BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75783

Numer sesji rady: XXXVI
Z dnia: 29 czerwca 2005 r.
B.R. 0041-36/2005PROTOKÓŁ NR 36/2005obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 29 czerwca 2005 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/381. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: „ Otwieram obrady XXXVI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Poinformowała, że Państwo Posłowie podziękowali za zaproszenie i poprosili o „usprawiedliwienie” swojej nieobecności ze względu na obowiązki parlamentarne. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej p. Jana Kopcia, Przewodniczących Rad Miast i Gmin położonych na terenie naszego Powiatu, p. Tomasza Siborę pełnomocnika Prezydenta Miasta Inowrocławia, Burmistrzów, Wójtów, przedstawicieli związków zawodowych, przedstawicieli dyrekcji szkół, rad pedagogicznych, rady rodziców i samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu. Prowadząca powitała również sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 25 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała,czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad. Radni nie wnieśli uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad.

Głosowanie ( 25 )
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XXXVI sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radny p. Jerzy Naumann sekretarz obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu poinformował, że zgodnie ze statutem protokół XXXV sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XXXV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 25 )

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XXXV sesji z 1 czerwca 2005 roku.

4. Wybór sekretarza.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XXXVI sesji radnego p. Andrzeja Nowakowskiego, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 25 )
za – 24 radnych
wstrzymał się – 1 radny
przeciw – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu powierzyła radnemu p. Andrzejowi Nowakowskiemu funkcję sekretarza obrad XXXVI sesji.

5. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXXV sesji 1 czerwca 2005 roku.


Informacja została przyjęta.

6. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 25 maja 2005 r. do 15 czerwca 2005 roku.


Radny p. Andrzej Orczykowski wskazał na str. 17 nin. Informacji, gdzie wyszczególniono decyzje, które przenoszą sumy z poszczególnych zadań na zwiększenie kosztów przystosowania Bursy na cele, które Zarząd podjął ( zaadaptowanie dla celów Starostwa). Z podanego wyliczenia wynika, że w tej chwili zgromadzono środki na ww. budynek w wysokości 1.850.000 zł, kosztem działalności DPS-u (1.000.000 zł) oraz wydatków na remonty szkół (500.000 zł). Ponadto bierze się pożyczkę preferencyjną w wysokości 750.000 zł i w budżecie na rok 2005 przewidziano 500.000 zł z wydatków bieżących na adaptację Bursy. W związku z tym, suma przeznaczona na powyższy cel wynosi ok. 1.859.000 zł. Radny zapytał Pana Starostę, czy nie byłoby zasadnym wrócić do tej koncepcji, którą przedstawiał Klub „Porozumienie Samorządowe” i z którą również wystąpił Prezydent Miasta a dotyczącą adaptacji na cele Starostwa budynku po Szkole nr 3. Radny zaznaczył, że koszty wówczas byłyby może o połowę, a może o ⅓ niższe. Oświadczył, że tak też wynikało z wypowiedzi Pana Starosty, jakie to są koszty adaptacji tego budynku. Poza tym, urząd byłby w centrum miasta nie na jego obrzeżach, bo taka jest zasada, że urzędy lokuje się w centrum miasta, natomiast na obrzeżach lokuje się hipermarkety, co w Inowrocławiu nie zawsze jest tą zasadą. Radny zapytał, czy jest taka możliwość rozważana, żeby koszty zmniejszyć właśnie poprzez zaadaptowanie Szkoły nr 3 przy ul. Staszica na te cele.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze głosy w sprawie informacji o pracy Zarządu Powiatu. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt poinformowała, że poruszony temat przez radnego p. Andrzeja Orczykowskiego będzie przedmiotem obrad radnych dopiero przy zmianach w uchwale budżetowej. Dodała, że jeżeli chodzi o środki z Domu Pomocy Społecznej, to Powiat otrzymał dotacje od Wojewody. W pierwotnym budżecie były zaangażowane środki własne Powiatu, a po otrzymaniu dotacji była możliwość wycofania tych środków i przeznaczenia ich na inny cel. Jeżeli chodzi o remonty szkół, to 300 tys. zł przeznaczonych było na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 i 200 tys. zł na III Liceum Ogólnokształcące. Z uwagi na to, że w roku br. będziemy opłacać tylko dokumentację na remonty tych szkół, zaistniała możliwość przesunięcia tych środków na inny cel, co jest połączone ze zmianą harmonogramu planu wieloletniego i Funduszu Ochrony Środowiska.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski stwierdził, że nie wie, dlaczego z takim uporem wraca się i po co, do budynku przy ul. Staszica. Poinformował, że inżynierowie przed dwoma laty dokonali oceny stanu technicznego tego budynku, kiedy pojawiła się propozycja jego adaptacji. W ich opinii jego stan techniczny jest bardzo kiepski. Należałoby włożyć setki tysięcy a może nawet i więcej, aby ten budynek doprowadzić do porządnego stanu. Poza tym, Starosta przypomniał, że całe poddasze tego budynku od kilkunastu lat jest wyłączone. Nie ma dostaw ciepła, wody i energii z uwagi na zagrożenie pożarowe tego budynku. Nadto cały dach wymaga wymiany, są pęknięcia od stropu do ziemi, które świadczą, że te pęknięcia powstały na skutek (być może) ruchów geologicznych. Zarząd Powiatu rozważał, i tę propozycje, która była zgłoszona przed dwoma laty przez Pana Prezydenta i „raz jeszcze oświadczamy, że nie jesteśmy zainteresowani taką transakcją”. Być może będą inni chętni, bo budynek przy ul. Staszica jest wystawiony w przetargu. Pierwsza oferta była na ok. 1,5 mln zł i chyba oferty nikt nie złożył. Obniżono cenę wywoławczą do 750 tys. zł i „daj Boże, aby znalazł się nabywca. My Szanowny Panie Radny nie jesteśmy zainteresowani”.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze głosy w sprawie informacji o pracy Zarządu Powiatu. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu.

Informacja została przyjęta.

7. Interpelacje i zapytania radnych.


Radna p. Barbara Kozłowska:
a) zaapelowała w imieniu mieszkańców Inowrocławia korzystających z publicznych środków komunikacji miejskiej, aby władze miasta w uzgodnieniu z właścicielem busa linii nr 23 utrzymały trasę kursu tego busa w takim kształcie, jaki obowiązuje w chwili obecnej, kiedy remontowana jest ul. Jacewska. Linia ta aktualnie jest doskonałym łącznikiem mieszkańców os. Szybowcowa – Lotnicza, ul. M. Curie - Skłodowskiej i końcowego odcinka ul. Toruńskiej ze Śródmieściem, os. Rąbin oraz os. Piastowskim,
b) prosi o uporządkowanie miejsca pamięci na Błoniach i posadzenie kwiatów wokół znajdującego się tam pomnika.
c) wnosi o skoszenie trawy na cmentarzu Matki Boskiej przy grobach bohaterów z czasów I wojny światowej.
„Wstydziłam się za te obiekty, które zwiedzałam z kuracjuszami z Warszawy” (cytat z wypowiedzi).

Radny p. Lucjan Kwiatkowski przedstawił w imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej następujące interpelacje:
a) w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi sposobu weryfikacji projektów oraz ich realizacji, zgłaszanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Komisja wnosi do Zarządu Powiatu o podjęcie działań mających na celu uzyskanie pełnej informacji dotyczącej finansowania w Województwie Kujawsko – Pomorskim w latach 2004 – 2005 projektów w ramach poddziałania 3.5.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – lokalna infrastruktura ochrony zdrowia oraz poddziałania 1.3.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – regionalna infrastruktura ochrony zdrowia. Informacja ta jest niezbędna celem weryfikacji doniesień dotyczących rażących różnic w finansowaniu z tych środków szpitali wojewódzkich oraz szpitali powiatowych przy stosowaniu niejasnych kryteriów, niezgodnych z „Podręcznikiem Wdrażania Procedur Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”. Komisja wnosi do Zarządu Powiatu i Rady Powiatu o podjęcie działań wspierających w tym przedmiocie, według swoich możliwości i kompetencji,
b) komisja wnosi do Zarządu Powiatu o szczegółowe wyjaśnienie sposobu rozdziału środków finansowych z kontraktu dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego przez Zarząd Województwa z uwzględnieniem wielkości środków przydzielonych poszczególnym jednostkom samorządowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Radny p. Andrzej Nowakowski zwrócił uwagę na artykuł, który ukazał się w „Gazecie Pomorskiej”. Podaje się w nim informacje, że „Prezydent Inowrocławia podpisał porozumienie z Regionalnym Centrum Onkologicznym na bezpłatne, długofalowe badania mammograficzne piersi. Pierwsze badania w specjalnym samochodzie ustawionym przed halą sportowo – widowiskową na os. Rąbin zostaną przeprowadzone 4 lipca. Będą z nich mogły skorzystać również kuracjuszki.” Radny, poprosił o wyjaśnienie zasadności takiego działania, ponieważ ilość badań w ramach badań profilaktycznych zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z naszą jednostką organizacyjną jest stosunkowo nieduża i nie jest w pełni wykorzystany nasz mammograf. Radny rozumie, że te badania są bezpłatne dla pacjentek, ale uważa, że Urząd Miasta będzie Regionalnemu Centrum Onkologii musiał za to zapłacić. Radny jeszcze raz podkreślił, że mammograf szpitala powiatowego nie jest w pełni wykorzystany i z powodzeniem szpital inowrocławski mógłby ten program wykonać. Radny oświadczył, że nie wie, na czym polega - może to promocja Uzdrowiska? – że skorzystać z tego mogą również kuracjuszki, jeżeli mają to być badania długofalowe. Radny stwierdził, że nie rozumie, że kuracjuszka pojawi się raz i nawet jak sobie takie badania zrobi to nie oznacza dalszego zajmowania się nią i prowadzenia badania długofalowego. Zwrócił się do Rady i Zarządu o wyjaśnienie motywów działania Pana Prezydenta Inowrocławia.

Radny p. Andrzej Kozłowski zwrócił się z zapytaniem, czy została wyjaśniona sprawa „nieszczęsnej” budowli w Szarleju, odnośnie suszenia kukurydzy i rozlewania gazu. Jeżeli tak, to jakie są jej wyniki ?

Radny p. Marek Rosa oświadczył, że w ostatnich dniach cała Polska żyje wynikami matur. Mieszkańcy Powiatu wiedzą z prasy jak wypadły matury w: Grudziądzu, Świeciu, Warszawie, a nie są znane wyniki naszych szkół. Radny zwrócił się z zapytaniem do Naczelnika Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, czy jest już przygotowana taka informacja ?

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu imienia Jana Pawła II.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że do organu prowadzącego wpłynął wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców o nadanie Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu imienia Jana Pawła II. Pojawiły się następujące kandydatury: Apolinarego Jankowskiego, Kazimierza Kujawskiego, Ernesta Pischingera, Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz Jana Pawła II. Przeprowadzono głosowanie, referendum wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Na 1.471 osób biorących udział w referendum 1.251 osób wypowiedziało się za nadaniem imienia Jana Pawła II. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to Rada Powiatu nadaje imię szkole. Pozytywną opinię w tej sprawie szkoła uzyskała też od arcybiskupa Muszyńskiego. Wniósł o przyjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że członkowie komisji na swoim posiedzeniu 27 czerwca br. pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Lech Skarbiński poinformował, że wczoraj tj. 28 czerwca w Rzymie rozpoczął się proces beatyfikacyjny, dlatego z wielką satysfakcją i radością przeczytał, że w dniu dzisiejszym Rada podejmie uchwałę w sprawie nadania szkole imienia Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest to termin nader trafny.

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu imienia Jana Pawła II.
Przewodnicząca Rady Powiatu w imieniu Rady Powiatu pogratulowała całej społeczności, gronu pedagogicznemu i dyrekcji oraz życzyła wszystkiego najlepszego.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu imienia Jana Pawła II.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że do organu prowadzącego wpłynął wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców o nadanie Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu imienia tej placówce Jana Pawła II. Pojawiły się następujące kandydatury: Ziemi Kujawskiej, Kapitana Pawła Cymsa, Powstańców Wielkopolskich, Anieli i Edwarda Ponińskich oraz Jana Pawła II. Na 499 osób biorących udział w referendum 469 osób wypowiedziało się za nadaniem imienia Jana Pawła II. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to Rada Powiatu nadaje imię szkole. Pozytywną opinię w tej sprawie szkoła uzyskała też od arcybiskupa Muszyńskiego. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że członkowie komisji na swoim posiedzeniu 27 czerwca br. pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu imienia Jana Pawła II.
Przewodnicząca Rady Powiatu w imieniu Rady Powiatu pogratulowała całej społeczności, gronu pedagogicznemu i dyrekcji oraz życzyła wszystkiego najlepszego.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia publicznej szkoły policealnej i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Na wstępie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody przez Radę na omówienie „blokiem” projektów związanych z Oświatą i będących przedmiotem dyskusji dzisiejszego posiedzenia Rady Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są inne wnioski niż propozycje Pana Naczelnika i czy radni nie wyrażają sprzeciwu wobec ww. propozycji ?

Rada Powiatu nie zgłosiła żadnych wniosków i wyraziła zgodę na omówienie „blokiem” projektów uchwały.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski poinformował, że zadaniem organu prowadzącego jest zapewnienie możliwości kontynuowania nauki na poziomie, w jakim organ prowadzący jest odpowiedzialny tzn. na poziomie szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, maturalnych i policealnych. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jesteśmy zobowiązani do zapewnienia i organizacji takich placówek, które umożliwią młodzieży kończącej szkoły zawodowe kontynuowanie dalszej nauki w technikach uzupełniających. Jesteśmy również zobowiązani jako organ prowadzący o zorganizowanie szkół policealnych. W szczególności dotyczy to młodzieży, która kończy licea profilowane. Dodał, że licea profilowane w zasadzie nie dają młodzieży żadnego zawodu, ponieważ jest to tylko przygotowanie, tak jak liceum ogólnokształcące, z lekkim naprofilowaniem na określony zawód. W związku z powyższym proponuje się utworzyć następujące typy szkół: technikum uzupełniające i szkołę policealną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy. Umożliwi to kontynuowanie nauki wszystkim uczniom ze szkoły zawodowej o kierunku mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych, gdzie można by uzyskać tytuł technika mechanika pojazdów samochodowych lub technika elektronika pojazdów samochodowych. Natomiast szkoła policealna umożliwiłaby zdobycie zawodu przez młodzież, która w tej placówce kończyła liceum profilowane. Młodzież ta mogłaby uzyskać tytuł technika informatyka lub technika reklamy. Związane jest to z kierunkiem prowadzonym w liceum profilowanym w Kruszwicy. Natomiast w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 proponowalibyśmy utworzenie technikum uzupełniającego ze szczególnym uwzględnieniem na młodzież, która kończy zawodową szkołę uzyskując tytuł elektronika. Ten typ szkoły zawodowej trwa 3 lat i po jej ukończeniu młodzież w technikum 3 – letnim uzyskałaby też tytuł technika elektronika. Całkowicie odrębną sprawą jest utworzenie 2 – letniego liceum uzupełniającego dla tej młodzieży, która nie chciałaby kontynuować nauki w wybranym zawodzie, jaki ukończyła w zasadniczej szkole zawodowej. Jeżeli znajdzie się odpowiednia ilość młodzieży chętnej do uzyskania średniego wykształcenia w systemie dziennym, to właśnie ta młodzież mogłaby skierować swoje kroki do liceum uzupełniającego i zdobyć świadectwo dojrzałości. Dodał, że Powiat jest zobowiązany do utworzenia tychże placówek, ponieważ młodzież kończy szkoły zawodowe typu 3-letniego. Zaznaczył, że nie jest powiedziane, że od 1 września zostaną te oddziały uruchomione w tych szkołach. Prawda jest taka, że wywołanie i przyjęcie tych uchwał przez Wysoką Radę pozwoli w przyszłości - w tym roku, czy w latach następnych – na odpowiednią kontynuację i umożliwienie młodzieży kształcenia. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że z tego typu szkół, jakie proponujemy może być utworzone jedno technikum uzupełniające. Naczelnik nie ukrywał, ze wszystko będzie zależało od młodzieży, która nie dostała się studia, a chciałaby przez rok w systemie dziennym zdobyć tytuł technika. Dopiero w sierpniu okaże się, czy taką szkołę uruchomimy. Odrębnym zadaniem jest następny typ szkoły ponadgimnazjalnej tj. Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego. Naczelnik oświadczył, że młodzież z Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego jest jedyną młodzieżą, która może kontynuować naukę do 24 roku życia. Ta szkoła umożliwi tej młodzieży przystosowanie się do życia, bo to jest młodzież z umiarkowanym i znacznym opóźnieniem rozwoju umysłowego i z innymi wadami np. w aparacie ruchu. Wspomniana młodzież będzie przygotowywać się do samodzielnego życia i uczyć kilku zawodów m.in. gospodarstwa domowego, zawodu ślusarskiego, ogrodnictwa itp. Wniósł o podjęcie uchwał.


W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że członkowie komisji na swoim posiedzeniu 27 czerwca br. pozytywnie zaopiniowali wszystkie omówione wyżej projekty uchwał. Wniósł o podjęcie uchwał.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia publicznej szkoły policealnej i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia publicznego technikum uzupełniającego i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia publicznego technikum uzupełniającego i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia publicznego technikum uzupełniającego i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Zenon Bąkowski podziękował za dalekowzroczność Starostwa, bo gospodarka potrzebuje wykwalifikowanych fachowców.

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia publicznego technikum uzupełniającego i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia publicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia publicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i włączenia jej do Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i włączenia jej do Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005 r.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem od 2005 roku organ prowadzący jest zobowiązany do uzgadniania ze związkami zawodowymi regulaminu płacowego dla nauczycieli. Prace nad tym regulaminem trochę się wydłużyły, bo w ubiegłych latach związki zawodowe wydawały opinie na ten temat, a w tej chwili należy ze związkami uzgadniać pewne sprawy. Oświadczył, że przy uzgodnieniach okazało się, że występują rozbieżne zdania i poglądy. Nadmienił, że w stosunku do uchwał z lat poprzednich dotyczących regulaminu płacowego, najwięcej czasu poświęcono nad ustaleniem wysokości i procentami na dodatki motywacyjne oraz nad wysokościami nagród przyznawanych przez organ prowadzący. Poinformował, że po uzgodnieniach z Zarządem oraz Panią Skarbnik została zwiększona kwota na dodatki motywacyjne, bo średnio na etat nauczyciela dodatek motywacyjny wypadało po ok. 24 zł. Po uzgodnieniach ze związkami zawodowymi doszło do porozumienia i ww. kwota wzrosła o 10 zł w przeliczeniu na jeden etat nauczycielski i będzie wynosił 34 zł. Podobnie sytuacja wygląda ze zmianą w sposobie i wysokości nagród przyznawanych przez organ prowadzący. W poprzednim zapisie było sztywno zapisane, że nagroda jest w wysokości dwóch zasadniczych poborów nauczyciela mianowanego, a pobory zasadnicze brutto nauczyciela mianowanego wynoszą 1.716,00 zł. Teraz wynegocjowano ze związkami, że ta nagroda nie może być niższa, jak uposażenie nauczyciela kontraktowego tj. 1.355,00 zł brutto. W zależności od tego ile będzie wniosków i ile będzie pieniędzy, to te nagrody mogą być wyższe lub objąć większą ilość nauczycieli. Pozostałe zapisy, w tym regulaminie nie uległy zmianie w stosunku do zapisów z regulaminów poprzednich. Podkreślił, że nauczeni doświadczeniem, rozpoczniemy już negocjacje ze związkami zawodowymi we wrześniu tego roku, tak, aby mieć już przygotowany regulamin płacowy najpóźniej na listopad i dostosować go do nowego budżetu płacowego w roku przyszłym. Dodał, że corocznie trzeba będzie taki regulamin przyjmować. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że członkowie Komisji na swoim posiedzeniu 27 czerwca br. pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Jerzy Gawęda zapytał, czy w tej kwestii doszło do ostatecznego porozumienia ze związkami zawodowymi i na jakim etapie znajduje się ta sprawa.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski odpowiedział, że pod nin. uchwałą znajdują się podpisy osób ze związków zawodowych „Solidarność” i ZNP. Podkreślił, że każda strona jest odrębnie parafowana, co oznacza osiągnięcie ostatecznego porozumienia.

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Stwierdzam, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005 r.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.


Z projektem uchwały wystąpiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska. Poinformowała, że przyjęcie przez Radę Powiatu nin. uchwały pozwoli przeprowadzić regulacje płac w jednostkach organizacyjnych Powiatu działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej i w ramach posiadanego budżetu przez te jednostki.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 28 czerwca 2005 r. zapoznała się z przedmiotową uchwałą zmieniającą podstawowy wskaźnik wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego z dniem 1 kwietnia 2005 r. Płace obliczone przy wartości 1 punktu na poziomie 3 zł nie mieszczą się w granicach przewidzianych w tabelach punktowych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania. W tej sytuacji Komisja Budżetu i Finansów uważa, iż zasadnym jest ustalenie wartości jednego punktu na poziomie 4 zł. Komisja jednomyślnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały zmieniający podstawowy wskaźnik wynagradzania pracowników. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów, zameldowanych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, w roku akademickim 2005/2006.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że zmiana jaką dokonujemy w projekcie regulaminu w stosunku do obowiązującego od ubiegłego roku do dnia dzisiejszego, to m.in. przyjęty w naszym województwie regulamin ramowy, że o stypendium będą mogły się ubiegać osoby urodzone po 31 grudnia 1979 roku. Następne zmiany mówią o tym, że wnioski będzie można pobierać w Wydziale Oświaty i składać je trzeba będzie również w tym wydziale. Dodał, że w tym roku akademickim 2004/2005 na stypendia studenckie przyznano 109 tys. zł. Do dnia dzisiejszego wypłacono stypendia do miesiąca kwietnia włącznie, ponieważ za maj, czerwiec i lipiec pieniądze otrzymamy w późniejszej transzy. Objętych stypendiami było 109 studentów. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że członkowie komisji na swoim posiedzeniu 27 czerwca br. pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Marek Rosa zapytał, jakie kryterium dochodu na osobę obowiązuje w województwie kujawsko – pomorskim w tym roku?

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski oświadczył, że zgodnie z rozporządzeniem, każdy student i uczeń mógł złożyć wniosek, jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekraczał 504 zł. Natomiast o udzieleniu stypendium decyduje najniższa kwota, jaka przypada na danego członka rodziny, po przedłożeniu wszelkiego rodzaju zaświadczeń np. z Urzędu Skarbowego, z Ośrodka Pomocy Społecznej. Po otrzymaniu tych informacji od studentów powstaje lista od najniższego dochodu na osobę z zachowaniem proporcji wynikających z przepisów unijnych, że musi być 55% kobiet i 45% mężczyzn. Tej proporcji nie można zmienić. Poinformował, że tak, jak w ubiegłym roku została utworzona lista 10 rezerwowych wśród mężczyzn i kobiet. Limit 504 zł nadal obowiązuje i student o takich dochodach na osobę może ubiegać się o stypendium, ale to nie znaczy, że je otrzyma. Zawiadomione zostają tylko te osoby, którym zostały stypendia przyznane.

Przewodnicząca Rady Powiatu zauważyła, że po raz pierwszy parytet płci w tym przypadku został zachowany.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów, zameldowanych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, w roku akademickim 2005/2006.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2005/2006.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że w regulaminie dla uczniów naszych szkół również wniesiono zmiany. Proponuje się, aby od 1 lipca wnioski można było odbierać i składać w szkołach. Wszystko to po to, aby uniknąć zamieszania i zapchanych korytarzy. Podał, że na stypendia dla uczniów przypadła kwota 781 tys. zł. Skorzystało z nich 781 osób. Uczniowie rozliczają się rachunkami i wówczas byłyby przyjmowane w szkołach. Rozwiązałoby to nam sytuację, bo co miesiąc uczniowie przychodzili z rachunkami do Wydziału. Dodał, że do nin. regulaminu dołączony jest załącznik, w którym podano, co uczeń w danym typie szkoły będzie mógł kupić na rachunek, aby mógł się rozliczyć. Wydział wywiązał się ze swojego obowiązku i uczniom zostało wypłacone stypendium w 98,2 %. Po ostatnich uzgodnieniach całego województwa, Powiat uzyskał zgodę, aby każda szkoła mogła przygotować projekt, co uczeń będzie mógł zakupić na rachunek. Naczelnik dodał, że na pewno usprawni to funkcjonowanie i wypłatę stypendiów. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że członkowie komisji na swoim posiedzeniu 27 czerwca br. pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2005/2006.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 2004-2014”.


Z projektem uchwały wystąpił Główny Specjalista ds. Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi p. Grzegorz Roczek. Poinformował, że proponowane zmiany dotyczą niezwykle ważnego składnika infrastruktury, jakim jest bez wątpienia komunikacja lądowa. Posiada ona wpływ na rozwój gospodarczy każdego obszaru. Biorąc pod uwagę znaczenie powiatu inowrocławskiego, wynikające z jego centralnego położenia, jak również kosztochłonność inwestycji drogowych, narzucającą konieczność racjonalnego dysponowania posiadanymi środkami budżetowymi, zaszła pilna potrzeba rewizji dotychczasowych planów zadaniowych. Nowe rozwiązanie pozwala na sfinansowanie większej liczby inwestycji przy jednoczesnej zmianie struktury planowanych nakładów (współfinansowanie). Pierwotnie wpisane zadania ulegają jedynie czasowemu zawieszeniu, na rzecz takich, których realizacja uznana została jako bardziej zasadna z punktu widzenia społecznego i finansowego. Tym samym skorzystano z prawa wyboru, stanowiącego istotę każdej Strategii Rozwoju Gospodarczej. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że członkowie komisji na swoim posiedzeniu 27 czerwca br. pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 2004-2014”.


20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005-2007 i wprowadzenia jednolitego tekstu tego dokumentu.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzej Florek. Przypomniał, że Plan Wieloletniego na lata 2005-2007 Rada przyjmowała w grudniu ubiegłego roku. Poinformował, że upłynęło parę miesięcy i okazało się, że Plan ten trzeba było czterokrotnie modyfikować. Podkreślił, że ostatnia z modyfikacji jest najobszerniejsza. Aby ułatwić poruszanie się po dokumencie został dołączony załącznik nr 2 do nin. projektu uchwały, który jest jednolitym tekstem tego dokumentu uwzględniający wszystkie wprowadzone do tej pory zmiany. Naczelnik w imieniu Zarządu poprosił o wprowadzenie autopoprawki do jednolitego tekstu tego dokumentu. Oświadczył, że zapis na stronie 4 załącznika zastąpić należy tabelką dotyczącą przebudowy i adaptacji Pałacu Mieszczańskiego, którą otrzymali radni jeszcze przed sesją. Dokonuje się korekt ogólnej wartości ww. zadania jak również wielkości nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach zgodnie z załączoną tabelą.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że członkowie komisji na swoim posiedzeniu 27 czerwca br. pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005-2007 i wprowadzenia jednolitego tekstu tego dokumentu.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie oceny stanu realizacji „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 2004 – 2014” po roku jej funkcjonowania.


Z projektem uchwały wystąpił Główny Specjalista ds. Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi p. Grzegorz Roczek. Poinformował, że przedłożona ocena stanu realizacji „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 2004-2014” po roku jej funkcjonowania, stanowi de facto pierwszą próbę bilansu możliwości finansowych samorządu powiatowego, w stosunku do optymalnych potrzeb, zarządzanej przez niego jednostki terytorialno – administracyjnej. Wykonywanie przypisanych mu zadań przypadło na okres bardzo szczególny dla kraju. Zbiegło się wszakże z ubiegłoroczną akcesją do struktur Unii Europejskiej, co wymusza konieczność całkowicie odmiennego niż dotychczas potraktowania całokształtu problematyki rozwoju gospodarczego ze strony administracji zarówno rządowej jak i samorządowej. Zewnętrznym przejawem obecnej sytuacji są szeroko zakrojone prace redakcyjne prowadzone nad nowelizacją, głównie jednak konstruowaniem od podstaw, pakietu ogólnopolskich jak też regionalnych dokumentów planistycznych wytyczających długofalowe kierunki rozwoju naszego Państwa. Ich przygotowanie umożliwi weryfikację wspomnianych wyżej możliwości z potrzebami, ujętych pod kątem zadaniowym i czasowym. Dzięki wskazanym tam priorytetom, zbieżnym z preferencjami Wspólnotowymi, łatwiejsze niż dotychczas będzie sfinansowanie szeregu istotnych przedsięwzięć, drogą nowych, pozabudżetowych źródeł wsparcia (fundusze strukturalne). Przedmiotowe rozwiązania, o charakterze ramowym, wzbogacone propozycjami wypracowanymi przez radnych powiatowych, znajdą bezpośrednie odbicie w treści zmodyfikowanej wersji Strategii, jaka zostanie zaproponowana Radzie do akceptacji z chwilą ukończenia prac nad wyżej wymienionymi dokumentami. Wniósł o podjecie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że członkowie komisji na swoim posiedzeniu 27 czerwca br. pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)
za - 22 radnych
wstrzymał się - 1 radny
przeciw – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie oceny stanu realizacji „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 2004 – 2014” po roku jej funkcjonowania.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2004.


Z projektem uchwały wystąpił Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Eligiusz Patalas. Poinformował, że w 2004 roku PS ZOZ prowadził działalność w trzech podstawowych zakresach tj. szpitalnictwa, lecznictwa specjalistycznego ambulatoryjnego oraz pogotowia ratunkowego (ratownictwa medycznego). Prowadzono działalność w obrębie 18 oddziałów. Dodatkowo w oddziale rehabilitacyjnym w zakresie szpitalnictwa leczył 27.000 pacjentów. Natomiast w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego prowadził działalność w obrębie 23 poradni specjalistycznych z poradnią paliatywną oraz pracownią rehabilitacyjną. W zakresie ratownictwa medycznego prowadzono działalność w obrębie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz szeregu zespołów ratowniczych (dwa zespołu typu R i dwa zespoły typu W). W roku 2004 w stosunku do 2003 roku uległa obniżeniu ilość pacjentów leczonych w szpitalu oraz poradni. Wynikało to, z nie wywiązania się przez NFZ z podpisanego porozumienia o ilości leczonych pacjentów i nie zapłacenia za te usługi. W związku z powyższym zmuszeni byliśmy w IV kwartale 2004 roku dramatycznie ograniczyć przyjęcia głównie dla pacjentów wymagających ratowania życia i zdrowia. W poradni, przychodni specjalistycznej również leczono mniej pacjentów o ok. 50.000. Wynikało to ze sztywnych limitów, które narzucił NFZ w swojej umowie. Mimo to, przekroczyliśmy limit finansowy wynikający z umowy w lecznictwie specjalistycznym otwartym o ok. 360.000 zł. Z tytułu nie dotrzymania warunków porozumienia z NFZ, Zakład poniósł stratę w wysokości 4.578.000 zł. Jeżeli chodzi o świadczenia ponadlimitowe to wykonane one były na sumę 10.500.000 zł, z tego świadczeń ratujących życie na sumę 7.200.000 zł. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu 28 czerwca br. zapoznała się z ww. projektem i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.


Przystąpiono do głosowania.


Głosowanie (24)
za – 23 radnych
wstrzymał się – 1 radny
przeciw – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2004.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2004.


Z projektem uchwały wystąpił Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Eligiusz Patalas. Poinformował, że zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Statutem PS ZOZ przedstawia roczne sprawozdanie finansowe za rok 2004. Sprawozdanie to zostało zbadane przez biegłego rewidenta. Opinia rewidenta została załączona do nin. sprawozdania. Biegły rewident nie dopatrzył się nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki finansowej oraz ksiąg rachunkowych i opinia biegłego jest pozytywna. PS ZOZ w Inowrocławiu rok 2004 zamknął stratą 4.578.000 zł i była ona spowodowana głównie stratą na sprzedaży usług. Wynikała ona z faktu, że NFZ nie wywiązał się z zawartego z PS ZOZ porozumienia, w którym uznał, iż oprócz umowy zawartej w 2003 roku, należałoby sfinansować świadczenia szpitalne na sumę nie mniejszą niż 7,5 mln. zł. Ustalono, że to byłaby suma 10,5 mln zł. Potwierdziły się nasze przypuszczenia, albowiem udzieliliśmy pacjentom w stanie zagrożenia życia świadczeń po cenach NFZ na kwotę 7,2 mln. zł, co potwierdziła przeprowadzona przez NFZ w marcu br. kontrola. W związku z tym, Zakład wezwał NFZ do zapłaty tej kwoty i jednocześnie wystąpił na drogę sądową o odszkodowanie z tego tytułu. W związku z tym, że Zakład poniósł stratę obniżeniu uległ kapitał własny i wartość majątku. Analiza bilansów przedstawia, że w 2004 roku aktywa ogółem wyniosły 32.187.000 zł. W roku poprzedzającym 2003 wartość ta wynosiła 35.190.000 zł. Zobowiązania ogółem wygenerowane w 2004 roku są na poziomie roku 2003 tj. 29,1 -29,9 mln. zł. Zadłużenie się nie zwiększa, a stratę z działalności Zakład zamierza pokryć z przychodów przyszłych okresów np. zyski z działalności. Zakładamy, że od 2005 roku Zakład nie poniesie straty z działalności i wszystko wskazuje na to, że uda się to zrealizować. Poza tym, PS ZOZ zamierza wyegzekwować od Skarbu Państwa oraz NFZ i Skarbu Państwa za usługi ponadlimitowe świadczone w stanach wyższej konieczności, czyli w stanach zagrożenia życia, za rok 2003 (5,6 mln. zł) oraz za rok 2004 (7.260.000 zł) oraz 5,6 mln. zł z należnymi odsetkami z tytułu szkody wyrządzonej „ustawą 203”. Razem to daje z samych odszkodowań kwotę ok. 18 mln zł i środki te zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału własnego. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu 28 czerwca br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i wnioskiem w sprawie rocznego sprawozdania finansowego oraz sposobu pokrycia straty PS ZOZ, złożonymi wyjaśnieniami i raportem z badania finansowego za rok obrotowy za 2004 sporządzonym przez Biuro Usług Księgowych „Ewelina” w Inowrocławiu. Na podstawie złożonych dokumentów wynika, że PS ZOZ w Inowrocławiu na prowadzonej działalności w 2004 roku zanotował stratę w wysokości 4,578,534,35 zł. Rok 2004 jednostka organizacyjna zamknęła stratą na poziomie niższym niż w roku ubiegłym, co było niewątpliwie efektem zdecydowanego ograniczenia kosztów oraz wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych. Rada Społeczna PS ZOZ w Inowrocławiu roczne sprawozdanie oraz sposób pokrycia strat w 2004 roku opiniuje pozytywnie. Komisja Budżetu i Finansów w tej sytuacji również jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Orczykowski wskazał na str. 24 sprawozdania finansowego, gdzie wykazana jest liczba zatrudnionych. Radny oświadczył, że z tego raportu wynika, że ⅓ pracowników szpitala to emeryci i renciści. Zapytał, czym to jest podyktowane, czy brakiem ludzi w wieku produkcyjnym, czy też z innych powodów ?

Dyrektor PS ZOZ w Inowrocławiu p. Eligiusz Patalas odpowiedział, że 357 osób jest uprawnionych do świadczeń emerytalnych lub rentowych. Osoby te są naszymi pracownikami (nie jako emeryci czy renciści) i pracują w warunkach pracy chronionej. Szpital posiadał status zakładu pracy chronionej i z tego tytułu korzystał z ulg. Dyrektor dodał, że to są pełnosprawni, wydajni pracownicy i ich status emeryta czy rencisty w żaden sposób nie zagraża wydajności pracowników. Z charakteru pracy natomiast wynika, że muszą pracować w szczególnych warunkach. Nie rodzi to dodatkowych kosztów po stronie Zakładu.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał, czy to nie umożliwia zatrudnienia tym, którzy chcą pracować i mają wiek produkcyjny ?

Dyrektor PS ZOZ w Inowrocławiu p. Eligiusz Patalas odpowiedział, że nie zauważył takiej tendencji.

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są głosy jeszcze w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
za – 25 radnych
wstrzymał się – 1 radny
przeciw – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2004.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.


Z projektem uchwały wystąpił Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Eligiusz Patalas. Poinformował, że zmiany w Statucie wynikają ze zmian organizacyjnych, które są narzucone przez ustawowe rozwiązania prawne. W związku z tym, należało stworzyć oddzielnie, wyodrębnione w strukturze stanowisko ds. ochrony radiologicznej, ponieważ Inspektor Ochrony może podlegać tylko dyrektorowi zakładu. W związku z tym, nastąpiły zmiany w załączniku dotyczącym struktury organizacyjnej dotyczące m.in. podległości, przez co dochodzi jedna komórka. Poza tym, dodaje się dział zamówień publicznych, ponieważ opis struktury Zakładu przewiduje, że jeżeli komórka zatrudnia więcej niż 3 osoby, to przestaje być sekcją a staje się działem. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu 28 czerwca br. jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała nin. projekt uchwały. Wniósł o podjecie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.


Z projektem uchwały wystąpił Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Eligiusz Patalas. Poinformował, że nin. projekt został przygotowany w związku z tym, iż PS ZOZ zamierza skorzystać z „dobrodziejstw” ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej, która weszła w życie 28 maja br. W myśl zapisów tej ustawy zakłady opieki zdrowotnej mogą skorzystać z restrukturyzacji finansowej polegającej na:
- udzieleniu pożyczki z budżetu państwa na dogodnych warunkach,
- umorzeniu pewnych zobowiązań publicznoprawnych oraz rozłożeniu ich na raty,
- oraz przejęciu pewnych zobowiązań przez organy samorządowe.
Dyrektor zaznaczył, że warunkiem uzyskania tej pomocy publicznej jest przedstawienie organowi restrukturyzacyjnemu, którym dla zakładu jest Wojewoda Kujawsko – Pomorski, wniosku wraz z załącznikami. W załącznikach tych musi być projekt programu restrukturyzacyjnego oraz wśród tych piętnastu załączników projekt ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami. Po wydaniu przez Wojewodę decyzji o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego Zakład będzie się mógł ubiegać o przyznanie pożyczki z budżetu państwa, wyliczonej wg algorytmu tj. w naszym przypadku ponad 6 mln zł na 10 lat, oprocentowanej na 3 % z możliwością umorzenia po 5 latach 50% kwoty głównej czyli 3 mln zł, przy spłacaniu rat w terminie. Odroczenie może być wynegocjowane nawet do 5 czy 10 lat, ponieważ z Bankiem Gospodarstwa Krajowego można próbować wynegocjować jednorazową spłatę całego zobowiązania i wtedy będzie to okres odroczenia. Dyrektor oświadczył, że w przedłożonym programie restrukturyzacyjnym skupiono się tylko na restrukturyzacji finansowej, ponieważ restrukturyzację w pełnym tego słowa znaczeniu tj. zmiany struktury, zakresu usług oraz zatrudnienia Zakład przeprowadził w latach 2001-2002. Natomiast od 2005 Zakład zamierza skupić się na restrukturyzacji finansowej, czyli skorzystanie z dobrodziejstw wspomnianej ustawy i konwersja zobowiązań na długoterminowe i niskooprocentowane. W związku z tym, przewiduje się poprawę struktury kapitałów, jak również dostosowanie ilości usług do takich warunków, które byłyby do zaakceptowania przez NFZ. Wg naszych wyliczeń tj. 27.000 leczonych i przychody rzędu 61 mln. zł. Z umowy zawartej z NFZ na 2005 r. wynika, że warunki te będą możliwe do zrealizowania i takie są nasze przewidywania. Zakład od tego roku ma nie przynosić straty i należy wykonać przychody tj. za usługi, które wykonujemy wyegzekwować zapłatę. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że tę zapłatę uzyskamy bez uciekania się do postępowania sądowego. Jeżeli NFZ rozliczy się z tych procedur, z których ma obowiązek się rozliczyć to PS ZOZ nie powinien półrocza zamknąć stratą i całego roku również, ale niewielkim zyskiem. Ponadto, nad kosztami panujemy i nie ulegają one zwiększeniu mino wzrostu kosztów paliw, energii, leków i zmianie stawki VAT z 7% na 22% większości artykułów niezbędnych do działalności. Dodał, że stronę kosztową działalności Zakład ma opanowaną. Problem polega na egzekwowaniu płatności za świadczone usługi. Ilość usług, na której opieramy swoje analizy jest to niezbędna ilość minimalna, gwarantująca poczucie bezpieczeństwa i dostęp dla populacji, którą obsługujemy w stanach zagrożenia życia i zdrowia i nie powodująca z tego tytułu komplikacji. Nie ukrywał, że będą listy oczekujących i będą się one wydłużały, mimo, że nie będą obniżane ilości przyjmowanych pacjentów. Listy oczekujących wcale się nie zmniejszają wręcz przeciwnie one się wydłużają, bo niestety chorych nie ubywa tylko przybywa. Wniósł o podjecie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu 28 czerwca br. jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała nin. projekt uchwały. Wniósł o podjecie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka ogłosiła 20 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Inowrocławiu.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powitała Dyrektora Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy PS ZOZ p. Eleonorę Sochal oraz Kierownika Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Inowrocławiu p. Teresę Kuras.

Z projektem uchwały wystąpiła Inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia p. Wanda Batkowska. Poinformowała, że zgodnie z art. 42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii właściwego organu, w tym przypadku Rady Powiatu. Na podstawie tego artykułu Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego wystąpił o wydanie opinii do projektu likwidacji Rejonowej Przychodni w Inowrocławiu. Przedstawiony projekt likwidacji określa coprawda sposób zabezpieczenia pacjentom nieprzerwanego świadczenia usług. Jednak pojawiły się okoliczności, że nie były one konsultowane z zakładami opieki zdrowotnej, które są tam zaproponowane do udzielania dalszego świadczenia usług i świadczeń zdrowotnych pacjentom. Wniosła o negatywne zaopiniowanie projektu uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu 28 czerwca br. stwierdziła, iż projekt uchwały w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego PS ZOZ w Inowrocławiu jest dla Komisji nie jasny. W związku z tym, Komisja podjęła następujące stanowisko: „Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej zwraca się do Rady Powiatu o zaniechanie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Inowrocławiu w związku z barkiem danych, co do zatrudnienia pracowników i kontraktów na świadczenia usług zdrowotnych przez wymienione jednostki opieki zdrowotnej”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radna p. Barbara Eska oświadczyła, że osobiście popiera stanowisko Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, ponieważ uważa, że „lekką ręką” likwiduje się przychodnie, która ma ogromną tradycję. Radna zauważyła, że jest tam zapisanych ponad 5000 pacjentów. Jest to ogromna liczba ludzi. Radną zainteresował fakt, czy wszyscy pacjenci wiedzą gdzie zostaną przypisani oraz co stanie się z osobami tam zatrudnionymi? Poza tym, zapytała, jak wyglądała droga do likwidacji tej Przychodni.

Radny p. Lech Skarbiński oświadczył, że ma podobne uwagi, jak przedmówczyni. Stwierdził, że wiele rzeczy w uchwale jest niejasnych. Radny, zapytał, kto będzie za płacił z leczenie tych 5000 pacjentów w innych lecznicach i czy NFZ będzie płacił za leczenie tych ludzi w innych placówkach. Część tych ludzi zapewne trafi do naszego szpitala. Jeżeli szpital nie ma podpisanego porozumienia z NFZ na tych pacjentów, to szpital powiatowy będzie pogłębiał swój deficyt. Radny opowiada się za tym, aby nie podejmować decyzji w tej sprawie.

Radny p. Andrzej Nowakowski oświadczył, że również opowiada się za zaniechaniem opiniowania tejże uchwały. Stwierdził, że nie wie, jakim prawem wymienia się wszystkie zakłady opieki zdrowotnej, które mają przejąć tychże pacjentów. W PS ZOZ mają być leczeni pacjenci w zakresie usług specjalistycznych. Radny stwierdził, że nie wie, jakie poradnie specjalistyczne posiada przychodnia, o której jest mowa. Ponadto Szpital nie posiada też kontraktu na zwiększoną liczbę pacjentów. Nawet, gdyby PS ZOZ go miał, to wówczas nastąpi wydłużenie kolejek do poszczególnych specjalistów, które i tak już są duże. Prezes Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Farma – Med.” p. Zyta Szumlańska także nie wie o tym, iżby jakichkolwiek pacjentów miała przejąć. Radny dodał, że zwiększenie nagle o kilkaset pacjentów, bez renegocjacji kontraktu – „a o tym tu ani słowa”- także spowoduje pogorszenie się usług. Poza tym niepubliczne ZOZ -y nie będą miały pieniędzy na leczenie pacjentów, bo to jest nie tylko udzielanie porady, ale również przewozy i badania laboratoryjne, badania rentgenowskie, rehabilitacja i inne. Radny zapytał, co właściwie zrobiono, jakie podjęto działania naprawcze w przychodni, która zamierza się likwidować, aby nie przynosiła ona straty i była opłacalna. Radnemu nie zgadzają się podane wyliczenia, że na skutek rozwoju konkurencji – „konkurencja jest zawsze zdrowa” – liczba podopiecznych tejże przychodni stale spada. Radny na podstawie tego stwierdził, że nie podjęto żadnych działań naprawczych, aby pacjenci od niej nie odchodzili. Radny zauważył, że z przychodni ubyło ok. 12 % pacjentów. Natomiast w materiale podano, że kontrakt jest niższy o 27%. Radny poinformował, że stawka w podstawowej opiece zdrowotnej jest stawką kapitacyjną, czyli na głowę ubezpieczonego. Z posiadanych informacji wie, że stawki kapitacyjne w podstawowej opiece zdrowotnej ulegały zwiększeniu. Dla radnego nie jasna jest do końca sprawa, co stanie się z pracownikami tej Przychodni i ogólne wyszczególnienie na ten temat nie satysfakcjonuje radnego i członków Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Poprosił Panią Dyrektor Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski oświadczył, że Zarząd Powiatu rekomendował pozytywnie projekt uchwały, ale jednak niestety być może zbyt pochopnie. Dodał, że wiedza Zarządu na dzień dzisiejszy, na ten temat jest nieco większa. Być może uchybiliśmy niektórym informacjom. Stąd też, Zarząd byłby skłonny zaopiniować negatywnie ten projekt, ponieważ jest zbyt wiele niejasnych sytuacji. Poza tym, nie wiadomo, czy będą renegocjacje z naszym szpitalem czy poradniami na ten temat. W związku z tym, na ten moment Zarząd opiniuje nin. projekt negatywnie.

Dyrektor Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy PS ZOZ p. Eleonora Sochal poinformowała, że w pierwszej wersji składano wniosek do Pana Marszałka o zgodę na zbycie nieruchomości w Inowrocławiu, jako organu założycielskiego. Przymierzano się również do dzierżawy nieruchomości, aby zmniejszyć koszty utrzymania. Urząd Marszałkowski stwierdził, że nie może wyrazić zgody na sprzedaż bez likwidacji przychodni. Wówczas ponownie złożono wniosek o likwidację Przychodni. Dodała, że była to trudna decyzja i wiele czasu spędzono nad wyliczeniami i kalkulacjami. Oświadczyła, że tylko i wyłącznie był pod uwagę brany rachunek ekonomiczny, bo jeżeli w grę wchodziłyby sympatie i tradycje tej przychodni, to taki projekt nigdy by się nie ukazał. Podkreśliła, że na stanowisku dyrektora jest od października 2001 roku i wtedy już trwała praktycznie likwidacja nin. przychodni. Oświadczyła, że po zapoznaniu się z istniejącą sytuacją stwierdziła, że należy dać szansę tej placówce, pomimo że ciążyły na niej duże zobowiązania, bo dług wobec kontrahentów wynosił ponad 50 tys. zł i nierozliczony oraz niezapłacony podatek od nieruchomości przez poprzedniego dyrektora w wysokości 117 tys. zł. Łącznie dług wyniósł 167 tys. zł. W związany z tym, niezwłocznie podjęto działania zmierzające do maksymalnego ograniczenie kosztów utrzymania placówki i zwiększenia przychodów. Wynegocjowano niższe koszty utrzymania budynku, zwłaszcza na ogrzewanie - prawie 6 tys. zł miesięcznie. Jednocześnie podjęto działania zwiększające zakres świadczeń zdrowotnych i uruchomiono poradnię neurologiczną i rehabilitacyjną, których łącznych miesięczny przychód wynosił 10 tys. zł. Zostały wydzierżawione wolne pomieszczenia, ale z tego tytułu nie uzyskano dużych przychodów. Ponadto zawarto ugodę z kontrahentami i zobowiązania zaczęto spłacać ratalnie. Również pracownicy zaczęli otrzymywać spłatę zaległych pensji w formie ratalnej, ponieważ przez 2,5 roku nie były wypłacane trzynastki i ich wypłatę zakończono w 2004 roku. Wystąpiono również do Urzędu Miasta Inowrocławia o umorzenie zaległości podatkowej z lat poprzednich. Otrzymano z Urzędu zgodę na spłatę ratalną, pod warunkiem systematycznego regulowania zaległości i płacenia bieżącego podatku w wyznaczonych terminach. Inne próby umorzenia podatku były bezskuteczne. Do tej pory spłacono 36 rat, a zostało jeszcze 12 rat do spłacenia. Szansą na istnienie tej Przychodni byłoby rozwiniecie jej działalności i obniżenie kosztów. Rok 2003 przyniósł wielkie zmiany w kontraktowaniu usług medycznych. Powstał NFZ, a to wiązało się z bardzo ścisłym przestrzeganiem limitowania porad specjalistycznych i nie płaceniem za porady wykonane ponad limit wynikający z kontraktu, a co najważniejsze zostały narzucone niższe stawki za punkty specjalistyczne tj. z 10 zł za punkt na 7 zł. Stawki kapitacyjne również uległy zmniejszeniu. Wobec powyższego przychody Rejonowej Przychodni w Inowrocławiu znacząco spadły, przy już ograniczonych kosztach. Kontrakty Obwodu na rok 2002 wynosiły 5,5 mln. zł, na rok 2004 wynosiły 4 mln zł, na rok 2005 wyniosły 3,9 mln zł. Wobec tej tendencji spadkowej i wielokrotnie przeprowadzanych analiz działalności placówki wystąpiono do organu założycielskiego z projektem o likwidację przychodni. Niemniej, znając sytuacje na inowrocławskim rynku pracy zostaną złożone propozycje pracy w Bydgoszczy 10 osobom, które nie nabyły uprawnień do żadnych świadczeń. Pozostałe osoby posiadają takie uprawnienia lub stałą pracę. Poinformowała, że w 2003 roku Przychodnia posiadała 6015 podopiecznych. Natomiast w marcu 2005 tylko 5230 podopiecznych. To znaczy, że jest o 785 osób mniej. Nadmieniła, że jeżeli chodzi o kontrakty to nie rozmawiała z NFZ, ale stwierdziła, że NFZ na pewno zwiększyłby limity dla placówek pozostałych, które przejęłyby pacjentów tej Przychodni, bo to jest zasadą Funduszu. W omawianej przychodni występują poradnie: okulistyczna, rehabilitacyjna, ginekologiczna, laryngologiczna, chirurgiczna i podstawowa opieka zdrowotna. W NFZ ilość 5230 podopiecznych jest przeznaczona dla dwóch lekarzy. Do końca marca 2005 roku pracowało w tej placówce 3 lekarzy.

Radny p. Andrzej Orczykowski przysłuchując się wypowiedzi przedmówczyni, stwierdził, że biorąc pod uwagę sytuację naszego szpitala, to należałoby go dawno zamknąć, ponieważ ekonomicznie nie jest uzasadnione jego istnienie z przyczyn finansowych. Wiadomo, że służba zdrowia nie jest zakładem ekonomicznym i nie powinna tylko i wyłącznie liczyć na to, że będzie rentowna i będzie przynosiła zyski. Ponadto jest wiele niejasności. Wobec powyższego Klub „Porozumienie Samorządowe” również popiera decyzję Pana Starosty.

Kierownik Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Inowrocławiu p. Teresa Kuras przybliżyła rys historyczny przychodni. Poinformowała, że jest to przychodnia wybudowana przez PKP w roku 1990, co oznacza, że jest to budynek nowy. Drugi stary istniejący budynek poniemiecki w 1992 roku został gruntownie wyremontowany. Ww. budynki są połączone ze sobą łącznikiem. W tych przychodniach znajduje się zarówno poradnia dziecięca z punktem szczepień oraz specjaliści: ginekolog, chirurg, laryngolog, dojeżdżający dermatolog, poradnia medycyny pracy, stomatolog, okulista, pracownia rentgenowska, pracownia audiometryczna i fizykoterapie, poradnia medycyny pracy. Oświadczyła, że w imieniu pracowników tejże Przychodni występuje przed Wysoką Radą i protestuje przeciwko zamiarowi likwidacji Przychodni. Nadmieniła, że Przychodnia posiada ponad 5000 podopiecznych i dobrze rozbudowaną specjalistkę. Dużo osób z centrum miasta przychodzi do naszych specjalistów i nie mają trudności z dostępem do porad specjalistycznych. Zaproponowała, aby stary budynek Przychodni sprzedać, gdyż w nowym budynku są jeszcze wolne miejsca na to, aby przenieść pracownie ze starego obiektu. Wówczas będzie sens i logika pracować. Kierownik ubolewa, że Przychodnia ma tylko 5000 podopiecznych, bo przed powstaniem Kas Chorych posiadała ich 24.000. W liczbie tej znajdowali się kolejarze i ich rodziny z ogromnego terenu. Dodała, że są osoby chętne na zapisy do tej Przychodni, ale ze względu na krążące pogłoski o jej likwidacji, zapisy do Przychodni są wstrzymywane. Jeszcze raz podkreśliła, że dobrym rozwiązaniem byłoby zbycie jednego budynku należącego do przychodni i poprosiła Radę Powiatu o pomoc, aby zaproponowała Panu Marszałkowi zbycie tego jednego budynku. Stwierdziła, że szkoda tego majątku, bo jest to budynek w dobrym stanie, a przede wszystkim szkoda pozbawiać pacjentów opieki takich specjalistów jak: dr Szlanga – znany chirurg w mieście, dr Bilewicz – doktor nauk medycznych i laryngolog pracujący w Klinice w Bydgoszczy, dr Jezierski – ginekolog. Zaznaczyła, że jest tutaj po to, aby zakwestionować zamiar likwidacji Przychodni i prosi o negatywną opinię Rady w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przedstawiła procedurę, jako, że Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej nie mając dostatecznej ilości argumentów nie mogła zaopiniować nin. projektu uchwały. Przewodnicząca oświadczyła, że ta dyskusja jest po to, aby ją wykorzystać i po zamknięciu dyskusji Komisja Zdrowia wydała opinię na temat projektu uchwały. Przepisy mówią w ten sposób, że w ciągu 30 dni do daty wpływu organ, do którego się zwrócono, czyli do Rady Powiatu, winien wydać opinię w formie uchwały. Jeżeli tego nie uczyni, to Marszałek Województwa, traktuje swoją prośbę jako milczącą akceptacje przez Nas. Poprosiła, aby czas dyskusji wykorzystać, po to aby Komisja Zdrowia posiadała odpowiednie argumenty do zajęcia swojego stanowiska i zaopiniowania projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji.

Radny p. Andrzej Antoniewicz zwrócił się do Pani Mecenas z zapytaniem, jaki wpływ będzie miała negatywna opinia Rady, na temat nin. uchwały, na Sejmik Województwa. Czy ona spowoduje, że nie będzie mogła być podjęta uchwała o likwidacji przychodni, przy naszej negatywnej opinii.

Radny p. Andrzej Nowakowski oświadczył, ze ma duży sentyment do kolejowej służby zdrowia, bo zawsze była to dobra opieka zdrowotna i wykwalifikowana kadra pracowników zaangażowanych w swoją pracę. Osobiście jest wnukiem kolejarza i urodził się 100 metrów od torów kolejowych. Nadto, od wielu lat zna Panią dr Kuras, która jest szefem tej przychodni. Jest to bardzo dobry pracownik, dobry kolega i bardzo dobry przełożony, człowiek o wysokim morale i etyce. Radny cieszy się z tego, co powiedziała Pani Doktor Kuras. Natomiast Pani Dyrektor Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy PS ZOZ najchętniej zadałby jeszcze raz pytanie: „Jakie działania naprawcze zostały podjęte celem uratowania tej przychodni”. Radny powiedział: „przykro, ale szczerze - wolałbym, żeby Pani nie odpowiadała”.

Dyrektor PS ZOZ w Inowrocławiu p. Eligiusz Patalas stwierdził, że powinien się cieszyć z tego, że placówka konkurencyjna ulega likwidacji tj. zniknie, ale wydaje się, że „tort” jest na tyle duży, że ta konkurencja może spokojnie egzystować dla dobra pacjentów i nikt na tym nie ucierpi. Oświadczył, że nic nie zrozumiał z wypowiedzi Pani Dyrektor i bardzo mu z tego powodu przykro. Z rozumiał tylko tyle, „że ktoś doszedł do wniosku, że nie, bo nie - trzeba to sprzedać i koniec”. Nie zrozumiał również stwierdzenia, że można stracić na podstawowej opiece zdrowotnej. Dyrektor stwierdził, że na tej działalności nie można stracić, a jak ktoś traci, to chyba na własne życzenie. Zapytał czy w związku z tą trudną sytuacją podjęte zostały jakieś działania typu: projekty programu restrukturyzacyjnego, ograniczenie działalności czy zaproponowanie pracownikom możliwość częściowego wydzierżawienia tych budynków i sprywatyzowania w oparciu o tę dzierżawę. Pani Dyrektor wspomniała, że PS ZOZ przejmie pacjentów. Dyrektor zapytał się, ale gdzie ich przyjmie, w kolejkę ? Wobec powyższego dostępność do świadczenia usług medycznych się pogorszy, a to już według Dyrektora powinno wywoływać negatywną opinię. Podkreślił, że nie widzi żadnych działań, które świadczyłyby o tym, że zrobiono wystarczająco dużo, żeby decydować się na likwidację tego zakładu. Nie można zmuszać nikogo do bytu gospodarczego, „ale zakład opieki zdrowotnej nie jest sensu stricte przedsiębiorstwem ekonomicznym w tego słowa znaczeniu. To nie jest organizacja nastawiona na maksymalizację zysku”.

Mecenas p. Iwona Dorna, że udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie, „czy negatywna opinia Rady Powiatu w Inowrocławiu wyrażona na sesji będzie miała moc wiążącą”, odpowiedziała, że nie będzie miała, ponieważ Rada wyraża opinię, a nie jest to uzgodnienie. W związku z powyższym, bez względu na to, czy to będzie opinia negatywna czy pozytywna, to organ stanowiący właściwej jednostki samorządu, który podejmuje decyzje o likwidacji przychodni, mimo naszej negatywnej opinii, taką decyzję podjąć będzie mógł. Rada wyrażając swoje stanowisko musi uwzględniać stosowny przepis, który wymaga opinii Rady. Należy przede wszystkim analizować, kwestię czy likwidacja tego zakładu będzie miała wpływ na dostępność i sposób udzielania opieki medycznej mieszkańcom naszego Powiatu, ponieważ działalność tej placówki obejmuje Powiat Inowrocławski.

Radny p. Andrzej Nowakowski zapytał, jakie konsekwencje nastąpią, jeżeli Rada odmówi opiniowania?

Przewodnicząca Rady Powiatu wspomniała, że te kwestię już wyjaśniała. Powtórzyła po raz kolejny, że przepis mówi w ten sposób, że jeżeli nie udzielimy, żadnej odpowiedzi, czy nie podejmiemy uchwały, to będzie to traktowane zgodnie z przepisami przez Marszałka Województwa, jako milcząca nasza akceptacja. Zwróciła uwagę, że jest to opinia Rady, ale nie jest ona bez znaczenia dla decydenta, czy organu samorządowe podejmą negatywną czy pozytywną decyzję. Oczywistym jest, że właściciel decyduje i podejmuje decyzję, ale przy opinii takiej czy innej jest to nie bez znaczenia.

Radny p. Andrzej Antoniewicz oświadczył, że problem jest bardzo ważny i ma moralnego „kaca”, że spoglądając na uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego pomyślał, że jest to bardzo poważna instytucja i organ samorządu terytorialnego. Oświadczył, że jeżeli w przekazanym projekcie uchwały podaje się informację, że placówki przejmą pacjentów po zlikwidowanej przychodni a okazuje się w trakcie dyskusji i wyjaśnień, że jest to nieprawda, to uważa przesyłanie takiego projektu uchwały naszej Radzie do zaopiniowania, w tym przypadku za „niegrzeczne”. Radny zgodził się z powyższymi opiniami kolegów radnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu podkreśliła, że dobrą zasadą jest i my ją stosujemy, że nie oceniamy uchwał żadnych organów terytorialnych, ani gmin, ani innych powiatów, ani sejmików.

Radny p. Andrzej Antniewicz oświadczył, że nie ocenia negatywnie projektów uchwał organów terytorialnych, tylko to, co się w niej nie podoba. Natomiast skoro, ta nasza negatywna opinia nie będzie w jakiś sposób wiążąca, to wysunął propozycję, aby Rada wypracowała dzisiaj swoje osobne stanowisko w formie protestu przeciwko likwidacji tej przychodni i zwrócił się z prośbą do Radnego Sejmiku, aby zgodził się na przedstawienie tej opinii – protestu Rady, bo właśnie w trakcie obrad Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego będzie ta sprawa podnoszona w porządku obrad. Opowiedział się za wydaniem negatywnej opinii i nie czekanie na kolejne wyjaśnienia w tej sprawie. Radny zgłosił również wniosek formalny, „aby jeszcze dzisiaj koleżanki i koledzy radni wyrazili zgodę na wyrażenie naszego stanowiska w formie protestu przeciwko likwidacji tej przychodni”.

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o podchodzenie w dyskusji bez emocji. Zaznaczyła, że w tym wypadku Pan Marszałek wystąpił do Rady Powiatu o opinię. My również w innych przypadkach zobowiązani jesteśmy występować o opinię do innych organów samorządu terytorialnego. Przewodnicząca poprosiła o nieocenianie, bo my w takiej samej sytuacji możemy się znaleźć. Jeszcze raz podkreśliła, że nie opiniując projektu uchwały zgadzamy się z propozycją Pana Marszałka.

Radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego p. Bolesław Szulc stwierdził, że Rada jest dzisiaj postawiona w bardzo trudnej sytuacji. Dodał, że za około 2 miesiące sam będzie postawiony w trudniejszej sytuacji, ponieważ Sejmik będzie taką decyzję najprawdopodobniej podejmował, bo to zależy m.in. od opinii. Dodał, że sprawa tej uchwały była już w porządku obrad Sejmiku w poniedziałek, jedynie brak opinii miasta Inowrocławia sprawił wycofanie przez Marszałka projektu uchwały z porządku obrad. Dobrze stało się, że sprawa ta staje dzisiaj na Radzie Powiatu, jutro staje na Radzie Miasta. Radny podkreślił, że właśnie od tych dwóch opinii będzie zależało, jakie zajmie i będzie reprezentował stanowisko, wtedy, kiedy ta sprawa powróci pod obrady Sejmiku. Oświadczył, że bardzo uważnie przysłuchiwał się dzisiejszej dyskusji na ten temat i wszystkie uwagi i argumenty zanotował, także te sprawy podnoszone przez radnych zostaną na pewno na Sejmiku przedstawione. Gdyby Rada oprócz zaopiniowania nin. projektu zdecydowała się na wystosowanie stanowiska, protestu to na pewno byłoby ono pomocne w obronie tej przychodni.

Przewodniczącą Rady Powiatu p. Urszula Iwicka dodała do wypowiedzi przedmówcy, że najpierw należy podjąć uchwałę, bo protest będzie można podjąć wtedy, kiedy uchwała zostanie zaopiniowania negatywnie. Zasugerowała Radzie, aby doprowadzić teraz do podjęcia tej uchwały. Dodała, że nie sugerując, gdyby zapadła przez Wysoką Radę opinia negatywna, to wówczas w punkcie obrad radny p. Andrzej Antoniewicz „wnioski i oświadczenia” mógłby zgłosić wniosek o protest. Oczywiście, jeżeli będzie radny uważał, że należy protest podjąć.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Ponadto Przewodnicząca zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej z zapytaniem ile komisja potrzebuje czasu na zaopiniowanie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej p. Lucjan Kwiatkowski oświadczył, że komisja potrzebuje 10 min. na zaopiniowanie powyższego projektu uchwały.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła 10 min. przerwy.
Wznowienie obrad po przerwie.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu dzisiejszym opracowała następujące stanowisko: „u podstaw decyzji Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu leży głębokie przeświadczenie, iż likwidacja wymienionej i dyskutowanej przychodni dramatycznie ograniczy dostępność pacjentów do świadczeń usług medycznych lecznictwa podstawowego oraz wydłuży czas oczekiwania dla pacjentów do poradni specjalistycznych. Stanowić to może zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego. W związku z tym, nin. komisja opiniuje projekt uchwały negatywnie, za negatywną opinią głosowały 4 osoby, obecne na posiedzeniu komisji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka jeszcze raz otworzyła dyskusję nad projektem uchwały i zapytała, czy są głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Przewodnicząca Rady Powiatu dokonała zmiany w §1, polegającej na tym, że §1 otrzymuje brzmienie: „ Zaopiniować negatywnie projekt uchwały o likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Inowrocławiu”. Dodała, że dalsza część tego punktu i paragrafu pozostaje bez zmian.

Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za negatywną opinią o likwidacji przychodni.

Głosowanie (21)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Inowrocławiu.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich p. Ryszard Florek. Na wstępie poprosił o przyjęcie do załącznika projektu uchwały dwóch autopoprawek. Pierwsza autopoprawka dotyczy §8 ust. 2 i po jej wprowadzeniu ww. paragraf otrzyma brzmienie: „ Podstawą do ubiegania się o najem przez osoby wymienione w ust. 1 jest złożenie wniosku zgodnie z § 6”. Druga autopoprawka dotyczy § 10 ust. 2 i po jej wprowadzeniu otrzymuje brzmienie: „Pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu lokalu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje osobie zatrudnionej w jednostce organizacyjnej, w której lokal się znajduje”. Naczelnik poinformował, że podjęcie przedmiotowej uchwały, jak wynika z uzasadnienia, było konieczne w celu ujednolicenia zasad najmu lokali i w tym również wysokości stawek czynszu. Do chwili obecnej w umowach najmu nie były stosowane jednakowe zasady i wysokości stawek czynszu. Były one zróżnicowane i nie zawsze uzasadnione, mając na uwadze standard mieszkania. Przedłożony projekt ujednolica te zasady. Na podstawie proponowanych zasad możliwe będzie również na wniosek najemcy obniżenie wysokości czynszu jak i ustalenie pierwszeństwa w zawarciu umowy, a co najważniejsze stosowanie uchwały przyczyni się do prowadzenia bardziej racjonalnej gospodarki lokalami. Zarząd Powiatu będzie mógł również wyrażać zgodę na wyłączenie lokalu z zasobów mieszkaniowych i zmienić jego przeznaczenie zwłaszcza dla poprawy funkcjonowania jednostki organizacyjnej. Projekt uchwały przewiduje podwyższenie lub obniżenie wysokości stawki bazowej za m² w zależności od standardu lokalu. Ponadto nin. projekt był przedmiotem dwóch posiedzeń Zarządu Powiatu. Uwzględnia on optymalnie zgłaszane wcześniej wnioski i uwagi do pierwotnego projektu. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 28 czerwca br. jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała nin. projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Kawęczynie Gmina Gniewkowo.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Poinformował, że uchwała dotyczy nieruchomości z siedmioma lokalami mieszkalnymi. Jest to działka wyodrębniona z całości nieruchomości o powierzchni 4349 m². Są to lokale najmowane przez byłych pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie. Najemcy wyrażają chęć nabycia tych lokali przez siebie zajmowanych. Skorzystają oni z bonifikaty przy nabywaniu tej nieruchomości. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący
p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 28 czerwca br. zapoznała się z projektem uchwały. Przedmiotowy budynek mieszkalny został wyodrębniony z całości nieruchomości. W budynku znajduje się 7 lokali mieszkalnych, których najemcy wyrazili chęć kupna na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Komisja Budżetu i Finansów uważa, iż sprzedaż zbędnego budynku dotychczasowym lokatorom z punktu widzenia ekonomicznego i organizacyjnego jest w pełni zasadne. W związku z powyższym Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały i wnosi o przyjęcie przez Radę.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Kawęczynie Gmina Gniewkowo.

29. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kawęczynie Gmina Gniewkowo.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Poinformował, że nin. uchwała dotyczy nieruchomości pozostałej z działki pierwotnej po wyodrębnieniu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Użytkowanie tej działki przez DPS staje się zbędne. W związku z tym, sprzedaż tej nieruchomości jest zasadne. Wniósł o podjecie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 28 czerwca br. zapoznała się z projektem uchwały. Komisja uważa, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości o powierzchni 0,8130 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 13/151 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu jest zasadne. Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt stosownej uchwały i wnosi o jej przyjęcie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kawęczynie Gmina Gniewkowo.

30. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi położonych na nieruchomościach w Ostrowie i Tarnówku Gmina Kruszwica.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Poinformował, że są to grunty położone we wsiach Ostrowo i Tarnówko w Gminie Kruszwica. Użytkowane one były przez gospodarstwa pomocnicze przy domach pomocy społecznej. Ze względu na planowaną likwidację gospodarstwa pomocniczego proponuje się wydzierżawienie tych gruntów w formie przetargu. Propozycja Zarządu jest taka, aby wydzierżawić te grunty na 7 lat. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 28 czerwca br. zapoznała się z projektem uchwały. Przedmiotowe nieruchomości są dotychczas zagospodarowane przez gospodarstwo pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie. Ze względu na planowaną likwidację gospodarstwa pomocniczego zasadnym jest wydzierżawienie wraz z budynkami gospodarczymi w drodze przetargu gruntów rolnych. Komisja Budżetu i Finansów przy 4 głosach „za” i 1 „przeciw” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały i wnosi o jego przyjęcie przez Radę. Ponadto przedstawił wniosek Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską, który wysunęli na posiedzeniu 27 czerwca br. przy omawianiu projektów uchwał dotyczących wydzierżawienia gruntów rolnych po likwidowanych gospodarstwach pomocniczych przy domach pomocy społecznej. Członkowie Komisji Rozwoju i Promocji oraz Integracji z Unią Europejską wnoszą: „aby przy sporządzaniu umowy dzierżawy wspomnianych gruntów zawrzeć zapis o możliwości jej wypowiedzenia w takim zakresie, aby w przyszłości część tych gruntów mogła stanowić wkład Powiatu w tworzenie inowrocławskiej strefy inwestycyjnej”.

Radny p. Marek Rosa oświadczył, że Zarząd będzie ustalał warunki przetargu. Jeden z warunków już znamy, że okres dzierżawy będzie wynosił 7 lat. Radny zapytał, jakie są pozostałe warunki ? Jaka będzie wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego i czy prawo będzie miał dzierżawca, który zaoferuje dzierżawienie całości gruntu, czy poszczególne działki geodezyjne bądź kompleksy tzw. pola będą przedstawione do przetargu ?

Radny p. Piotr Luber oświadczył, że Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wnosi o to, aby był to przetarg ograniczony dla rolników z danej gminy. Jeżeli byłoby to niemożliwe do zrealizowania, to ostatecznie Komisja zgodziłaby się na przetarg ograniczony do granic Powiatu. Radny zapytał o inne poszczególne składniki ogłoszonego przetargu.

Radna p. Franciszka Łopatyńska zapytała, czy dyrektorzy DPS – ów już zrobili bilans majątku ruchomego i mienia gospodarstw pomocniczych oraz na jaki cel będą przeznaczone te fundusze. W imieniu Wójta i Radnych z Gminy Dąbrowa Radna poparła stanowisko, aby ogłosić przetarg ograniczony dla mieszkańców z danej gminy. Radna również zapytała o pozostałe warunki przetargu oraz jak od strony prawnej wygląda sytuacja Parchania.

Radny p. Andrzej Kozłowski oświadczył, że w nin. uchwale jest ryzykowny zapis o dzierżawieniu budynków, ponieważ budynki po 7 letniej dzierżawie mogą ulec dewastacji. Jest to wg radnego duże niebezpieczeństwo, wiedząc, że ich stan na chwilę obecną nie jest najlepszy. Radny zapytał, czy ewentualnie, jeżeli będzie brany pod uwagę wniosek Komisji Rozwoju i Promocji oraz Integracji z Unią Europejską odnośnie zapisu o wypowiedzeniu dzierżawy, to czy nie lepiej było by podpisać umowę dzierżawy na okres dziesięcioletni. Być może przepisy prawne na to nie pozwalają, ale byłoby to zdecydowanie korzystniejsze. Radny zasugerował, że powinien się znaleźć w umowie stosowny zapis o pozostawieniu budynków w okresie dzierżawy.

Radny p. Lech Skarbiński zapytał o stawkę wyjściową, bazową przetargu. Radny stwierdził, że musi być ona stosowna do tego, co dzierżawimy.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski poinformował, że stawka wyjściowa, jaką Zarząd chce zaproponować to jest 1.000 zł od hektara. Są to grunty dobrej bonitacji gleby i zainteresowanie rolników przy tej stawce jest duże. Jeżeli chodzi o budynki to, to planuje się połączyć budynki razem z gruntem, żeby gospodarstwa pomocnicze nie płaciły podatku od nieruchomości. To dyrektorzy przeliczyli i oni właśnie z taką propozycją wystąpili, że byłoby to zbyt duże obciążenie dla gospodarstwa, gdyby te budynki zostały przy DPS-ie i wówczas byłyby podatki naliczane, tak jak podatek od zabudowań innych niż rolnicze. Stąd też planuje się „związać” te budynki z gruntem rolnym. Ewentualnie później, po zerwaniu czy wyczerpaniu się terminu umowy, budynki wróciłyby do właściciela, bądź w innym obrocie, o czym może zadecyduje przyszła Rada. Przypomniał, że dzierżawa powyżej 3 lat, w przypadku, gdy właściciel chce zbyć nieruchomość, daje prawo pierwokupu po wynegocjowanej cenie w wyniku przetargu. Jeżeli chodzi o rozdrobnienie działek, to proponuje się, aby działki były wydzierżawione w ramach istniejących gospodarstw, nie w ramach działek geodezyjnych. Mowa jest tutaj o trzech obiektach i pozostaje obiekt w Parchaniu, który jeszcze nie jest nam przekazany do końca prawnie. W wypadku Skarbu Państwa takie decyzje ma prawo podjąć Pan Starosta, jeżeli chodzi o dzierżawę. Z opinii Pana Starosty wynika, że będzie proponował, takie same warunki, jak dla pozostałych gospodarstw, które Zarząd przedstawi na swoim najbliższym posiedzeniu. Termin dzierżawy z zachowaniem wszelkich procedur powinien być jak najwcześniejszy, żeby ewentualny dzierżawca mógł przygotować się do wejścia na grunt, po zakończeniu zbiorów, ponieważ przedłużanie tego terminu nie prowadzi do właściwej gospodarki na gruncie rolnym. Jeżeli chodzi o przetargi ograniczone, to stanowisko Zarządu jest takie, aby były to przetargi otwarte, jawne i nieograniczone. Dodał, takie jest stanowisko Zarządu. Nadmienił, że każde ograniczenie przetargu może spowodować mniejszą ilość chętnych i uzyskanie mniejszych wpływów do naszego budżetu, ale jeśli będzie taka wola Rady, to Zarząd weźmie to pod uwagę.

Radna p. Franciszka Łopatyńska zapytała czy dyrektorzy DPS – ów, już zrobili bilans tego mienia ruchomego tj. maszyny rolnicze itp. ?

Wicestarosta Inowrocławski odpowiedział, że jest pełna inwentaryzacja całego posiadanego majątku. Pracownik Starostwa, który zajmuje się majątkiem ruchomym przygotowuje określone zestawienia i są już wyznaczone terminy pierwszych przetargów przy udziale wyznaczonej przez Pana Starostę Komisji (łącznie z pracownikami DPS – ów). Nastąpi również sprzedaż płodów rolnych i wszystkie uzyskane środki wpłyną na konto Starostwa a Wysoka Rada je podzieli.

Radny p. Piotr Luber wysunął propozycję, aby w związku z tym, że jest „głód ziemi” na wsi, zorganizować w inny sposób przetarg, tzn. najpierw dać pod przetarg otwarty budynki w tych gospodarstwach. Jeśli na te budynki byliby chętni, jacyś przedsiębiorcy, to można by tam prowadzić działalność gospodarczą. Spowodowałoby to na pewno jakieś zatrudnienie. Następnie można by wydzierżawić te gospodarstwa w częściach. Na pewno wpłynęłoby to na podwyższenie czynszu w przetargu, a każdy z rolników mógłby sobie powiększyć gospodarstwo. Dodał, że wpłynęłoby to na poprawę struktury gospodarstw naszych w Powiecie i byłoby to pozytywne z naszej strony. Poprosił o ustosunkowanie się do powyższej wypowiedzi. Jeżeli chodzi o wadium to radny stwierdził, że przyjęte w tej chwili wadium, tj. 500-1000 zł, przy czym 1.000 zł jest to bardzo wysoka stawka. W tej chwili potaniały płody rolne. Radny oświadczył, że 1.000 zł to są 3 tony pszenicy i o takim czynszu nie słyszał. Postulował, aby czynsz dzierżawny wynosił 700-800 zł, ponieważ to nie są taki małe kwoty. „Pomyślmy trochę po gospodarsku”. Komisja Rolnictwa chciałaby pokazać się z tej dobrej strony i chciałaby „dać” rolnikom ziemię. „Pomóżmy tym rolnikom, którzy mają gospodarstwa w przedziale od 15 – 30 hektarów, po to, aby powiedzieli, że ktoś w Powiecie racjonalnie o nich pomyślał”.

Radny p. Lech Skarbiński zgodził się z przedmówcą, że jest „głód ziemi” na wsi. Natomiast trudno zgodzić się z obniżeniem stawki czynszu. Zaznaczył, że sam jest rolnikiem i posiada ziemię i ją wydzierżawia. Nadmienił, że dopłaty z UE tj. opłaty obszarowe dostają rolnicy ponad 500 zł do hektara. W ostatnim roku było 504 zł. Jest również dopłata za międzyplony ozime tj. ok. 570 zł. To już ponad 1000 zł, które rolnik jest w stanie otrzymać z UE. Podkreślił, że jest również dopłata za dobrą praktykę rolniczą tj. 160 zł. To jest już ponad 1200 zł z hektara, które rolnik może dostać z UE. Praktycznie wydzierżawiając tą ziemie, dajemy ją gratis. Dodał, że jeżeli chodzi o wydzierżawienie ziemi, to nie miał z nią kłopotu, mimo, że była w kilku kawałkach. Zainteresowani dzierżawą sami się zgłaszali i od ręki dawali 1.000 zł. Potwierdził, że jest „głód ziemi” na wsi i spodziewa się, że stawka w przetargu przebije 1000 zł. Zamysłem Zarządu było to, aby zyskać finansowo i środki wpłynęłyby do budżetu. Radny zaznaczył, że należałoby tę stawkę 1.000 zł utrzymać. „Był to dobry pomysł Panie Starosto.”

Radny p. Piotr Luber odniósł się do wypowiedzi przedmówcy i oświadczył: „Niech Pan nie robi wody z mózgu ludziom Panie Skarbiński. Jak tak dobrze na wsi jest, to po co Pan oddał ziemie w dzierżawę. Trzeba było gospodarzyć i brać te krocie. O międzyplonach Pan mówi ozimych, to co na wiosnę ? Dziwię się, że Pan – rolnik opowiada o takich rzeczach.”

Radny p. Marek Rosa żartobliwie na przykładzie samochodu „syrena” ustosunkował się do dopłat, o których mówił radny p. Lech Skarbiński. Ponadto, oświadczył, że rynek ukształtuje czynsz dzierżawny. Jeżeli przeznaczymy poszczególne gospodarstwa w całości do dzierżawy, to damy szanse dużym gospodarstwom, bo jeżeli czynsz dzierżawny przekroczy 1.000 zł to z obserwacji własnych wynika, że gospodarstwo nie wytrzyma ekonomicznie. Tego czynszu dzierżawnego nie wytrzyma rolnik, który ma 15 hektarów, bo jego własność będzie stanowić 30% powiększonego gospodarstwa. „Szkoda, że Zarząd przygotowując materiały nie przedstawił szkiców geodezyjnych, jak przebiegają poszczególne pola”. Nadmienił, że wynika z tego, iż najwyżej dwa czy trzy gospodarstwa wygrają te przetargi. Apelował, aby stworzyć takie warunki, aby jak najwięcej rolników skorzystało z tego, a czynsz dzierżawny ukształtuje rynek. Wyjście z ceną 1.000 zł za hektar świadczy o lichwiarskich zapędach Zarządu. Jest to nie do przyjęcia.

Radny p. Lech Skarbiński odpowiedział radnemu p. Piotrowi Luberowi, że jego zdanie jest takie, dlatego, że jest rolnikiem i z wykształcenia również. Radny oświadczył: „Takie jest moje rozeznanie i wydaje mi się, że jest słuszne.” Stwierdził, że wyjście z kwotą 1.000 zł jest słuszne, a przetarg pokaże jaki będzie efekt. Jeśli kwota w przetargu nie przekroczy 1 tys. zł wówczas można ogłosić drugi przetarg z inną kwotą.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski poinformował, że Zarząd kierował się w podejmowaniu tej uchwały tylko i wyłącznie tym, aby tak gospodarować mieniem, żeby wpłynęły największe środki. Zapotrzebowanie na środki w wielu dziedzinach jest tak wielkie, że Zarząd kieruje się dbałością o to mienie z jak największym efektem ekonomicznym przy uwzględnieniu „instrukcji” radnych, aby tych gruntów nie sprzedawać. Gdybyśmy chcieli regulować politykę rolną to powinniśmy to rozdzielić na mniejsze działki, przeprowadzić przetargi. „Niech to rolnicy kupią i powiększą sobie gospodarstwa”. Biorąc pod uwagę uwagi radnych, aby nie zbywać gruntów, bo w przyszłości do różnych celów mogą się one przydać Powiatowi - taka jest propozycja Zarządu. Jest ona wypośrodkowaniem wszystkich wydanych na ten temat opinii. Dodał, że jest to pewne ryzyko, które rolnik wygranym przetargiem będzie brał na siebie. Zaznaczył, że zawsze będzie można z dzierżawy zrezygnować, jeśli rok wcześniej ją się wypowie. Zarząd Powiatu również zachowa sobie takie prawo.

Radny p. Jerzy Gawęda oświadczył, że zasadnym jest, aby nie pozbywać się majątku i tutaj stanowisko Komisji Rozwoju i Promocji oraz Integracji z Unią Europejską nie jest sprzeczne. Z drugiej strony, jeśli chcemy wydzierżawiać grunty to jako Powiat nie możemy doprowadzać do konfliktów. Oświadczył, że należałoby najpierw temat rozpoznać i część terenu przeznaczyć dla mniejszych rolników, przez co wzmocnią swoje gospodarstwa. Należałoby tę sprawę wyjaśnić z sołtysami danych wsi, aby uniknąć sytuacji konfliktowych. „Sądzę, że Zarząd przed podjęciem już ostatecznej decyzji powinien rozpoznać jakie jest zainteresowanie rolników na tym terenie.”

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że sugestia radnego p. Jerzego Gawędy jest nie zgodna z ustawą o zamówieniach publicznych i takiej segregacji robić nie można.

Wicestarosta Inowrocławski oświadczył, że Zarząd ma pełną orientację. Ponadto wniosków chętnych więcej jest niż możliwości wydzierżawienia tych gruntów. Jeśli będzie ogłoszony przetarg to na pewno dojdzie on do skutku.

Radny p. Piotr Luber zgłosił wniosek, aby oddać w dzierżawę budynki i resztę ziemi podzielić na stosownie działki, tak jak one są w tej chwili geodezyjnie podzielone. Jeśli nie byłoby chętnych na dzierżawę budynków, to wówczas oddać całe kompleksy. Ponadto wniósł o obniżenie czynszu dzierżawnego do 800 zł za każdy hektar.

Przewodnicząca Rady Powiatu oświadczyła „Pan nie ma tu, czego wnosić, bo w uchwale nie mamy podanej ceny wyjściowej. My decydujemy tylko o 7 letniej dzierżawie i innych propozycjach.”

Radny p. Piotr Luber oświadczył „Wobec tego taka jest moja propozycja, że wycofuję ten wniosek drugi.”

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski przypomniał, że w tym momencie Rada Powiatu ma zdecydować czy podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntów rolnych przy poszczególnych domach pomocy społecznej. Pan Starosta zaznaczył, że tylko w tej kwestii ma się Rada wypowiedzieć. Natomiast wszelkie szczegóły, o których mówią radni, to już jest uprawnienie i kompetencja Zarządu Powiatu. Z ciekawością i pokorą Zarząd wysłuchuje tych wszystkich głosów i uwzględnimy je albo też nie. Oświadczył, że Zarząd posiada również niemałą wiedzę z tego zakresu, praktykę oraz wiedzę ekonomiczną, która rządzi sprawami rynku rolnego. Zaapelował w imieniu Zarządu o obdarzenie zaufaniem Zarządu, ponieważ „chcemy osiągnąć dobry wynik i kierujemy się interesem samorządu Powiatu, a nie innymi względami”. Dodał, że gdyby Zarząd wprowadzał jakiekolwiek ograniczenia, to mogłoby to spowodować podejrzenie o interesowność, być może któregoś z nas obecnych na sali, ale nie tylko. Pan Starosta podkreślił, że byłoby niezwykle trudno i jest to wręcz nie możliwe, aby uwzględniać niektóre sugestie, by ograniczać ten przetarg do mieszkańców wyłącznie wsi, sołectwa czy nawet gminy. Byłoby to niezgodne z logiką i prawami rynku. Poprosił, o zostawienie tych spraw w kompetencji i do rozstrzygnięcia Zarządowi Powiatu. „Jeśli będziemy źle gospodarować, wówczas będziecie mieli Państwo powody do krytyki i innych ocen Zarządu Powiatu”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zwróciła się z zapytaniem do Pani Mecenas, czy wniosek radnego p. Piotra Lubera może zostać poddany pod głosowanie.

Mecenas p. Iwona Dorna poinformowała, że zasada określona w ustawie o samorządzie powiatowym dotycząca gospodarowania mieniem Powiatu jest następująca: „Zarząd Powiatu ma uprawnienia w zakresie gospodarowania nieruchomościami”. Może także wydzierżawiać nieruchomości, ale wyłącznie do 3 lat. W związku z powyższym, że inicjatywa uchwałodawcza Zarządu dotyczy oddania w dzierżawę nieruchomości rolnych wraz z budynkami na okres przekraczający wspomniane 3 lata, czyli na 7 lat. Istnieje konieczność uzyskania zgody Rady Powiatu a dotyczy ona wydzierżawienia podanych tutaj nieruchomości na okres 7 lat. Tylko w tym zakresie Rada ma uprawnienia decydować. Jeżeli chodzi o zasady przetargu to odbywają się one zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomościami i do tej ustawy są przepisy wykonawcze i one szczegółowo informują jakie są zasady zbywania nieruchomości, ponieważ zbycie oznacza nie tylko sprzedaż, ale również najem, dzierżawę. W związku z powyższym Zarząd może się poruszać wyłącznie w tych ograniczeniach prawnych. Jeżeli chodzi o to, aby Rada wprowadziła w tym projekcie uchwały zmianę polegającą na wskazaniu sposobu zbycia to jest to niezgodne z ustawą o samorządzie powiatowym, ponieważ Rada ma uprawnienia wyrazić zgodę na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat i nic poza tym. W związku z powyższym, dokonywanie uszczegółowień tego typu nie jest dopuszczalne.

Radny p. Piotr Luber oświadczył, że jest mu bardzo przykro, „że tylu nas radnych jest, a nie mamy żadnego wpływu na to, co będzie się dalej dziać z tą sprawą”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wyjaśniła, że Rada ma wpływ, bo albo wyrazi zgodę na dzierżawę albo takiej zgody nie wyrazi.

Radny p. Piotr Luber oświadczył, że godzi się na to wszystko, co jest w tej uchwale, ale chciałby, aby powstała jakaś dodatkowa uchwała. Oświadczył: „Jako radny jestem bezsilny i jest mi bardzo przykro.”

Przewodnicząca Rady Powiatu przypomniała wypowiedź Pana Starosty, że radny może dokonywać oceny pracy Zarządu.
Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)

za -20 radnych
wstrzymało się -3 radnych
przeciw - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi położonych na nieruchomościach w Ostrowie i Tarnówku Gmina Kruszwica.

31. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntów rolnych położonych na nieruchomościach w Markowie Gmina Gniewkowo.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Poinformował, że są to grunty użytkowane przez gospodarstwo pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, położone w obrębie miejskim w Markowie. Jest to obszar 34,97 hektarów. Zasady wydzierżawiania, o których była mowa przy poprzedniej uchwale, ustali Zarząd Powiatu. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 28 czerwca br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały. Przedmiotowe nieruchomości są dotychczas użytkowane przez gospodarstwo pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie ulega likwidacji. W tej sytuacji zasadnym jest wydzierżawienie gruntów rolnych wraz z zabudowaniami w przetargu publicznym. Komisja Budżetu i Finansów przy 4 głosach „za” i jednym „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Marek Rosa zapytał o powierzchnie działek w przedłożonym projekcie uchwały tj. działek o Nr: 48, 58 i 67.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski poinformował, że są to trzy działki o łącznie użytkowanej powierzchni 34,97 ha. Są to działki w jednym kompleksie, blisko siebie położone i z tego powodu nie podawano tutaj informacji, jaką powierzchnię posiada każda działka.

Radny p. Marek Rosa zapytał, czy te działki graniczą ze sobą, czy są tylko położone blisko siebie.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski odpowiedział, że graniczą ze sobą i jednocześnie są położone blisko siebie. Trzy działki stanowią jeden kompleks. Jest jedna księga wieczysta, tyle tylko, ze trzy działki są ewidencyjnie, geodezyjnie wyodrębnione, zapisane.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
za- 23 radnych
wstrzymał się – 1 radny
Przeciw - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntów rolnych położonych na nieruchomościach w Markowie Gmina Gniewkowo.

32. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi położonych na nieruchomościach w Kawęczynie i Kijewie Gmina Gniewkowo.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Poinformował, że jest to również grunt przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie. Grunty są połączone częściowo w kompleksach. Jedna działka położona jest na obszarze wsi Kijewo, ale należy również do obszaru łącznie użytkowanego. Łączna powierzchnia wynosi 29,58 ha. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 28 czerwca br. zapoznała się z przedłożonym projektem stosownej uchwały. Przedmiotowe grunty są dotychczas użytkowane przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie. Ze względu na planowaną likwidację Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie zasadnym jest wydzierżawienie w drodze przetargu gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi. Komisja Budżetu i Finansów przy 4 głosach „za” i jednym „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
za- 22 radnych
wstrzymało się – 2 radnych
Przeciw - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi położonych na nieruchomościach w Kawęczynie i Kijewie Gmina Gniewkowo.

33. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Poinformował, że przedstawienie sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wynika z ustawy prawa geodezyjnego oraz ustawy o samorządzie powiatowym. Przychody gromadzone na tym funduszu są wydatkowane na prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz zakupem środków do obsługi ewidencji gruntów i budynków, jak również budowaniem map zasadniczych, numerycznych i rozwój informatyki w ramach działania ewidencji gruntów. Wniósł o podjecie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 28 czerwca br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały. Środki Funduszu są przeznaczone na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na sfinansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego, kartograficznego oraz zakupu urządzeń, wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu. Środki obrotowe na początku roku wynosiły 665.606 zł, przychody 571,160 zł. Ogółem przychody 1.236,766 zł. Koszty ogółem 738,064 zł. Stan środków na 31 grudnia 2004 r. 489.702 zł. Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały i wnosi o jego przyjęcie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok.

34. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.


Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że ponownie pod obrady Zarząd przedkłada projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie wraz z autopoprawką. Jeżeli chodzi o stronę prawną to nic w uchwale nie można zmienić. Jest ona zgodna z wszelkimi wymogami prawnymi. Natomiast od strony merytorycznej Zarząd proponuje dokonać zmiany w § 1 pkt. 6, który otrzyma brzmienie: „wnioski o dotacje należy składać w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w terminie do 31 marca każdego roku, po zatwierdzeniu budżetu, gdzie będzie określona kwota na dany rok budżetowy.” W związku z tą poprawką będzie zmienione brzmienie § 1 pkt. 7, gdzie rozpatrzenie wniosków odbywać się będzie w terminie 4 tygodni od daty określonej w pkt. 6, czyli po 31 marca. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 28 czerwca br. ponownie zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały. Komisja przy 3 głosach „za” i jednym „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały wraz z wniesionymi autopoprawkami.

Głosowanie (24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.

35. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.


Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że tym projektem po stronie dochodów budżet zostaje zwiększony o 1.312.478 zł a po stronie wydatków o 1.932.953 zł. Zostało podpisane porozumienie z Gminą Inowrocław, gdzie kwotę 128.288 zł otrzymał Powiat na budowę chodnika przy ul. Szkolnej w Jaksicach. Wojewoda Kujawsko – Pomorski przesłał dodatkowe środki w kwocie 400.000 zł na działalność bieżącą domów pomocy społecznej, przez co zwiększa się wydatki w domach pomocy społecznej. W związku z tym, że zaangażowane były środki własne Powiatu przy konstruowaniu budżetu na bieżącą działalność domów pomocy społecznej istnieje możliwość wycofania tych środków własnych. W związku z tym, Zarząd proponuje:
-155.000 zł przeznaczyć na inny cel,
- 55.000 zł przeznaczyć na zakup samochodu dla Domu Dziecka w Inowrocławiu,
- 100.000 zł przeznaczyć z bieżącej działalności na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu,
-100.000 zł na remont Bursy w Inowrocławiu.
Nadmieniła, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazuje Powiatowi 2.000 zł dotacji na opłacenie konkursu fotograficznego pt. „Wiosenne Impresje” tj. na ufundowanie nagród. Nadto wprowadza się tą uchwałą ponad planowe dochody w kwocie 901.619 zł, z czego 800.000 zł pochodzi ze środka specjalnego przekazanego z Zarządu Dróg Powiatowych z opłat parkingowych i za zajęcie pasa drogowego i te środki (800.000 zł) Zarząd proponuje przeznaczyć na remont dróg powiatowych. Ponadto odsetki od lokat w kwocie 76.610 zł. pochodzą z Funduszu Geodezyjnego, które do tej pory odprowadzane były do centrali. Teraz jest dochodem Powiatu i zasilają nasze dochody. 50% zysku gospodarstw pomocniczych dotyczy Kościelca i stanowi kwotę 3.610 zł. oraz pozostałe drobne dochody własne 21.470 zł. Pani Skarbnik podała, że 800 tys. zł. przeznaczone zostanie dla Zarządu Dróg Powiatowych na remont dróg powiatowych, 24.100 zł. przeznaczone zostanie na zakup centrali cyfrowej dla Starostwa. Na odprawy emerytalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 36.590 zł., na bieżącą działalność Muzeum 25.000 zł oraz 16.000 zł. na remont Bursy. Poinformowała, że po wykonaniu analizy planowanych wydatków na utrzymanie dzieci w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów zaszła konieczność zasilenia tego rozdziału kwotą 185.000 zł. Środki te są wygospodarowane po analizie z nadwyżki środków finansowych z rodzin zastępczych. Z uwagi na fakt, że w 2005 roku nie zostaną przeprowadzone remonty w Zasadniczej Szkole nr 4 na termoizolację obiektu w kwocie 300.000 zł, III Liceum Ogólnokształcące – wymiana stolarki okiennej kwota 200.000 zł dokonuje się przeniesień ww. środków na remont Bursy. W autopoprawce również dopisany jest pkt. 9 i 10, który w ogólnej kwocie zasila o 200.000 zł środki na Dom Pomocy Społecznej i pochodzą one od Wojewody tj. z podpisanego porozumienia, z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przebudowę pomieszczeń wewnętrznych budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Dodała, że Powiat został zobowiązany na zabezpieczenie środków na przebudowe i adaptację Pałacu Mieszczańskiego Muzeum im. Jana Kasprowicza i musi zagwarantować pełną kwotę realizacji zadania w I kwartale. Poinformowała, że po tych zmianach plany dochodu budżetu na 30 czerwca będą wynosić 89.950.433 zł a wydatki 94.571.648 zł. Deficyt będzie stanowić 4.621.215 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie przewidziana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.350.475 zł, kredyt komercyjny w kwocie 900.000 zł, kredyt preferencyjny w kwocie 1.070.000 zł. Jest to kredyt z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację oraz pożyczka na prefinansowanie projektu Centrum Radiologii w kwocie 1.300.740 zł. Jeśli chodzi o plan przychodu Funduszu Ochrony Środowiska, Zarząd po analizie I półrocza skorygował zarówno przychody jak i wydatki, i zdejmuje z tych planów kwotę 543.000 zł. Jeżeli chodzi o zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, to załączony zarówno załącznik nr 6 jak i 7 ulega zmianie na skutek złożonych wniosków przez dyrektorów tych placówek i te zbiorcze zestawienie jest korygowane. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisława Tyburka. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 28 czerwca br. ponownie zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały. W dochodach budżetowych przyjmuje się kwotę 89.950.433 zł a wydatkach 94.571.648 zł. Deficyt będzie stanowić 4.621.215 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie przewidziana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.350.475 zł, kredyt komercyjny w kwocie 900.000 zł, kredyt preferencyjny w kwocie 1.070.000 zł. Komisja stwierdza, iż proponowane zmiany są racjonalne, zasadne. W związku z tym, Komisja jednomyślnie i pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Kozłowski oświadczył, że przedstawianie tak poważnych zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok w jednym z ostatnich punktów, kiedy nie ma wszystkich radnych i jesteśmy już dość mocno znużeniu dzisiejszą sesją, jest „wybiegiem Zarządu”, żeby to podjąć. Branie tak wysokich kredytów powinno przejść przez wszystkie Komisje Rady, a ostatecznie przyjmowane na sesji Rady. Radny zaznaczył, że będzie to na pewno rzutowało na spłatę kredytu następnej kadencji i będzie głosował przeciw zmianom budżetowym.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
za- 18 radnych
wstrzymał się – 1 radny
przeciw – 5 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.

36. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu preferencyjnego z dopłatą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.


Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że konsekwencją podjętej przed chwilą uchwały jest nin. projekt uchwały Rady, gdzie Zarząd zwraca się do Rady o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu w Banku Ochrony Środowiska. Jest to kredyt na termomodernizację placówek powiatowych i tak:
- na Bursę Szkolnictwa Zawodowego – 750.000,- zł,
- na I Liceum Ogólnokształcące – 160.000,- zł,
- na Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy (budynek po byłym internacie) – 160.000,- zł.
Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że w pierwotnym budżecie był zapis, że „ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.700.000,- zł”. Źródłem pokrycia deficytu budżetu stanowić miały kredyty zaciągnięte: 2.000.000,- zł z kredytu komercyjnego i 700.000 zł z Banku Ochrony Środowiska. Jednak po przeanalizowaniu możliwości pozyskania środków z innych źródeł komercyjnego kredytu, na ten moment Zarząd „w razie czego” będzie zaciągał tylko 900.000,- zł. Natomiast kwota 1.070.000,- zł stanowi kredyt z Banku Ochrony Środowiska. Jest to kredyt na korzystnych warunkach – 3% i różnicę dopłaca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu 28 czerwca br. zapoznała się z projektem stosownej uchwały. Proponowana kwota kredytu preferencyjnego wynosi 1.070.000,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska. Komisja Budżetu i Finansów uważa, iż zaciągniecie kredytu preferencyjnego na zadania związane z ochroną jest celowe i zasadne. Modernizacja planowanych obiektów wpłynie również na ich wygląd estetyczny. Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały i wnosi o jej przyjęcie przez Radę.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Kozłowski zapytał, czy jest to kredyt w części umarzalny ?

Radny p. Lech Skarbiński stwierdził, że 1.070.000,-zł jest to dość duży kredyt. Tym bardziej jest to kredyt konsumpcyjny, wydany na termoizolację. Do tej pory stosowano dobrą praktykę, której przewodniczył Pan Starosta i „unikaliśmy kredytów jak ognia”. W zeszłym roku, Rada upoważniła do podjęcia 3.000.000,-zł kredytu, ale Zarząd robił wszystko, aby tego kredytu nie zaciągać. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kredyt ten będzie wzięty. Radny nie wie, jaka będzie możliwość spłaty, bo co roku jest do spłaty ok. 220.000,- zł. Nasze środki własne nie są za wielkie i w zasadzie, co roku są uszczuplane, więc będzie to trudne. Zdaniem radnego, gdyby ten kredyt był wzięty na inne zadania, np. naprawy cieknących dachów, to byłby to kredyt niezbędny. W tym okresie, czyli rok przed zakończeniem kadencji, „powinniśmy pozostawić po sobie dobry ślad i bez długów”. Dodał, że nie wiadomo, co będzie w przyszłej kadencji, czy będziemy tutaj czy nie, ale powinniśmy pozostawić „dobry ślad i dobre wspomnienie”, bo to również nas obliguje do tego. Radny stwierdził, że termoizolacja nie jest aż tak istotnym elementem w budynku, że trzeba koniecznie go zrobić. „Ja bym takiego klopsa w postaci ponad miliona złotych długu, nie proponował zostawiać. Niech zadecyduje o tym następna Rada i następny Zarząd. ”

Radny p. Jerzy Gawęda oświadczył, że zaczynamy wprowadzać zły obyczaj zaciągania kredytów na następną Radę. To zobowiązanie nie było ujęte w budżecie. Dokonujemy zmiany w trakcie roku budżetowego. Radny podkreślił, że nie chce dyskutować o zasadności inwestycji, ponieważ jest wiele inwestycji, które wymagają również szybkich działań. Radny nie godzi się na to, aby następcom zostawiać zobowiązania kredytowe, na co nie mają oni wpływu. Poprosił Radę o odrzucenie tej uchwały.

Radny p. Andrzej Orczykowski przypomniał, że jednym z argumentów „chluby” Powiatu było nie zaciągnięcie przez Powiat kredytu. Mimo, że Rada upoważniła Zarząd do zaciągnięcia kredytu, to tego kredytu nie zaciągnięto. Zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu o przyznanie podwyżki Panu Staroście również argumentem było to, że nie doprowadził on do zaciągnięcia kredytu.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt odpowiedziała, że nie kto inny jak Państwo uchwaliliście budżet z deficytem, właśnie na konsumpcję 2.700.000 zł. Miało być zaciągnięte 2.000.000 zł kredytu komercyjnego i 700.000 zł kredytu preferencyjnego na termomodernizację szkół. Obecnie Zarząd proponuje 1.070.000,- zł taniego kredytu na 3% na 3 lata. Jest on nieumarzalny i w 100% musi dany samorząd oddać te pieniądze. Jest to obciążenie budżetu przez okres 5 lat, w pierwszym roku 263.000 zł. Stanowi to w pierwszym roku 2,1 % zadłużenia budżetu do 0,44% w ostatnim roku spłaty. Na zaciągnięcie długu Zarząd otrzymał pozytywną opinię od Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo było to potrzebne do uchwalenia budżetu. W tym momencie tą uchwałą „schodzimy” z deficytu o 830.000,- zł, a 1.070.000,- zł, to nie są środki na konsumpcję, to są środki na inwestycje, gdzie oszczędność z ogrzewania (a ono drożeje) powinna mieć odbicie w latach następnych.

Radny p. Andrzej Kozłowski stwierdził, że oczywiście kredyt ten stanowi jakiś mały procent całego budżetu Powiatu, tylko jest pytanie: „Jaki procent na koniec 2005 roku będziemy mieli zaciągniętego kredytu w stosunku do środków własnych, wpływów własnych Powiatu, a będzie to bardzo znaczny procent”. Podkreślił, że wówczas możliwość funkcjonowania i działania Zarządu nowej kadencji będzie bardzo uciążliwa.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
za – 17 radnych
przeciw – 7 radnych
wstrzymało się -0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu preferencyjnego z dopłatą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

37. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski zwrócił się do radnej p. Barbary Kozłowskiej i oświadczył, że zgłoszoną przez nią interpelacje skieruje do Prezydenta Miasta Inowrocławia. Jeżeli chodzi o interpelację radnego p. Lucjana Kwiatkowskiego to zostanie ona skierowana do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, aby Marszałek w sposób precyzyjny i jasny przedstawił sytuacje naszego Powiatu na tle województwa i innych jednostek służby zdrowia. Jeżeli chodzi o interpelacje radnego p. Andrzeja Nowakowskiego to Pan Starosta wyraził zdziwienie, że zleca się wykonywanie badań mammograficznych instytucjom spoza Inowrocławia w sytuacji, kiedy mamy dobrze funkcjonujący mammograf. W tej sprawie również zwrócimy się do Pana Prezydenta. Pan Starosta oświadczył, że interpelacja, którą zgłosił radny p. Andrzej Kozłowski jest to sprawa poważna. Wyjaśnił, że w miejscowości Szarlej Gmina Kruszwica jest realizowana ogromna inwestycja, polegająca na budowie wielkich zbiorników do przechowywania gazu. Sprawa lokalizacji tejże inwestycji rozstrzygnięta została dwiema decyzjami Burmistrza Kruszwicy o warunkach zabudowy. Obecnie w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa rozpatrywany jest kolejny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W wyniku ukazujących się w prasie artykułów, a także interwencji niektórych mieszkańców z terenu Szarleja, podjęte zostały czynności kontrolno – administracyjne przez służby wojewody kujawsko – pomorskiego, przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Poza tym, sprawa jest badana przez Prokuraturę Rejonową w Inowrocławiu. Czynności te nie są jeszcze zakończone i dopiero po ich zakończeniu będzie można rzetelnie i kompetentnie radnego i Radę Powiatu poinformować, jakie są ustalenia. Pan Starosta nadmienił, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nałożył już dwie kary po 50.000 zł za pewną samowolę. Nie wie, na jakim etapie są one dzisiaj z realizacją, a sprawa do tej pory jest badana przez organy prokuratorskie.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski oświadczył, że jeżeli chodzi o wyniki matur, to do egzaminu przystąpiło 1115 uczniów, nie zdało go 66 uczniów. W liceach ogólnokształcących do egzaminu przystąpiło 997 uczniów, nie zdało 22. W liceach profilowanych przystąpiło do 118, nie zdało 42 uczniów. Dodał, że tak jak w całej Polsce najsłabiej wypadły licea profilowane, ponieważ ok. 50% w tych liceach nie zdaje egzaminu maturalnego. W naszym przypadku liczba niezdanych egzaminów w tych liceach stanowi niecałe 30%, przez co jesteśmy poniżej średniej krajowej. Tak wysoki procent niezdanych egzaminów wynika stąd, że licea profilowane zostały wprowadzone przez Ministerstwo z zamysłem zlikwidowania szkół technicznych. Później Ministerstwo się z tych planów wycofało, przez co licea i technika pozostały. Naczelnik nadmienił, że w większości przypadków do liceów profilowanych trafia młodzież, która nie została przyjęta do liceów ogólnokształcących i techników, a nie chciała iść do szkół zawodowych. Do tych liceów trafia młodzież z najmniejszą ilością punktów i ocen uzyskanych z egzaminów przeprowadzonych w gimnazjach. Dodał, że na tle województwa, czy Polski nasze szkoły wypadły bardzo dobrze, przez co cieszą się one dużą popularnością. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się na chwilę obecną licea profilowane. Są cztery licea profilowane, a już dziś wiadomo, że w jednej ze szkół nie zostanie uruchomione liceum profilowane ze względu na brak zainteresowania.

38. Wnioski i oświadczenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła o składanie stosownych wniosków i oświadczeń.

Radny p. Andrzej Antoniewicz poinformował, że zgodnie z propozycją wysuniętą przez Panią Przewodniczącą, przy opiniowaniu przez Radę projektu uchwały o likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Inowrocławiu, Rada Powiatu przygotowała pisemny protest. Stanowi on załącznik nr 1 do nin. protokołu. Radny podziękował, za złożenie podpisów przez wszystkich radnych i poprosił Przewodniczącą Rady Powiatu o przekazanie protestu radnemu Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego po to, aby mógł również z niego skorzystać przedstawiając argumenty przeciwko zamiarowi likwidacji tej placówki leczniczej.

Radna p. Franciszka Łopatyńska poinformowała, że młodzież z Gminazjum w Dąbrowie Biskupiej w ramach „wiedzy o społeczeństwie” była w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. W związku z tym, w imieniu młodzieży i opiekunów podziękowała Radnemu Województwa Kujawsko – Pomorskiego p. Bolesławowi Szulcowi za pomoc w zorganizowaniu tego wyjazdu i umożliwieniu spotkania z Wicemarszałkiem p. Janem Szopińskim, Przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego p. Lucyną Andrysiak. Radna nadmieniła, że młodzież nieodpłatnie zwiedziła Teatr im. W. Horzycy i Muzeum Etnograficzne i Starówkę Torunia. Radny p. Bolesław Szulc nie tylko pomógł w zorganizowaniu wyjazdu, ale wspierał nas i był z nami do końca.

Radny p. Andrzej Orczykowski w imieniu Klubu Porozumienie Samorządowe złożył oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Radny p. Marek Rosa oświadczył, że bardzo ważne punkty (chociaż dla mnie każdy punkt w obradach jest ważny) celowo umieszcza się na końcu obrad, gdzie radni są już zmęczeni i część radnych z różnych powodów już nie może uczestniczyć. Radny skierował wniosek do Przewodniczącej Rady Powiatu, aby w przyszłych obradach sesji punkty dotyczące budżetu, zaciąganych kredytów i spraw finansowych Powiatu umieszczać w pierwszej części obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że zgodnie ze Statutem naszej Rady ustalenie porządku obrad należy do wyłącznej kompetencji Przewodniczącej Rady Powiatu. Szanując wszystkich Państwa Radnych i uważając, że nie tylko Prezydium posiada patent na wiedzę i mądrość - chodzi o efektywność naszych posiedzeń – pytam Wysoką Radę, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad i wówczas głosujemy nad porządkiem obrad. Dzisiaj również padło takie pytanie i jest ono na każdej sesji. Przewodnicząca przypomniała, że nie padły dzisiaj żadne propozycje, co do zmiany porządku obrad. Być może Panowie Radni nie wiedzieli, że o tej godzinie będą tak zmęczeni, ale „mnie też jest trudno powiedzieć, kto będzie zmęczony i znużony o godz. 13.00, 15.00, czy 18.00.”

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze złożyć wnioski i oświadczenia.
Nikt z radnych nie zgłosił więcej wniosków i oświadczeń.

39. Zakończenie.

O godzinie 16.25 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XXXVI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Sekretarz obrad
Andrzej NowakowskiProtokołowała
Marzena Kasprzak

Załączniki:

zal.1.36.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 110KB
  Data dodania: czwartek, 4 sierpnia 2005, godz. 13:44
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.36.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 102KB
  Data dodania: czwartek, 4 sierpnia 2005, godz. 13:44
  Typ MIME: application/pdf