BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75779

Numer sesji rady: XXXVII
Z dnia: 27 lipca 2005 r.
B.R.0041-37/2005PROTOKÓŁ NR 37/2005
obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 27 lipca 2005 roku o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Poinformowała, że Państwo Posłowie podziękowali za zaproszenie i prosili o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki parlamentarne. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej p. Jana Kopcia, Przewodniczących Rad Miast i Gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 26 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Przyjęcie porządku obrad.


Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad. Radni nie wnieśli uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad.


Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XXXVII sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radny p. Andrzej Nowakowski sekretarz obrad XXXVI sesji Rady Powiatu, poinformował, że zgodnie ze statutem protokół XXXVI sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Protokół odzwierciedla przebieg posiedzenia XXXVI sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XXXVI sesji z 29 czerwca 2005 roku.

4. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XXXVII sesji radnego p. Andrzeja Orczykowskiego, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnemu p. Andrzejowi Orczykowskiemu funkcję sekretarza obrad XXXVII sesji.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXXVI sesji 29 czerwca 2005 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.

Informacja została przyjęta

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał podjętych na XXXVI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu 29 czerwca 2005 roku.

Informacja została przyjęta.

7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 21 czerwca 2005 roku do 13 lipca 2005 roku.

Radny p. Andrzej Orczykowski wskazał na str. 23 nin. Informacji, gdzie w sprawach różnych Zarząd informuje, iż na posiedzeniu 6 lipca br. negatywnie ustosunkował się do przedstawionego na sesji Rady Powiatu przez Niego w imieniu Klubu Porozumienie Samorządowe wystąpienia, dotyczącego oddania na rzecz Miasta Inowrocławia, budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego w zamian za były budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Inowrocławiu. Zdaniem radnego podana informacja jest niepełna i wypacza sens całego wystąpienia. Podano, że Klub Porozumienie Samorządowe wystąpił z propozycją zamiany budynków, jednego na drugi – co do końca nie jest prawdą. Wystąpienie zawierało propozycję zgłoszoną w konkretnym celu, a mianowicie żeby zaadaptować ten budynek na wydziały Starostwa, które planuje się przenieść do budynku bursy, a w przyszłości na potrzeby całego Starostwa. W związku z powyższym informacja, która może się ukazać w Biuletynie Informacji Publicznej, wypacza wystąpienie Klubu Porozumienie Samorządowe.

Radna p. Barbara Kozłowska wskazała na str. 19 nin. Informacji, gdzie w Sprawach z zakresu Wydziału Komunikacji i Dróg Zarząd informuje, iż na posiedzeniu 13 lipca br. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych. Radna zapytała o jaką drogę chodzi.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze głosy w sprawie informacji o pracy Zarządu Powiatu. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski udzielając odpowiedzi radnej p. Barbarze Kozłowskiej poinformował, że wspomniana ulica nie ma jeszcze nazwy. Właściwą nazwę nada jej Miasto Inowrocław, po zaliczeniu do kategorii dróg gminnych.
Radnemu p. Andrzejowi Orczykowskiemu Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiedział, że z wielką starannością Zarząd zapoznał się ze stanem technicznym tego budynku, pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa dokonali wizji lokalnej i ocenili ten stan jako fatalny. Wspomniany budynek był porównywany do budynku po byłej Bursie, wartość rzeczywista – odtworzeniowa budynku byłej Bursy to 12,5 mln zł a budynek po byłej Szkole Podstawowej nr 3 został wystawiony na przetarg przez władze Miasta Inowrocławia za cenę 1,3 mln zł – nikt nie był zainteresowany kupnem. W związku z powyższym ogłoszono drugi przetarg za kwotę 705 tys. zł – wynik jeszcze nie jest znany. Zarząd Powiatu uważa, że zmiana przeznaczenia tego budynku po szkole pod potrzeby administracji samorządowej łączyłaby się z ogromnymi kosztami i byłaby nieuzasadniona. Pan Starosta poprosił o przyjęcie wyjaśnień i stanowiska Zarządu Powiatu jako ostatecznego. Ten wybór i decyzja o przygotowaniu obiektu Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Mątwach pod potrzeby samorządu powiatowego jest optymalną propozycją i w tym kierunku pójdziemy.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy odpowiedzi zadowoliły Państwa Radnych, czy są jeszcze uwagi.

Więcej uwag nie było.

Informacja została przyjęta.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna p. Franciszka Łopatyńska zapytała:
- czy Proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu składał wniosek do Starostwa odnośnie dofinansowania wyposażenia Kościoła w automatyczną instalację sygnalizacji pożarowej i kiedy otrzymał odpowiedź,
- na czym polegało dopracowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego, który był przedmiotem obrad sesji 1 czerwca 2005 r. a następnie został przyjęty przez Radę Powiatu na sesji 29 czerwca 2005 r. Jak odnosi się ta uchwała do składanych przez radną interpelacji na poprzednich sesjach i do posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego 9 marca 2005 r., kiedy to Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie kwoty 5 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji przeciwpożarowej dla kościoła – zabytku klasy zerowej w Pieraniu.

Radny p. Marek Rosa przypomniał, że na ostatniej sesji Rada Powiatu wyraziła negatywną opinię odnośnie likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej przy ulicy Magazynowej. Obecny na obradach poprzedniej sesji radny Województwa Kujawsko – Pomorskiego p. Bolesław Szulc zobowiązał się do poparcia tej opinii na forum Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Radny zapytał, czy ta sprawa trafiła już pod obrady Sejmiku i jaki jest jej efekt końcowy ?

Radny p. Andrzej Orczykowski przypomniał, że 14 marca br. Towarzystwo Świętego Brata Alberta wystąpiło z pismem do Pana Starosty o wydzierżawienie na dom dla bezdomnych budynku, w którym dotychczas mieścił się Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego. Odpowiedź na to pismo, skierowana do Towarzystwa 20 maja br. wyjaśniała, że jest to zadanie gminy, a nie powiatu. Radny nadmienił, że jest to prawda, lecz dodał, iż w tym schronisku przebywają nie tylko mieszkańcy gminy Inowrocław, ale również mieszkańcy powiatu. Po otrzymaniu tej odpowiedzi Towarzystwo skierowało drugie pismo 21 czerwca br., na które do tej pory nie ma odpowiedzi. Radny zapytał, jakie są zamiary Starostwa co do tego obiektu, po przeniesieniu Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego do budynku po zlikwidowanym Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego przy ul. Solankowej.

Radny p. Jerzy Naumann złożył interpelację na piśmie, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Rojewo w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rojewie.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Wanda Batkowska Inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia. Poinformowała, że w związku z planowaną likwidacją Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rojewie Wójt Gminy Rojewo wystąpił o wydanie opinii do projektu uchwały Rady gminy w Rojewie w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rojewie. Art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej mówi, że projekt uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii właściwego organu powiatu, którego ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych. Powyższy projekt uchwały Rady Powiatu zawiera sposób zabezpieczenia dalszego świadczenia usług zdrowotnych dla ludności. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że na posiedzeniu 26 lipca br. komisja zapoznała się z powyższym projektem uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i powitała p. Błażeja Mielcarka Wójta Gminy Rojewo. Następnie zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Marek Rosa powiedział, że zainteresował się tą sprawą i udał się do Gminy Rojewo w celu zasięgnięcia opinii mieszkańców. Większość z nich negatywnie wyrażała się o tej propozycji, a co najmniej 90 % napotkanych osób nie wiedziało o niej, zarzucając władzom gminy, że nie informuje społeczeństwa o tak ważnych posunięciach. Podawali przykłady, kiedy można było przekazać tę informację np. podczas wiejskich zebrań, na których dyskutowano o usuwaniu nieczystości lub podać informację w kwartalniku „Nasza Gmina Rojewo”. Radny stwierdził, że ma mieszane uczucia nie co do samej likwidacji, lecz do faktu, iż społeczeństwo jest niedoinformowane i nie wyraziło swojej opinii.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki skierował zapytanie do p. Wójta, czy wszyscy, obecnie pracujący w zakładzie pracownicy, znajdą zatrudnienie w nowo utworzonym niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał, czy w obecnie istniejącym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, oprócz podstawowej opieki zdrowotnej, pracują specjaliści, których usługi są limitowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Co stanie się z pacjentami w przypadku wyczerpania się limitów, czy będą mieli zapewnioną ochronę zdrowia.

Radny p. Zdzisław Tyburek stwierdził, iż z własnej praktyki uważa, że nie powinno być żadnych obaw dotyczących prywatyzacji. Należy pochwalić Gminę Rojewo, że chyba jako ostatnia zdecydowała się na prywatyzację zakładu. Gniewkowo również przechodziło ten proces, również były obawy. Po dokonaniu prywatyzacji sytuacja uległa znacznej poprawie, mieszkańcy nie wnoszą żadnych uwag. Zdaniem radnego decyzja Wójta Gminy Rojewo jest słuszna.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki dodał, że publiczny zakład opieki zdrowotnej znajduje się jeszcze w Gminie Złotniki Kujawskie. Jakość wykonywanych tam usług jest wysoka ponieważ konkurencję stanowi istniejący również w gminie niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła Wójta Gminy Rojewo p. Błażeja Mielcarka o zabranie głosu i udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez radnych.

Wójt Gminy Rojewo p. Błażej Mielcarek powiedział, że być może pojawiły się pewne braki w informowaniu mieszkańców i tu zgodził się z radnym p. Markiem Rosą, postara się to naprawić. Sprawy związane z prywatyzacją były już poruszane na sesjach Rady Gminy, być może zabrakło konkretnej informacji na ten temat. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o prywatyzacji to na pewno jednym z warunków będzie zapewnienie pracy pracownikom, głównie pielęgniarkom. Sama idea prywatyzacji pojawiła się po rozmowach z lekarzami zatrudnionymi w tym zakładzie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.
Głosowanie (23)

za – 19 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 4 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Rojewo w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rojewie.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Maria Kozłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poinformowała, że pismem z 30 czerwca 2005 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał informację o zwiększeniu o kwotę 540.587 zł wysokości środków przypadających według algorytmu w 2005 roku na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dodatkowe środki przeznacza się na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. Ponadto w związku z brakiem wniosków na niektóre formy pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zasadne jest dokonanie przeniesienia środków w wysokości 120.000 zł na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 26 lipca br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.
Głosowanie (22)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, w Szkołę Policealną w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpił p. Ryszard Oczachowski Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poinformował, że na podstawie ustawy z 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego z dniem 1 września 2005 r. dotychczasowe szkoły policealne stają się szkołami policealnymi o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. W Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonuje Policealne Studium Zawodowe, które kształci w kierunkach: technik ekonomista, technik administracji, technik informatyki, technik bhp. Przekształcenie tej placówki pozwoli absolwentom 3 – letniego liceum, 4 – letniego technikum, 3 – letniego technikum uzupełniającego oraz 2 – letniego liceum uzupełniającego na kontynuowanie nauki. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Antoniewicz. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 lipca br. dokonała analizy przedłożonego projektu uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (22)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, w Szkołę Policealną w Inowrocławiu.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 18.

Z projektem uchwały wystąpił p. Jan Madziarski Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Poprosił Wysoką Radę o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały. Dotyczyła ona zmiany zapisu w § 1, który winien brzmieć: „Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 18, będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 42/8 o pow. 0,2401 ha, zapisanej w KW nr 22742 oraz udziału Powiatu Inowrocławskiego w nieruchomości sąsiedniej zapisanej w KW nr 20198”. Opisana nieruchomość wraz z budynkami była użytkowana przez Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Inowrocławiu do dnia 1 września 2002 roku. Obecnie obiekt ten nie jest użytkowany. Sprzedaż nieruchomości spowoduje pozyskanie środków dla powiatu jak również prawidłowe zagospodarowanie obiektu przez przyszłego nabywcę. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 26 lipca br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjecie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 18.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie” dofinansowanego kwotą 200.000 zł przez Województwo Kujawsko - Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że Powiat Inowrocławski zawarł umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim, której przedmiot stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotą 200.000 zł zadania: Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Warunkiem przekazania środków jest złożenie zabezpieczenia przez Powiat Inowrocławski poprzez poddanie się egzekucji w przypadku nie wywiązania się z podpisanej umowy. Paragraf 9 umowy stanowi, iż kontrolę nad prawidłowością przeznaczenia obiektu na cele rehabilitacyjne sprawuje Województwo. W przypadku zmiany przeznaczenia obiektu w okresie 5 lat od dnia zakończenia zadania kwota dofinansowania podlegać będzie zwrotowi. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 26 lipca br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodniczący zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania

Głosowanie (23)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie” dofinansowanego kwotą 200.000 zł przez Województwo Kujawsko - Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że powyższy projekt dotyczy otrzymanych środków na stypendia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w łącznej kwocie 547.593 zł. Powiat otrzymał dotację od Ministra Kultury w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Przenosi się kwotę 6.000 zł z wydatków Starostwa na zakup materiałów do remontu dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu. W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków miedzy paragrafami poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 21.100 zł a zwiększenie o ww. kwotę wydatków inwestycyjnych. W związku z przekształceniem Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu w filię Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie dokonuje się zmiany planów finansowych ww. jednostek zmniejszając o kwotę 497.483 zł planowane wydatki DPS Parchanie a zwiększając o ww. kwotę planowane wydatki DPS Kawęczyn. W wyniku powyższych zmian planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 597.593 zł. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 26 lipca br. omawiała powyższy projekt uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodniczący zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 20 minutową przerwę.

Wznowienie obrad po przerwie.

15. Informacja Przewodniczących Komisji o realizacji planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu za I półrocze 2005 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła przewodniczących lub wiceprzewodniczących komisji o przedstawienie stosownych informacji.

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za I półrocze 2005 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek (sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy radni mają pytania do Przewodniczącego Komisji. Radni nie mieli żadnych pytań, informacja została przyjęta.

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2005 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Stanisław Owedyk (sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy radni mają pytania do Przewodniczącego Komisji. Radni nie mieli żadnych pytań, informacja została przyjęta.

Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego za I półrocze 2005 roku przedstawiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska (sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy radni mają pytania do Przewodniczącej Komisji. Radni nie mieli żadnych pytań, informacja została przyjęta.

Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu za I półrocze 2005 roku przedstawił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Antoniewicz (sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy radni mają pytania do Wiceprzewodniczącego Komisji. Radni nie mieli żadnych pytań, informacja została przyjęta.

Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej za I półrocze 2005 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski (sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy radni mają pytania do Przewodniczącego Komisji. Radni nie mieli żadnych pytań, informacja została przyjęta.

Sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa za I półrocze 2005 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Piotr Luber (sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy radni mają pytania do Przewodniczącego Komisji. Radni nie mieli żadnych pytań, informacja została przyjęta.

Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską za I półrocze 2005 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski (sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy radni mają pytania do Przewodniczącego Komisji. Radni nie mieli żadnych pytań, informacja została przyjęta.
Następnie Pani Przewodnicząca podziękowała Przewodniczącym Komisji i wszystkim radnym za merytoryczne opinie i zaangażowanie w sprawy naszego powiatu.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2005 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła przewodniczących lub wiceprzewodniczących komisji o przedstawienie projektów planów pracy poszczególnych komisji.

Projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na II półrocze 2005 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek.

Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2005 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Stanisław Owedyk.

Projekt planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego na II półrocze 2005 roku przedstawiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska.

Projekt planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu na II półrocze 2005 roku przedstawił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Antoniewicz.

Projekt planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na II półrocze 2005 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski.

Projekt planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na II półrocze 2005 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Piotr Luber.

Projekt planu pracy Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską na II półrocze 2005 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zwróciła się z prośbą do Przewodniczących Komisji aby w planach pracy swoich komisji ujęli następujące tematy:
wrzesień:
- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2005 r.
(opinia: wszystkie komisje, wiodąca: Komisja Budżetu i Finansów)

grudzień:
- Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
(opinia: wszystkie komisje, wiodąca: Komisja Budżetu i Finansów).

Następnie Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2005 roku.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2005 roku.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Poinformowała, że z projektem planu pracy radni mogli się zapoznać w materiałach przesłanych im korespondencyjnie na XXXVII sesję Rady Powiatu. Wywołanie niniejszej uchwały wynika z zapisów § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Inowrocławskiego, który określa, że Rada Powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy. Pani Przewodnicząca wniosła o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Marek Rosa w imieniu Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe” zgłosił wniosek aby do planu pracy Rady Powiatu, w listopadzie wprowadzić temat: „Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu”. Radny dodał, że chodzi głównie o wykształcenie, ilość pracowników, ilość rencistów i emerytów. Takie właśnie pytania pojawiają się podczas spotkań z wyborcami, radny podejrzewa, że wiąże się to z trudną sytuacją na rynku pracy. Osoby poszukujące pracy trochę „krzywym okiem” patrzą na pracowników, mających już jakieś zabezpieczenie i blokujących etaty.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu.
Przystąpiono do głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego p. Marka Rosę.

Głosowanie (23)

za – 22 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek radnego p. Marka Rosy uzyskał akceptację.

Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania projektu uchwały wraz z wnioskiem.

Głosowanie (23)


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2005 roku.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski, udzielając odpowiedzi na interpelację radnego p. Andrzeja Orczykowskiego poinformował, że po ponad dwóch latach Komisja Regulacyjna podjęła decyzję, na mocy której przekazała Gminie Żydowskiej nieruchomość przy ul. Poznańskiej, gdzie mieścił się Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego. Termin przekazania upływa 30 czerwca 2006 r. Starostwo nie ma już do tego budynku żadnego tytułu prawnego.
W sprawie podniesionej przez radnego p. Jerzego Naumanna, a dotyczącej wystąpienia do Dyrektora Krajowych Dróg i Mostów o usunięcie nierówności nawierzchni na ulicy Poznańskiej na wysokości posesji nr 263, Pan Starosta poinformował, że droga ta należy do kategorii dróg krajowych a więc wystąpi w tej sprawie do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W kwestii poruszonej przez radną p. Franciszkę Łopatyńską głos zabrała p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Przypomniała tryb prac nad projektem uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego. W miesiącu maju br. Zarząd Powiatu wystąpił z projektem uchwały Rady Powiatu w tej sprawie, w § 6 był zapis, że wnioski o dotacje należy składać w Starostwie Powiatowym w terminie do 30 września (przed przystąpieniem do prac nad budżetem następnego roku) zaś w 2005 r. obowiązuje jednorazowy termin składania wniosków do 31 lipca. Po burzliwej dyskusji projekt uchwały nie uzyskał poparcia radnych i Zarząd Powiatu przystąpił ponownie do jego wnikliwej analizy. Stwierdzono, że pod względem prawnym nie miał on żadnych uchybień, jeżeli zaś chodzi o stronę merytoryczną Zarząd Powiatu wziął pod uwagę sugestię radnej p. Franciszki Łopatyńskiej i w § 6 został zawarty zapis: wnioski o dotacje należy składać w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w terminie do 31 marca każdego roku, po zatwierdzonym budżecie, z określoną kwotą na dany rok. Z uwagi na fakt, że uchwała ta została podjęta przez Wysoką Radę 29 czerwca br., a budżet jest już w trakcie realizacji, nie podano wysokości środków na 2005 rok.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że wszystkie interpelację zostaną skierowane do Pana Starosty, a odpowiedź będzie w formie pisemnej. Następnie poprosiła p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego o udzielenie odpowiedzi radnemu p. Markowi Rosie.

Pan Bolesław Szulc powiedział: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Starosto, Szanowni Państwo, wybierając się na dzisiejszą sesję zastanawiałem się, czy zabrać głos w tej sprawie, czy zostawić to jeszcze na okres przerwy wakacyjnej aby nie psuć humorów. Pan radny poruszył ten problem i w związku z tym pragnę poinformować, że wystąpiłem z odpowiednią interpelacją do Marszałka Województwa, na którą w poniedziałek (25 lipca br.) otrzymałem odpowiedź. Treść tej interpelacji była następująca: „w związku z pojawieniem się nowych okoliczności dotyczących zamiaru likwidacji rejonowej przychodni lekarskiej w Inowrocławiu, działającej w strukturze obwodu lecznictwa w Bydgoszczy, zwracam się do Pana Marszałka o ich rozpatrzenie i odstąpienie od likwidacji tej przychodni. Zarówno Rada Powiatu Inowrocławskiego, jak i Rada Miejska Inowrocławia, wyraziły negatywne opinie w stosunku do projektu uchwały Sejmiku Województwa w tej sprawie. Ponadto Rada Powiatu wyraziła jednomyślny protest w tej sprawie. Główny argument przeciwko likwidacji przychodni, to:
- fakt, że nastąpi drastyczne ograniczenie dostępności pacjentów do świadczeń medycznych,
- „przekazanie” pacjentów likwidowanej przychodni do innych spowoduje wydłużenie czasu oczekiwania na poradę lekarską, tym bardziej, że wbrew zapisowi w projekcie uchwały Sejmiku nie uzgodniono przekazania pacjentów do innych przychodni, co potwierdził na sesji Rady Powiatu dyrektor PS ZOZ w Inowrocławiu,
- placówki, do których mieliby być przekazani pacjenci likwidowanej przychodni, nie mają nowych, zwiększonych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Jednocześnie zarówno radni jak i kierownictwo przychodni wskazywali na możliwość podjęcia działań restrukturyzacyjnych, tak aby zlikwidować straty finansowe przychodni. Mogłoby to się stać np. poprzez usytuowanie wszystkich gabinetów przychodni w jednym budynku i sprzedanie części starszej. Pozwalam sobie wyrazić przekonanie, iż biorąc pod uwagę wymienione okoliczności oraz przesłane przez Powiat i Miasto Inowrocław opinie, Zarząd Województwa odstąpi od zamiaru likwidacji przychodni”. Odpowiedź na tę interpelację była następująca: „w nawiązaniu do Pana pisma z dnia 2 lipca br. w sprawie likwidacji rejonowej przychodni lekarskiej w Inowrocławiu, działającej w strukturze obwodu lecznictwa w Bydgoszczy, uprzejmie informuję, że w przypadku likwidacji przychodni nie nastąpi drastyczne ograniczenie dostępności do świadczeń medycznych z uwagi na fakt, że w Inowrocławiu jest 131 zakładów opieki zdrowotnej świadczących różne usługi medyczne. Zgodnie z art. 65 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent ma prawo wyboru jednostki, w której chce być leczony. Na skutek rozwoju placówek konkurencyjnych świadczących usługi tego samego rodzaju, liczba podopiecznych rejonowej przychodni lekarskiej w Inowrocławiu w ciągu dwóch lat obniżyła się o blisko 15 %. Pomimo pogarszania się sytuacji finansowej obwodu lecznictwa w okresie ostatnich lat, na którą wpływ miały także pogarszające się wyniki ekonomiczne rejonowej przychodni lekarskiej w Inowrocławiu, wstrzymywano się z jej likwidacją. Jestem zdumiony obecną aktywnością lokalnych władz w sprawie likwidacji rejonowej przychodni lekarskiej w Inowrocławiu. W przeszłości dyrektor obwodu lecznictwa w Bydgoszczy występowała z prośbą o pomoc w umorzeniu podatku od nieruchomości, za każdym razem otrzymywała odmowną odpowiedź, nikt z lokalnych samorządowców nie okazał żadnego zainteresowania losami przychodni. Jednocześnie chciałbym nadmienić, że przychodnia świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, których zabezpieczenie należy do obowiązków odpowiednio samorządów szczebla gminnego i powiatu.” Podpisał p. Waldemar Achramowicz. Mnie ta odpowiedź absolutnie nie zadawala, nie będę jej komentował. To, co mam zamiar napisać do p. Marszałka, również nie będę mówił w tej chwili, bo wolałbym, żeby najpierw On bezpośrednio ode mnie się dowiedział. Do ponownej interpelacji dołączę plik podpisów pacjentów przychodni protestujących przeciwko jej likwidacji, który w między czasie otrzymałem z przychodni. Również zamierzam wystąpić do Prezydenta Miasta Inowrocławia, aby w przypadku, kiedy przychodnia zostałaby zachowana, umorzył podatek od nieruchomości. Nie potrafię powiedzieć kiedy odbędzie się sesja Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego i czy będzie nowy projekt uchwały o zamiarze likwidacji przychodni, ponieważ nie ma żadnej informacji na ten temat w odpowiedzi p. Marszałka. Jeżeli będą jakieś nowe wiadomości, to przy najbliższej okazji Państwu przekażę.”

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka podziękowała radnemu p. Bolesławowi Szulcowi. Zwróciła się następnie do radnego p. Marka Rosy z informacją, że uzyskał on odpowiedź ustną i nie będzie odpowiedzi pisemnej.

Radny p. Marek Rosa również podziękował radnemu p. Bolesławowi Szulcowi za wyczerpującą odpowiedź. Następnie zwrócił się z zapytaniem do radnego p. Andrzeja Nowakowskiego, czy naprawdę na terenie Miasta Inowrocławia mamy 131 podmiotów świadczących usługi medyczne, czy może p. Marszałek rozminął się z prawdą ?

Radny p. Andrzej Nowakowski odpowiedział, że nie ma dokładnych wiadomości, ale na terenie Miasta Inowrocławia najprawdopodobniej funkcjonuje 7-8 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
19.Wnioski i oświadczenia.

Radni nie zgłosili żadnych wniosków, ani nie złożyli żadnych oświadczeń.

20. Zakończenie.

O godzinie 13.35 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”. Następnie poinformowała o przerwie wakacyjnej w miesiącu sierpniu i życzyła udanego wypoczynku.
Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Sekretarz obrad
Andrzej Orczykowski


Protokołowała
Karolina Florczyk

Załączniki:

zal1.pdf  -> pobierz
Interpelacja - radny Jerzy Naumann
  Rozmiar: 11KB
  Data dodania: czwartek, 6 października 2005, godz. 10:52
  Typ MIME: application/pdf
 
zal2-8.pdf  -> pobierz
Sprawozdania z prac komisji za I półrocze 2005 r.
  Rozmiar: 168KB
  Data dodania: czwartek, 6 października 2005, godz. 10:53
  Typ MIME: application/pdf