w danym samorządzie. Powiat również może korzystać z posiadanych praw, czyli np. inicjować spotkania z innymi samorządami, pracodawcami czy związkami zawodowymi w tym ważnym temacie. Radny podał tutaj przykład podjętego właśnie przez Radę Powiatu w Inowrocławiu stanowiska w sprawie dołączenia powiatu inowrocławskiego do Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. W związku z powyższym radny zaapelował, aby iść w kierunku szukania korzystnych rozwiązań.

Dyrektor p. Elżbieta Malińska udzielając odpowiedzi radnemu p. Andrzejowi Orczykowskiemu poinformowała, że w 2004 roku Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dwie transze na dotacje dla osób bezrobotnych. Przy przekazaniu pierwszej transzy Unia Europejska nie postawiła warunku zabezpieczenia dotacji. Zainteresowanych tym sposobem kredytowania było bardzo dużo, nie zawsze były to osoby chcące naprawdę prowadzić działalność gospodarczą i dlatego konieczne stało się podjęcie decyzji, w uzgodnieniu z Panem Starostą, o wprowadzeniu zabezpieczeń przy wypłacie drugiej transzy. Obecnie wymaganych jest dwóch żyrantów i to pozwoliło w pewnym stopniu zahamować ilość osób bezrobotnych chcących otrzymać pieniądze. W tej chwili pozostały tylko te osoby, które są naprawdę zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2003-2006” z uwzględnieniem realizacji Programów Europejskiego Funduszu Społecznego za rok 2004.

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 20 minutową przerwę i opuściła salę posiedzeń, przekazując prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu p. Janowi Biernackiemu.

Wznowienie obrad po przerwie.


11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2004 z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2006”.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Maria Kozłowska Dyrektor PCPR. Poinformowała, że w każdym z rozpoznanych obszarów problemów społecznych, wpisanych w powiatową strategię, zadania przewidziane na rok 2004 zostały zrealizowane. Z uwagi na fakt, że strategia jest programem otwartym, to w miarę potrzeb i konsultacji, wobec pojawienia się nowych, narastających problemów społecznych, będą dopisywane zadania, których rozwiązanie stanie się koniecznością. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że na posiedzeniu 25 kwietnia br. komisja zapoznała się z powyższym projektem uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki otworzył dyskusję i zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Orczykowski wskazał na zapis na str. 6 powyższego sprawozdania: „Samorząd podjął uchwałę o połączeniu niektórych placówek z jednoczesnym zachowaniem liczby miejsc rzeczywistych (do naturalnego wygaszania)”. Zapytał, czy w związku z tym jest zapotrzebowanie na miejsca w domach pomocy społecznej.
Dyrektor PCPR p. Maria Kozłowska odpowiedziała, że największe zapotrzebowanie jest na placówki dla osób przewlekle psychicznie chorych. Kolejka oczekujących jest do Domu Pomocy Społecznej w Parchniu – 3 osoby i do Domu Pomocy Społecznej w Warzynie – 4 osoby. Nie wszystkie te osoby są z terenu Powiatu Inowrocławskiego, a pierwszeństwo mają mieszkańcy naszego powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki zapytał, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pan Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki stwierdził, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2004 z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2006”.


12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2004 rok.

Z projektem uchwały wystąpił p. Jacek Obitko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Poinformował, że oceniając stan sanitarny i stan bezpieczeństwa sanitarnego naszego powiatu, stwierdzić należy, że:
- wystąpiło znaczne nasilenie zachorowań na ospę wietrzną i świnkę,
- zanotowano bardzo dużą ilość nosicieli na wirusowe zapalenie wątroby typu C,
- zarejestrowano kilka ognisk zatruć pokarmowych oraz zatruć substancjami chemicznymi,
- stwierdzono zły stan sanitarny starych kamienic oraz zły stan ulic.
Z pozytywnych zjawisk zanotowano:
- oddanie kilku nowych oraz modernizację starych obiektów poprawiających stan sanitarny i ochraniających środowisko, zwłaszcza w gminach,
- znaczną poprawę zgłaszalności chorób zakaźnych przez jednostki służby zdrowia,
- dużą ilość wykonywania szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych,
- dalszą poprawę czystości wód w kąpieliskach,
- poprawę czystości powietrza atmosferycznego, poza nadal utrzymującym się wysokim poziomem pyłu opadowego.
Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 kwietnia br. zapoznała się z przedłożoną informacją i zaopiniowała ją jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki otworzył dyskusję i zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał, czy w obecnych uwarunkowaniach prawnych Unii Europejskiej stacja sanitarno – epidemiologiczna zwiększyła swój zakres działalności, czy nie. Następnie radny wskazał na zapis na str. 61 „Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu inowrocławskiego w 2004 roku”, gdzie wyszczególniono obiekty produkcji żywności zbadane pod względem sanitarnym. Zapytał, czy prowadzi się badania i czy stacja posiada dane na temat obecności na terenie naszego powiatu żywności genetycznie modyfikowanej, głównie zbóż.

Inspektor Sanitarny p. Jacek Obitko odpowiedział, że na terenie Powiatu Inowrocławskiego nie występuje żywność genetycznie modyfikowana. Obecnie wytypowany jest jeden ośrodek w Polsce do badania takiej żywności. Bez wątpienia jest to problem przyszłości a nie dnia dzisiejszego. Jeżeli chodzi o przepisy Unii Europejskiej, Pan Doktor powiedział, że niektóre z nich są bardziej ostre, inne mniej. Niektóre normy Unii Europejskiej dopiero zaczynają obowiązywać w naszym kraju. Zmniejszył się znacznie zakres badań prowadzonych przez stację sanitarno – epidemiologiczną, wiązało się to z koniecznością likwidacji części pracowni.

Radny p. Zenon Bąkowski odniósł się do informacji Pana Doktora, że na terenie naszego powiatu nie ma żywności modyfikowanej genetycznie. Z wiedzy radnego wynika, że śruty poekstrakcyjne sojowe z rejonu Brazylii, Argentyny, Stanów Zjednoczonych wszystkie są genetycznie modyfikowane, wszystkie dodatki do produktów spożywczych, w których używa się białek jako wzmacniaczy smaku, pochodzą również z roślin modyfikowanych, następnie gluteny kukurydziane z rejonu Stanów Zjednoczonych, Brazylii. Radny nie rozumie, dlaczego w naszym kraju jest taki „medialny upór”, że nie powinno się uprawiać i spożywać takich roślin, skoro światowa konkurencja zmusza nas do korzystania z nich, a Unia Europejska i Rząd na to zezwala.

Inspektor Sanitarny p. Jacek Obitko odpowiadając potwierdził, że mogą istnieć takie substraty dodawane do żywności, jednak gotowych produktów żywnościowych modyfikowanych genetycznie na naszym rynku nie stwierdzono.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki zapytał, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pan Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki stwierdził, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2004 rok.


13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego w 2004 r.

Z projektem uchwały wystąpił p. Piotr Kuta Powiatowy Lekarz Weterynarii. Poinformował, że kontrola stanu sanitarno – weterynaryjnego na obszarze powiatu odbywa się poprzez:
- badania kontrolne i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób, które mogą być przenoszone ze zwierzęcia na człowieka,
- badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
- kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych na rynek,
- badania monitoringowe substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, zanieczyszczeń środowiskowych, skażeń promieniotwórczych i leków w tkankach zwierząt rzeźnych, żywności pochodzenia zwierzęcego, wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt,
- nadzór i kontrole nad środkami żywienia zwierząt (pasze i karmy),
- kontrole gospodarstw utrzymujących zwierzęta w zakresie dobrostanu, identyfikacji i rejestracji oraz żywienia zwierząt gospodarskich,
- egzekwowanie obowiązujących warunków weterynaryjnych we wszystkich nadzorowanych podmiotach, w tym nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanymi na rynek oraz do sprzedaży bezpośredniej,
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt.
Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił jej Przewodniczący p. Piotr Luber. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 kwietnia br. dokonała analizy przedłożonego projektu uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki otworzył dyskusję i zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Zenon Bąkowski w imieniu przedsiębiorców rolnych i rolników podziękował Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii p. Piotrowi Kucie za bardzo profesjonalną współpracę. Przeprowadzone przez unijnych inspektorów kontrole hodowli drobiu zakończyły się zaskakująco dobrymi wynikami. Życzył, aby nadal tak dobrze układała się ta współpraca.

Radna p. Barbara Eska zapytała o białaczkę bydlęcą, czy ma ona przełożenie na spożywane mleko i czego dotyczą uchybienia w zakresie warunków produkcji mleka w 14 gospodarstwach.

Powiatowy Lekarz Weterynarii p. Piotr Kuta udzielając odpowiedzi poinformował, że białaczka bydła jest chorobą wirusową, typowo zwierzęcą, która powoduje wystąpienie zmian chorobowych tylko u bydła. Jednocześnie stwierdził, że są to zwierzęta chore, są to tzw. seroreagenty dodatnie, oznacza to, że w wyniku badań surowicy krwi pobranych od tych sztuk, stwierdzono specyficzne przeciwciała. Na podstawie tego wnioskujemy, że skoro obecne są przeciwciała, to bydło miało kontakt z tymi zarazkami. Jest ono w pełni klinicznie zdrowe, nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. Można stwierdzić, że jest to bezobjawowe nosicielstwo i kontakt z patogenem, a objawia się to w badaniach laboratoryjnych obecnością specyficznych przeciwciał. Z punktu widzenia epidemiologicznego ta choroba nie ma żadnego znaczenia dla człowieka, dla jego bezpieczeństwa i zdrowia. Jeżeli chodzi o uchybienia w produkcji mleka, są one natury technicznej, sprzętowej i higienicznej. Najczęściej dotyczy to stanu technicznego budynków, stanu sanitarnego pomieszczeń, wyposażenia w określone sprzęty używane do pozyskiwania mleka, do jego przechowywania i schładzania. Na terenie naszego powiatu takich gospodarstw jest niewiele, a w ostatnich latach dokonał się olbrzymi postęp w zakresie poprawy warunków sanitarnych w gospodarstwach. Według ostatnich danych 98 % mleka, skupowanego przez mleczarnię inowrocławską , jest w klasie ekstra.

Radny p. Zenon Bąkowski zapytał, czy jest możliwość zorganizowania szkolenia dla hodowców drobiu w zakresie zagrożenia spowodowanego przez ptasią grypę. Należałoby się również zastanowić nad opracowaniem programu zapobiegania tej chorobie na terenie naszego powiatu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii p. Piotr Kuta przypomniał, że wirus powodujący grypę drobiu przełamał odporność gatunkową człowieka i powoduje bardzo poważne nieuleczalne schorzenia. Zwracając się do radnego p. Zenona Bąkowskiego Pan doktor dodał, iż skierował pismo do wszystkich właścicieli ferm, głównie indyczych, informujące, że aktualnie na terenie Włoch stwierdzono występowanie tego wirusa w hodowlach indyków. W związku z tym zwrócił uwagę na zaostrzenie wszystkich rygorów, dotyczących zabezpieczenia obiektów przed ewentualnym przeniesieniem tego wirusa, a przede wszystkim unikanie kontaktów z osobami, przebywającymi w ostatnich czasie na terenie Włoch, mogłoby to spowodować olbrzymie straty gospodarcze.
Pan Piotr Kuta przyjął propozycję radnego, stwierdzając, iż jest gotowy na współpracę i spotkanie się z właścicielami ferm drobiarskich w celu opracowania wspólnego programu zabezpieczenia obiektów przed tą chorobą.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki zapytał, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pan Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki stwierdził, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego w 2004 r.


14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kołudzie Małej Gmina Janikowo.

Z projektem uchwały wystąpił p. Jan Madziarski Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Poinformował, że uchwała ta dotyczy nieruchomości położonej w Kołudzie Małej Gmina Janikowo zajmowanej obecnie przez filię Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu. Jest to zespół pałacowo – parkowy o obszarze 4,75 ha, wpisany do rejestru zabytków i obecnie część obszaru nie jest w całości wykorzystana. Istnieje możliwość przeniesienia mieszkańców tego domu wraz z personelem do innych tego typu placówek, istniejących w Powiecie Inowrocławskim. Celem prawidłowego wykorzystania i zagospodarowania terenu jak również pozyskania środków dla budżetu powiatu zbycie tej nieruchomości w całości jest uzasadnione. Wniosł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 kwietnia br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjecie uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki otworzył dyskusję i zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pan Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki stwierdził, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kołudzie Małej Gmina Janikowo.


15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu.

Z projektem uchwały wystąpił p. Zbigniew Bańkowski Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg. Poinformował, że podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia fakt, iż zgodnie z art. 6a ustawy o drogach publicznych do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. W przypadku Powiatu Inowrocławskiego część dróg powiatowych nie spełnia kryteriów określonych w powyższym artykule. Na ogólną długość dróg kategorii powiatowej Powiatu Inowrocławskiego, która wynosi 543 km, wymogów art. 6a ustawy o drogach publicznych nie spełnia 330 km dróg. Wynika z tego, że Starosta Inowrocławski winien wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności aktów prawnych niższego rzędu z aktami prawnymi wyższego rzędu. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 kwietnia br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki otworzył dyskusję i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pan Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję.

Przystąpiono do głosowania


Głosowanie (24)
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki stwierdził, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu.


16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.

Z projektem uchwały wystąpił p. Andrzej Florek Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu. Poinformował, że 11 kwietnia br. wpłynęła prośba Burmistrza Kruszwicy o dokonanie korekt trzech zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w przyjętym Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego. Przedstawione zmiany wymagane są przez Departament Wdrażania Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu , a dotyczą nazw zadań, kwot przeznaczonych na nie oraz terminów realizacji. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 kwietnia br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki otworzył dyskusję i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pan Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (22)

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki stwierdził, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.


17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005-2007.

Z projektem uchwały wystąpił p. Andrzej Florek Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu. Poinformował, że Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu na zakup aparatury medycznej. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 100.000 zł, Zarząd Powiatu zaakceptował powyższy wniosek. Zadanie to powoduje konieczność zmodyfikowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005-2007. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 kwietnia br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki otworzył dyskusję i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pan Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję.

Przystąpiono do głosowania

Głosowanie (24)

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki stwierdził, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005-2007.


18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że została uruchomiona rezerwa ogólna i celowa. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 100.000 zł na dotację celową dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na zakup sprzętu: 75.000 zł na wideogastroskop, 25.000 zł na mikrotom saneczkowy. Z rezerwy celowej natomiast przeznacza się kwotę 60.000 zł na dotację celową dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu na prowadzenie w 2005 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 kwietnia br. omawiała powyższy projekt uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki otworzył dyskusję i zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Nowakowski w imieniu wszystkich pacjentów Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej podziękował za pozytywną opinię o powyższym projekcie uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki zapytał, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pan Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki stwierdził, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki ogłosił 10 minutową przerwę.

Wznowienie obrad po przerwie.

Na salę posiedzeń powróciła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka i przejęła prowadzenie obrad.


19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2004 rok:

a) rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2004 rok.


W imieniu Zarządu Powiatu głos zabrała p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że Zarząd Powiatu w Inowrocławiu działając na podstawie artykułu 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok Radzie Powiatu w Inowrocławiu oraz przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania. Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok został opracowany w oparciu o znowelizowaną ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta dokonała przełomu w finansowaniu samorządów. Od 2004 roku niektóre zadania z zakresu administracji rządowej, dotowane do tej pory dotacjami z budżetu Państwa, stały się zadaniami własnymi powiatu. Dotyczy to wydatków związanych z utrzymaniem rodzin zastępczych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, nadzorem nad gospodarką leśną. Od 2004 r. powiaty nie otrzymują również subwencji na utrzymanie dróg. Na pokrycie utraconych dotacji i subwencji zwiększony został udział w podatku dochodowym od osób fizycznych z 1 % do 8,5% i od 2004 roku dochodem własnym powiatu stał się 1 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle powyższych zmian, po dokonaniu przeliczeń budżet na 2004 r. uchwalony został 25 lutego 2004 r. Uchwalony budżet zakładał deficyt w kwocie 3.000.000 zł., w trakcie jego realizacji Rada Powiatu podjęła 10 uchwał, a Zarząd Powiatu 16 uchwał zmieniających budżet. Wprowadzone zmiany planów doprowadziły, że budżet Powiatu Inowrocławskiego na dzień 31 grudnia 2004 r. został zrównoważony (prognozowane dochody pokryły planowane wydatki). Dochody wykonane zostały w 100,07 %, wydatki w 98,75% i w wyniku tego powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1.132.145 zł. Ostatecznie, po sporządzeniu sprawozdań budżetowych rok 2004 zamknął się nadwyżką skumulowaną w kwocie 1.418.893 zł. Na nadwyżkę budżetową składa się:
- nadwyżka z lat ubiegłych – 286.748 zł
- nadwyżka roku 2004 – 1.132.145 zł
Dochody jakie osiągnął Powiat Inowrocławski w 2004 r. były wyższe o 11,3 % od wykonania roku 2003, a wydatki pochłonęły o 9,3 % więcej środków. Wydatki na inwestycje w 2004 r. wzrosły o 112 % w stosunku do lat ubiegłych. Na 31 grudnia 2004 r. Powiat Inowrocławski dysponował majątkiem w łącznej kwocie 50.401.320 zł wartości netto (tj. wartość początkowa pomniejszona o umorzenia). Zarząd Powiatu, w trakcie realizacji budżetu, nie korzystał z otrzymanego od Rady Powiatu upoważnienia do zaciągania krótkoterminowych zobowiązań i poręczeń. W 2004 r. opracowane zostały: Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego, Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005-2007. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z założeniami Rady Powiatu. Na zakończenie swego wystąpienia p. Anna Berendt wniosła w imieniu Zarządu Powiatu o przyjęcie przedłożonego sprawozdania.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Owedyk, który w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił Radzie Powiatu opinię o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2004 rok przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu (tekst opinii w załączeniu).

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka przedstawiła Uchwałę Nr 14/S/2005 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2004 rok (uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu). Następnie Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad przedłożonym sprawozdaniem i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

W imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej wystąpiła radna p. Wanda Bańkowska, która przedstawiła stanowisko Klubu. Poinformowała, że Klub z wielką wnikliwością przeanalizował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2004 rok. W 2004 r. Powiat Inowrocławski wypracował 85.441.305 zł dochodu przy wydatkach w kwocie 84.309.160 zł, co oznacza, że planowane dochody wykonane zostały w 100,07 %, a planowane wydatki w 98,75 %. Wykonanie budżetu za 2004 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.132.145 zł, mimo, że przyjęty w dniu 25 lutego 2004 roku uchwałą nr XX/127/2004 w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok zakładał 3.000.000 zł deficytu. Z wielką satysfakcją przyjęto fakt, że Zarząd Powiatu po raz pierwszy pozyskał środki unijne (stypendia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnpazjalnych) oraz dołożył wszelkich starań, aby rok 2004 zakończony został bez zobowiązań wymagalnych. Biorąc pod uwagę szczupłość środków jakimi Zarząd Powiatu dysponował, stwierdzić należy, że równomiernie je dzielił wykazując troskę o wszystkie dziedziny życia społecznego. Dowodem tego jest zapewnienie podległym jednostkom niezbędnych środków do ich prawidłowego funkcjonowania. Radna poinformowała, iż w oparciu o szczegółową analizę przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok, pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, radni z Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej będą głosować za udzieleniem Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu absolutorium za 2004 rok.

Radny p. Andrzej Antoniewicz w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego poinformował, że po wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego sprawozdania oraz bacznej obserwacji pracy Zarządu Powiatu Klub będzie głosował za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za 2004 rok. Dodał, że jest to wspólny sukces nas wszystkich, świadczy to nie tylko o prawidłowym planowaniu budżetu lecz również o skutecznym i rozsądnym gospodarowaniu środkami finansowymi.

Radny p. Lech Skarbiński w imieniu Klubu Radnych „Obywatelski Ruch Samorządowy” stwierdził, że był to trudny rok, nie na wszystkie zadania starczało środków finansowych, Zarząd Powiatu gospodarował nimi bardzo roztropnie i prawie wszystkie zadania zaplanowane w budżecie zostały wykonane. Zarząd Powiatu nie skorzystał z upoważnienia Rady Powiatu do zaciągnięcia kredytu - fakt ten Klub wysoko sobie ceni i dlatego będzie głosował za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.

Radna p. Barbara Kozłowska powiedziała, że w 2004 roku w Starostwie były przeprowadzane kontrole przez Najwyższą Izbę Kontroli. Poprosiła o przybliżenie radnym wyników tych kontroli.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiedział, była kilkumiesięczna kontrola NIK, która w sposób niezwykle skrupulatny dokonywała oceny i analizy realizacji budżetu za rok ubiegły. Pan Starosta stwierdził, że ocena wypadła pozytywnie, nie wniesiono żadnych istotnych uwag za wyjątkiem jednego przypadku. Wskazano, że w sposób niedostateczny egzekwowano należności od firmy z terenu Powiatu Inowrocławskiego, która została zlikwidowana.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

b) wniosek Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2003 rok


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Stanisława Owedyka o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2004 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Owedyk poinformował, że Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wnioskami i dokumentami związanymi z przygotowaniem materiałów do absolutorium, składa wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2004 rok (treść wniosku w załączeniu).

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przedstawiła Uchwałę Nr 14/Kr/2005 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2005 roku dotyczącą zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2004 rok (uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu).

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2004 rok

Głosowanie (26)

za – 22 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 4 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2004 rok.

Następnie Pani Przewodnicząca złożyła gratulacje na ręce Przewodniczącego Zarządu Powiatu Starosty Inowrocławskiego p. Leonarda Maciejewskiego.

Głos zabrał p. Leonard Maciejewski Starosta Inowrocławski i powiedział: „Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, już po raz szósty Zarząd Powiatu staje przez obliczem Wysokiej Rady z pokorą i poczuciem sprawiedliwości oraz dumy. Rok ubiegły był niezwykle trudny, pojawiały się przeszkody. Pracowaliśmy bardzo porządnie, co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa, wielomiesięczna kontrola Najwyższej Izby Kontroli i za to chciałbym Wam Drodzy Państwo podziękować. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi, swoim współpracownikom. Bez waszego wysiłku, rozsądku, uczciwości, rzetelności trudno byłoby ten budżet tak zrealizować i wykonać. Dziękujemy wam za to.”


20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że projekt stosownej uchwały wszyscy radni otrzymali w dostarczonej korespondencji. Pani Przewodnicząca stwierdziła, iż dzięki Panu Staroście „firma” pracuje tak, a nie inaczej, o czym świadczy udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. W związku z powyższym Pani Przewodnicząca uważa za zasadne, aby podwyższyć wynagrodzenie dla Starosty Inowrocławskiego p. Leonarda Maciejewskiego. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 kwietnia br. omawiała powyższy projekt uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.


Głosowanie (26)

za – 22 radnych
przeciw – 4 radnych
wstrzymało się – 0

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego.


21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi Pana Macieja Grola na działania Starosty Inowrocławskiego.

Z projektem uchwały wystąpił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Owedyk. Poinformował, że skarga pana Macieja Grola na działania Starosty Inowrocławskiego była rozpatrywana na XXXIII sesji 30 marca br. i Uchwałą Nr XXXIII/265/05 Rada Powiatu uznała ją za bezzasadną. Pan Maciej Grol 5 kwietnia br. złożył kolejną skargę na postanowienia zawarte w podjętej uchwale. Skarga ponownie dotyczyła działań Starosty Inowrocławskiego. Omawianą skargę Pani Przewodnicząca przekazała do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną, która podtrzymała swoje poprzednie stanowisko, iż Pan Maciej Grol ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi Pana Macieja Grola na działania Starosty Inowrocławskiego.


22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Ciupy na działania Starosty Inowrocławskiego.

Z projektem uchwały wystąpił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Owedyk. Poinformował, że pismem z 22 lutego br. p. Jan Ciupa zwrócił się do Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian organizacyjnych dotyczących obsługi mieszkańców w sprawach komunikacyjnych. Przewodnicząca Rady Powiatu przekazała wniosek p. Jana Ciupy Staroście Inowrocławskiemu, który w piśmie z 15 marca 2005 r. udzielił zainteresowanemu wyjaśnień w tej sprawie. Pan Jan Ciupa uznał przedłożone wyjaśnienie Starosty Inowrocławskiego za niewystarczające i wniósł skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Kolegium przekazało ten wniosek według właściwości Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu, która skierowała go do rozpatrzenia przez komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 22 kwietnia zapoznała się z dokumentacją, przeprowadziła analizę wyjaśnień udzielonych zainteresowanemu i uznała skargę p. Jana Ciupy za bezzasadną. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania. Pani Przewodnicząca poinformowała, że § 1 otrzymuje brzmienie: „Uznać skargę Pana Jana Ciupy za bezzasadną”.

Głosowanie (25)

za – 24 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Ciupy na działania Starosty Inowrocławskiego.


23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski, udzielając odpowiedzi na interpelacje, zwrócił się z prośbą do radnych, którzy składali interpelacje w sprawach dotyczących dróg powiatowych, aby przyjęli wyjaśnienia na piśmie.
Radnemu p. Andrzejowi Kozłowskiemu, który podnosił sprawę niewykonania remontu drogi Kruszwica – Szarlej, Pan Starosta odpowiedział, że odcinek tej drogi jeszcze nie został wyremontowany. Został jednak przeprowadzony przegląd stanu technicznego dróg powiatowych i sukcesywnie wszelkie niezbędne remonty są przeprowadzane. Również ten odcinek drogi będzie remontowany.
W sprawie podniesionej również przez radnego p. Andrzeja Kozłowskieg, a dotyczącej braku informacji na temat kosztów utrzymania gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej, Pan Starosta poinformował, że te dane zostały ujęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2004 r. Według wyliczeń przekształcenia domów pomocy społecznej przyniosą znaczne oszczędności, w skali roku będzie to kwota około 500.000 zł.
Pan Starosta nie zgodził się z uwagą radnego p. Andrzeja Kozłowskiego, zdaniem którego niecelowe jest przeprowadzanie termomodernizacji budynku bursy szkolnej w Mątwach. Pan Starosta stwierdził, że budynek wymaga wykonania tych prac i zostaną one przeprowadzone.

Radnej p. Reginie Czerwińskiej, która pytała, na jakim etapie jest jej interpelacja dotycząca zabezpieczenia ulicy Mała Andrzeja, Pan Starosta odpowiedział, że przekazał pismo w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Do tej pory nie nadeszła żadna odpowiedź i w związku z tym ponownie wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Bydgoszczy.


24.Wnioski i oświadczenia.

Radny p. Marek Rosa na ręce Przewodniczącego Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Mariana Świątkowskiego złożył gratulacje dla dyrekcji i całego personelu szpitala z okazji uzyskania tytułu „Szpital przyjazny dziecku”. Gratulacje te radny złożył w imieniu klubu radnych „Porozumienie Samorządowe”.


25. Zakończenie.

O godzinie 15.45 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XXXIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Sekretarz obrad
Lucjan Kwiatkowski


Protokołowała
Karolina Florczyk

Załączniki:

zal.xxxiv.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 284KB
  Data dodania: wtorek, 28 lutego 2006, godz. 11:40
  Typ MIME: application/pdf