BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75780

Numer sesji rady: XXXVIII
Z dnia: 28 września 2005 r.
B.R.0041-38/2005
PROTOKÓŁ NR 38/2005


obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 28 września 2005 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.

Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Poinformowała, że Pani Poseł Anna Bańkowska podziękowała za zaproszenie i prosiła o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki parlamentarne. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Aleksandrę Wantę, Kierownika inowrocławskiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Przewodniczących Rad Miast i Gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 27 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.


2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

Radny p. Marek Rosa zaproponował, aby pkt.17 „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2005 roku” i pkt. 18 „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok” umieścić w pkt. 9 i pkt. 10 proponowanego porządku, a pozostałe punkty otrzymałby kolejne brzmienie o jeden punkt niżej.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze inne propozycje do zmian w porządku obrad.

Radni nie wnieśli innych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie pierwszy wniosek radnego p. Marka Rosy, aby w proponowanym porządku obrad pkt. 17 „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2005 roku” był pkt. 9 porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania powyższego wniosku.

Głosowanie (27)
za – 10 radnych
przeciw- 14 radnych
wstrzymało się – 3 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek radnego p. Marka Rosy nie uzyskał akceptacji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie drugi wniosek radnego p. Marka Rosy, aby w proponowanym porządku obrad pkt. 18 „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok” był pkt. 10 porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania powyższego wniosku.

Głosowanie (27)
za – 9 radnych
przeciw – 15 radnych
wstrzymało się - 3 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek radnego p. Marka Rosy nie uzyskał akceptacji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie porządek obrad.
Głosowanie (27)
za – 19 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się 8 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu przyjęła porządek obrad XXXVIII sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radny p. Andrzej Orczykowski, sekretarz obrad XXXVII sesji Rady Powiatu poinformował, że zgodnie ze Statutem protokół XXXVII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i odzwierciedla przebieg posiedzenia XXXVII sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XXXVII sesji z 27 lipca 2005 roku.

4. Wybór sekretarza obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XXXVIII sesji radnego p. Stanisława Owedyka, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnemu p. Stanisławowi Owedykowi funkcję sekretarza obrad XXXVIII sesji.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXXVII sesji 27 lipca 2005 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.


Informacja została przyjęta.


6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał podjętych na XXXVII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu 27 lipca 2005 roku.


Informacja została przyjęta.

7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 27 lipca 2005 roku do 14 września 2005 roku.


Informacja została przyjęta.


8. Interpelacje i zapytania radnych.


Radna p. Franciszka Łopatyńska poinformowała, że Pan Starosta i radni Gminy Dąbrowa Biskupia otrzymali pismo od Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia informujące o budowie drogi powiatowej Modliborzyce – Pieranie na odcinku Modliborzyce – Rejna. Radna zapytała, jakie jest obecnie zaawansowanie prac na tym odcinku drogi i jaki jest całkowity koszt remontu tej drogi. Według wiedzy radnej kwota 300 tys. zł. jest niewystarczająca. Radna zapytała, czy na kontynuację inwestycji w roku następnym można byłoby skorzystać ze środków finansowych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i jakie trzeba spełnić warunki, aby móc złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację tego przedsięwzięcia.

Radny p. Jerzy Naumann:
1. W imieniu Samorządu Osiedla Piastowskiego III zwrócił się z prośbą o naprawę chodnika przy budynku na ul. Krzywoustego 33 między III a IV klatką. Chodnik jest wybrzuszony ze względu na wystające korzenie drzew, które tam rosną, co stanowi zagrożenie dla mieszkańców.
2. Zaapelował o usunięcie nierówności na skrzyżowaniu ulic Andrzeja – Św. Ducha szczególnie przy zjeździe od Rynku w dół, gdzie znajdują się koleiny o głębokości około 20 centymetrów. Podkreślił, że stanowi to bardzo poważne zagrożenie dla użytkowników niniejszego skrzyżowania.

Radna p. Regina Czerwińska:
1. Zapytała, do kogo należy oczyszczanie kratek ściekowych na drogach powiatowych. Wspomniane kratki są zapełnione ziemią, zarośnięte chwastami, przy opadach deszczu tworzą się na ulicach kałuże a jadące samochody opryskują pieszych.
2. Zwróciła się z zapytaniem, do kogo należy malowanie poziomych pasów jezdni.

Radny p. Jan Biernacki zapytał o przebudowę drogi Złotniki Kujawskie – Dźwierzchno. Zaznaczył, że zostały zabezpieczone środki na ten cel w Urzędzie Gminy Złotniki Kujawskie i Starostwie Powiatowym, złożony został również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie unijne tej inwestycji. Radny zapytał o stan realizacji powyższej sprawy.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2004 rok.


Z projektem uchwały wystąpił Kierownik inowrocławskiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy p. Aleksandra Wanta. Poinformowała, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Inowrocławiu realizował zadania w oparciu o ustawę o ochronie roślin uprawnych z 18 grudnia 2003 roku oraz ustawę o nasiennictwie z 26 czerwca 2003 roku, które zostały uchwalone w związku z integracją europejską. W roku 2004 zadaniem priorytetowym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako zespolonej administracji rządowej w województwie było przygotowanie służby i wdrożenie wszystkich aktów prawnych wynikających ze wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. W planie działania przewidziano i realizowano wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymogami norm ISO 9001:2001 i bieżącą aktualizacją informacji przeznaczonych do emisji w internetowym serwisie, ze szczególnym uwzględnieniem procedur postępowania przy załatwianiu spraw w urzędzie. Do najważniejszych nowych zadań z zakresu ochrony roślin jest prowadzenie urzędowego rejestru przedsiębiorców oraz paszportowanie roślin, nadzorowanie przemieszczania roślin i towarów roślinnych oraz prowadzenie urzędowych działań w zakresie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych dla roślin. W rejestrze prowadzonym przez Inspekcję w oddziale w Inowrocławiu zarejestrowano 506 przedsiębiorców (stan na koniec 2004 roku). W 2004 roku wydano ogółem 67.585 paszportów na towary, które wprowadzane były do obrotu na terenie Polski i na towary, które trafią do Unii Europejskiej. Ponadto na terenie działania Powiatu Inowrocławskiego wystawiono 612 świadectw fitosanitarnych dla eksportu tj. o 17% więcej niż w roku 2003. Wśród eksportowanych z terenu powiatu dominowały towary konsumpcyjno-przemysłowe. Jak co roku głównymi krajami docelowymi dla eksportu były takie kraje jak: Federacja Rosyjska, Bośnia i Hercegowina, Ukraina, Bułgaria i Serbia. Zadaniem Inspekcji jest również pobieranie prób materiału roślinnego na obecność groźnych chorób i szkodników. W omawianym okresie pobrano do analiz laboratoryjnych 2697 prób roślin i produktów roślinnych oraz gleby. Kolejnym zadaniem Inspekcji jest nadzór nad obrotem środków ochrony roślin zaprawionym materiałem siewnym, jak również nadzór nad stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzór nad stanem technicznym sprzętu do wykonywania zabiegów ochrony roślin. Ponadto Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa nadzoruje obowiązkowe szkolenia prowadzone przez upoważnione jednostki dla osób stosujących środki ochrony roślin oraz dla osób prowadzących obrót lub konfekcjonowanie środków ochrony roślin. W roku 2004 zanotowano mniejszy niż w latach ubiegłych obrót materiałem siewnym, a przyczyną takiego stanu mogło być ubożenie wsi, co związane jest z brakiem środków na jego zakup. Na terenie powiatu przeprowadzono 142 kontrole u 123 podmiotów prowadzących wytwarzanie i obrót materiałem siewnym. Następnie wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił jej Przewodniczący p. Piotr Luber. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 26 września br. omawiali przedłożony projekt uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał, czy na terenie powiatu jest w obrocie materiał siewny importowany i z jakich krajów on pochodzi. Ponadto radny zapytał, czy jest zakaz obrotu materiałem siewnym modyfikowanym genetycznie, a jeżeli nie ma takiego zakazu, to czy taki materiał siewny modyfikowany genetycznie znajduje się na terenie powiatu i czy jest prowadzona jego ewidencja.

Radny p. Jan Biernacki zapytał, czy owoce miękkie i jabłka z naszego powiatu były wysyłane na eksport i czy były wydawane świadectwa fitosanitarne na ich eksport.

Radna p. Franciszka Łopatyńska zapytała o kontrolę obrotu środkami ochrony roślin, która została oceniona pozytywnie (dwa uchybienia). Zapytała, czy to dotyczyło osób, które posiadają koncesję na obrót środkami, czy rolników. Ponadto radna zapytała, jakie jednostki oprócz ODR są upoważnione do przeprowadzania szkoleń dotyczących ochrony roślin i jak długo jest ważne zezwolenie dotyczące obrotu materiałem siewnym.

Kierownik inowrocławskiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa p. Aleksandra Wanta odpowiedziała na pytanie zadane przez radnego p. Andrzeja Orczykowskiego. Stwierdziła. że nie każdy materiał siewny podlega przepisom fitosanitarnym, a jeżeli był on wysyłany (np. nasiona zbóż, czy kukurydzy) w ubiegłym roku do państw Unii Europejskiej, to nie rejestrowano tego faktu, bo nie ma wymogu uzyskania świadectwa fitosanitarnego. Import materiału siewnego natomiast podlega kontroli. Na teren naszego powiatu najczęściej z importu sprowadza się nasiona buraka cukrowego, nasiona kukurydzy i nasiona rzepaku. Inspekcja posiada wiedzę na temat ilości przychodzącej na teren powiatu z tym, że są to firmy duże – nasienne, które zajmują się obrotem materiałem siewnym. Badany jest importowany materiał siewny, który wprowadzany jest do obrotu. Jeżeli chodzi o materiał genetycznie modyfikowany to są wyznaczone instytucje, które będą nadzorowały obrót żywnością, która może zawierać materiał modyfikowany genetycznie. Jest to m.in. nasza Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie roślin i produktów roślinnych, Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Handlowa. Na terenie naszego województwa w Toruniu jest centralne laboratorium, gdzie w ubiegłym roku uruchomiono taki dział laboratoryjny, który zajmuje się badaniem roślin na obecność GMO. Wyniki są negatywne tzn., że nie stwierdzono obecności GMO.
Odpowiadając radnemu p. Janowi Bierackiem p. Wanta poinformowała, że Inspekcja wystawia świadectwa fiotosanitarne na warzywa i owoce, które są wysyłane do państw spoza Unii Europejskiej dlatego, że w obrocie na terenie Unii jabłka czy warzywa nie wymagają świadectwa fiotosanitarnego. Jeżeli chodzi o państwa spoza Unii np. Rosję, Ukrainę, Białoruś, tam również trafiały towary z naszego rejonu i wymagają one świadectwa fitosanitarnego. W obrocie owoców nie rejestrujemy wzrostu, raczej spadek.
Opowiadając radnej p. Franciszce Łopatyńskiej na pytanie dotyczące kontroli p. kierownik powiedziała, że kontrole przeprowadza się u podmiotów, które są wpisane do rejestru przedsiębiorców i które posiadają zezwolenie na obrót środkami ochrony roślin. W ubiegłym roku przeprowadzono 42 kontrole. Jeżeli chodzi o szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin, to są dwie jednostki upoważnione do takich szkoleń dla osób, które stosują środki ochrony roślin: Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego. Natomiast, jeżeli chodzi o wpis do rejestru przedsiębiorców, czyli tzw. zezwolenie na obrót środkami, nie ma uregulowanej kwestii prawnej dotyczący jego ważności. Świadectwo, które producent otrzymuje z zakresu stosowania środków ochrony roślin jest ważne 5 lat.

Radny p. Andrzej Orczykowski poprosił o szczegółową odpowiedź, czy jest zakaz obrotu materiałami z zawartością GMO i czy - jeżeli stwierdzi się w laboratorium, że materiał zawiera GMO - wchodzi on do obrotu oraz czy jest ewidencjonowany. Ponadto radny zapytał, jakie jest stanowisko Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin dotyczące GMO i jego zawartości w obrocie materiałów siewnych.

Kierownik inowrocławskiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa p. Aleksandra Wanta poinformowała, że zawartość GMO w materiale siewnym określa nowa ustawa o obrocie roślinami zawierającymi GMO. Stwierdziła, że w Stanach Zjednoczonych takie rośliny są uprawiane i szeroko rozpowszechnione, natomiast Unii Europejska obawia się i broni się przed wprowadzeniem na rynek państw Unii Europejskiej roślin genetycznie modyfikowanych. Określiła, że są plusy i minusy produkcji takich roślin. Obowiązuje ustawa o obrocie roślinami genetycznie modyfikowanymi i to zagadnienie będzie pod kontrolą Inspekcji. Nie ma jeszcze przepisów wykonawczych, na razie jest tylko ustawa.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2004 rok.

Pani Przewodnicząca ogłosiła 7 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie sytuacji organizacyjnej placówek opiekuńczo -wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego.


Z projektem uchwały wystąpiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska. Poinformowała, że część przedstawionych materiałów zdezaktualizowała się. Dzieci w placówkach już jest 173, a 11dzieci czeka na umieszczenie i nie ma fizycznych możliwości ich przyjęcia. Czwórka dzieci musi być w trybie natychmiastowym umieszczona w jednej z placówek. Szukamy miejsc w innych powiatach i dlatego ten temat jest bardzo trudny. Poinformowała, że placówki opiekuńczo-wychowawcze muszą być zmniejszone do 30 dzieci w placówce. Najtrudniejsza jest sytuacja placówki w Inowrocławiu, albowiem jest to obiekt o bardzo dużej kubaturze i trudno tam byłoby umieścić tylko 30 dzieci. Wówczas jednostkowy koszt utrzymania wychowanka jest nie do przyjęcia. Nadzór merytoryczny sygnalizuje, że nie wyda nawet warunkowego pozwolenia na prowadzenie placówek tak dużych, jakie funkcjonują obecnie. Zarząd został poinformowany o tym, że być może będzie ogłoszony konkurs na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Musimy sprostać wymaganiom przepisów unijnych. Nie sprawdziły się u nas rodzinne domy dziecka, mimo trzech edycji szkoleń kandydatów na rodziców dla ich prowadzenia. Nikt nie podjął się tego trudu i nie złożył takiego akcesu, że chce prowadzić taką placówkę. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpiła jej Wiceprzewodnicząca p. Joanna Harenda. Poinformowała, że członkowie komisji na posiedzeniu 27 września br. omawiali powyższy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowali ( za- 4 członków komisji, przy 1 głosie wstrzymującym). Wiceprzewodnicząca komisji wniosła autopoprawkę w tytule przedłożonego projektu uchwały. Po jej wprowadzeniu tytuł otrzymuje brzmienie: „ w sprawie przyjęcia informacji o sytuacji organizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego”. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radna p. Zyta Szumlańska zapytała, czy dopiero od lutego br. jest wiadomo, że będą zmiany organizacyjne w pracy domów dziecka. Z informacji radnej wynika, iż ten problem był już w 2000 roku szeroko dyskutowany i z roku na rok wiadomo było, że taki dzień nastąpi. Ustawa jest z 2000 roku i w lutym ukazała się tylko jej nowelizacja, która uściśla pewne standardy, a nie wprowadza nowych. Drugie pytanie radnej dotyczyło stwierdzenia o przeprowadzeniu konkursu na opiekę nad dziećmi. Radna stwierdziła, że czegoś podobnego na posiedzeniu komisji nie słyszała. Zapytała, co będzie z tymi obecnymi placówkami, bo na stronie 11 omawiane informacji napisano: „przepisy obowiązującego rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 14 lutego 2005 roku wyznaczają m.in. nową organizację placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z nich jednoznacznie wynika, że nie będzie możliwości funkcjonowania placówek w oparciu o regulamin organizacyjny, który zakłada większą liczbę niż 30 wychowanków”. Jeżeli przyjmiemy tę informację to postanowimy, że nie będziemy „walczyć” o utrzymanie tych domów dziecka. Zdaniem radnej jest to duży błąd.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska zaprzeczyła jakoby Zarząd podjął jakiekolwiek decyzję o tym, że będzie ogłaszany konkurs na prowadzenie domów dziecka. Stwierdziła natomiast, że istnieje taka możliwość, żeby pomóc i ogłosić taki konkurs na ich prowadzenie przez inną organizację, albo inny podmiot, który sprosta oczekiwaniom i wymogom rozporządzenia. Rozporządzenie, które ukazało się w 2005 roku jest nowym aktem prawnym. Absolutnie nie jest to żadna „kosmetyka” ustawy o pomocy społecznej i w momencie, kiedy staliśmy się członkami Unii Europejskiej obowiązują nas ich przepisy. Nie ma mowy o takiej opcji, jak likwidacja placówek. Nadzór merytoryczny z Bydgoszczy być może zgodzi się na prowadzenie Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny, ale w innym kształcie. W tym Ośrodku są cztery piętra i musiałoby być na każde piętro osobne wejście, żeby te placówki na każdym piętrze żyły osobnym bytem. Jest to możliwe. Pod jednym zarządem, każde piętro byłoby inną placówką: interwencyjną, socjalizacyjną i resocjalizacyjną.

Radna p. Joanna Harenda poinformowała, że na posiedzeniu komisji zgodnie uzgodniono, iż 5 października komisja przeprowadzi wizję lokalną w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zauważył, że problem jest bardzo poważny, bo dotyczy dzieci, które są pokrzywdzone przez los. Zaapelował, aby ten Ośrodek utrzymać. Za utrzymaniem tego domu przemawia wiele czynników np. bliskość, bo kontakt z rodzicami i rodziną musi być bliski. Z drugiej strony jest ekonomia, a wysłanie tych dzieci do Domów w innych powiatach będzie o wiele droższe. Należy się kierować dobrem dzieci i dobrem rodziców.

Radna p. Zyta Szumlańska stwierdziła, że umieszczenie dzieci w innych domach dziecka jest ostatecznością i z powodów choćby ekonomicznych jest to o wiele drożej. Przypomniała, że koszt utrzymania wychowanka w naszej placówce wynosi 1.600 zł., w Bydgoszczy wynosi 3.000 zł., a w Gnieznie około też 3.000 zł. Ponadto radna przypomniała, że przepisy zabraniają dzielenia rodzeństwa i już w tej trudnej sytuacji dochodzi do takich sytuacji, że z dziesięciorga, czy ośmiorga rodzeństwa czworo idzie do jednego domu, a czworo do innego domu. Są to rzeczy nieludzkie i niedozwolone. W ocenie radnej należy zrobić wszystko i w jak najbliższym czasie przedstawić program restrukturyzacji tych domów. Dobrze byłoby zwrócić się o wstępną ocenę do jednostki nadrzędnej, bo być może nie wyrażą zgody, aby w jednym budynku istniały cztery grupy.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska poparła wystąpienie radnego p. Piotra Szwagrzyka, albowiem nikt nie chciałby likwidować domów dziecka, ani pozbawiać tych dzieci kontaktu z rodzinami. Jest takie założenie, aby te dzieci były najbliżej swoich rodzin obojętnie, jakie te rodziny są. Odpowiadając radnej p. Zycie Szumlańskiej p. dyrektor powiedziała, że nadzór proponował, że jeżeli będą środki i będziemy w stanie wybudować odrębne wyjścia to zezwoli na prowadzenie w jednym obiekcie placówki wielofunkcyjnej. Pytaliśmy nadzór merytoryczny i taką odpowiedź otrzymaliśmy.

Radna p. Barbara Kozłowska zapytała, czy był już robiony wstępny kosztorys na te oddzielne wejścia na piętra.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska odpowiedziała, że nie ma wstępnego kosztorysu.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że nie jest ważne ile to będzie kosztować, tylko czy jest techniczna możliwość. Według wiedzy radnego taka techniczna możliwość istnieje.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, aby projekt uchwały miał tytuł: „w sprawie przyjęcia informacji o sytuacji organizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego”.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
za- 27 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej uzyskał akceptację.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji o sytuacji organizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego.

Głosowanie (28)
za – 22 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 6 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o sytuacji organizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Sławęcinku Gmina Inowrocław.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Poinformował, że przedstawioną w projekcie uchwały nieruchomość stanowi działka rolna niezabudowana o powierzchni 6,0663 ha. Położona jest przy szosie prowadzącej do Pakości przy ul. Kruśliwieckiej. Działka ta jest obecnie użytkowana rolniczo przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu i jest oddalona od szkoły o około 6 km. Ze względu na koszty transportu jak również możliwość pozyskania zwiększonych wpływów do budżetu powiatu sprzedaż działki staje się uzasadniona. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 27 września br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i pozytywnie go zaopiniowali za – 3 członków komisji, przeciw – 1 członek komisji, przy 1 głosie wstrzymującym. Wniósł o podjęcie uchwały.
Przewodniczący komisji odczytał stanowiska poszczególnych komisji Rady Powiatu w tejże sprawie:
Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu, które odbyło się 23 września br. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym projekcie uchwały. Za jego przyjęciem głosowali wszyscy członkowie komisji.
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską na swoim posiedzeniu, które odbyło się 27 września br. wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 3 członków komisji, przy 2 nieobecnych.
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na swoim posiedzeniu, które odbyło się 26 września br. negatywnie zaopiniowała zamiar sprzedaży nieruchomości położonej w Sławęcinku Gmina Inowrocław i wnioskowała o jej wydzierżawienie. Za powyższym wnioskiem głosowało 4 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.
Komisja Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego na swoim posiedzeniu, które odbyło się 26 września br. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym projekcie uchwały. Za jego przyjęciem głosowali wszyscy członkowie komisji.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej na swoim posiedzeniu, które odbyło się 27 września br. negatywnie zaopiniowała zamiar sprzedaży nieruchomości położonej w Sławęcinku Gmina Inowrocław i wnioskowała o jej wydzierżawienie. Powyższy wniosek przyjęto jednomyślnie.
Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu na swoim posiedzeniu, które odbyło się 26 września br. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym projekcie uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 4 członków komisji, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodnicząca Rady Powiatu P. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Lech Skarbiński w imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe”, „Obywatelskiego Ruchu Samorządowego” oraz radnego niezależnego wyraził dezaprobatę do propozycji sprzedaży wspomnianej działki i wniósł o jej wydzierżawienie. Radny zwrócił uwagę na bardzo dobre usytuowanie tej działki. Znajduje się ona przy ul. Kruśliwieckiej i dotychczas była użytkowana rolniczo, ale położona jest w strefie inwestycyjnej. Błędem byłoby, nierozwagą, nieroztropnością, czy nawet niegospodarnością pozbywać się tej „perełki”. Obecnie za hektar ziemi użytkowanej rolniczo (w tym miejscu, tej klasy) można otrzymać kwotę 25 tys. zł. do 30 tys. zł. Natomiast przekwalifikowując tę ziemię na ziemię inwestycyjną można otrzymać cenę dziesięciokrotnie wyższą. Kwota, którą Starostwo by uzyskało za sprzedaż tej działki to kwota 150 tys. zł. – 180 tys. zł. nie stanowi wielkiego wzbogacenia naszego budżetu. W imieniu wspomnianych Klubów zaproponował wydzierżawienie tej działki.

Radny p. Andrzej Kozłowski poprosił o dokładne sprecyzowanie lokalizacji tej działki.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski poinformował, że wspomniana działka jest położna przy ul. Kruśliwieckiej przy szosie prowadzącej do Pakości, po jej prawej stronie. Geodezyjnie ten obszar należy do obrębu Sławęcinek, mimo, że jest na obrzeżach miasta Inowrocławia. Pan Naczelnik poinformował, że Zarząd Powiatu wystąpił do Urzędu Gminy Inowrocław o zmianę przeznaczenia tej działki w planie zagospodarowania przestrzennego, lecz gmina nie jest zainteresowana zmianą charakteru tej działki.


Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski powiedział, że Powiat Inowrocławski jest właścicielem około 200 ha gruntów i ta 6 hektarowa działka stanowi zaledwie 3% ogólnego obszaru. Podkreślił, że Zarząd z wielką ostrożnością podchodzi do wyzbywania się majątku. Pan Starosta przypomniał, że do tej pory zostało sprzedane tylko około 7 ha w Orłowie po dawniejszym Domu Dziecka. Przedmiotowa działka przez wiele lat była we władaniu Zawodowej Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu, a po jej likwidacji ta ziemia była użytkowana w oparciu o umowę dzierżawną z rolnikiem. Dopiero od roku grunty te były uprawiane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kościelcu. Grunty te oddalone są od szkoły o około 6 km. i nie sprzyja to racjonalnej i dobrej gospodarce, a pozostawienie Szkole w Kościelcu 82 ha ziemi uprawnej to jest wystarczająco dużo. W sprawie omawianego gruntu już od kilku lat były różne pomysły. Zarząd wystąpił do Urzędu Gminy w Inowrocławiu z wnioskiem, aby dokonać przekształcenia tego gruntu z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne, jednak Gmina nie była zainteresowana taką propozycją. Były również zamierzenia różnych firm w kraju, aby na tym terenie wybudować duży super market, ale szanując wolę samorządu miasta nie chcemy przeznaczać tego terenu na takie inwestycje. Pan Starosta przypomniał, że Rada zobowiązuje Zarząd do realizacji budżetu, do pozyskiwania dochodów własnych, a zatem środki ze sprzedaży tej działki to jedna z form pozyskiwania pieniędzy. W imieniu Zarządu Powiatu wniósł o przyjęcie tego projektu.

Radny p. Andrzej Orczykowski w pełni zgodził się z wypowiedzią Pana Starosty, niemniej radny p. Lech Skarbiński przedstawił stanowisko Klubów dość jasno. W imieniu Klubów zaapelował, aby nie sprzedawać tego gruntu tylko wydzierżawić, bo budżet nie jest zagrożony, a dzierżawa też przynosi jakieś pieniądze.

Radny p. Lech Skarbiński powiedział, że to, iż Szkoła w Kościelcu nie chce uprawiać tej ziemi z uwagi na oddalenie nie oznacza, żeby te grunty sprzedawać. Jest zasadnicza różnica między ziemią położoną w Kawęczynie, czy w Ostrowie, która jest typowo ziemią rolniczą, a tą działką, która leży w strefie gospodarczej, w strefie inwestycyjnej. „Jest to kawałek ziemi, który na dzień dzisiejszy jest najlepszym kawałkiem, jaki ma Starostwo – nie ma lepszego kawałka ziemi”. Sprzedając tę ziemię jako działkę rolniczą robimy ogromną przysługę nabywcy. Radny podtrzymał przedstawione wcześniej stanowisko Klubów.

Radny p. Piotr Szwagrzyk poinformował, że z zamiłowania i z wykształcenia jest rolnikiem i się na tym zna. Stwierdził, że sprzedaż tej działki byłaby największym naszym błędem. Według radnego wspomniany grunt powinien zostać przekwalifikowany. Nie można dopuścić do tego, aby taki grunt, w takim miejscu został sprzedany. Poprosił wszystkich radnych, aby głęboko to przeanalizowali, bo w przyszłości może to być działka, która będzie miała olbrzymią wartość.

Radny p. Andrzej Antoniewicz powiedział, że jako członek Zarządu czuje się dość niezręcznie, niemniej zgodził się z przedmówcami, że wspomniana działka jest w dobrym miejscu i bardzo wartościowa. „Wy jako Rada w dyskusji możecie zaproponować i niejako zasugerować Zarządowi zgadzając się na sprzedaż tej działki, za określoną minimalną cenę. I my to przegłosujemy. Jeżeli nie uzyskamy ceny, która nas wszystkich będzie satysfakcjonowała to jej po prostu nie sprzedamy. My tak postępujemy z naszym mieniem, podobnie jest z przetargami. Mieliśmy przecież na sprzedaż działki pod budownictwo i nie sprzedaliśmy od razy, bo cena była nie satysfakcjonująca. A teraz na koniec taki schemat myślowy. Dzisiaj mówiliśmy o domach dziecka, że trzeba podjąć stanowcze decyzje. Szanowni Państwo, albo z dzierżawy – 1000 zł. za 6 hektarów i rocznie można te środki przekazać na dom dziecka, na potrzebne inwestycje i remonty, albo tę działkę sprzedajemy za 40 tys. zł. lub 50 tys. zł. i możemy przekazać określoną kwotę na zrobienie tych zadań, o których była mowa. My czyniliśmy próby, żeby tę działką przekształcić i sprzedać jak najkorzystniej. Była taka propozycja dla Gminy, że gdyby oni chcieli się tam rozwijać i tworzyć miejsca pracy, to może poszlibyśmy na to, żeby się zamienić na inną działkę. Jeżeli dzisiaj uznacie, że cena ma być nie mniejsza za hektar „niż” – w porządku, złóżcie taką ofertę, żeby to było uczciwe. My nie wiemy czy Gmina za 3 czy 8 lat zgodzi się cokolwiek tam zrobić”. Radny zgodził się z przedmówcami, że nie ma zagrożenia w budżecie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że Rada Powiatu nie może decydować o cenie. Radni mogą zadecydować, że albo sprzedać, albo nie, bo dzisiaj dyskutujemy, czy działkę nr 212/91sprzedać albo nie.

Radny p. Andrzej Antoniewicz powiedział, że formalnie radni nie mogą dać takiego nakazu, ale wszyscy jesteśmy świadomi, że dla Zarządu będzie określona informacja, w jakich ewentualnie kwotach ma się obracać wykonując uchwałę Rady o sprzedaży naszego majątku.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przypomniała, że Rada dyskutuje nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Słwęcinku Gmina Inowrocław.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zauważył, że Zarząd zaproponował sprzedaż tej działki, a my jako radni albo wyrazimy zgodę, albo nie wyrazimy zgody na sprzedaż. Zarząd proponuje sprzedaż jako działkę rolniczą, a radni proponują nie sprzedawać tylko ją przekwalifikować i dopiero ją sprzedać. Ponowił apel, żeby w tej formie, jako działkę rolniczą nie sprzedawać.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała radnego p. Lecha Skarbińskiego, który występował w imieniu kilku Klubów i radnego niezależnego, czy to był wniosek formalny pod głosowanie, czy był to tylko głos w dyskusji.

Radny p. Lech Skarbiński wyjaśnił, że było to stanowisko, ale wnosi poprawkę i niech to będzie wniosek.

Pani Przewodnicząca poprosiła o sformułowanie wniosku na piśmie, aby poddać go pod głosowanie.

Radny p. Jerzy Gawęda powiedział, że nie jest to kwestia podjęcia dzisiaj decyzji. Wysłuchałem argumentów Zarządu i argumentów radnych. Głównym argumentem Zarządu jest to, żeby tej ziemi nie uprawiała szkoła, żeby szkołę odciążyć i tę ziemię sprzedać Natomiast radni przedstawili bardzo ważne argumenty, jeżeli chodzi o umiejscowienie i przeznaczenie tej działki w przyszłości. Należy wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że Powiat nie ma dużo źródeł i możliwości pozyskiwania własnych środków, dlatego propozycja radnych wychodzi naprzeciw i wydzierżawienie jest jedną z najlepszych form zagospodarowania tego gruntu. Pozostawia własność i daje pewien systematyczny dochód.

Radna p. Wanda Bańkowska w imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej poprosiła o 5 minutową przerwę.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 25 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

Pani Przewodnicząca wznowiła dyskusję nad projektem uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Sławęcinku Gmina Inowrocław.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że Zarząd Powiatu kierując się wskazaniami i dyskusją, jaka była podjęta nad tym problemem tzn. zbycia nieruchomości położonej w Sławęcinku Gmina Inowrocław postanowił zwrócić się do Rady Powiatu z wnioskiem o zdjęcie tego punktu z porządku obrad, bowiem Zarząd chciałby spełnić wolę tych radnych, którzy mieli inne zdanie. Pan Starosta przypomniał jednak, że Zarząd Powiatu musi realizować budżet i ograniczanie możliwości pozyskiwania środków nie jest najlepszym wyjściem. Podkreślił z całą odpowiedzialnością, że propozycja Zarządu związana ze zbyciem tej nieruchomości nie była złą propozycją, bo ziemia pozostałaby w dalszym ciągu w użytkowaniu rolniczym. Działka ta będzie użytkowana przez Zespół Szkół Rolniczych w Kościelcu.

Radny p. Lech Skarbiński w imieniu Klubów” „Obywatelskiego Ruchu Samorządowego”, „ Porozumienia Samorządowego oraz radnego niezależnego podziękował Zarządowi za zrozumienie i zdjęcie tego punktu z porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała, aby pkt 12 i 13 porządku obrad rekomendowany był jednocześnie, natomiast głosowanie będzie odrębne nad każdym projektem.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia samochodu osobowego marki POLONEZ CARO 1,6 przekazanego nieodpłatnie przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu oraz przekazania go na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku .
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia samochodu osobowego marki POLONEZ CARO 1,6 przekazanego nieodpłatnie przez Urząd Skarbowy w Inowrocławiu i przekazania go ma rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.


Z projektami uchwał wystąpiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska. Poinformowała, że tabor samochodowy, jakim dysponują domy pomocy społecznej zużywa się i każda darowizna, każdy samochód, który odciąży posiadane środki transportu jest wskazany. Wniosła o podjęcie uchwał.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 27 września br. zapoznała się z przedmiotowymi projektami uchwał i jednomyślnie pozytywnie je zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwał.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję nad pkt 12 w sprawie przekazania samochodu osobowego marki POLONEZ CARO 1,6 przekazanego nieodpłatnie przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu i przekazania go na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia samochodu osobowego marki POLONEZ CARO 1,6 przekazanego nieodpłatnie przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu oraz przekazania go na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad pkt. 13 w sprawie przekazania samochodu osobowego marki POLONEZ CARO 1,6 przekazanego nieodpłatnie przez Urząd Skarbowy w Inowrocławiu oraz przekazania go na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono go głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia samochodu osobowego marki POLONEZ CARO 1,6 przekazanego nieodpłatnie przez Urząd Skarbowy w Inowrocławiu oraz przekazania go na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie założenia Gimnazjum dla Dorosłych w Inowrocławiu i włączenia go do Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że uchwałą nr XXXV/290/05 z 1 czerwca 2005 roku zlikwidowany został Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu w skład, którego wchodziło m.in. Gimnazjum dla Dorosłych. W celu umożliwienia kształcenia młodzieży, która z różnych względów nie może lub nie jest w stanie sprostać wymaganiom programowym gimnazjum należy powołać szkołę gimnazjalną umożliwiającą tej grupie ukończenie gimnazjum. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że na posiedzeniu 26 września br. członkowie komisji zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum dla Dorosłych w Inowrocławiu i włączenia go do Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2005 rok.


Z projektem uchwały wystąpiła p. Wanda Batkowska Inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia. Poinformowała, że Rada Powiatu jako organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu dokonuje wyboru biegłego rewidenta, w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu. Wykaz biegłych rewidentów, do których wysłano zaproszenia do składania ofert i wykaz nadesłanych ofert dołączono do przedłożonego projektu uchwały. Na posiedzeniu Zarządu 10 sierpnia br. dokonano otwarcia zgłoszonych ofert i w wyniku analizy warunków określonych w zaproszeniu do składania ofert cenowych wybrano Biuro Usług Księgowych „Ewelina” Jadwiga Nawrot w Inowrocławiu. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 27 września br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2005 rok.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie delegowania radnych Powiatu Inowrocławskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych p. Stanisław Mroczek. Poinformował, że na podstawie art. 38 a ustawy o samorządzie powiatowym została na szczeblu powiatu powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, której Przewodniczącym jest Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski. Ponadto w skład tej komisji wchodzą przedstawiciele Rady Powiatu, Komendanta Powiatowego Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele poszczególnych samorządów i Prokurator Rejonowy. Kadencja tej komisji trwa trzy lata i w grudniu tego roku kończy się kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, a zatem zachodzi potrzeba powołania jej nowego składu. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że skład istniejącej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku ze strony Rady Powiatu reprezentują radny p. Jan Biernacki i radny p. Andrzej Orczykowski. Pani Przewodnicząca powiedziała, że szefowie Klubów radnych i radny niezależny zarekomendowali do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na przyszłą kadencję radnego p. Jana Biernackiego i radnego p. Andrzeja Orczykowskiego.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska. Poinformowała, że członkowie komisji na posiedzeniu 26 września br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i postanowili przedstawić Radzie wspomniane przez Panią Przewodniczącą kandydatury. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania. Pani Przewodnicząca poinformowała, że § 1 otrzymuje brzmienie: „ Delegować do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku następujących radnych:
p. Jana Biernackiego
p. Andrzeja Orczykowskiego”.
Pozostałe paragrafy zachowują treść zawartą w przedłożonym projekcie uchwały.
Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie delegowania radnych Powiatu Inowrocławskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2005 roku.


Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że spełniając wymóg art. 135 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu tejże jednostki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku. Poinformowała, że Rada Powiatu uchwałą nr XXX/237/2004 z 29 grudnia 2004 roku przyjęła budżet Powiatu Inowrocławskiego. Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:
- planowane dochody – 87.617.067 zł.
- planowane wydatki – 90.317.067 zł.
- deficyt – 2.700.000 zł.
W trakcie realizacji budżetu w I półroczu Rada Powiatu podjęła 6 uchwał zmieniających budżet, a Zarząd Powiatu 8 uchwał w granicach przysługujących kompetencji.
W I półroczu br. budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok został zrealizowany następująco:
- dochody – 47.989.930 zł. tj. 53,34%
- wydatki – 41.461.742 zł. tj. 43,83%
- wynik finansowy + 6.528,188 zł.
Zamknięcie I półrocza br. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 6.528.188zł. spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie 3.143.950 zł., która wpłynęła 22 czerwca br. a dotyczy wydatków II półrocza br. (płace dla nauczycieli „z góry”) oraz wykonaniem w 43,8% planu rocznego wydatków – realizacja wydatków inwestycyjnych i remontowych nastąpi w II półroczu br. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 27 września br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.
Przewodniczący komisji przedstawił stanowiska poszczególnych komisji:
Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu, które odbyło się 23 września br. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonej informacji. Za jej przyjęciem głosowało 2 członków komisji, przy 2 głosach wstrzymujących.
Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską na swoim posiedzeniu, które odbyło się 27 września br. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonej informacji. Za jej przyjęciem głosowało 2 członków komisji, przy 2 głosach wstrzymujących.
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na swoim posiedzeniu, które odbyło się 26 września 2005 roku wyraziła pozytywną opinię o przedłożonej informacji. Za jej przyjęciem głosowało 3 członków komisji, wstrzymał się 1 członek komisji.
Komisja Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego na swoim posiedzeniu, które odbyło się 26 września br. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonej informacji. Za jej przyjęciem głosowali wszyscy członkowie komisji.
Komisja Zdrowi i Polityki Społecznej na swoim posiedzeniu, które odbyło się 27 września br. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonej informacji. Za jej przyjęciem głosowało 4 członków komisji, wstrzymał się 1 członek komisji.
Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej Turystyki i Sportu na swoim posiedzeniu, które odbyło się 26 września br. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonej informacji. Za jej przyjęciem głosowali wszyscy członkowie komisji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Jerzy Gawęda przedstawił stanowisko Klubu „Porozumienie Samorządowe” oraz własne w sprawie oceny wykonania budżetu. „Skupiliśmy się nie tylko nad oceną realizacji budżetu, ale również chcieliśmy ocenić, w którym miejscu nas sytuuje obecnie uchwalony budżet pod kątem społecznym i gospodarczym. Po analizie tego budżetu doszliśmy do wniosku, czy nawet ten wniosek został potwierdzony, że uchwalony budżet jest statycznym. Jest to budżet przetrwania i właściwie sprowadza nas do dystrybutora środków. Potwierdziły się zarzuty, które również w trakcie dyskusji podczas uchwalania budżetu były poruszane, że nie zostały określone główne cele, priorytety, które powinny być wzmocnione. Chodzi np. o drogi powiatowe. Jest to obszar bardzo poważny (podaje go przykładowo) biorąc pod uwagę, że nasz region nie został ujęty w sieci dróg, jeżeli chodzi o autostrady. W związku z tym musi być główne nastawienie na drogownictwo, jeżeli będziemy poważnie mówić o rozwoju gospodarczym. Ponadto zbyt niskie jest skorzystanie ze środków unijnych. Po naszej ocenie nie możemy przyjąć tej informacji, gdyż musielibyśmy się zgodzić z tą konstrukcją budżetu. My jednak uważamy, że budżet powinien przede wszystkim w przyszłości zostać uchwalony i określić pewne cele strategiczne, na które będziemy musieli pozyskać środki. Nie może to być budżet przetrwania, budżet administrowania, bo wtedy sprowadzimy Radę, a właściwie już ją sprowadziliśmy, do Komisji Rewizyjnej. Będziemy głosowali przeciwko uchwale”.

Radna p. Zyta Szumlańska zapytała o pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Centrum Radiologii w Inowrocławiu”. Poinformowała, że od koleżanki z Komisji Budżetu i Finansów dowiedziała się, że takiej pożyczki nie zaciągnięto, a na Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej była mowa, iż taką pożyczkę trzeba zaciągnąć. Ponadto radna zapytała, jakie jest oprocentowanie tego kredytu.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt powiedziała, że w pierwotnym budżecie po stronie dochodów ujęto środki na Centrum Radiologii. Z chwilą podpisania umowy kredytowej na prefinansowanie tego zadania trzeba było zdjąć z dochodów tę kwotę i wpisać w przychody do dnia otrzymania środków. Jeżeli chodzi o stopę procentową to oprocentowanie pożyczki jest oparte na stopie rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy na każdej transzy pożyczki zaciągniętej w danym kwartale. Wyliczona jest jako stopa rentowności i wskaźnika 0,25, a obecnie ten wskaźnik wynosi 1,148501 %.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
za – 16 radnych
przeciw – 6 radnych
wstrzymało się – 2 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2005 roku.

18.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.


Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonywane są kolejne zmiany w budżecie. Wprowadza się ponadplanowe dochody w kwocie 420.000 zł., ponadplanowe wpływy z opłat parkingowych w kwocie 51.236 zł. Ponadto Urząd Miasta w Bydgoszczy przekazał środki w kwocie 32 zł.(korekta środków na stypendia dla studentów). W wyniku powyższych zmian planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 471.268 zł. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 27 września br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pni Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
za – 19 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 6 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu. p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.

19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poprosił Panią Przewodniczącą, aby na wniesione interpelacje odpowiedział Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje:
- radnej p. Franciszce Łopatyńskiej dotyczącą przebudowy drogi Moadliborzyce –Rejna. Dyrektor Matysek poinformował, że został wykonany projekt techniczny przebudowy, zrobiono wydzielenie geodezyjne. Ze strony Starostwa zagwarantowano środki finansowe, natomiast nie ma odpowiedzi na piśmie ze strony Lasów Państwowych, jak również z Gminy Dąbrowa Biskupia. W istniejącym piśmie jest pewne przekłamanie, ponieważ zabezpieczono 200 tys. zł. na projekt i 100 tys. zł. na wykonanie przebudowy, a to wystarczy na wykonanie przebudowy drogi na długości ( połowy zaplanowanej) około 800 metrów bieżących. Jeżeli chodzi o stan zaawansowania prac, to z p. Wicestarostą i Wójtem Gminy Dąbrowa Biskupia byliśmy u p. nadleśniczego w miejscowości Gniewkowo i zapewnienia ustne są, natomiast na piśmie odpowiedzi nie ma.
Odpowiadając p. radnej, czy można występować o środki unijne p. dyrektor powiedział, że zawsze można występować, ale czy są szansę ?
- radnego p. Jerzego Naumanna p. dyrektor poinformował, że odcinek chodnika między budynkiem na ul. Krzywoustego 33 a drogą będzie naprawiony w dniu dzisiejszym, albo jutrzejszym.
- radnej p. Reginie Czerwińskiej p. dyrektor wyjaśnił, że za kratki ściekowe w mieście odpowiada Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Natomiast za malowanie znaków poziomych jezdni tzw. pasów odpowiadają w zależności od klasyfikacji dróg, odpowiedni zarządcy. Za drogi gminne – gmina, za drogi w mieście – Urząd Miasta, za drogi powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych, za drogi wojewódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz za drogi krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg.
- radnego p. Jana Biernackiego, który pytał o stan realizacji przebudowy ul. Jesionowej (droga Złotniki Kujawskie – Barcin) p. dyrektor poinformował, że ze strony Zarządu Dróg Powiatowych wszelkie prace zostały wykonane i poprzez Starostwo został skierowany wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Opinia jest pozytywna, oczekujemy na środki finansowe, lecz kiedy to będzie nie wiadomo.

20. Wnioski i oświadczenia.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła o składnie stosownych wniosków i oświadczeń.

Radna p. Zyta Szumlańska skierowała do Zarządu Powiatu potrzebę dokonania analizy użyteczności drogi Kłopot – Orłowo. Radna stwierdziła, że samochody o dużej ładowności jeżdżą na tym odcinku drogi w dużym natężeniu i droga ta zbudowana w roku ubiegłym, jest z tego powodu w złym stanie technicznym. Radna wnioskowała o wprowadzenie ograniczenia poruszania się na tej drodze samochodów o dużej ładowności lub przeznaczenie w budżecie na 2006 rok środków finansowych na zabezpieczenie nawierzchni, systematycznie przez te samochody niszczonej i degradowanej.

Radna p. Franciszka Łopatyńska oświadczyła, że 17 września w 66 rocznicę napadu Związku Radzieckiego na wschodnie granice Polski z inicjatywy Inowrocławskiego Stowarzyszenia Kresowian i Związku Sybiraków została odprawiona w Kościele Garnizonowym msza św., a następnie pod głazem upamiętniającym tragiczne losy mieszkańców Kresów zostały złożone kwiaty przez licznie przybyłe delegacje, poczty sztandarowe, młodzież szkolną i władze powiatu, miasta i wojska. W imieniu Kresowian radna podziękowała za obecność władzom powiatu, a naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich za pomoc. Stowarzyszenie Kresowian, którego jestem sekretarzem – powiedziała - wyraża jednocześnie głęboką nadzieję, że ten patriotyczny obyczaj oddawania hołdu przy obelisku w dniu 17 września utrwali się, a z czasem, gdy nasze pokolenie odejdzie, tę obywatelską powinność przejmą ludzie młodzi – dzisiejsze pokolenie nastolatków.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze złożyć wnioski i oświadczenia.

Radna p. Zyta Szumlańska wnioskowała, aby Zarząd Powiatu podjął starania w celu pozyskania środków z Funduszu Norweskiego. Są to pieniądze, które do 60% mogą pokrywać koszty związane z ochroną zdrowia, pracą w środowiskach trudnych i opieką w domach dziecka i innych placówkach wychowawczych.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze złożyć wnioski i oświadczenia.
Nikt z radnych nie zgłosił więcej wniosków i oświadczeń.

21. Zakończenie.

O godzinie 14.15 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Sekretarz obrad
Stanisław Owedyk


Protokołowała
Jadwiga Antczak