BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75776

Numer sesji rady: IV
Z dnia: 30 grudnia 2002 r.
PROTOKÓŁ NR 4/2002


obrad IV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 30 grudnia 2002 roku o godz. 8.30 w sali narad Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 23.

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Formułą: "Otwieram obrady IV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu", Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka rozpoczęła posiedzenie.
Pani Przewodnicząca Rady powitała przybyłych na sesję Radnych, Zarząd Powiatu ze Starostą Leonardem Maciejewskim, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz naczelników Starostwa. Przewodnicząca Rady p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 25 radnych, co stanowi niezbędne quorum, aby uchwały podejmowane przez Radę Powiatu były prawomocne.

Głos zabrał radny p. Andrzej Kozłowski, który zapytał o formalno - prawne zasady powołania i funkcjonowania Gimnazjum dla Dorosłych w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 5 w Inowrocławiu.

Starosta p. Leonard Maciejewski wyjaśnił, że w tym celu Zarząd Powiatu zawarł stosowne porozumienie z władzami miasta Inowrocławia.

Radny p. Andrzej Kozłowski postawił tezę, że nie można zmieniać mocą uchwały budżetu Powiatu, o ile wcześniej Rada Powiatu nie podjęła uchwały o powołaniu Gimnazjum dla Dorosłych.

Radczyni p. Henryka Kowalczewska wyraziła pogląd, że sugerowane przez radnego p. Andrzeja Kozłowskiego rozwiązanie, nie zobowiązuje Rady Powiatu do zastosowania się do zgłoszonej przez niego propozycji i uznała sprawę podjęcia uchwały o zmianach w budżecie Powiatu za zasadną.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wyjaśniła, że projekty uchwał w sprawie powołania Gimnazjum dla Dorosłych i w sprawie zmian w Statucie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5, będą przedmiotem dyskusji i ewentualnie uchwalone na styczniowej sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Uznała, że głos zabrany przez radnego p. Andrzeja Kozłowskiego winien mieć miejsce w dyskusji przewidzianej nad projektem uchwały o zmianach w budżecie Powiatu.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Nikt z radnych nie wniósł uwag do zaproponowanego porządku obrad. Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 25 )


za - 19 radnych
przeciw - 6 radnych
wstrzymało się - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu przyjęła porządek obrad IV sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad III sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wniosła, aby protokół obrad III sesji został przyjęty na kolejnym posiedzeniu Rady Powiatu. Zaistniała sytuacja to konsekwencja zbyt krótkiego okresu (czas świąt gwiazdkowych) miedzy obecną a III sesją Rady Powiatu i w tym czasie nie udało się do końca sporządzić protokołu posiedzenia.

4. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad kandydaturę radnej p. Reginy Czerwińskiej. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych propozycji nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.


Głosowanie ( 25 )

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie powierzyła radnej p. Reginie Czerwińskiej funkcję sekretarza obrad IV sesji Rady Powiatu.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na III sesji w dniu 18 grudnia 2002 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedłożonej im "Informacji" i przyjęli bez zastrzeżeń.

6,7. Informacja Starosty Inowrocławskiego o stanie i sposobie realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na III sesji w dniu 18 grudnia 2002 roku oraz Informacja Starosty Inowrocławskiego o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie między sesjami Rady.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował radnych, że stosowne materiały otrzymają na piśmie w dokumentach przesłanych na kolejną sesję Rady Powiatu.

8. Interpelacje i zapytania.

Radny p. Jerzy Naumann poddał w wątpliwość przydatność ulicy Jagiełły w Inowrocławiu do utrzymania na niej ruchu autobusów linii Nr 23. Radny uznał, że jest ona zbyt wąska i ruch autobusowy stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników tego ciągu komunikacyjnego.

Radna p. Franciszka Łopatyńska wnioskowała o precyzyjne oznakowanie dróg prowadzących ze skrzyżowania ulic Jacewskiej i Działowej w kierunku Dąbrowy i Wonorza.

Radny p. Piotr Szwagrzyk wniósł o zarezerwowanie w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok środków na pomoc dla najuboższych. W skazał, że mogłyby one być w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, bądź też bezpośrednio z powołaną przy Staroście Inowrocławskim komórką organizacyjną.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.

Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt, która uzasadniała potrzebę wywołania tej uchwały, a następnie wniosła o jej podjęcie.
W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek, który poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem analizy i dyskusji na posiedzeniu 30.12.2002r. Komisja wyraziła pozytywną opinię o projekcie i wniosła o podjęcie uchwały.
Radny p. Andrzej Kozłowski określił projekt tejże uchwały za zbyteczny, wskazując, że funkcjonowanie Gimnazjum dla Dorosłych można opłacać ze środków budżetowych pt. "Szkoły zawodowe".
Radny p. Piotr Szwagrzyk prosił o wyjaśnienie problemu przez radczynię p. Henrykę Kowalczewską oraz o 10 minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad i konsultacjach Skarbnika z radczynią, p. Anna Berendt ponowiła wniosek o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 26 )
za - 19 radnych
przeciw - 5 radnych
wstrzymało się - 2 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta p. Leonard Maciejewski podzielił racje zgłoszone przez radnego p. Jerzego Naumanna i zapewnił, że problem zgłoszony przez niego rozpatrzy zespół ds. inżynierii ruchu.
Nawiązując do interpelacji zgłoszonej przez radną p. Franciszkę Łopatyńską, Starosta zapewnił o przeprowadzeniu niezbędnych uzgodnień między administratorami drogi wojewódzkiej i powiatowej.
Interpelację zgłoszoną przez radnego p. Piotra Szwagrzyka uznał p. Starosta za niemożliwą do wykonania, gdyż realizacja spowodowałaby złamanie prawa. Wyłącznie samorządy gminne mogą podjąć stosowne decyzje w zgłoszonej przez radnego p. Piotra Szwagrzyka sprawie. Starosta powołał się na art. 117 ustawy o finansach publicznych.

11. Zakończenie.

Formułą "Zamykam obrady IV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu", Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie o godz. 9.15.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Regina Czerwińska

Protokołował
Bogdan Wojtkowiak