BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75787

Numer sesji rady: XXXV
Z dnia: 1 czerwca 2005 r.
B.R.0041-35/2005
PROTOKÓŁ NR 35/2005


obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 1 czerwca 2005 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XXXV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.

Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Poinformowała, że Państwo Posłowie podziękowali za zaproszenie i prosili o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki parlamentarne. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej p. Jana Kopcia, Przewodniczących Rad Miast i Gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, Zarząd Rady Organizacji Pozarządowych, Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego”. Bardzo serdecznie Pani Przewodnicząca powitała młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z opiekunem Panią Honoratą Züger, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 25 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.


2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.
Radni nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XXXV sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radny p. Lucjan Kwiatkowski, sekretarz obrad XXXIV sesji Rady Powiatu poinformował, że zgodnie ze Statutem protokół XXXIV sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Protokół odzwierciedla przebieg posiedzenia XXXIV sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XXXIV sesji z 27 kwietnia 2005 roku.

4. Wybór sekretarza obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XXXV sesji radnego p. Jerzego Naumanna, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnemu p. Jerzemu Naumannowi funkcję sekretarza obrad XXXV sesji.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXXIV sesji 27 kwietnia 2005 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.


Informacja została przyjęta.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXXIV sesji 27 kwietnia 2005 roku.


Informacja została przyjęta.

7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 20 kwietnia 2005 roku do 18 maja 2005 roku.


Radna p. Franciszka Łopatyńska odniosła się do pkt 8 na str. 10, gdzie Zarząd informuje o zakupie centrali telefonicznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego. Zapytała, czy zakup ten dotyczy Bursy, czy też nowej centrali do Starostwa. Następnie radna zapytała, jaką kwotę stanowi rezerwa ogólna zapisana w budżecie. Ponadto p. radna odniosła się do pkt 4 na str. 14. Chodzi o budynek, który ma być przekazany na rzecz Prokuratury. Zapytała, na jakiej zasadzie będzie ten budynek przekazany – sprzedaż, dzierżawa, czy umowa użyczenia i co na tym zyska Powiat. Na stronie 15 w informacji dotyczącej dzierżawy gospodarstw pomocniczych DPS-ów nie ma Parchania. Zapytała, czy uregulowana jest własność tego gospodarstwa, czy może jest to związane z tym, że od 1 lipca br. ma być filią DPS w Kawęczynie. Zapytała, czy wydzierżawienie gospodarstw pomocniczych będzie odbywało się w drodze przetargu ograniczonego. Jeżeli temat ten będzie omawiany na posiedzeniach komisji, to czy radni mogliby otrzymać wykaz wartości majątku tych gospodarstw. W nawiązaniu do zapisu na str. 25 – „Sprawy z zakresu Biura Kontroli” radna zapytała o wyniki przeprowadzonych kontroli.

Radny p. Piotr Szwagrzyk wskazał na pkt 4 na str. 3 dotyczący ustalenia wysokości czynszu w 91 lokalach, które znajdują się w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Zapytał o wysokość tego czynszu. Na str. 13 w pkt 1 Zarząd informuje, że postanowił wnieść projekt uchwały pod obrady Rady w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Ostrowie Gmina Kruszwica. Dotyczy to inwestycji – budowy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie. Radny zauważył, że nie jest podane, na jaką to jest kwotę, a radni powinni to wiedzieć. W nawiązaniu do przedmówczyni w sprawie przekazania budynku na rzecz Prokuratury, radny stwierdził, że zawsze muszą być dwie strony zadowolone, a społeczeństwo najbardziej. W związku z tym, że jest to załatwiane przez wojewodę radny prosił, aby poruszyć temat III LO. Część budynku jest własnością wojewody i może to być „mocna karta do przetargu”.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odniósł się do dwóch zapytań, które zgłosiła radna p. Franciszka Łopatyńska i radny p. Piotr Szwagrzyk, a dotyczących budynku mieszącego się przy ul. Roosevelta 23, w którym mieści się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Wydziału Komunikacji i Dróg. Stan prawny jest taki, że nie ma decyzji deklaratywnej wojewody. Na tej sali kilka lat temu podnoszono, między innymi przez radnego p. Szwagrzyka, aby rozważyć możliwość poprawy warunków pracy dla Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu. Podobne propozycje i wnioski były kierowane przez innych radnych, z poprzedniej i obecnej Rady. Prokuratura pracuje w bardzo złych warunkach, bowiem na powierzchni użytkowej 220 m pracuje 16 prokuratorów i obsługa. Zarząd z pewną życzliwością przyjął prośbę Prokuratury Wojewódzkiej i Prokuratury Rejonowej, aby rozważyć możliwość przekazania im tego budynku. Zainteresowany jest też tym Pan Wojewoda, który prosił o przychylne rozważenie tej propozycji. Aktualnie sprawę bada Biuro Prawne i Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – jakie i czy wogóle istnieją możliwości, żeby ten budynek przekazać. Ze wstępnej wiedzy, jaką posiada Zarząd jest to dość prosta sprawa. Można zwrócić ten budynek do zasobu Skarbu Państwa, który w istocie jest w tych zasobach i wówczas Wojewoda mógłby użyczyć go Prokuraturze. Zastrzegamy sobie, że powinniśmy odzyskać pieniądze, jakie Starostwo zainwestowało w ten obiekt, kiedy był przystosowywany pod potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także Wydziału Komunikacji i Dróg. Tutaj jest absolutna gwarancja, że poniesione koszty z pewną nawiązką będą zwrócone. Pan Starosta zauważył, że z punktu widzenia interesu publicznego byłoby ze wszech miar uzasadnione ten budynek przekazać na rzecz Prokuratury Rejonowej.
Pan Starosta odpowiadając radnej p. Franciszce Łopatyńskiej na temat przeprowadzonych kontroli poinformował, że w Centrum Kształcenia Ustawicznego nie stwierdzono żadnych, istotnych uchybień. Natomiast w II Liceum Ogólnokształcącym według naszego przypuszczenia mogły nastąpić pewne nieprawidłowości przy realizacji zamówienia publicznego dotyczącego adaptacji budynku. Po zakończeniu kontroli Zarząd zapoznał się z protokołem i poprosił dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych i inspektora nadzoru o wyjaśnienia na piśmie. Takie wyjaśnienia otrzymałem i zostały one skierowane do Biura Prawnego. Opinię Biura Prawnego otrzymałem i dzisiaj rano Zarząd zapoznał się z nią. Jednak nie zostało zajęte stanowisko. Zarząd spotka się ponownie po sesji. Pan Starosta poinformował, że są pewne nieprawidłowości, ale powstały one w Starostwie. Jeżeli chodzi o centralę telefoniczną, o którą pytała radna p. Franciszka Łopatyńska to Pan Starosta poinformował, że centrala ta ma być zamontowana w Starostwie i będzie ona kompatybilna z centralą, która będzie zamontowana w Bursie w Mątwach.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski udzielił odpowiedzi na pytanie radnej p. Franciszce Łopatyńskiej odnośnie dzierżawy gospodarstwa pomocniczego w Parchaniu. Wyjaśnił, że nie jest dokończona procedura komunalizacyjna tego gospodarstwa i jest to dalej własność Skarbu Państwa. O ile będą podjęte przez Radę uchwały ( na najbliższej sesji) o dzierżawie pozostałych gruntów gospodarstw tj. Ostrowa, Warzyna, Kawęczyna to Pan Starosta w imieniu Skarbu Państwa na podobnych warunkach gospodarstwo w Parchaniu wydzierżawi. Radnego p. Piotra Szwagrzyka, który pytał o Ostrowo Pan Wicestarosta poinformował, że Zarząd już dłuższy czas tym problemem się zajmuje. Zarząd przyjął koncepcję, jaką Wydział Architektury i Budownictwa przygotował – rozdzielił ten obiekt na trzy mniejsze obiekty. Stąd propozycja podjęcia uchwały o zbyciu tych trzech niejako wydzielonych obiektów. Zarząd ma nadzieję, że w takiej formie łatwiej będzie ten duży obiekt sprzedać.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt odpowiadając radnej p. Franciszce Łopatyńskiej na temat wysokości rezerwy ogólnej poinformowała, że w/w rezerwa była utworzona w kwocie 500 tys. zł., co stanowiło 0,56% planowanych wydatków ogółem. Obecnie kwota rezerwy wynosi 321.210.00 zł., czyli rozdysponowana została kwota 178.090.00 zł. Natomiast z rezerwy celowej, z kwoty 195.500.00 zł rozdysponowano kwotę 126.350.00 zł. i pozostaje 69.150.00. zł.

Radny p. Piotr Szwagrzyk przypomniał, iż podnosił, aby w rozmowach dotyczących przekazania budynku Prokuraturze ostatecznie uregulować sprawę własności budynku III Liceum Ogólnokształącego.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że było wystąpienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z sugestią, aby rozważyć przejęcie Zespołu Szkół Medycznych do zasobów Szkół Ponadgimnazjalnych w Powiecie. Zarząd oczekuje na precyzyjne wyliczenia, ile wynosi subwencja na utrzymanie tej placówki i na młodzież tam się uczącą.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wyjaśniła, że właścicielem tej nieruchomości jest Urząd Marszałkowski, a nie Wojewoda.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze głosy w sprawie informacji o pracy Zarządu Powiatu. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu.
Informacja została przyjęta.


8. Interpelacje i zapytania radnych.


Radny p. Piotr Szwagrzyk złożył interpelacje na piśmie, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała p. radnego, którą działkę proponuje wydzierżawić.

Radny p. Piotr Szwagrzyk odpowiedział, że nieruchomość, gdzie obecnie znajduje się Wydział Komunikacji i Dróg oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: wydzierżawić, a nie sprzedawać.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że przy omawianiu „Informacji o pracy Zarządu” było mówione, że ten budynek rozważa się przekazać Prokuraturze i p. radny też był za tym, żeby tak zrobić.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że przekazanie może być, ale na jakich warunkach – czy wydzierżawienie, czy sprzedaż – bo to duża różnica.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy p. radny proponuje wydzierżawić Prokuraturze, czy komuś innemu.

Radny p. Piotr Szwagrzyk odpowiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten budynek wydzierżawić Prokuraturze.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zauważyła, że z pierwszej interpelacji uzyskaliśmy bardzo cenną informację. Poprosiła Pana Starostę, aby wziął pod uwagę, co p. radny powiedział, że obiekt w Kościelcu został przejęty z naruszeniem prawa. Pani Przewodnicząca zapytała, czy p. radny ma sprawdzone informacje, że Kościelec w 1946 został przejęty niezgodnie z ówczesnym prawem? Bo może Starostwo o tym nie wie? Pani Przewodnicząca powiedziała: „Panie i Panowie radni interpelacje, które są zgłaszane powinny być prawdziwe (jeżeli są w nich tak jednoznaczne stwierdzenia), ponieważ my jesteśmy również radnymi, którzy mają służyć pomocą organowi wykonawczemu, jakim jest Starostwo. A to jest niezmiernie ważna informacja. Więc albo Pan słyszał, albo Pan wie. Proszę precyzyjnie mówić”.

Radna p. Zyta Szumlańska przypomniała, że w sobotę w „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł, z którego dowiedzieliśmy się, iż PS ZOZ Inowrocław wygrał sprawę w Sądzie Apelacyjnym przeciwko Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej o koszty związane z podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników w oparciu o ustawę 203. Wskazała, że wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja finansowa PS ZOZ – u. W „Informacji o pracy Zarządu” jest notatka, iż powyższa sytuacja wynika w dużej części z wysokich kosztów poniesionych na wspomnianą podwyżkę. Radna zapytała, czy Zarząd Powiatu zamierza - i w jaki sposób - włączyć się, pomóc dyrekcji szpitala w dalszej próbie pozyskania tych środków na powyższy cel, czy też za pomocą działań prawnych, bądź korzystając z autorytetu samorządu.
Radna p. Zyta Szumlańska pogratulowała Dyrektorowi PS ZOZ p. Eligiuszowi Patalasowi osiągniętego przez szpital sukcesu tj. wygranego procesu.

Radna p. Regina Czerwińska zwróciła uwagę na ul. Szymborską, która jest drogą powiatową. Na wysokości „Sokolni” znajduje się parking oraz chodnik, w bardzo złym stanie technicznym – są tam same dziury. Radna wnioskowała o szybką naprawę wspomnianego odcinka ulicy.

Radny p. Piotr Szwagrzyk poinformował, że w między czasie odszukał przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zacytował art. 34 pkt 1 „W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Punkt 3 „Zbycie nieruchomości nie może nastąpić, jeżeli toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”. Pan radny zacytował również art. z gazety „Prawo, co dnia” „.....Nadal jednak otwarta będzie dotychczasowa droga do odzyskiwania majątków zabranych z naruszeniem przepisów o reformie rolnej i innych przepisów nacjonalizacyjnych, tj. w drodze stwierdzenia nieważności decyzji pozbawiających własności. Na tej drodze właściciele i ich spadkobiercy mogą odzyskiwać utracone majątki w naturze. Będą jednak mogli zdecydować się na ograniczenie swych roszczeń do rekompensaty........”. Według radnego sprawa jest jasna i prosta.
Pan radny poinformował, że interpelacje wraz z załącznikami przekaże do Biura Prawnego i prosi o odpowiedź na piśmie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że „sprawa nie jest jasna i prosta” bo, co innego jest pierwszeństwo nabycia spadkobierców przy ogłoszonym przetargu, a co innego jest przejęcie majątku niezgodnie z ówczesnym prawem.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powołując się na pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który mówi, że zbycie nieruchomości nie może nastąpić, jeżeli toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego poinformował, iż wie, że takie postępowanie się toczy.

Radny p. Andrzej Kozłowski po raz kolejny poruszył sprawę dróg.
1. Zauważył, że wiele razy zwracał uwagę, że na bardzo newralgicznych i niewidocznych skrzyżowaniach dróg, gdzie one wpadają do drogi głównej prostopadle – źle, albo wogóle nie są wycinane chwasty. Na jednej z ważniejszych dróg powiatowych Kruszwica – Skulsk przez Krzywe Kolano ponownie wyrosły chwasty prawie na 1,5 metra. Wycięto może 10-12 metrów, ale to nie poprawia widoczności – wyjeżdża się „na wyczucie” na drogę główną. Jest to bardzo duże niebezpieczeństwo.
2. Radny wskazał na odcinek drogi powiatowej pomiędzy przejazdem kolejowym w Szymborzu do ulicy Mątewskiej, która łączy Mątwy z Sikorowem. Fatalny stan techniczny- dziury do dzisiaj nie są zaklejone.

Radny p. Zenon Bąkowski nawiązał do interpelacji radnego p. Piotra Szwagrzyka. Powiedział, że z całym szacunkiem dla byłych właścicieli powinniśmy jednak jak najszybciej oddawać nieruchomości, czy sprzedawać nowym właścicielom te obiekty, gdyż dewastacja postępuje w zastraszającym tempie. „Właściciel, jeszcze raz właściciel”.

Radny p. Jerzy Naumann:
1. Ponowił interpelację dotyczącą ulicy Krzywoustego, która jest w bardzo złym stanie technicznym, a jeżdżą tam 3 linie autobusów miejskich. Wspomniana ulica naprawiana była już 2 razy, ale chyba wykonawca przeprowadza te remonty w sposób niewłaściwy.
2. Zwrócił się do Komendanta Policji o wzmocnienie patroli na ulicy Krzywoustego, gdzie jest ograniczenie prędkości do 40 km/godz., a notorycznie jest to łamane.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z funkcjonowania Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej w 2004 r., z uwzględnieniem działalności na rzecz pozyskiwania środków pomocowych dla Powiatu.


Z projektem uchwały wystąpiła p. Joanna Kuchta Główny Specjalista ds. Integracji Europejskiej. Poinformowała, że Powiatowe Centrum Integracji Europejskiej oprócz działalności na rzecz przygotowywania wszelkiego rodzaju projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, w tym funduszy strukturalnych, prowadzi działalność doradczą, szkoleniową oraz działalność na rzecz Szkolnych Klubów Europejskich. W przedłożonym sprawozdaniu umieszczono raport na temat funduszy strukturalnych w Województwie Kujawsko-Pomorskim i na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Rok 2004 otworzył nowe perspektywy rozwojowe przed samorządami gminnymi i powiatowymi. W latach 2004-2006 region kujawsko-pomorski stanie się odbiorcą blisko 137,5 mln. euro. W roku 2004 na 12 projektów ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego 5 projektów uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 10.305.734 zł. Na stopień absorpcji środków unijnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego oprócz udziału samorządów, wpływają udziały innych instytucji tj. Powiatowego Urzędu Pracy, a także organizacji pozarządowych. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 30 maja br. omawiali powyższy projekt uchwały. Po dokonaniu jego analizy jednomyślnie stwierdzili, że nie mogą pozytywnie zaopiniować sprawozdania z funkcjonowania Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej w 2004 roku, z uwzględnieniem działalności na rzecz pozyskiwania środków pomocowych dla Powiatu, gdyż Zarząd Powiatu i administracja Starostwa nie wykorzystali całego potencjału i możliwości, jakie były w momencie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ponadto swoją opinię wyraziła Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu 27 maja br., która wysunęła następujące wnioski:
1. Komisja po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem oraz po dokonaniu analizy struktury organizacyjnej Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu – temat wynikający z planu pracy komisji na I półrocze br., stwierdza żenująco niski poziom przygotowania i kompetencji Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzeja Florka z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział.
2. Komisja stwierdza, że Wydział kierowany przez Naczelnika p. Andrzeja Florka nie spełnia oczekiwań promocji, a działalność jego ogranicza się tylko do przygotowywania projektów bez analizowania ich postępów i wyników.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zauważył, że tylko ul. Świętokrzyska została ujęta w Planie, a przecież ul. Krzywoustego, ul. Orłowska, ul. Marcinkowskiego i ul. Wojska Polskiego też są drogami powiatowymi. Radny zapytał, czy nie można byłoby rozwiązać spraw dotyczących ulic powiatowych w mieście. Zaproponował, aby Pan Starosta i Pan Prezydent w ramach współpracy wypracowali wspólne stanowisko dotyczące finansowania inwestycji drogowych w mieście. Następnie radny nawiązał do swojej interpelacji, którą zgłosił na sesji. Przypomniał osobę Pana Janusza Grabowskiego, który pozostawił piękne majątki między innymi w Kobylnikach, w Sobiesierni, w Płonkowie. Był bardzo dobrym gospodarzem. „My jesteśmy gospodarzami, my jesteśmy albo właścicielami, albo zarządzamy”. Przy okazji ubiegania się o środki unijne na Pałac Mieszczański można było również ubiegać się o środki na Ostrowo, Kołudę Małą i na Kościelec. Poinformował, że na jednej z sesji pytał, czy jest możliwość pozyskania środków na w/w placówki i wówczas otrzymał odpowiedź, że nie było takiej możliwości. Po przeanalizowaniu dokumentacji okazuje się, że jest taka możliwość, bo beneficjentem mogą być jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego.

Radna p. Wanda Bańkowska powiedziała, że 24 lutego br. minął termin składania wniosków o dotacje unijne do 2006 roku. Zapytała na remont jakich dróg powiatowych złożono projekty na lata 2006-2007 i jakie drogi planuje się remontować w roku 2005 lub 2006 w związku z uzyskaniem funduszy unijnych.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Franciszek Żak poinformował, że komisjach omawiane było powyższe sprawozdanie i są uwagi radnych, że nie wszystkie wnioski, które były złożone zostały przyjęte przez Urząd Marszałkowski. Według radnego Powiatowe Centrum Integracji Europejskiej zrobiło wszystko, co było możliwe. Zaapelował do radnych o przyjęcie powyższego sprawozdania.

Radny p. Andrzej Kozłowski zauważył, że jest to temat bardzo trudny, ponieważ środki z Unii Europejskiej zaledwie w minimalnej części zabezpieczyły to, czego samorządy się spodziewały, – że w pewnym stopniu środki te pomogą rozwiązać problem, który istnieje na terenach gmin powiatu inowrocławskiego i samego powiatu. Okazało się, że samorządy były bardzo dobrze przygotowane i dlatego nie wszystkie projekty te środki otrzymały. Nikt się nie spodziewał, że tak znaczna ilość prawidłowo przygotowanych wniosków zostanie przez samorządy złożona. Niemniej istotnym elementem jest to, w jaki sposób zostanie dana inwestycja przygotowana, ponieważ każdy wniosek jest punktowany. Jeżeli wnioski złożone przez Powiat Inowrocławski przeszły analizę formalną, otrzymały odpowiednią ilość punktów to być może (prawdopodobnie tak było) tych punktów była za mało, ponieważ dobór tych inwestycji w strategii był niesłuszny. Składając wniosek – z góry wiadomo ile punktów może on otrzymać. Radny poinformował, że posiada informację z Urzędu Marszałkowskiego, iż Województwo Kujawsko-Pomorskie dogadało się z jednym z województw i kosztem zadania, które było zaplanowane na miesiąc lipiec oddało wszystkie środki temu województwu, a w zamian za to pozyskało środki na infrastrukturę drogową. Radny prosił, aby się tym zainteresować.

Radny p. Bogdan Parada poinformował, że Powiatowe Centrum Integracji Europejskiej otrzymało wyróżnienie z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Było w gronie 7 wyróżnionych i to daje obraz pracy naszego Centrum.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski powiedział, że dobrym prawem każdego z nas i każdego radnego jest wygłaszać własne opinie, spostrzeżenia i oceny. Osobiście jestem zwolennikiem, aby te oceny były zawsze surowe, ale oby mieściły się w granicach pewnej przyzwoitości i sprawiedliwości. Jako Przewodniczący Zarządu uważam, że jest niesprawiedliwa ocena, iż Centrum pracowało źle, źle przygotowało materiały w wyniku czego pozyskane środki są za małe. Wykazaliśmy wiele staranności, rozsądku w ubieganiu się o środki unijne. Pan Starosta przypomniał, że kilka lat temu Powiat Inowrocławski został wyróżniony pierwszą nagrodą w skali województwa za najlepszą pracę, w zakresie przygotowania do wejścia do Unii Europejskiej. Pan Starosta wyjaśnił, że starając się o środki musimy brać pod uwagę nasze możliwości, jakie mamy. Przy składaniu projektu trzeba zabezpieczyć udział własny, przecież Wysoka Rada zna budżet wie, jakie są dochody własne. Według Pana Starosty bardziej preferowane są potrzeby gmin i miast. Stwierdził, że jakość pracy naszego Centrum jest dobra, ale słuszne oczekiwania są większe, stąd też krytyka w niektórych momentach jest uzasadniona.
Pan Starosta nawiązał do wypowiedzi radnego p. Piotra Szwagrzyka, który jako przykład podał podpisane porozumienie pomiędzy Starostą a Prezydentem dotyczące remontu części ul. Świętokrzyskiej. Poinformował, że są to wirtualne zapisy, bo nie wiadomo, czy będą pieniądze na tę ulicę z funduszy europejskich. Będzie porządnie przygotowany projekt, wydzielenia geodezyjne są zrobione, ale pewności nie ma, że będą pieniądze. Nie jest wiadomo, czy ten odcinek ulicy w opinii, w ocenach ekspertów unijnych jest drogą strategiczną. W imieniu Zarządu wniósł o przyjęcie sprawozdania.

Radna p. Zyta Szumlańska powiedziała, że są jednostki, które środki pozyskały np. PS ZOZ. Zapytała, czy naczelnicy poszczególnych wydziałów Starostwa nie ponoszą odpowiedzialności za to, że na „innym polu te wnioski nie były pisane”, czy nie próbowano aplikować, czy też nie otrzymano pieniędzy, iż ze strony wydziałów była niedostateczna, nieodpowiednia współpraca, czy nieodpowiednio udokumentowany wniosek. Zwróciła się do Zarządu, aby mobilizował i kontrolował naczelników poszczególnych wydziałów oraz zwrócił uwagę na współpracę wydziałów z Wydziałem Rozwoju i Promocji Powiatu.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski przypomniał, że w ubiegłym roku był złożony wniosek na remont Pałacu Mieszczańskiego. Wniosek nie został przyjęty – „wytknięto uchybienia”. Zastosowaliśmy się do wszystkich wskazówek i został przygotowany nowy wniosek rzetelny, konkretny, właściwie został zarekomendowany i złożony został w Urzędzie Marszałkowskim. Z informacji, jaką posiadamy wynika, że ten wniosek również będzie odrzucony, bo nie ma już pieniędzy na obiekty kultury. Nie będzie to zależało od jakości tego wniosku tylko od środków, które na te zadania się przydziela. Nie można twierdzić, że należało złożyć wniosków kilka. Przygotowanie wniosku to nie jest tylko praca naszych pracowników. Muszą być studia uwarunkowań, muszą być dokumenty, które należy opłacić. W przypadku studium wykonalności dla Muzeum koszt wyniósł 18 tys. zł. Każdy z wniosków pociąga za sobą określone wydatki z własnych środków.

Radna p. Zyta Szumlańska nie zgodziła się z przedmówcą w kwestii dotyczącej ponoszonych kosztów przy opracowywaniu wniosku. Większość tych programów zwraca 50% kosztów przygotowania wniosku. Nie można mieć pretensji do Zarządu Województwa, czy do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, że środki się skończyły. Gdyby wniosek na remont Pałacu Mieszczańskiego za pierwszym razem był przygotowany prawidłowo to w pierwszej aplikacji by nie odpadł i być może środków na niego by starczyło.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski powiedział, że można to wliczyć do kosztów kwalifikowanych w momencie, kiedy projekt jest realizowany i wówczas jest szansa na zwrot określonych kwot. Natomiast, jeżeli projekt nie zostanie przyjęty, to nie będzie żadnego zwrotu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
za – 16 radnych
przeciw – 4 radnych
wstrzymało się – 5 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z funkcjonowania Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej w 2004 r., z uwzględnieniem działalności na rzecz pozyskiwania środków pomocowych dla Powiatu.
Pani Przewodnicząca przypomniała, że na jednej z poprzednich sesji w imieniu radnych gratulowała p. Joannie Kuchcie za efektywną pracę, bo uchwała z zakresu Jej działalności została podjęta jednomyślnie. Dodała, że dziś tego niestety nie może uczynić.

Radna p. Zyta Szumlńska podkreśliła, że nasz sprzeciw nie był pod adresem wydziału i Pani Kuchty - personalnie tylko pod adresem Zarządu. Obowiązkiem Zarządu jest dopilnować, żeby projekt, który powstaje był napisany prawidłowo, bo błędy we wniosku na Pałac Mieszczański były natury technicznej – błędy w dokumentacji budowlanej.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że jej wypowiedź nie zawierała żadnego podtekstu, co do osoby Pani Joanny Kuchty. Wiadomo było, dlaczego ten projekt został tak oceniony, stąd Pani Przewodnicząca poprosiła przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji na spotkanie po sesji.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zauważył, że Zarząd wie i deleguje pracownika, który przedstawia poszczególne projekty przed komisją. Członkowie Komisji Rewizyjnej zadawali pytania Naczelnikowi i nie otrzymali jednoznacznych odpowiedzi. Gdyby na komisji była osoba kompetentna, to byłaby inna, rzeczowa dyskusja.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że była to ocena pracy Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej, a nie ocena personalna.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że uchwałą nr XXV/189/2004 z 28 lipca 2004 roku Rady Powiatu w Inowrocławiu ustalono zasady udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik do tej uchwały stanowił „Regulamin udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2004/2005”, który uległ zmianie na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XXVI/198/2004 z 29 września 2004 roku oraz uchwały Rady Powiatu nr XXX/232/2004 z 29 grudnia 2004 roku. Z powodu kolejnych zmian zasad realizacji udzielania i rozliczania stypendiów, uchwałę niniejszą podejmuje się w celu umożliwienia dokonania wypłat stypendiów uczniom w różnych kwotach miesięcznych, w ten jednak sposób, aby ogólna kwota stypendium w roku szkolnym 20004/2005 nie przekroczyła przyznanych środków. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 23 maja br. omawiali powyższy projekt uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu stypendialnego dla studentów Kujawsko-Pomorski system stypendialny „Szansa dla żaka”, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.


Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że 6 grudnia 2004 roku Powiat Inowrocławski „Partner” zawarł umowę z Miastem Bydgoszcz „Beneficjent” o dofinansowanie projektu stypendialnego dla studentów. W przesłanym przez Miasto Bydgoszcz aneksie do w/w umowy ulega zmianie paragraf 6 umowy, zgodnie z którym do 30 maja 2005 roku „Partner” wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2009 roku. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 31 maja br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu P. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu stypendialnego dla studentów Kujawsko-pomorski system stypendialny „Szansa dla żaka”, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z zimowego utrzymania dróg powiatowych.


Z projektem uchwały wystąpił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek. Poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie przygotowania do zimowego utrzymania dróg (zud) w sezonie zimowym IV kwartał 2004 r. – I kwartał 2005 r. przeprowadził w okresie czerwiec – październik 2004 r. Drogi powiatowe zamiejskie o łącznej długości 508,669 km były utrzymywane w standardach:
- 1 P – 110,390 km (22% sieci),
- 2 P – 353,944 km (71% sieci). Na drogach utrzymywanych wyodrębniono 105 miejsc decydujących o możliwościach ruchu o długości 55,458 km (łuki poziome i pionowe, różnice profili podłużnego – wzniesienia i spadki, przyległość do obszarów leśnych i zbiorników wodnych, skrzyżowania z drogą kolejową i kołową, itp.). Drogi powiatowe miejskie – jezdnie o łącznej długości 34,757 km były utrzymywane według kolejności:
- I – 10,470 km (30% sieci),
- II – 24,287 km (70% sieci). Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Wiceprzewodnicząca p. Wanda Bańkowska. Poinformowała, że członkowie komisji na posiedzeniu 25 maja br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wysunęła wniosek o następującej treści: komisja proponuje przyjąć sprawozdanie Dyrektora ZDP i wnioskuje o wzmocnienie kontroli nad jakością prac wykonywanych na drogach przez firmy zewnętrzne. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Kozłowski przypomniał, że w okresie zimowym już zabierał głos w sprawie zaniedbań w utrzymaniu dróg i w opóźnieniach, aby zapobiec gołoledzi. Wykonawcy - zbyt mało kontrolowani - wyjeżdżają bardzo często, kiedy zostanie usypana zaspa – odpychają nieznacznie ten śnieg, powodując zawężenia jezdni. Podkreślił, że w okresie zimowym należy szczególnie kontrolować odcinki dróg i skrzyżowań, sprawdzać czy są odpowiednio odśnieżone, czy są polewane solanką, ponieważ zagraża to poważnie bezpieczeństwu. Według radnego taka niedbałość w odśnieżaniu powoduje również wzrost kosztów pozimowych napraw dróg. Zauważył, że środki, które są przeznaczane na zimowe utrzymanie dróg powinny być większe. Wydatkowane na ten cel środki są niewspółmiernie wysokie do jakości wykonywanych usług.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
za – 22 radnych
przeciw – 1 radny
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Pani Przewodnicząca ogłosiła 20 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych.


Z projektem uchwały wystąpił p. Janusz Matysek Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Poinformował, że ZDP zarządza drogami powiatowymi miejskimi oraz zamiejskimi. Ogólna długość dróg miejskich wynosi 46,626 km, natomiast dróg zamiejskich 496,80 km. Na obecny stan techniczny nawierzchni dróg powiatowych główny wpływ mają następujące czynniki: zwiększające się natężenie ruchu, pojazdy przeciążone, zanik przewozów kolejowych, likwidacja kolejek wąskotorowych oraz niedoinwestowanie. Przy obecnym poziomie nakładów finansowych, które są przydzielane na drogi powiatowe nie można mówić o poprawie stanu technicznego ani też o rozwoju dróg powiatowych Wymagane (wskazane jest) jest podjęcie szeregu działań mających na celu poprawę złego stanu dróg powiatowych, a w szczególności:
-pozyskiwanie finansowania dróg z innych źródeł niż budżet,
-współfinansowanie zadań drogowych z terytorialnie zainteresowaną gminą,
-realizacja zadań związanych z doprowadzeniem dróg powiatowych do wymagań jak w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, w pierwszej kolejności drogi powiatowe podstawowe a następnie pozostałe. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 30 maja br. zapoznali się przedłożonym projektem uchwały. Komisja wysunęła następujące wnioski: W projekcie budżetu na rok 2006 zabezpieczyć kwotę 15 mln. zł. potrzebną na remonty dróg układu podstawowego. Starostwo i Rada musi wykazać daleko idącą determinację, gdyż stan obecny jest nie do przyjęcia. Jeżeli doszłoby do takiego konsensusu należy zobowiązać Zarząd Dróg Powiatowych do przygotowania się do tej inwestycji dużo wcześniej. Komisja widzi potrzebę dostosowania struktury organizacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych do obecnych nowoczesnych potrzeb, szczególnie pod kątem kadrowym. Ponadto należy zwiększyć nadzór nad firmami, które wykonują usługi na drogach powiatowych. Komisja Rewizyjna powinna zbadać procedury stosowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Radna p. Zyta Szumlańska zgłosiła wniosek: aby Zarząd Dróg Powiatowych przedstawił informację na temat postępu, jaki osiągnięto w ciągu ostatnich 2 lat w regulowaniu własnościowego i geodezyjnego stanu dróg powiatowych. Komisja wnosi o przyspieszenie tych prac, gdyż one hamują w dużym stopniu pozyskiwanie środków unijnych. Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską nie zgadza się z taką sytuacją, jaka jest i jednomyślnie podjęła decyzję, aby wyostrzyć problem dróg powiatowych. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w dyskusji.

Radna p. Franciszka Łopatyńska zapytała, jak wygląda realizacja remontów dróg, które zostały ujęte w budżecie na rok 2005. Zauważyła, że z przedłożonej informacji wynika, iż w bardzo złym stanie są również mosty i wiadukty. Zapytała, czy nie należałoby się zastanowić, aby w 2006 roku zainwestować w remonty mostów, które są na głównych drogach powiatowych. Ponadto radna zapytała, czy przy współpracy, lub pomocy władz wojewódzkich i centralnych nie da się znaleźć rozwiązania problemu komunikacyjnego występującego w Pakości.

Radna p. Wanda Bańkowska poinformowała, że 24 maja br. odbył się w Pakości protest mieszkańców zamieszkałych w okolicach rynku i całego centrum (przy drogach wojewódzkich nr 251 i nr 255). Protest zorganizowało Stowarzyszenie do walki z nadmiernym hałasem i nadmiernym natężeniem ruchu. Blokowano 3 przejścia w okolicach rynku przez 1 godzinę. Zostały o tym powiadomione odpowiednie służby, toteż odbył się on zgodnie z prawem. Burmistrz Pakości zlecił badanie natężenia ruch i okazało się średnio na dobę przez centrum Pakości przejeżdża około 8 tys. pojazdów o bardzo dużym tonażu. Zarząd Dróg Powiatowych postawił tablicę przy drodze powiatowej Rybitwy – Janikowo, ale podniesienie do 15 ton nośności wiaduktu niewiele rozwiązuje. Najlepszym wyjściem, które częściowo rozwiąże problem Pakości jest remont drogi powiatowej Janikowo- Rybitwy i przebudowa obydwu obiektów mostowych. Powiat wprowadził do Planu Rozwoju Lokalnego przebudowę mostów, w 2005 roku miała być wykonana dokumentacja, a w 2006 roku przebudowa obydwu obiektów mostowych, ale wiemy już dzisiaj, że jest to nierealne. W Planie tym uwzględniano fundusze unijne, projekty nie zostały złożone, bo termin ich składania upłynął w lutym br. Sprawa jest pilna a mieszkańcy coraz bardziej zniecierpliwieni i zapowiadają kolejną blokadę dróg. Radna zapytała Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, jakie są alternatywne rozwiązania tegoż problemu, czyli przede wszystkim przebudowy mostów. Poinformowała, że złożyła wniosek na ręce Pani Przewodniczącej, żeby udzieliła głosu Burmistrzowi Pakości, który dokładnie poinformuje o tej sytuacji.
Pani radna zwróciła uwagę na bardzo zły stan techniczny dróg powiatowych. Podkreśliła, że nie jest to tylko problem Pakości, ale wielu innych miejscowości. Na Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego pracownicy ZDP zgodzili się z opinią komisji, że bez nakładów finansowych rzędu 5 mln. zł. rocznie drogi będą ulegać dalszej dewastacji. Radna powiedziała, że przychyla się do propozycji radnego p. Zenona Bąkowskiego, aby zaciągnąć 15-20 mln. zł. kredyt – wieloletni na modernizację dróg powiatowych. Nie bójmy się, że nasi następcy będą mieli pretensję o pozostawione zobowiązania finansowe, bo być może będą mieli pretensję, że pozostawiamy zdekapitalizowane drogi.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zauważyła, że od pewnego czasu na naszych posiedzeniach nadmienia się o kwoci kredytu na drogi w wysokości 15-20 mln.zł. Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że obowiązuje ustawa, która mówi, iż zaciągnąć kredyt można w określonym procencie do środków własnych Powiatu. W naszym przypadku może to być około 5 mln. zł. Omawiane było to przy zatwierdzaniu budżetu. Pani Przewodnicząca poprosiła, aby takimi kwotami nie operować.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że stoimy przed bardzo trudnym problemem i musi tu być odniesienie do przyszłych lat. Radny w pełni popiera wniosek radnego p. Zenona Bąkowskiego. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji z dużym wysiłkiem, została wybudowana droga Żelechlin – Stara Wieś – Liszkowice. Była budowana w dwóch etapach przy zastosowaniu nowej technologii. Obecnie ta droga jest w bardzo złym stanie technicznym, ta droga „się rozłazi”. Radny apelował, żeby robić mniej, a dobrze. Pan radny z radnym p. Markiem Rosą sygnalizowali wcześniej problem tej drogi. Przecież jest rękojmia, gdzie były służby odpowiedzialne i nadzorujące wykonanie prac. Ponadto radny poruszył sprawę poboczy i chodników w mieście Inowrocławiu. Do drogi należy – droga, chodnik, pobocze i urządzenia małej architektury. Przypomniał, że przy remoncie ul. Marcinkowskiego i ul. Orłowskiej prosił, aby płyty granitowe zostawić. Jak wygląda ul. Wojska Polskiego, ul. Koprenika – pobocza rozbite i nie naprawiane. Nie ma gospodarza. Wiem, że była propozycja Prezydenta Miasta Inowrocławia, który chciał przejąć z powrotem zarówno drogi i pobocza, ale za tym muszą iść pieniądze. Pan radny apelował, o prowadzenie rozmów między Starostą a Prezydentem – taka jak przy ul Świętokrzyskiej. Przy współpracy z gminami i z miastem można zrobić bardzo dużo. Zaznaczył, że za tym muszą iść pieniądze, ale nie mogą one zostać zmarnowane.

Radny p. Zenon Bąkowski zauważył, że problem dróg tkwi w jakości remontów bieżących i „ my jako Rada powinniśmy stać na straży jakości remontów”. W roku ubiegłym była wybudowana droga w Kłopocie. Zwrócił uwagę, że na końcowym odcineku tego nowego dywanu, na zakręcie o długości 20 metrów są wzdłużne spękania. Poinformował, że wie od fachowców, że dywanik, tj. warstwa ścieralna drogi wytrzymuje 10 lat. Podkreślił jeszcze raz, że problem podstawowy jest w jakości wykonanej pracy i jeżeli będziemy to tolerować to wyborcy nas rozliczą. Następny problem to pieniądze -nie można tego przemilczeć, lepiej po sobie zostawić dobre drogi, niż zrównoważony budżet. Według radnego wykonawstwo robót bieżących prowadzone jest przez najsłabsze firmy w regionie, które „pielęgnują dziury”. Postulował, aby samorząd przerwał takie działanie i rozwiązał ten problem.

Radna p. Zyta Szumlańska zgodziła się z przedmówcą w sprawie jakości wykonywanych remontów. Podniosła inny problem dotyczący sposobu eksploatacji dróg i o przeciążeniach samochodów, które jeżdżą po drogach gdzie są ograniczenia tonażu.

Radny p. Andrzej Antoniewicz poinformował, że metr kwadratowy drogi z pełną infrastrukturą to koszt rzędu 150 zł., czyli za około 780 tys. zł. można zrobić 1 km drogi. Przy 5 mln. kredycie – jest to 5 - 6 km drogi i to nie rozwiąże problemu. Jeżeli chodzi o remonty cząstkowe, gdzie metr kwadratowy kosztuje 30 - 40 zł. to można przeliczyć, że za kwotę wybudowania 1 km drogi można zrobić około 3 km nawierzchni remontów cząstkowych. Według radnego tych remontów cząstkowych można byłoby zrobić około 15 do 20 km rocznie. Zaapelował, aby nie mówić o zaciąganiu kredytu na drogi, bo nas na to w tej chwili nie stać. Jeżeli chodzi o sprawę Pakości, to mówimy o projekcie nowej inwestycji- wiadukcie i moście, inwestycji rzędu 6 mnl. zł. Koszt projektu tego zadania to setki tysięcy złotych, bo to są wysoce specjalistyczne obiekty inżynieryjne. Nie jesteśmy w stanie obecnie tego zrobić i tu się „kłania” kolejny element zabezpieczenia własnych środków na pozyskiwanie pieniędzy zewnętrznych. Jeżeli koszt tego zadania – mostu, wiaduktu i odcinka drogi jest w granicach 6 mln. zł. i otrzymamy 50% dofinansowania to i tak we własnym budżecie musimy mieć zabezpieczoną kwotę 3 mln. zł. Radny powiedział, że nie wie, co w takiej sytuacji zrobić. Odniósł się do wypowiedzi radnego p. Piotra Szwagrzyka – kiedy miasto zarządzało drogami powiatowymi w obrębie miasta Inowrocławia, to był inny system finansowania (subwencja drogowa). Obecnie przepisy się zmieniły, dano zwiększony udział w podatku, który nie rekompensuje tej straty. Natomiast zgodził się z p. radnym, że należy rozmawiać z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie inwestycji drogowych. Apelował, aby poważnie przeanalizować wydanie każdej złotówki na remonty cząstkowe dróg. Radny poruszył sprawę poboczy. Jest mowa o inwestycji budowy nowej drogi w odpowiedniej szerokości, normatywnie obowiązującej dla samochodów dużych i ciężkich, które muszą się na niej wyminąć. Wszystkie nasze drogi są chyba o szerokości 5 metrów. Duże samochody, które się wymijają na drodze zarywają pobocza. Jeżeli chodzi o system drogowy w Polsce to „ja jako obywatel tego kraju czuję się bezradny”.

Radny p. Piotr Szwagrzyk w nawiązaniu do powyższej wypowiedzi, oświadczył, „że dużo rzeczy nie wie, ale jak nie wie to szuka fachowców, którzy wiedzą. Trzeba się otoczyć ludźmi, którzy się na tym znają i niekoniecznie jedną osobą albo zrezygnować z członka Zarządu”. Radny zaproponował, aby na dzisiejszej sesji powołać komisję, która w oparciu o zespół fachowców rozpracuje wieloletni program zagospodarowania istniejących dróg. Należy opracować w pierwszej kolejności drogi, które są w bardzo złym stanie technicznym i zastanowić się nad sposobem ich wykonania. Radny przypomniał, że od kilku lat mówi się o obwodnicy i co było zaplanowane za p. Domisza, pewne elementy były trwałe, o reszcie tylko się mówiło. Nowy Prezydent wyłożył pieniądze na projekt obwodnicy, który odrzucano i dopiero teraz - powoli w dobrym kierunku to zmierza. Muszą być projekty. Podkreślił, że musi być ścisła współpraca Starosta – Prezydent Miasta i Gminy.

Radna p. Zyta Szumlańska odniosła się do wypowiedzi radnego p. Andrzeja Antoniewicza ponieważ koszty, jakie przedstawił w pozyskiwaniu środków unijnych są nieprawdziwe. Pozyskiwanie środków z programu „Sport” z Integrowanego Programu Rozwoju Regionalnego wymaga od nas 15%, 10% daje budżet państwa i 75% daje Unia. Następna sprawa, to kwestia obwodnicy w Pakości. Pakość walczy o obwodnicę i dobrze, bo walczą o swoje. Radna zapytała, co gmina Pakość zrobiła w tym kierunku, żeby pozyskać środki. Odbyły się cztery spotkanie z firmą konsultingową, kiedy planowany był Plan Rozwoju Lokalnego i nie było nikogo z Pakości. Ponadto radna zapytała, czy inna gmina poza Złotnikami Kujawskimi, która wystąpiła o dotację unijną na drogi, wystąpiła z jakąkolwiek inicjatywą. Atakuje się Starostwo, że nic nie robi w sprawie dróg, ale poszczególne gminy też niewiele w tym kierunku robią. Radna poparła opinię radnego p. Piotra Szwagrzyka, że należy ściślej współpracować z samorządami gminnymi.

Radny p. Zenon Bąkowski zauważył, że nie może być tłumaczenia, iż rzeczy są niewykonalne. Należy zacząć od materialnego tworzenia, bo jeżeli tworzymy to są podatki, są pieniądze. Wszyscy narzekamy, że przez Pakość nie można przejechać, ale gdyby wcześniej pomyślano o zamianie gruntów (tak jak radny sygnalizował), które są przy domach pomocy społecznej z Agencją to udałoby się stworzyć przy porządnej drodze w pobliżu miasta teren intensywnego inwestowania. Może wtedy centrala magazynowa Polo Marketu byłaby przy drodze krajowej, czy wojewódzkiej. Inaczej by się rozkładał przejazd ciężkiego taboru. Radny podkreślił, że nie uniknie się problemu konkurencyjności i muszą być drogi, po których będzie jeździł transport o szerokości 2,5 metra, a z lusterkiem 2,80 m. Zaczynamy zbaczać, zaczynamy tłumaczyć, że mało pieniędzy, ale chociaż musimy mieć wizję, bo za wizję, za marzenia nas następcy pochwalą. „Miejmy marzenie i je realizujmy – jak nie 15 mln. zł. to chociaż 5 mln. zł. – zróbmy coś”. Na komisji p. Matysek powiedział cenną rzecz, że należy zająć się drogami podstawowego układu, które są najważniejsze dla gospodarki naszego regionu, nie zajmować się drobiazgami. Zacznijmy myśleć o tworzeniu, nie tylko o dzieleniu.

Radna p. Wanda Bańkowska zauważyła, że nie można powiedzieć, że Pakość nic nie robi, bo oprócz dróg ma też inne problemy. Przecież Gmina Pakość nie będzie opracowywała projektów na modernizację dróg powiatowych, albo wojewódzkich.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że bardzo by się cieszyła, gdyby tak wspaniała merytoryczna dyskusja była przy budowie budżetu, bo wtedy miałaby sens. Podkreśliła, że Starostwo Powiatowe to władza wykonawcza, władzą uchwałodawczą jesteśmy my – radni i wtedy musielibyśmy wskazać, komu zabrać np. oświacie, czy pomocy społecznej i przeznaczyć na drogi, albo zaciągnąć kredyt i przeznaczyć go na drogi. Pani Przewodnicząca zapytała, co ta dyskusja dzisiaj nam da. Podkreśliła, iż chciałaby, aby taka bardzo dobra, merytoryczna dyskusja przyniosła efekty.

Radny p. Marek Rosa zwrócił się do członka Zarządu, radnego p. Andrzeja Antoniewicza, który przedstawił koszt wybudowania kompletnie nowej drogi. Drogi powiatowe wymagają gruntownej modernizacji i radny podał przykład drogi Złotniki Kujawskie – Dźwierzchno, gdzie Starostwo częściowo ponosi koszty. Jest to odcinek drogi około 7 km, a całkowity koszt tej inwestycji to 2.040 tys. zł. To nie jest 780 tys. zł. razy 7 km , czyli ponad 5 mln. zł. to jest dużo mniej. Zaapelował do lokalnych samorządów żeby się zaangażowały, bo przy wspólnym ponoszeniu kosztów plus pozyskane środki unijne można bardzo dużo zrobić.

Radny p. Stefan Janeczek powiedział, że dużo było głosów w dyskusji, ale nic z tego nie wynika. Nikt nie mówił o tym, że ¾ przewozów towarów było w gestii PKP, które już tych towarów nie wozi i spadło to na barki transportu samochodowego. Szlak kolejowy Inowrocław – Kruszwica praktycznie nie istnieje. Tak samo zlikwidowana została kolejka wąskotorowa, która woziła z całego terenu buraki do Cukrowi w Kruszwicy. Zaznaczył, że jeżeli nie będzie odpowiedniej polityki państwa wspólnie z samorządami to ani 5 mln. zł., ani 15 mln. zł. tego bardzo trudnego problemu nie rozwiąże. Radny zaproponował, aby na temat dróg zaplanować oddzielną sesję i może wtedy do czegoś dojdziemy.

Radny p. Marek Rosa zgodził się z przedmówcą, że ta dyskusja nic nie daje, bo przecież ta Rada przegłosowała likwidację linii kolejowej Kruszwica w stronę Strzelna.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że nie ma większego znaczenia likwidacja tej linii kolejowej, ponieważ dominuje transport samochodowy, bo taka jest tendencja. Dodała: „Nie obniżajmy poziomu naszej Rady”.

Radny p. Piotr Szwagrzyk przypomniał, że we wcześniejszej dyskusji proponował, aby powołać komisję, która zajęłaby się opracowaniem programu priorytetów w remontach i zagospodarowaniu dróg, przy udziale fachowców. Jest to wniosek w imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy p. radny sugeruje powołanie takiej komisji i wtedy Zarząd zastanowiłby się nad taką propozycją. Pani Przewodnicząca zapytała, czy traktować powyższą propozycję jako wniosek, czy głos w dyskusji do rozważenia przez Zarząd.

Radny p. Piotr Szwagrzyk oświadczył, że jest to głos w dyskusji do rozważenia przez Zarząd z udziałem fachowców. Dobrze byłoby zwołać „specjalną sesję”, na której Zarząd przedstawiłby konkretne propozycje i sugestie dotyczące remontów i zagospodarowania dróg powiatowych.

Radny p. Zenon Bąkowski poinformował, że transport kolejowy dominował w XIX i w połowie XX wieku, a teraz jest transport samochodowy i tego się nie zmieni, bo takie są tendencja na świecie. Można kolej wykorzystać i powinno się mądrze wykorzystać np. w Inowrocławiu mógłby być przeładunek towarów masowych, które są na ten region sprowadzane z portów z Gdyni i Gdańska, ale próby rozmawiania z koleją spełzły na niczym. To jest tylko i wyłącznie związek zawodowy dbający o pensje pracowników, nikt się niczym nie interesuje.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca udzieliła głosu p. Wiesławowi Kończalowi Burmistrzowi Pakości.

Burmistrz Pakości p. Wiesław Kończal powiedział: „Nie chciałbym zbytnio nadużywać Państwa gościnności, ponieważ radna p. Wanda Bańkowska w zasadzie problem Pakości przekazała w bardzo szerokim zakresie. Dzisiaj na tej sali kilka, czy kilkanaście razy padło słowo Pakość, a więc jestem zobligowany do ustosunkowania się do tych problemów, które są istotne z punktu widzenia tylko mieszkańców Pakości, ale również z punktu widzenia Powiatu. Chciałem prosić o zrozumienie ponieważ tylko raz miałem okazję być, stać przy tej trybunie, kiedy jako najmłodszy radny przyjmowałem ślubowanie. Ślubowanie, czyli taki akt, który polega na złożeniu pewnych deklaracji dotyczących rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, która nas wybrała. Ja bym chciał do tego nawiązać i zaapelować do Państwa, żeby nie bagatelizować problemu Pakości, ponieważ problem Pakości to nie jest problem Burmistrza Pakości, to nie jest problem gminy Pakość tylko to jest problem o szerszym znaczeniu. Tydzień temu na drogę wojewódzką, czy na dwie drogi wojewódzkie, które przebiegają przez centrum Pakości wyszli mieszkańcy Pakości, były zaangażowane dość znaczne siły policyjne – nie tylko Powiatowej Policji, ale również Policji Wojewódzkiej, która przeorganizowała ruch transportowy w rejonie kilku powiatów. To nie są żarty. Proszę Państwa problem Pakości to nie jest tylko problem Gminy Pakość ponieważ dotyczy wielu firm, które się rozwijają i tak powinno być. Mówię przede wszystkim o Polo Markecie. To jest centrum logistyczne, które dysponuje ponad 130 sklepami, średniej wielkości, ponad 70 zestawami transportowymi i jest w trakcie realizacji inwestycji na ponad 20 tys. metrów kwadratowych. Samochodów będzie przybywać i to Centrum będzie się rozrastać. Zgodnie z badaniami, które odbywały się w lutym tego roku przez tydzień, przez całą dobę na terenie Pakości, tych samochodów z Polo Marketu przejeżdża od 16 –tu na godzinę w poniedziałek, do 6 na godzinę w niedziele. Na dobę tych samochodów przejeżdża prawie 8 tys. Czy można to bagatelizować? Czy można bagatelizować fakt, że Pakość – miasto nieco wiekowe, gdzie kamieniczki 100 – letnie i starsze usytuowane są na bagnistym terenie. Jest to zwarta zabudowa. Nie można tego bagatelizować. W pewnym sensie zazdroszczę tutaj takiego dobrego samopoczucia, może krzywdzę tutaj kolegę Antoniewicza, ale ja nie jestem w stanie wyjść do mieszkańców Pakości i powiedzieć, że nie wiem jak ten problem rozwiązać. Ja nie radzę koledze, ponieważ kolega jest również z tego okręgu wyborczego przyjechać do Pakości i takiego stwierdzenia użyć. To już nie ten czas. My z tym problemem borykamy się od 2,5 roku. Powstało Stowarzyszenie Mieszkańców, zarejestrowane w Starostwie Powiatowym i naprawdę tych ludzi dłużej ignorować nie można. Jakie jest tu wkomponowanie spraw Powiatu? Otóż, jak już powiedziałem, dwie główne drogi to są drogi wojewódzkie przebiegające przez Pakość, ale równolegle do tych dróg wojewódzkich przebiega droga relacji Rybitwy – Janikowo, czyli z definicji – łącząca siedzibę władz Powiatu Inowrocławskiego z siedzibą Gminy Janikowo. Tą właśnie drogą przejeżdżało do tej pory większość samochodów Polo Marketu. Obecnie, ze względu na zły stan mostów i drogi wprowadzone jest ograniczenie do 15 ton. To jednak nie rozwiązuje sytuacji, bo samochody Polo Marketu mają tonaż tzw. dopuszczalnej masy całkowitej do 18 ton i te samochody i tak jeżdżą przez centrum Pakości. Jakie są tu możliwe rozwiązania? My w Pakości też przeprowadziliśmy debatę na temat transportu drogowego i też ona była o takich samym zabarwieniu, o takim charakterze, o takiej dynamice i takiej długości czasowej. Według mnie potrzebne są równoległe - 3 działania: ze strony Gminy, ze strony Powiatu i ze strony Marszałka Województwa. Co my robimy ze strony samorządu gminnego? Kilka słów do radnej p. Zyty Szumlańskiej. To nie jest tak, że w gminie takiej wielkości, o 14 mln. budżecie można wpisać w projekt więcej projektów unijnych – jak tylko jeden. Kiedy my złożyliśmy projekt na przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przebudową kolektora sanitarnego jednej ulicy Lipowej i przepompowni, to jest projekt wartości ponad 9 mln. zł., to nie można wpisać więcej projektów w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006. Jest to praktycznie niemożliwe, tego się nie da zrobić Mało tego, my mamy na transport drogowy i utrzymanie swoich 144 km dróg gminnych 280 tys. zł. Proszę Państwa – 280 tys. zł., gdzie budowa jednej ulicy o odcinku 1 km to koszt 300 tys. zł. Ja mam 280 tys. zł. na cały rok na utrzymanie, sprzątanie, usuwanie gołoledzi itd. To nie jest tak, że my z dyrektorem Matyskiem się nie wspieramy, ale projektujemy i tu mała uwaga. Firmy projektowe dzisiaj w Polsce są „zapchane”, nie „wyrabiają” się. Nam projekt dokumentacji technicznej na połączenie dwóch dróg wojewódzkich (byłby to projekt zmieniający układ komunikacyjny nie tylko Pakości ale również Barcina i Janikowa) robią już półtora roku. Mam nadzieję, że tę dokumentację techniczną w czerwcu będę miał i rozpoczniemy konsultację społeczną w sprawie tego projektu, ponieważ to nie jest tak, że jest zgoda powszechna wszystkich mieszkańców Pakości na połączenie tych dróg wojewódzkich. Jak się sami Państwo domyślacie byłoby to przekierunkowanie ruchu relacji Barcin – Janikowo. Obecnie realizowana jest przebudowa drogi Inowrocław – Kaliska, na odcinku 14, 3 km – koszt ponad 16 mln. zł. i to jest jedna z dwóch wielkich inwestycji, którą prowadzi Marszałek na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej inwestycji w tym Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004 – 2006 już nie będzie, ponieważ ponad 94% środków unijnych zostało już wykorzystane. Ale to jest drugie działanie. Następne to jest przebudowa drogi Pakość – Strzelno (wojewódzkiej nr 255), która bezpośrednio przebiega przez centrum Pakości – planowana w latach 2006 – 2008. Na pewno ulegnie to przesunięciu na następny Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 - 2013. Ostatnia sprawa, która jakby kompleksowo rozwiązała problem komunikacyjny całego powiatu czy regionu – to jest to, co ze skutecznym końcem doprowadzi dyrektor Matysek- przebudowa drogi Rybitwy – Janikowo, z przebudową, czy modernizacją wiaduktu kolejowego i mostu przez Kanał Notecki. To kosztuje 9,3 mln. zł. Czy można od tych spraw uciec? Myślę, że nie. Nie wiem jak Państwo, ale ja, w Pakości takiego komfortu nie mam, żeby móc powiedzieć, czy do radnych, czy do mieszkańców Pakości, że nie wiem jak ten problem rozwiązać, albo, że nie ma na to pieniędzy. Po prostu mają być i ma to być rozwiązane. Rzecz w tym, żeby konsekwentnie takie działania planować i je realizować. Może jedna uwaga - w sposób bardziej dynamiczny, bo czas ucieka, są pewne ograniczenia i trzeba te szanse, które daje Unia wykorzystywać. Unia, która nie jest panaceum na rozwiązanie naszych problemów do końca, nie oszukujmy się. A więc planować trzeba, pewne rzeczy konsekwentnie realizować, ale trzeba też ludziom powiedzieć jednoznacznie, że to i to będzie zrealizowane w tym i tym terminie. Mam apel do Pana Starosty, bardzo serdecznie bym prosił o spotkanie z Zarządem Powiatu, aby szczegółowe kwestie dotyczące tej sprawy pakoskiej omówić. Bardzo serdecznie dziękuję i przepraszam za zabranie cennego czasu”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała: „my czasu nie liczymy Panie Burmistrzu. Myślę, że to, co powiem to powiem w imieniu wszystkich radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, ale przedtem o przysiędze. Przysięgę składaliśmy, że będziemy pracować dla dobra całego Powiatu Inowrocławskiego. My podchodzimy bez żartów do każdego problemu, a styl prowadzenia naszej Rady nie świadczy o braku odpowiedzialności, a ponurość nie świadczy o efektywności. Tak prowadzimy”.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że z ciekawością wysłuchał wszystkich wypowiedzi. Stwierdził, że wszyscy są zgodni, co do problemu dotyczącego dróg. Dzisiejsza sesja jest jakoby zaczynem do dobrego lobbownia tego problemu. Bardzo wiele będzie zależało od nas wszystkich, od całej Rady Powiatu, jakie podejmiemy działania, by chociażby zbliżyć się realizacji części dzisiaj zgłaszanych problemów. Nie dokonuję żadnej gradacji pilności, które drogi najważniejsze, ale na pewno w tej grupie problemów do rozstrzygnięcia, najważniejszym jest problem Pakości. Wspólnie z władzami Pakości przy współudziale Wojewody tym problemem należy się zająć. Wszystkie inne uwagi i propozycje, które były zgłaszane przyjmujemy do rozważenia. Jest wiele do zrobienia, wiele do poprawienia, są również możliwości, ale musimy to skonfrontować z rzeczywistymi szansami i możliwościami, jakimi dysponujemy. Pan Starosta poprosił, aby Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Dróg p. Zbigniewowi Bańkowskiemu.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg p. Zbigniew Bańkowski odniósł się do wypowiedzi p. Wiesława Kończala Burmistrza Pakości. Zgodził się z przedmówcą, że problem, z którym boryka się Pakość jest bardzo poważny. Mówimy o drodze Rybitwy – Janikowo, mówimy o dwóch obiektach inżynieryjnych – wiadukcie drogowym nad linią kolejową i o moście przez rzekę Noteć. Poinformował, że w 1962 roku został zbudowany most nad Notecią o nośności 15 ton i ten most nigdy większej nośności nie posiadał. Między tym mostem a tamą w Pakości, na terenach niezagospodarowanych powstała potężna firma Polo Market. Przez lata ta firma się rozwijała. Znajduje się na terenie Gminy Pakość. Pakość z tej firmy żyje, ta firma płaci Pakości podatki. Pan Naczelnik podkreślił, że szanuje mieszkańców Pakości, ale czy nie widzą, że ta firma w ostatnich latach zaczęła sobie fundować potężną bazę transportową – tam na miejscu, że zaczęła kupować wielkie samochody, które coraz dalej i częściej wyjeżdżają z tej bazy. „Panie Burmistrzu – Pan chce na nas coś wymóc. Pan mówi, że to kosztuje 10 mln. zł. Proszę Pana Wy w Pakości powinniście być świadomi tych uwarunkowań”. Zwrócił uwagę na następny problem- droga nr 255, to jest droga wojewódzka przechodząca przez Pakość z drugiej strony jeziora, czyli Jankowo-Dobieszewice-Trląg do Strzelna. Tą drogą jeżdżą potężne samochody po kruszywo do kopalni, która się znajduje na terenie Gminy Pakość. Pakość również z tego żyje. Pan Burmistrz Kończal przypomniał mi, że kiedyś na spotkaniu powiedziałem: „jak to właściwie jest – wy chcecie zjeść ciastko i mieć ciastko, bo przecież, jeżeli macie z tego tytułu podatki, to teraz o co w tym wszystkim chodzi’. Trzeba się nad tym wszystkim zastanowić. Jest jeszcze trzeci problem. Przez miasto Pakość przechodzą przede wszystkim drogi wojewódzkie proszę się nie dać w jakiś sposób wprowadzić w błąd. Również są dwie „nitki” dróg powiatowych, którymi może 5%, może 3% transportu się odbywa. Reszta odbywa się drogami wojewódzkimi, czyli w stronę Cementowi Zakładów Wapienniczych „Lafarge” na Piechcin- Barcin –Inowrocław, jak również wzdłuż jeziora po kruszywo. W związku z tym problem jest nie u nas. „Panie Burmistrzu mnie się wydaje, że nie powinien Pan w taki sposób emocjonalny tutaj do Rady Powiatu przemawiać, że pieniądze się muszą znaleźć- proszę pojechać do Torunia do Sejmiku Województwa i tam im tak powiedzieć”. Pan Naczelnik podkreślił, że 90% transportu odbywa się po drogach wojewódzkich. Poinformował, że z dyrektorem Matyskiem spotkali się kilkakrotnie w Pakości z Panem Burmistrzem, a ostatnio i z Panią Orzechowską Przewodniczącą Komitetu Protestacyjnego - rozmawiali, żeby do jakiegoś zrozumienia tematu dojść. Jak się uda to zbudujemy nowy wiadukt i nowy most, a w Pakości problem i tak pozostanie, bo kto kogo zmusi, żeby jadąc po kruszywo przez Strzelno jechał przez centrum Janikowa. Podsumowując Pan Naczelnik powiedział, żeby się nad tą sprawą zastanowić i dobrze byłoby, aby do spotkania, o którym Pan Burmistrz mówił doszło, bo najważniejsza w tym problemie jest prawda.

Radna p. Zyta Szumlańska odniosła się wypowiedzi przedmówcy mając nadzieję, że nie mówił on w jej imieniu. W żaden sposób nie poczuła się dotknięta wypowiedzią Pana Burmistrza, a wręcz przeciwnie - pogratulowała Pakości takiego gospodarza. To, że chce on coś wymóc – to bardzo dobrze, bo o takich ludzi chodzi, żeby stanęli i powiedzieli głośno, o co walczą. Nawiązała do wypowiedzi Pana Burmistrza, który wspomniał, że powinniśmy planować i realizować swoje przedsięwzięcia dotyczące dróg. Radna zapytała, o czym my mówimy, o jakim planowaniu, o jakiej realizacji skoro ze 146 dróg, które mieliśmy przejąć od wojewody, przejęliśmy do tej pory 3 drogi.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że każdy o swój teren walczy i bardzo dobrze. Nie zgodził się z Panem Starostą, aby odbyło się spotkanie Starosta- Wojewoda- Burmistrz Pakości. W Pakości jest 2,43 km dróg powiatowych i te drogi nie są najważniejsze. Radny zaproponował spotkanie z wszystkimi gminami, łącznie z Miastem Inowrocław. Jednak najpierw powinna się tym zająć komisja, którą radny proponował powołać i dopiero potem spotkanie, aby opracować priorytetowy plan remontów i modernizacji dróg. Radny zauważył, że jeśli są firmy, które niszczą drogi to my też ponosimy ryzyko.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wyjaśniła, że Pani radna i Pan radny mówią o drogach wojewódzkich. Występujecie Państwo o współfinansowanie dróg wojewódzkich, gdzie nie ma pieniędzy na drogi powiatowe. Przecież Pan Naczelnik wyjaśnił, że przez centrum Pakości przechodzą drogi wojewódzkie.

Radny p. Zenon Bąkowski powiedział, że wystarczyłoby z trzech domów ludzi wykwaterować i je zburzyć, zakręt w centrum zaokrąglić, kilometr drogi zrobić i połączyć z drogą za jeziorem. Będzie wtedy po problemie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że jest to zupełnie inna koncepcja. Podkreśliła, że sercem jest też z Pakością, ale to trzeba widzieć w kontekście kompetencji.

Radna p. Wanda Bańkowska wyjaśniła, że nie chodzi o remont dróg wojewódzkich w centrum Pakości. Chodzi o remont drogi powiatowej Rybitwy – Janikowo, żeby ten ciężki transport z Polo Marketu nie jeździł przez centrum Pakości. Natomiast we współpracy z Zarządem Wojewódzkim władze Pakości starają się o remont dróg w centrum Pakości. Problem wyniknął wtedy, kiedy po remoncie wiaduktu obniżono jego nośność do 10 ton. To jest główny problem i tutaj nikt się nie ubiega o remont dróg wojewódzkich w Pakości. Według radnej doszło do nieporozumienia. To, że na terenie gminy jest duże centrum logistyczne Polo Marketu to jest praca dla mieszkańców Pakości to, że są kopalnie to też jest praca dla mieszkańców Pakości.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg p. Zbigniew Bańkowski jeszcze raz przypomniał, że 1962 roku został zbudowany most nad Notecią w konstrukcji stalowej zgodnie z projektem, który się znajduje w Zarządzie Dróg Powiatowych i most ten posiadał wtedy nośność 15 ton i obecnie most po remoncie 3 lata temu posiada również nośność 15 ton. Problem był trochę inny, a mianowicie nad torami kolejowymi przechodzi wiadukt drogowy, gdzie po iluś ekspertyzach i po odpowiednich zaleceniach trzeba ten wiadukt pokonywać środkiem (są linie ciągłe) - również wiadukt drogowy nad linią kolejową posiada nośność 15 ton. Tak jak było 43 lata temu, tak cały czas jest. W międzyczasie pobudowana została baza Polo Marketu. Radny p. Zenon Bąkowski mówił, że ileś lat temu po naszych drogach jeździły „Jelcze” i te 15 ton nośności w zupełności wystarczało, ale jeżeli Polo Market postanowiła swoją bazę transportową zlokalizować właśnie w tamtym miejscu, to ktoś powinien myśleć. Jest problem jeszcze inny. Otrzymuję sygnały od dyrektora Matyska, że droga powiatowa, która przechodzi przez tamę w Pakości jest w bardzo złym stanie technicznym. Zastanawiamy się, czy na tej drodze nie ograniczyć nośności przejeżdżających pojazdów. W związku z tym, te pojazdy będą musiały jeździć inną drogą. Polo Market powinien się zastanowić, albo wyłożyć pieniądze na obiekty drogowe.

Radna p. Wanda Bańkowska powiedziała, że Pakość leży w Powiecie Inowrocławskim i dlatego jako radna powiatowa z Pakości, jak również mieszkańcy miasta proszą Radę o wyremontowanie i przebudowanie wiaduktu i mostu na drodze powiatowej Rybitwy – Inowrocław, po to, aby tam stworzyć objazd, dla chociaż części ciężkich pojazdów i uchronić centrum Pakości.

Radny p. Andrzej Antoniewicz zwrócił się do Burmistrza Pakości p. Wiesława Kończala. Powiedział, że czuje się trochę obrażony, bo na spotkaniu w Pakości był najbardziej napastliwy wobec Zastępcy Dyrektora Dróg Wojewódzkich. To nie jest tak, że mi nie zależy, aby problem Pakości rozwiązać. Jako radny nie będę składał obietnic bez pokrycia i nie będę mieszkańcom Pakości obiecywał, że jako radny i członek Zarządu znajdę pieniądze na tę inwestycję drogową. Obiecałem, że dołożę starań, żeby ten problem rozwiązać. Poinformował, że na posiedzeniu Zarządu rozważano możliwość zrobienia projektu na przebudowę wiaduktu i mostu. To my naciskaliśmy, żeby przeprowadzić ekspertyzę wiaduktu żeby było „czarne na białym”, że tam jest 10 ton, a nie 15. Proszę nie mówić, że wychodzę do mieszkańców Pakości i mówię, że nie wiem, co zrobić. Ja wiem, co mogę zrobić „na teraz”, ale nie wiem jak w 100% rozwiązać problemy dróg powiatowych. Deklaracji bez pokrycia składał nie będę, bo jestem człowiekiem odpowiedzialnym i nie będę manipulował ludźmi i uprawiał populizmu.

Radny p. Zenon Bąkowski jako reprezentant przedsiębiorców poinformował, że boi się żeby nie zapomnieć o jednej rzeczy. Polo Market jest firmą na 5 miejscu w „złotej setce”, obroty za ubiegły rok prawie miliard zł. Ta firma jak będzie widziała, że nie ma klimatu w Powiecie Inowrocławskim, to zmieni siedzibę i podatek utracimy. Musimy wykazać wielką roztropność i wspierać logiczny sposób starań Burmistrza Pakości.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)
za- 17 radnych
przeciw – 3 radnych
wstrzymało się – 3 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia przyjęcia informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych.

Pani Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2368 C Dzwierzchno – Złotniki Kujawskie”.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg p. Zbigniew Bańkowski. Poinformował, że przedmiotowy projekt uchwał wskazuje na konieczność podjęcia właściwych czynności w celu wymienionego zadania inwestycyjnego. Również w treści projektu uchwały zawarte jest porozumienie między Powiatem Inowrocławskim i Gminą Złotniki Kujawskie określające warunki finansowania i realizacji przebudowy drogi. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne w założeniu będzie finansowane wspólnie przez Powiat Inowrocławski w 15%, Gminę Złotniki Kujawskie w 15% i pozostała część z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warunkiem poddania ocenie wniosku o dofinansowanie z funduszu europejskiego jest posiadanie akceptacji w formie uchwały Rady Powiatu. Sprawa dotyczy przebudowy odcinka wymienionej drogi powiatowej znajdującego się w miejscowości Złotniki Kujawskie, jest to ul. Jesionowa. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 31 maja br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (20)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2368 C Dźwierzchno – Złotniki Kujawskie”.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Ostrowie Gmina Kruszwica.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Poinformował, że przedłożony projekt uchwały dotyczy nieruchomości wyodrębnionej geodezyjne z całości obszaru zajętego przez Dom Pomocy Społecznej. Rozpoczętą budowę Powiat otrzymał decyzją Wojewody obligatoryjnie, bez środków finansowych na jej dokończenie. Wydzielone działki gruntowe wraz z segmentami tego obiektu budowlanego mogą stanowić odrębne nieruchomości. Również została wydzielona droga dojazdowa na korzystanie z tych wydzielonych działek. Wyodrębnienie tych działek z całości obiektu ma na celu łatwiejsze pozyskanie ewentualnych nabywców. Zbycie nieruchomości jest uzasadnione celem zagospodarowania terenu poprzez dokończenie budowy przez nowych nabywców, jak również pozyskaniem środków dla Powiatu. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 30 maja br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i pozytywnie go zaopiniowali „za”- 4 głosy, przy 1 głosie wstrzymujący. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Piotr Szwagrzyk poinformował, że przyniósł makietę Domu Pomocy Społecznej, bo to jest ta inwestycja, o której mówimy. Dobrze byłoby żeby radni się z nią zapoznali.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (21)
za – 20 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Ostrowie Gmina Kruszwica..

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu w filię Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie .

Z projektem uchwały wystąpiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska. Poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy przekształceń organizacyjnych w sieci domów pomocy społecznej i podyktowana jest względami ekonomicznymi. Natomiast bez zmian pozostanie pakiet podstawowych usług do świadczenia, których na rzecz mieszkańców te placówki są zobowiązane przepisami prawa. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 31 maja br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (21)
za – 20 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu w filię Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.


Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że przedłożony projekt uchwały określa zasady udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zbytków. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Przyznawanie dotacji odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, na podstawie złożonych przez zainteresowanych wniosków. Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku o dotację na rok następny. W 2005 roku obowiązuje jednorazowo termin składania wniosków do 30 lipca 2005 r. na rok 2005. Po rozpatrzeniu wniosków, Zarząd Powiatu złoży stosowny projekt uchwały Radzie Powiatu. Środki finansowe przekazywane będą na podstawie zawartych umów. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 31 maja br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Piotr Szwagrzyk wskazał na pkt 6 na str. 1 „Wnioski o dotację należy składać w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w terminie:
a) do dnia 31 sierpnia każdego roku o dotację na rok następny,
b) w 2005 r. obowiązuje jednorazowo termin składania wniosków do 30 lipca 2005 r. na rok 2005”.
Zapytał – dlaczego?

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wyjaśniła, że do 30 lipca 2005 na rok 2005 obowiązuje termin – jednorazowy, a do 31 sierpnia br. obowiązuje termin składania wniosków na 2006 rok.

Radny p. Jan Biernacki poprosił o rozwinięcie zapisu w § 1 w pkt 5, który brzmi: „Przyznawanie dotacji odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, na podstawie złożonych przez zainteresowanych wniosków”.

Radna p. Zyta Szumlańska zapytała, jaka będzie wysokość dotacji, minimalnego wkładu własnego, jak również sprecyzowania czy dotacja dotyczy tylko planowanych prac, czy też wykonanych w 2005 roku. Radna pogratulowała Zarządowi i Radzie (jeżeli zostanie podjęta ta uchwała), że ten problem został dostrzeżony. Jest jeszcze sprawa budynków, które nie są wpisane do rejestru zbytków. W rejestrze zabytków jest wpisanych około 10 budynków natomiast w spisie zabytków jest 120 budynków.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt udzieliła odpowiedzi radnemu p. Janowi Biernackiemu. Powiedziała, że Zarząd po przeanalizowaniu złożonych wniosków w ramach posiadanych środków udzieli dotacji. Jeżeli chodzi o pytanie radnej p. Zyty Szumlańskiej, to wysokość dotacji szczegółowo określa ustawa o ochronie zabytków.

Radna p. Zyta Szumlańska nie zgodziła się z p. Skarbnik, ponieważ zna ustawę o ochronie zabytków i ona nie określa trybu przyznawania dotacji przez samorządy. Ta ustawa określa tryb przyznawania dotacji przez Ministerstwo Kultury. Przedłożona uchwała nie precyzuje tego trybu. Ponadto zapytała, jaka kwota w budżecie była przeznaczona na ochronę zbytków.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt powiedziała, że w budżecie na 2005 rok na ten cel nie zaplanowano żadnych środków. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne, aby na wiosek, który wpłynął przekazać dotację na Kościół w Pieraniu. W ramach posiadanych środków można udzielić dotacji w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że podejmując przedmiotową uchwałę chcieliśmy spełnić interpelację radnej p. Franciszki Łopatyńskiej i radnego p. Lucjana Kwiatkowskiego.

Radna p. Zyta Szumlańka powiedziała, że w jej odczuciu jest to fikcja. Jest zapis, że wszystkie jednostki mogą składać wnioski, przecież przygotowanie wniosku to też są wydatki. Trzeba zrobić projekt, uzyskać pozwolenia oraz projekt budowlany i to są duże koszty. Mówi się, że chodzi o Kościół w Pieraniu i jest to nieuczciwe w stosunku dla tych ludzi, do których jest adresowana ta uchwała. Nie można tak robić. W tej sytuacji radna będzie głosować „przeciw”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zauważyła, że jest tu sporo niejasności. Pani radna nie uzyskała odpowiedzi przede wszystkim, co do trybu postępowania i zasad udzielania dotacji – czy to ma być wkład własny, czy nie ma być wkładu własnego. Jest to bardzo istotne, bo mamy głosować nad zasadami, trybem postępowania, udzielania i rozliczania dotacji. Faktycznie nie ma kwoty dofinansowania w sensie strukturalnym.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że uchwała jest zasadna i korzystna - dla Inowrocławia i dla Powiatu. Zaproponował, aby na przyszły rok zaplanować w budżecie konkretną kwotę z przeznaczeniem na ten cel. Poinformował, że będzie głosował „za”.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt poinformowała, że podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi ustawa o samorządzie powiatowym oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Z powołanych przepisów wynika, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury ora, że dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący powiatu na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Dotacja, w zakresie określonym w art. 77 ustawy o ochronie zabytków mówi, że może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Zarząd po dokonaniu analizy zadecyduje o przyznaniu dotacji w zależności od posiadanych środków.

Radna p. Zyta Szumlańska prosiła, aby jej źle nie zrozumieć, bo na początku pochwaliła przedstawioną inicjatywę, ale bez określenia jasnych zasad przyznawania dotacji nie może jej zaakceptować. Wskazała na wkład własny. Zwykle jest tak, że im wyższy wkład własny tym wniosek otrzymuje więcej punktów. Zapytała, co będzie, jeżeli dwie jednostki dadzą wkład własny na tym samym poziomie np. 50%. My będziemy musieli podjąć decyzję. Radna bałaby się podejmować decyzję w sytuacji niejasnej. Według radnej powinien być jasno i precyzyjnie określony tryb przyznawania tej dotacji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka podkreśliła, że uzasadnienie nie stanowi przepisu prawnego do uchwały, a w uzasadnieniu jest zapis: „...do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych”. Natomiast udział własny jest zerowy, a to powinno być w brzmieniu projektu uchwały, bo nie jest to pod konkretne zadanie.

Radny p. Zdzisław Tyburek powiedział, że nie mówimy o żadnym wkładzie własnym, mówimy ogólnie tak jak stanowią przepisy – do 100%. Nie zgodził się z radną p. Zytą Szumlańską, bo mówimy o dwóch różnych rzeczach.

Radna p. Zyta Szumlańska wskazała na pkt 13 ppkt e gdzie zapisano, że przy zawieraniu umowy podmiot musi określić wysokość wkładu własnego. Poinformowała, że złożyła (osobiście) do Ministerstwa dwa wnioski o dotację remontu zabytku, z czego jeden otrzymał akceptację i dwa lata temu firma, którą reprezentuje otrzymała 25% zwrotu kosztów poniesionych na remont zabytku i dlatego w tym temacie jest zorientowana. Wyraziła zdziwienie, że ktoś dotuje 100% zadania.

Radny p. Andrzej Antoniewicz powiedział, że chciałby wyjść naprzeciw interpelacji dotyczącej Kościoła w Pieraniu (zabytek klasy zerowej), Kościoła drewnianego, gdzie chodzi o zakup instalacji przeciwpożarowej. Ponieważ nie było żadnej możliwości prawnej, aby jakiekolwiek pieniądze Zarząd mógł przeznaczyć na ten „ ktoś złoży wniosek o dofinansowanie jakichkolwiek prac konserwatorskich dotyczących zabytku, który dla mnie jest ważny i dla Powiatu – to ja jestem za tą uchwałą. Jeżeli my tą uchwałą mamy wywołać „burzę” w postaci pomysłów, aby w budżecie na 2006 rok utworzyć paragraf z przeznaczeniem na konserwację zabytków w wysokości 30-40 tys. zł. to ja jestem przeciw tej uchwale”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka podkreśliła, że wszyscy przychylają się do pozytywnego załatwienia interpelacji, ale przecież za tym idą inne zabytki i każdy mógłby wystąpić o dotację. Tak być nie może.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski powiedział, że powstało określone niezrozumienie. Zarząd zdecydował się na uruchomienie 5 tys. zł. i w wyniku procedury można te środki uruchomić w takiej formie, jaka jest proponowana w tej uchwale. Na następny rok, o ile będzie podobna sytuacja i Rada uchwali budżet, że jakieś pieniądze będą na określone zadania, to Zarząd podejmie stosowne decyzje. Zarząd nie ogłosi otwartego konkursu na to, żeby wszyscy składali wnioski na nie wiadomo jakie kwoty, bo my takich kwot w budżecie na rok 2005 nie mamy, a na 2006 rok będą takie, jakie będą zabezpieczone w budżecie. Sytuacja jest wówczas czytelna i bardzo prosta.

Radna p. Zyta Szumlańska powiedziała, że jest w „szoku”, bo członkowie Zarządu mówią rzeczy, które nie są zgodne z prawem. Ja nie podpiszę się pod uchwałą w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji dla wszystkich podmiotów, gdzie z treści wynika, że wszyscy do końca sierpnia mogą składać wnioski. Przypomniała, że to są koszty. Należy zrobić projekt techniczny, często projekt konstrukcyjny, również projekt konserwatorski. Konserwator za taki projekt bierze 2 tys. zł. Ponadto wszystko trzeba uzgodnić u wojewódzkiego konserwatora zabytków, zdobyć pozwolenie na budowę, które kosztuje. Podmiot złoży cały komplet dokumentów po to, żeby się dowiedział, że, niestety, zostało to ustalone tylko pod Kościół. Nie mam nic przeciwko temu żeby Kościół w Pieraniu taką dotację otrzymał, ale nie można oszukiwać innych podmiotów, czy właścicieli i narażać ich na straty materialne tylko, dlatego, że nie umiejąc rozwiązać tego problemu wybrano taką drogę. Zwróciła się do członków Zarządu: te dokumenty powinny być tak przygotowane, żeby nikt z mieszkańców tego powiatu nie miał żadnych wątpliwości. Ma być to zrobione czytelnie.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski przypomniał, że środki, o których mówimy będą publicznie ogłoszone, czyli będzie mowa o kwocie 5 tys. zł., która będzie przeznaczona na określony cel. Jeżeli takich obiektów znajdzie się więcej to i tak my tych pieniędzy nie możemy wydać, bo nie posiadamy ich w budżecie. Podkreślił, że jest to bardzo czytelne. Nie ma podstaw do składania projektów, bo nie ma na to środków. Zaproponujemy złożenie ofert na określone zadanie, do kwoty 5 tys. zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że w pkt 6 jest zapis, że wnioski o dotację należy składać w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku o dotację na rok następny. Z tego wynika, że w tym roku do 31 sierpnia właściciele nieruchomości lub organizacje mają prawo składać wnioski o dotację na rok następny. Natomiast, w pkt 8 podano, jakie dokumenty należy złożyć. Pani Przewodnicząca zgodziła się z radną p. Zytą Szumlańską, że najpierw trzeba wyłożyć pieniądze na potrzebne do wniosku dokumenty, nie mając pewności, że się takową dotację otrzyma. Nikt nie będzie wiedział 31 sierpnia br., czy będą pieniądze w budżecie, czy nie. To, po co każemy ludziom składać wnioski?

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski powiedział, że chyba wyjaśnił, jakie ewentualnie będą środki w budżecie. Jeśli ktoś chce składać projekt na 100 tys. zł., czy 150 tys. zł., to takich środków na ten cel nie ma. Nie ma innej formy i możliwości przydzielenia środków na Kościół w Pieraniu.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zaproponował, aby w tytule uchwały po słowach „dla obiektów zabytkowych” dopisać „zbudowanych z drewna”.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski w imieniu Zarządu zaproponował wniosek, aby zakończyć dyskusję i poddać pod głosowanie omawianą uchwałę, bo każdy z nas będzie głosował tak, jak mu nakazuje sumienie. Ewentualnie wycofajmy się dzisiaj z tym projektem i go dopracujmy, uwzględniając sugestię, które zgłasza radna p. Zyta Szumlańska.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że następna sesja odbędzie się prawdopodobnie 29 czerwca br. Pani Przewodnicząca zgodziła się z wnioskiem zgłoszonym przez Pana Starostę i zaproponowała, aby omawiany projekt uchwały rozpatrywać na przyszłej sesji.
Poddała pod głosowanie powyższy wniosek.

Głosowanie (22)
za – 21 radnych
przeciw – 1 radny
wstrzymał się - 0.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek Pana Starosty uzyskał akceptację.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.


Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Na wstępie Pani Skarbnik wniosła autopoprawkę na str. 1 w § 1, gdzie jest zapis „z zastrzeżeniem § 9” a winno być „z zastrzeżeniem § 8”. Poinformowała, że w związku z odnotowaniem przypadków wierzytelności, których pobór jest niemożliwy do wyegzekwowania, zachodzi konieczność określenia zasad i trybu umarzania tych wierzytelności oraz organów do tego upoważnionych. Do umarzania wierzytelności wraz z odsetkami i należnościami ubocznymi uprawnieni są kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu – do kwoty nie przekraczającej 100 zł., Starosta Inowrocławski – powyżej 100 zł., a nie przekraczającej 2.000 zł. oraz Zarząd Powiatu w Inowrocławiu – powyżej 2.000 zł. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 31 maja br. jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszuli Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (21)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że 21 lutego 2005 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego. Powyższa uchwała uzyskała pozytywną opinię Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Ponadto w ustawowym terminie poinformowano rodziców uczniów o zamiarze likwidacji oraz wskazano szkoły, w których młodzież kontynuowałaby naukę od 1 września 2005 roku. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 23 maja br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 21)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącej planowanego naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych pod kątem rodzajów szkół, profili kształcenia.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p Ryszard Oczachowski. Poinformował, że rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych to niezmiennie istotny element kształtowania zadań edukacyjnych na terenie powiatu. W lutym we wszystkich gimnazjach powiatu inowrocławskiego, wśród uczniów klas trzecich, przeprowadzono ankietę dotyczącą preferowanych rodzajów szkół i kierunków dalszego kształcenia. Spośród 2283 uczniów trzecich klas gimnazjalnych w ankiecie wzięło udział 1792. Ich wybory (w ujęciu procentowym) przedstawiają się następująco:
- licea ogólnokształcące – 39%,
- licea profilowane – 8%,
- technika – 42%,
- szkoły zawodowe – 11%.
Biorąc po uwagę doświadczenia lat ubiegłych, szacunkowo, do szkół Powiatu Inowrocławskiego przyjść powinno około 2600 – 2700 uczniów. Szacuje się, że pewna około 30 -40 osobowa liczba absolwentów gimnazjów podejmie naukę w Toruniu, Bydgoszczy oraz w innych ośrodkach. Wniół o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 23 maja br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (19)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącej planowanego naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych pod kątem rodzajów szkół, profili kształcenia.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie likwidacji Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że 2 lutego 2005 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu. Powyższa uchwała uzyskała pozytywną opinię Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. W ustawowym terminie poinformowano rodziców i wychowanków o zamiarze likwidacji oraz wskazano, jako miejsca ewentualnego zakwaterowania od 1 września br., Bursę Szkolną nr 1 – Zakład Budżetowy w Inowrocławiu. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 23 maja br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.


Głosowanie (18)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.


Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że zmian w budżecie dokonuje się na skutek porozumień z Gminą Dąbrowa Biskupia i Gminą Inowrocław w sprawie przekazania Powiatowi środków w łącznej kwocie 721.218 zł. na remont dróg. Także na skutek zawartej umowy pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zapewnienie płynności projektu „Centrum Radiologii w Inowrocławiu na kwotę 1.300.740 zł. Konieczności zaliczenia ustalonych w 2004 roku wydatków niewygasających w kwocie 91.436 zł. do planowanych dochodów budżetowych roku 2005 z jednoczesnym rozdysponowaniem ich. Uruchamia się rezerwę ogólną w łącznej kwocie 64.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie audytu związanego z realizacją projektów unijnych. Uruchamia się również rezerwę celową w łącznej kwocie 56.350 zł. z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Po wprowadzeniu powyższych zmian planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 488.086 zł., a planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 812.654 zł. Deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 1.300.740 zł. (źródło pokrycia pożyczka na prefinansowanie projektu „Centrum Radiologii”). Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 31 maja br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (18)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok..

23. Rozpatrzenia projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006.


Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że w niniejszym projekcie uchwale określa się obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży w toku prac nad projektem budżetu powiatu na 2006 rok. Główna zmiana dotyczy pierwszego terminu, gdzie Zarząd Powiatu do 28 września 2005 roku przygotuje wstępną informację o dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006 zawierającą zestawienie potrzeb oraz zestawienie przewidywanych dochodów. Następnie wnioski i uwagi do projektu budżetu będą mogły składać wszystkie podmioty do 31 sierpnia 2005 roku. W terminie do 20 października 2005 roku Zarząd Powiatu przygotuje wstępny budżet zawierający informację o przewidywanych wydatkach oraz zestawienie spodziewanych dochodów na 2006 rok i przedstawi go komisjom problemowym Rady Powiatu w celu dokonania wstępnej analizy. Wnioski wynikające z analizy komisje przedstawią Zarządowi Powiatu w terminie do 31 października 2005. W oparciu o wstępny budżet oraz wnioski komisji Zarząd opracuje projekt budżetu na 2006 rok. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 31 maja br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (18)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006.

24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiadając radnemu p. Piotrowi Szwgrzykowi, który podnosił problem Pałacu w Kościelcu, przypomniał, że Zarząd Powiatu – poprzedni i obecny wykazywał wiele życzliwości dla uprawnionej rodziny hrabiego Pomińskiego, bowiem postępowanie w sprawie tej nieruchomości trwało od 2001 roku. Zostało ono umorzone decyzją z 19 marca 2004 roku. Od tej decyzji rodzina hrabiego Pomińskiego złożyła odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który utrzymał decyzję Starosty Inowrocławskiego, a skarga, która wpłynęła do Sądu Wojewódzkiego została oddalona. Strona miała pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jednak z tej możliwości nie skorzystała. Złożyła wniosek do wojewody o zasadność nabycia tej nieruchomości z dniem 31 stycznia br. w trybie dekretu z dnia 6 września 1944 roku. Obecnie trwa przedkładanie dokumentów do wojewody przez spadkobierców uprawnionych Państwa Pomińskichkich. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami należy wstrzymać się ze sprzedażą tej nieruchomości i tak to zostało uczynione. Na podstawie dokumentów, które posiada Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami procedura ta przesunęła się nieco w czasie tj. możliwość sprzedaży tej nieruchomości. Ponadto Pan Starosta poinformował, że tak naprawdę to nic nowego nie wniesie do zakończenia tej sprawy. W najbliższym czasie Zarząd Powiatu ustosunkuje się do możliwości sprzedaży tej nieruchomości. Pan radny podnosił sprawę kosztów adaptacji budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Mątwach. Pan Wicestarosta udzieli precyzyjnego wyjaśnienia w tej sprawie. Pan radny również podnosił, że byłoby dobrze, żeby nieruchomość, w której mieści się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Wydział Komunikacji została przekazana na rzecz Prokuratury w formie wieloletniej dzierżawy. Sprawa ta znajduje się w Biurze Prawnym Starostwa. Prawnicy rozpatrują różne koncepcje tejże transakcji.
Radna p. Zyta Szumlańska w nawiązaniu do artykułu z „Gazety Wyborczej” mówiła o tym, że nasz szpital jest jedynym szpitalem w Polsce, który wygrał proces o „ustawę 203” i pytała, czy będziemy wspierać działania p. dyrektora. Pan Starosta powiedział, że zawsze byliśmy po stronie p. dyrektora i będziemy go nadal wspierać.
Radna p. Regina Czerwińska zwróciła uwagę na bardzo zły stan techniczny parkingu i chodnika na wysokości „Sokolni”. Również radny p. Andrzej Kozłowski poruszył sprawę dróg powiatowych. Jeżeli Pani Przewodnicząca pozwoli to p. dyrektor Matysek udzieli odpowiedzi Państwu radnym.

Radny p. Piotr Szwagrzyk prosił o odpowiedź na piśmie w sprawie dotyczącej Kościelca.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski poinformował, że stosunkowo daleko, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, posunęły się sprawy w Bursie Szkolnictwa Zawodowego. Zakończono przetarg na odbiór dokumentacji na terommodernizację – kwota, która została przez projektanta wyliczona, to jest kwota 1.829 tys. zł. Kompletna termomodernizacja łącznie z dachem, gdzie koszt dachu stanowi kwotę 230 tys. zł. (jest to kwota bez „vatu”). Jeżeli chodzi o program funkcjonalno-użytkowy, to został on przygotowany pod nadzorem Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa p. Zdzisława Bałabańskiego i w oparciu o opinię wszystkich wydziałów, które mają się tam znaleźć. Najprawdopodobniej w ciągu 2 tygodni zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie projektu modernizacji tego obiektu w środku. Z naszych wyliczeń wynika, że będzie to kwota 1.163 tys. zł. Jest to kwota kosztorysowa opracowana w oparciu o te zamówienia. Zarówno pierwsza jak i druga kwota, w przetargu powinna ulec znacznemu obniżeniu. Bursa zamyka swoją działalność z końcem czerwca br.. Obiekt zostanie przygotowany do użytkowania na wiosnę 2006 roku, kiedy będą zamknięte sprawy wewnętrzne i zewnętrzne.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek odpowiadając na interpelację radnej p. Reginy Czerwińskiej poinformował, że problem ten był już dyskutowany wcześniej. Pan dyrektor przypomniał, że zjazd na parking na wysokości „Sokolni” należy do Miasta, niemniej jednak w zakresie odpowiedzialności ZDP zostanie to w trybie pilnym naprawione. Odpowiadając radnemu p. Andrzejowi Kozłowskiemu p. dyrektor poinformował, że chwasty zostaną usunięte, bo dzisiaj firma pracuje na drogach powiatowych i wykonuje zadania ścinki chwastów i traw. Jeżeli chodzi o odcinek drogi powiatowej pomiędzy przejazdem kolejowym w Szymborzu (ul. Wielkopolska), to oprócz tego, że remonty cząstkowe będą wykonane, zostaną także w tym miesiącu wykonane regulacje poboczy i nastąpi wydzielenie geodezyjne.
Pan dyrektor poinformował, że naprawa ulicy Krzywoustego (interpelował radny. Jerzy Naumann) w ramach remontów cząstkowych zostanie wykonana w tym miesiącu.

25. Wnioski i oświadczenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła o składnie stosownych wniosków i oświadczeń.

Radna p. Franciszka Łopatyńska oświadczyła, że na terenie naszego powiatu znajduje się miejscowość Parchanie. Znamy Parchanie jako miejsce, gdzie znajduje się Izba Pamięci i Muzeum im. Generała Sikorskiego. 28 maja br. odbyła się w tej parafii duża uroczystość – 950 lat Parchania. O przebiegu tej uroczystości pisała lokalna prasa, natomiast dzieje parafii opisane są w broszurce, którą p. radna wszystkim radnym przekazała.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze złożyć wnioski i oświadczenia.
Nikt z radnych nie zgłosił więcej wniosków i oświadczeń.

26. Zakończenie.

O godzinie 17.00 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XXXV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Sekretarz obrad
Jerzy Naumann


Protokołowała
Jadwiga Antczak