BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75777

Numer sesji rady: XXXIX
Z dnia: 26 października 2005 r.

B.R. 0041-39/2005


PROTOKÓŁ NR 39/2005obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 26 października 2005 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: „ Otwieram obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przewodniczących rad miast i gmin położonych na terenie naszego powiatu, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 27 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.


2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wprowadziła autopoprawkę do proponowanego porządku obrad. Poinformowała, że po pkt. 11 proponuje się wprowadzić pkt. 12 o treści: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wdrażanego w ramach Priorytetu 2- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.” Następnie po pkt.12 proponuje się wprowadzić pkt. 13 o brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu stypendialnego dla studentów „Szansa dla Żaka II” – Z/2.04/II/2.2/1/05, wdrażanego w ramach Priorytetu 2- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Rekomendować ww. uchwały będzie Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt, a opinię na ich temat przedstawi Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. Zdzisław Tyburek. W związku z powyższą autopoprawką numeracja w porządku obrad zostanie zmieniona.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

Radni nie wnieśli więcej uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania proponowanego porządku obrad wraz z autopoprawką.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XXXIX sesji.3. Przyjęcie protokołu obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radny p. Stanisław Owedyk sekretarz obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu poinformował, że zgodnie ze statutem protokół XXXVIII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i odzwierciedla przebieg posiedzenia XXXVIII. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XXXVIII sesji z 28 września 2005 roku.


4. Wybór sekretarza.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XXXIX sesji radnego p. Bogdana Paradę, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnemu p. Bogdanowi Paradzie funkcję sekretarza obrad XXXIX sesji.


5. Informacja o realizacji uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętej na XXXVIII sesji 28 września 2005 roku i powierzonej do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.Informacja została przyjęta.


6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXXVIII sesji 28 września 2005 roku.Informacja została przyjęta.


7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 21 września 2005 r. do 13 października 2005 r.


Radny p. Piotr Szwagrzyk poinformował, że na str. 6 pkt. 2 przedłożonej Informacji, wystąpił błąd w podanej kwocie dotyczącej wartości nieruchomości przy ul. Szymborskiej – Miechowickiej w Inowrocławiu tj. 570 zł za 2,5 ha. Nadto radny podkreślił, że występuje w tej kwestii również inny problem, ponieważ przez tę działkę przebiega podziemny kabel prądu o wysokim napięciu. W związku z tym, działka ta jest formalnie o wiele tańsza od jej rzeczywistej wartości. Poinformował, że zwrócił się z zapytaniem do dyrektora „Enea” – „czy jest technicznie możliwe, aby do wiosny nastąpiło opracowanie dokumentacji i przygotowanie zmiany kierunku przebiegu tego kabla?” Radny podkreślił, że wówczas kabel ten szedłby dłuższą drogą, co wiązałoby się ze wzrostem ceny tej działki. Z przeprowadzonej rozmowy wynika, że wspomniany kabel kosztuje 80 zł/m², a całkowity jego koszt wyniósłby 24.000 zł i technicznie do okresu wiosennego jest możliwa zmiana jego lokalizacji - oczywiście na koszt Starostwa Powiatowego. Radny podkreślił, że w związku z powyższym wartość działki jeszcze wzrośnie. Zaproponował dokładne przygotowanie do sprzedaży niniejszej działki, tak jak to było w przypadku działki w Kołudzie Małej. Oświadczył, że na dzień dzisiejszy temat ten należałoby spowolnić.
Radny podziękował dyrektorowi, naczelnemu lekarzowi szpitala, pielęgniarkom i obsłudze PS ZOZ w Inowrocławiu za opiekę, z którą spotkał się jako pacjent szpitala. Dodał, że opieka i obsługa są na wysokim poziomie, natomiast ma zastrzeżenia do oferowanego wyżywienia.

Radny p. Lech Skarbiński wskazał na str. 6 nin. Informacji, gdzie podano dane o zbyciu działek o nr: 13/42 o pow. 0,2067 ha, 13/60 o pow. 0,5598 ha przy ul. Miechowickiej – Szymborskiej. Radny zauważył, że nie podano tutaj ceny początkowej działek będących przedmiotem przetargu. W związku z tym, zapytał o jej cenę oraz cenę działki, o którą pytał przedmówca. Następnie wskazał na pkt. IV.1, gdzie Zarząd na posiedzeniu 21 września 2005 podjął uchwałę nr 506/2005 w sprawie sprzedaży majątku ruchomego należącego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 25. Radny przypomniał, że około pół roku temu, składał zapytanie o ten sprzęt i otrzymał odpowiedź, że jest on wysokiej klasy, cały czas użytkowany. Zapytał, czy już coś z tego sprzętu sprzedano, jak go wyceniono oraz jaką kwotę Zarząd zamierza uzyskać po jego sprzedaży.

Radna p. Regina Czerwińska wskazała na str. 3, gdzie podano, że Zarząd na posiedzeniu 13 października 2005 r. zapoznał się z przedstawionymi przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie propozycjami na temat wykonania technicznego parkingu wokół byłego budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu. W związku z powyższym, zapytała jaki jest kosztorys parkingu, ile on wynosi oraz jaki do tej pory jest koszt remontu Bursy i ile jeszcze Starostwo planuje przeznaczyć na ten cel.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiedział radnemu p. Piotrowi Szwagrzykowi, że zbycie działki przy ul. Szymborskiej rzeczywiście idzie z pewnym trudem, bowiem biegły rzeczoznawca sądowy wycenił wartość działki na 450.000 zł. Przeznaczona jest ona wyłącznie pod budownictwo wielorodzinne z uwagi, że przechodzi tam ciepłociąg. Podział tej działki na mniejsze spowodowałby zmniejszenie liczby mieszkań. Stąd opracowano plan, aby wydzielić ten teren pod budownictwo wielorodzinne. Pan Starosta zaznaczył, że parę miesięcy temu ogłoszono przetarg na tę działkę i budził on duże zainteresowanie. Mimo to, przetarg zakończył się dość dziwnym wynikiem, gdyż działka wyceniona na 450 tys. zł podbijana została do kwoty 605 tys. zł. Przetarg wygrała osoba z Łodzi, ale w kilkanaście godzin po wygranym przetargu zwróciła się z pisemnym wnioskiem o oddanie wpłaconego wadium tj. 30 tys. zł uzasadniając to tym, „że czegoś tam nie wiedział”. Zarząd Powiatu, po zasięgnięciu opinii Biura Prawnego, zastanawiał się nad tym wnioskiem i stwierdził, że nie było najmniejszych uchybień ze strony Zarządu. Stąd też, Zarząd Powiatu nie podjął uchwały o zwrocie tych pieniędzy i są one zdeponowane na koncie Starostwa. W związku z tym, działka ponownie stanie do przetargu publicznego, otwartego za cenę 570 tys. zł. Pan Starosta oświadczył, że stanowisko Zarządu w tej sprawie jest racjonalne i rozsądne, gdyż działka budzi zainteresowanie. Jeżeli chodzi o zapytanie radnego p. Lecha Skarbińskiego, to Starosta oświadczył, że na działki, o których wspominał radny również będzie przetarg publiczny, otwarty. Zarząd wstępnie wycenił działki na 50zł/m², ale jeżeli ktoś zaoferuję wyższą cenę to za taką zostanie sprzedana. Poinformował, że Zarząd orientuje się, że na przykład niektóre działki, które sprzedaje samorząd miejski „idą” za cenę wyższą. Jeżeli chodzi o zapytanie p. Reginy Czerwieńskiej (w sprawie Bursy) oraz radnego p. Lecha Skarbińskiego (w sprawie Centrum Kształcenia Praktycznego), to Starosta zaproponował, aby na te tematy wypowiedział się Wicestarosta Inowrocławski, gdyż to właśnie Wicestarosta koordynuje całością spraw związanych z zagospodarowaniem i remontem Bursy oraz zajmuje się sprzedażą majątku ruchomego CKP.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski oświadczył, że jeżeli chodzi o sprzęt z CKP, to przetarg był już ogłoszony i odbył się, ale żadna osoba się do niego nie zgłosiła. Wyceny tokarek dokonali fachowcy z CKP we własnym zakresie. Pan Wicestarosta podkreślił, że są to urządzenia „wiekowe” i stąd być może brak zainteresowania nimi. W związku z tym, Zarząd przygotowuje się do ogłoszenia drugiego przetargu i obniżenia ceny wspomnianych tokarek.

Radny p. Lech Skarbiński zapytał, „ile orientacyjnie Starostwo zamierza zarobić na sprzedaży tego majątku?”

Wicestarosta p. Tadeusz Majewski oświadczył, że na to pytanie nie potrafi odpowiedzieć, ponieważ jeżeli nie znajdą się zainteresowani to wówczas trzeba będzie sprzedać ten sprzęt po cenie złomu. Dodał, że w tej chwili prowadzone są szerokie remonty w CKP i przez to część tych urządzeń jest wyniesiona na zewnątrz i narażona na działanie rdzy. Jeżeli natomiast znajdą się oferenci, to jest trudno na dzień dzisiejszy określić, jaka to będzie kwota, ponieważ wszystko zależeć będzie od ceny proponowanej przez oferenta. Odpowiadając na pytanie radnej p. Reginy Czerwieńskiej odnośnie budynku Bursy, to Wicestarosta oświadczył, że Zarząd na swoim posiedzeniu zajmował się sprawą utwardzenia terenu wokół Bursy, wybudowania tam parkingu na podstawie przedstawionego projektu i kosztorysu przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Wobec tego szczegółowo na pytanie dotyczące parkingu odpowie Dyrektor ZDP. Wicestarosta dodał, że zadanie związane z utwardzeniem i wybudowaniem parkingu planuje się zrobić po uprzednim wykonaniu termomodernizacji. Spowodowane jest to tym, że do budynku Bursy będzie dojeżdżał ciężki sprzęt i wobec tego budowa parkingu w tym roku byłaby bezcelowa a zadanie to zostanie przesunięte po zakończeniu prac termomodernizacyjnych. Termin rozstrzygnięcia przetargu na termomodernizację przypada na 10 listopada br.. Dodał, że duże jest zainteresowanie tym przetargiem, a wstępny kosztorys projektu to kwota 2.200.000 zł. Nadmienił, że przy remoncie w Bursie zatrudnionych jest 16 pracowników a kierownikiem budowy została Pani Maria Fiutak, która bardzo dobrze to prowadzi. Roboty w tym obiekcie są już bardzo zaawansowane. W ciągu najbliższych dwóch tygodni będą zakończone sprawy związane z przenosinami mieszkańców. Równolegle trwają prace dotyczące przygotowania pomieszczeń dla Wydziału Komunikacji. Brakuje jeszcze projektu na instalację elektryczną oraz instalację łącznościową. Jeżeli chodzi o łączność telefoniczną, to prawdopodobnie w ciągu tygodnia będzie już połączenie obydwu budynków Starostwa tj. macierzystego i remontowanego.

Radna p. Regina Czerwińska oświadczyła „ja wyraźnie pytałam, ile do tego czasu włożono pieniędzy w remont Bursy. Czy kwota 2.200.000 zł przeznaczona jest tylko na sam parking, czy to jest ogólny kosztorys budynku i parkingu?”. Poprosiła o pisemną odpowiedź w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka oświadczyła, że „sesja to nie jest dyskusja między radnym i Wicestarostą. Jeżeli chcecie Państwo sobie podyskutować, to od tego jest przerwa. Ja natomiast prowadzę obrady”. Przewodnicząca zwróciła uwagę radnym, że Zarząd jeszcze nie dyskutował na temat kosztów Bursy. Wobec tego wniosek z powyższą prośbą proszę złożyć w punkcie „Wnioski i oświadczenia”.


Radny p. Piotr Szwagrzyk ponownie nawiązał do swojego wcześniejszego wystąpienia, gdy pytał o działkę przy ul. Szymborskiej – Miechowickiej. Zaproponował, aby jeszcze oddalić czas sprzedaży tej działki. Według niego zaistnieje wówczas możliwość, że „radni będą mieli wpływ na pewne informacje”. Dobrze stałoby się, gdyby, „dodatkowo podać, że Starostwo wie o tym, że istnieje możliwość przesunięcia takiego kabla”, bo to może w dużym stopniu decydować o cenie działki.

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Zarząd Powiatu jest wykonawcą uchwał Rady Powiatu, czyli woli radnych. Przypomniała, że Rada dawno podjęła uchwałę o sprzedaży tej działki. I to jest właśnie wykonanie woli radnego p. Piotra Szwagrzyka i pozostałych radnych.

Radny p. Piotr Szwagrzyk oświadczył, „ w tym punkcie z Panią Przewodniczącą się zgadzam”.

Wicestarosta Inowrocławski dopowiedział, że jest to już drugi przetarg z tej edycji. Przypomniał, że pierwszy przetarg uznano za nieważny, gdyż osoba, która wygrała przetarg nie zgłosiła się, aby podpisać akt notarialny. Wobec tego ogłoszono drugi przetarg, gdzie wyceniono wspomnianą działkę na kwotę 570 tys. zł. Jest to kwota o 30 tys. zł niższa od wylicytowanej, a znacznie wyższa niż kwota wyceny. Dodał, że jeżeli w drugim przetargu ta działka nie zostanie sprzedana, to wówczas Zarząd poczyni dalsze kroki, o których dziś jeszcze trudno powiedzieć.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze głosy w sprawie informacji o pracy Zarządu Powiatu. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu.


Informacja została przyjęta.

8. Interpelacje i zapytania radnych.


Radny p. Piotr Szwagrzyk złożył interpelacje na piśmie, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Ponadto radny poinformował, że w dniu 24 października br. złożył interpelację dotyczącą odcinka drogi krajowej na trasie Inowrocław – Toruń. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo, jakie stwarzają powstałe tam wysepki oraz brak właściwego ich oznakowania i oświetlenia. Wskazał wpierw na potrzebę właściwego oznakowania, oświetlenia, a dopiero ewentualnie budowę spowalniających wysepek.

Radna p. Barbara Kozłowska złożyła interpelacje na piśmie, które stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Radny p. Jerzy Naumann złożył dwie interpelacje dotyczące ulicy Poznańskiej:
1) przypomniał, że do końca października br. miało być wykonane przejście przy ul. Poznańskiej łączące ją z ul. Polną poprzez zamontowanie świateł. Podkreślił, że jest to droga krajowa o dużym natężeniu ruchu, toteż w tym miejscu często dochodzi do wypadków śmiertelnych (ostatni 3 miesiące temu).
2) zwrócił się do Komendanta Powiatowego Policji z prośbą o wzmożenie kontroli prędkości w godzinach rannych i południowych, szczególnie samochodów ciężarowych i TIR-ów. Nadmienił, że znaczne przekraczanie prędkości przez wspomniane pojazdy, powoduje trudności we włączaniu się do ruchu samochodów osobowych.

Radny p. Andrzej Orczykowski przypomniał, że na poprzedniej sesji rozpatrywana była trudna sytuacja Domu Dziecka w Inowrocławiu. W związku z tym radny zapytał, jak po okresie miesiąca wygląda sytuacja w tym Domu, bowiem zapowiadano, że trudności tam występujące miały być rozwiązane na szczeblu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Radny p. Jerzy Gawęda złożył interpelację dotyczącą ulicy Dworcowej, a konkretnie odcinka przy jednostce wojskowej. Radny zwrócił uwagę, że nie może być sytuacji, iż właściciel dosyć, że nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, to jeszcze poprzez swoje zaniedbania ogranicza swobody i uprawnienia obywatelskie pozostałym mieszkańcom. Podkreślił, że nie może być sytuacji, że jedynym rozwiązaniem jest wyłączenie pasa ruchu, co stwarza dodatkowe zagrożenie. Zwrócił się do Pana Starosty z prośbą o ponowne rozpoznanie tej sprawy. Dodał, że obecna sytuacja jest „kpiną” z organów samorządowych i organów państwa oraz oznaką bezsilności. Oświadczył, że należy właściciela „zmusić” do przeprowadzenia koniecznych napraw lub ewentualnie niezbędne remonty przeprowadzić na koszt właściciela powinny odpowiednie samorządy. Podkreślił, że jest to bardzo ważny odcinek komunikacyjny, bardzo zatłoczony, a zbliżająca się zima może mieć dodatkowy wpływ na liczbę kolizji czy wypadków.

Radny p. Marek Rosa w imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe” zwrócił się do Zarządu Powiatu z zapytaniem: „Jakie dotychczasowe koszty zostały poniesione na budynek po byłej Bursie i jakie planuje się ponieść z budżetu Powiatu na całkowite zakończenie tej inwestycji”. Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej i skierowanie jej do Przewodniczącego Klubu „Porozumienie Samorządowe”.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że przedłożona informacja dotyczy naboru do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Oświadczył, że w porównaniu z danymi dotyczącymi Województwa Kujawsko – Pomorskiego, większy nabór (8%) odnotowano w technikach. Mniejszy nabór odnotowano w liceach ogólnokształcących (ok. 3%), liceach profilowanych (ok. 2%) oraz szkołach zawodowych. Wzrost naboru do techników można uzasadnić tym, że Powiat oferuje bardzo atrakcyjne kierunki kształcenia. Przy wyborze szkoły młodzież kieruje się również informacjami, że np. licea profilowane najsłabiej wypadły, jeżeli chodzi o wyniki matur. Nie dają one również żadnego zawodu, tylko ogólne przygotowanie do jego wykonywania. Dlatego też spora grupa młodzieży skierowała swoje kroki do techników. Dodał, że po raz pierwszy od trzech lat dokonano naboru do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 na kierunek elektryk. Spada zainteresowanie kierunkiem monter – elektronik. Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się kierunki: kucharz, kucharz małej gastronomii, kelner, gdyż wymienione kierunki pozwalają na ubieganie się o pracę poza granicami naszego kraju na okres sezonowy lub całoroczny. Nadmienił, że przedstawiona informacja przedstawia nabór do klas pierwszych. Najliczniejszą szkołą w naszym Powiecie jest Centrum Kształcenia Ustawicznego, do którego uczęszcza 1616 uczniów. Placówka ta zajmuje się kształceniem osób dorosłych. Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 uczęszcza ponad 1000 uczniów. Natomiast pozostałe szkoły mieszczą się granicach od 300 do 950 uczniów. W sumie do wszystkich „naszych” placówek oświatowych uczęszcza ponad 10.096 uczniów. W klasach maturalnych jest ponad 2300 uczniów. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu 24 października br. opiniowała przedłożony projekt uchwały i nie wniosła do niego żadnych zastrzeżeń. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.


10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie informacji o sytuacji organizacyjnej domów pomocy społecznej Powiatu Inowrocławskiego.


Z projektem uchwały wystąpiła p. Maria Kozłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poinformowała, że informacja o sytuacji organizacyjnej domów pomocy społecznej została przedstawiona graficznie w postaci tabel i zestawień. W materiale przedstawiono zaangażowanie środków na dochodzenie do standaryzacji tych domów oraz wskazano na ich potrzeby. Poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w tabeli nr 1 przy pozycji „użytkowane samochody w DPS Ludzisku” poprzez dokonanie poprawek w zapisach roczników samochodów: Renault Trafic z 1992r. na 1996 r., Żuk Towos z 1992r. na 1994 r. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 października br. pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. „Za” głosowało 4 radnych, „wstrzymał się” od głosu 1 radny. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Orczykowski wskazał na str. 4 nin. opracowania, gdzie informuje się o likwidacji DPS w Kołudzie Małej i przejściu pensjonariuszy z tego domu do innych domów pomocy społecznej. W związku z tym, zapytał „czy w tej sytuacji nasz Powiat refunduje jakąś część kosztów za mieszkańców z naszego Powiatu, którzy są w dps-ach w innych powiatach ?” Nadto zapytał, czy wszystkie organizacyjne pociągnięcia, które miały jakiś czas temu miejsce np. zmniejszenie stanowisk kierowniczych, przyniosły wymierne korzyści i zmniejszenie kosztów związanych z domami pomocy społecznej ?

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska odpowiedziała, że mieszkańcy i opiekunowie prawni z DPS w Kołudzie Małej na własne wnioski i z własnej woli przechodzili do innych domów pomocy społecznej m.in. do Inowrocławia. Dodała, że jeżeli pensjonariusze przechodzą do innych powiatów, to wówczas nie ma potrzeby płacenia za nich, ponieważ ustawa o pomocy społecznej spowodowała, że powiaty miedzy sobą regulują koszty pobytu. Jeżeli chodzi o mieszkańców dps-ów, to jest dotacja na każdego mieszkańca i ten, który został przyjęty przed 1 stycznia 2004r., a Kołuda Mała miała tylko takich mieszkańców, nie było i nie ma potrzeby, aby za pensjonariuszami szły środki z naszego Powiatu na inne dps-y. Podkreśliła, że nie przewiduje tego stan prawny.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie informacji o sytuacji organizacyjnej domów pomocy społecznej Powiatu Inowrocławskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu ogłosiła 7 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie informacji dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych na okres 2005/2006.

Z projektem uchwały wystąpił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu p. Janusz Matysek. Poinformował, że przygotowanie do zimowego utrzymania dróg rozpoczęto już w czerwcu. Drogi i ulice podzielono na cztery sektory:
1) zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich przez Obwód Drogowo – Mostowy w Gniewkowie,
2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich przez Obwód Drogowo – Mostowy w Kruszwicy,
3) zimowe utrzymanie jezdni dróg powiatowych w mieście Inowrocławiu,
4) zimowe utrzymanie chodników ulic powiatowych mieście Inowrocławiu.
Dodał, że podobnie jak w latach ubiegłych, dokonano szeregu przedsięwzięć mających za zadanie przygotowanie dróg do zimowego utrzymania oraz ogłoszenie procedury przetargowej. Poinformował, że procedura przetargowa została już rozstrzygnięta, w związku z tym, wniósł poprawkę do przedłożonej informacji. Podał, że na zad. 1, zad.2 i zad. 4 przetarg wygrała firma „Mel- bud” a na zad. 3 firma „Inodrog”. Na tę okoliczność sporządzono i podpisano odpowiednie umowy, przez co w chwili obecnej stan zimowego utrzymania już obowiązuje i ZDP jest już w gotowości do działania i zapewnienia przejezdności dróg powiatowych. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska. Poinformowała, że komisja na swoim posiedzeniu 24 października br. po wyjaśnieniach przedstawionych przez Dyrektora ZDP pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Marek Rosa zwrócił uwagę na zarośnięte samosiewami rowy tzn. na odrosty krzewów i drzew, które pojawiają się po 5 latach ugorowania danego terenu. Radny zauważył, że co najmniej przez 5 lat na niektórych rowach nic się nie robiło, a chwasty na poboczu stwarzają w okresie zimowym niebezpieczeństwo poprzez tworzenie się zasp. Jako przykłady takich zaniedbanych poboczy radny podał drogi: Złotniki Kuj. – Dźwierzchno, Złotniku Kuj. – Tuczno oraz Tuczno – Jaksice. Nadto zaznaczył, że topniejące zaspy śnieżne w okresie ciepłych dni powodują rozsadzanie asfaltu i dewastacje drogi. Radny zapytał, czy to świadczy o tym, że ZDP jest właściwie przygotowany do zimowego utrzymania dróg ?

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek odpowiedział, że o zakresie robót, jakie chciałby wykonać ZDP w zakresie utrzymania, remontów czy przebudów dróg decydują ilości środków, jakie posiada w planie finansowym ZDP, a które przydzielane są przez Radę Powiatu. Przygotowanie do zimowego utrzymania odbywa się co roku również poprzez regulacje poboczy tj. rowów w szczątkowym, nieznacznym zakresie. Podkreślił, że brak środków decyduje o tym, że niektóre czynności nie są wykonane - co nie oznacza ich zaniechania. Nie ukrywał, że cięcie drzew i krzewów decyduje o bezpieczeństwie i widoczności na łukach i skrzyżowaniach, ale zaznaczył, że „chciałbym mieć takie środki, aby utrzymywać nasze drogi w taki sposób, jak są utrzymywane drogi krajowe, które mają na 1 km bieżący drogi ponad 150 tys. zł, my natomiast mamy niewiele, bo ok. kilkanaście tysięcy złotych”.

Radny p. Marek Rosa oświadczył, że rozumie problemy finansowe. Dodał, że sami się „wpędzamy” w coraz większe koszty do zimowego utrzymania dróg powiatowych, bo w tym roku te chwasty można było usunąć poprzez zakup i użycie zwykłej kosiarki, takiej jaka jest używana na drogach krajowych. W przyszłym roku prawdopodobnie będą musieli zająć się tym pilarze, bo z tych krzaków zrobią się potężne drzewa o znacznym zagęszczeniu. Zapytał, czy nie warto by kosztem łatania dziur przeznaczyć jakiś pieniędzy na zakup tego typu kosiarki.

Dyrektor ZDP poinformował, że Zarząd posiada kosiarkę i wykonuje się takie przedsięwzięcia i zadania. Przypomniał, że dróg zamiejskich jest bez mała 500 km, a wydajność kosiarki jest o wiele mniejsza przy nieuregulowanych rowach i poboczach. Przez to być może w Gminie Złotniki Kuj. efektów jej pracy nie widać. Nadmienił, że wcześniej czy później i ta gmina będzie miała oczyszczone rowy i pobocza. Wydajność innymi siłami i środkami jest też określona, ponieważ możliwości wykonawcze Obwodów Drogowo – Mostowych na terenie miasta są ograniczone.

Radny p. Marek Rosa zaznaczył, że chodziło mu o drogi powiatowe utrzymywane w pierwszym standardzie zimowego utrzymania a wynoszą one 43,281 km. Zwrócił uwagę, że gdyby faktycznie ta kosiarka była skierowana na drogi priorytetowe, to na pewno pobocza byłyby poregulowane. Zaproponował, aby ZDP skupił się szczególnie na tych drogach w pierwszym standardzie zimowego utrzymania.

Radny p. Stanisław Owedyk przypomniał, że w zeszłym roku pytał Dyrektora ZDP o sprzęt, jakim Zarząd dysponuje. Odpowiedziano wówczas, że jednym z atutów będzie lepsza jakość piasku, żwiru oraz sprzęt o obniżonych tarczach, który w znacznym stopniu usunie zalegający na drogach śnieg. Radny zapytał, czy przez ten rok Zarząd wzbogacił się o dodatkowy sprzęt czy też pozostał na tym samie etapie technicznym co w roku ubiegłym ?

Dyrektor p. Janusz Matysek odpowiedział, że ZDP nie zakupił żadnego sprzętu, tylko zamawia sprzęt w drodze przetargowej od odpowiednich firm. W stosunku do roku ubiegłego zamówiono sprzętu trochę więcej, lepszej jakości i wydajności.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać jeszcze głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
za – 22 radych
wstrzymało się – 4 radnych
przeciw – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie informacji dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych na okres 2005/2006.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowane projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowane projektu stypendialnego dla studentów „Szansa dla Żaka II” – Z/2.04./II/2.2/1/05, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.


Z projektami uchwał wystąpiła p. Anna Berendt, Skarbnik Powiatu. Przypomniała, że Powiat Inowrocławski podpisał umowy z Powiatem Toruńskim i Miastem Bydgoszcz na dofinansowanie projektów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. W myśl § 6 zawartego w umowach niezbędne jest zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 160.746 zł przypadającą dla 77 studentów oraz kwota 1.248.424 zł przypadającą dla 780 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dodała, że obydwa zabezpieczenia będą obowiązywały do 31 grudnia 2006 r., czyli na okres 2005/2006. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu 25 października br. zapoznała się z przedłożonymi projektami uchwał i jednomyślnie pozytywnie je zaopiniowała.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję nad pkt.12 pn. „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowane projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”.

Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowane projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Przewodnicząca Rady Powiatu otworzyła dyskusję nad pkt.13 pn. „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowane projektu stypendialnego dla studentów „Szansa dla Żaka II” – Z/2.04./II/2.2/1/05, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”.

Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowane projektu stypendialnego dla studentów „Szansa dla Żaka II” – Z/2.04./II/2.2/1/05, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”.


14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji dotyczących dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.


Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Poinformowała, że wszyscy radni złożyli oświadczenia w wymaganym terminie. Prawidłowo wypełnione oświadczenia złożyło 4 radnych. Oświadczenie na druku nieaktualnym złożyło 2 radnych. Natomiast 10 radnych nie podłączyło zeznań podatkowych lub złożyło niekompletne. W różnych punktach zamiast słów „nie dotyczy” wpisano kreskę lub zostawiono bez wpisu – 2 radnych. W części A, gdzie należało podać miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcję w związku, z którą składa się oświadczenie 25 radnych podało inaczej. Pani Przewodnicząca poinformowała, że ww. błąd jest błędem interpretacyjnym, gdyż nie chodziło o zatrudnienie faktyczne, ale z racji pełnienia funkcji w Radzie Powiatu, jako radny. Przynależności majątkowe podało w różnych częściach i punktach oświadczenia 21 radnych. W część I pod poz. „zasoby pieniężne” błędnie wpisał kwotę oszczędności 1 radny. W części II pod poz. „nieruchomości” nie podało:
- rodzaju zabudowy – 3 radnych
-wartości gospodarstwa – 1 radny
- powierzchni zabudowy – 1 radny
-przychodu i dochodu z gospodarstwa – 5 radnych
- niemożliwa do przeczytania treść oświadczenia – 1 radny
W części III jeden radny podał, że posiada 25% nakładów w spółce handlowej z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorstw, w których uczestniczą takie osoby. W części VI pod poz. „prowadzenie działalności gospodarczej” 2 radnych nie podało przychodu, lub dochodu lub przychodu i dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej oraz 2 radnych podało niezgodny z zeznaniem podatkowym przychód lub dochód. W części VIII pod poz. „inne dochody” 4 radnych nie podało dochodu, a z zeznań podatkowych wynika, że są one osiągane. Natomiast 6 radnych wpisało kwoty niezgodne z zeznaniem podatkowym. W części IX pod poz. „składniki mienia ruchomego” 1 radny przy wyliczaniu pojazdów nie podał roku produkcji. W części X pod poz. „zobowiązania pieniężne” 9 radnych nie podało warunków, na jakich zostały udzielone kredyty. W części B - 3 radnych nieczytelnie wpisało adresy lub nie podało wszystkich adresów zabudowanych obiektów lub gospodarstw. Pani Przewodniczącą podkreśliła, że duża liczba radnych już dokonała sprostowania oświadczeń. Przewodnicząca Rady Powiatu zwróciła się z prośbą o dokonywanie uzupełnień do oświadczeń majątkowych.

Z projektem uchwały wystąpił Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski. Poinformował, że zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych byli członkowie zarządu powiatu, sekretarz powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty Inowrocławskiego. Ogółem dotyczyło to 55 osób, i wszystkie wywiązały się z tego obowiązku. Złożone na ręce Starosty Inowrocławskiego oświadczenia majątkowe wpłynęły w przewidzianym prawem terminie tj. do 30 kwietnia 2005 r. Analiza złożonych oświadczeń majątkowych wykazała, że popełniono niewiele błędów, jednak w stosunku do roku ubiegłego jest to pogorszenie ilościowe i jakościowe. W roku bieżącym 18,18 % oświadczeń zawierało błędy, co w stosunku do 8,9% w roku 2004 jednoznacznie wskazuje na niezbyt rzetelne i niezbyt sumienne potraktowanie obowiązku wypełnienia oświadczeń majątkowych. Stwierdzone błędy, to w 7 przypadkach brak kompletności zapisu w pkt. VIII części A oświadczenia, dotyczącego dochodów uzyskanych w 2004 r., ich przynależności majątkowej i mylenia przychodów z dochodami. Z wyjaśnień przez te osoby wynika, iż uznali oni fakt załączenia do oświadczenia majątkowego rocznego zeznania podatkowego PIT-37 za równoznaczny z dokonaniem wpisu. Wśród 7 wadliwych oświadczeń 5 dotyczyły dyrektorów placówek oświatowych, a 2 pracowników funkcyjnych starostwa. Reasumując powyższe należy stwierdzić, że wyciągnięte wnioski i zalecenia po analizie oświadczeń majątkowych w roku ubiegłym były właściwe, jednak fakt podwojenia wskaźnika błędów wskazuje na konieczność corocznego przeprowadzenia szkoleń dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. Ponadto zdecydowana większość zobowiązanych w roku bieżącym w sposób poważny, rzetelny i odpowiedzialny podeszło do wykonania tego ustawowego obowiązku.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji dotyczących dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.


Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że zmiany w uchwale nastąpiły m.in. na skutek likwidacji Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu i Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego w Inowrocławiu oraz wygaśnięcia Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu. Niewykorzystane w planach finansowych tych jednostek środki stanowią kwotę 599.318 zł. W związku z tym dokonuje się rozdysponowania wymienionych środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników przyjętych z Bursy Szkolnictwa Zawodowego i na opłaty za media dotyczące tego budynku tj. kwotę 203.511 zł. Część środków z kwoty 599.318 zł zostanie przekazana na Dom Dziecka w Jaksicach z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla przejętego z Bursy Szkolnictwa Zawodowego pracownika i jest to kwota 6.203 zł. Na Dom Dziecka w Inowrocławiu przekazana zostanie kwota 5.948 zł. Natomiast na pozostałe placówki oświatowe i edukacyjne przypada kwota 193.656 zł. Skarbnik Powiatu podkreśliła, że Zarząd z kwoty 599.318 zł wyasygnował również kwotę 40.000 zł na dotację podmiotową dla PS ZOZ w Inowrocławiu. Oświadczyła, że po dokonanym rozliczeniu pozostała kwota wolna w wysokości 150.000 zł, która spowoduje zmniejszenie deficytu budżetowego. Nadto uchwałą tą przenosi się środki z pozostałej działalności w oświacie na klasyfikację „Licea ogólnokształcące” i „Szkoły zawodowe” z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych i jest to kwota 138.000 zł. Pozostałe zmiany dotyczą zabezpieczenia awarii w:
- Zespole Szkół im. M. Kotańskiego – 25.000 zł
- ZSP nr 3 w Inowrocławiu – 31.000 zł
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu – 9.500 zł
Dodała, że przenoszona jest również kwota 34.600 zł w I LO w Inowrocławiu z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące związane z zamontowaniem tablicy wyników oraz zabezpieczenia szyb okleiną antywłamaniową w wyremontowanej sali gimnastycznej. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu 25 października br. omawiała projekt zmieniający uchwałę budżetową na 2005 r. i nie wnosi uwag do proponowanych zmian. Budżet po zmianach będzie wyglądał następująco: przychody 91.158.498 zł, wydatki 95.629.713 zł. W związku z tym deficyt w wysokości 4.621.215 ulegnie zmianie i będzie wynosił 4.471.215 zł tj. zmniejszy się o 150.000 zł. Zaciągnięty ewentualnie kredyt komercyjny 900.000 zł zmniejszy się do kwoty 750.000 zł tj. o 150.000 zł. Komisja uważa, iż proponowane zmiany w budżecie na 2005 rok są zasadnie i przyjęła je jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Zarządu Powiatu Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że przygotowując przedłożony projekt uchwały wraz z uzasadnieniem kierował się również złożoną interpelacją przez radną Rady Powiatu. Dlatego też w projekcie uchwały zaproponowano, aby pewne środki zaplanowane na promocje zdrowia przeznaczyć na szczepienia przeciwko grypie dzieci w domach dziecka, podopiecznych w domach pomocy społecznej na terenie powiatu i pracowników zatrudnionych w tychże placówkach. Z ustaleń dokonanych przez p. Marię Kozłowska dyrektora PCPR wynika, że byłaby to grupa ok. 1003 osób. Jeszcze tydzień temu Dyrektor PS ZOZ w Inowrocławiu p. Eligiusz Patalas miał nadzieję, że uda się te szczepionki pozyskać, jednak z przeprowadzonej dzisiaj rozmowy wynika, że najprawdopodobniej trudno będzie w sensownym terminie te szczepionki zabezpieczyć, gdyż pracownicy, podopieczni i dzieci mogłyby być zaszczepione dopiero w połowie grudnia, albo później. W związku z tym Pan Starosta zaproponował Radzie, aby w uzasadnieniu dokonać zmiany przy dotacji podmiotowej dla PS ZOZ Inowrocław i wykreślić zwrot „na szczepionki przeciw grypie”. Starosta zaproponował jednocześnie, aby te 40.000 zł przeznaczyć również na szczepienia ww. osób, ale na inne groźne choroby np. typu żółtaczka.

Dyrektor PS ZOZ Inowrocław p. Eligiusz Patalas poinformował, że zobowiązał się te szczepionki pozyskać gdyż uznał, iż inicjatywa jest ważna i słuszna. Dodał, że dzieci z domów dziecka, podopieczni z domów pomocy społecznej oraz pracownicy tych placówek należą do grupy szczególnego ryzyka. Nadmienił, że nie ma to nic wspólnego z ptasią grypą, gdyż ptasia grypa jest dzisiaj tym elementem, który napędza panikę. Natomiast istotne jest, aby populację chronić przed powikłaniami. W związku z ptasią grypą doszło do takiej sytuacji, że w Polsce nie ma praktycznie żadnych zapasów „szczepionek aktualnych”. Podkreślił, że co roku szczepionka jest aktualizowana i ma inną formę. Potencjalnie cena takiej szczepionki kształtuje się w granicach 26 zł i jest to jednorazowa dawka w strzykawce. Pan Dyrektor zaznaczył, że podjął się sprowadzenia tych szczepionek ze względu na to, że szpital posiada dużą ilość dostawców. Miała być zorganizowana cała akcja tj. od zdobycia szczepionek poprzez ich zakupienie, aż do zaszczepienia na miejscu. Nie ukrywał, że największa grupa farmaceutyczna zaproponowała szczepionki, ale są to jedne z gorszych i kosztowałyby one nie 26 zł a 36 zł/szt. Najbliższy termin dostarczenia tych szczepionek tj. 17-18 grudzień, bez gwarancji ceny. Nawet gdyby szczepienia rozpoczęto zaraz po Świętach Bożego Narodzenia i w połowie stycznia, to człowiek nabywa odporność dopiero po 3 tygodniach od zaszczepienia, czyli byłaby to I dekada lutego, a tzn., że po potencjalnej epidemii grypy. Dyrektor oświadczył, że byłyby to wówczas zmarnowane publiczne pieniądze. Starosta Inowrocławski został o tym fakcie poinformowany i dlatego też wysunięto propozycję, aby 40.000 zł przeznaczyć na inne rodzaje szczepionek, „chyba, że znajdzie się ktoś, kto się zobowiąże zrobić to wcześniej i rozsądniej, bo inaczej szkoda tych pieniędzy”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski w imieniu Zarządu Powiatu ponownie poprosił, aby w uzasadnieniu przy dotacji podmiotowej dla PS ZOZ Inowrocław (40.000 zł) dokonać wykreślenia zwrotu „na szczepionki przeciw grypie”, po to, aby w przyszłości można było szczepić dzieci w domach dziecka, podopiecznych z domów pomocy społecznej oraz pracowników tych placówek na inne równie groźne choroby, o których na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wspominała radna p. Zyta Szumlańska.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu ogłosiła 20 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.


16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że zgodnie z wolą większości radnych zgłaszających interpelację zostaną udzielone odpowiedzi na piśmie. Nadto, jeżeli chodzi o interpelację radnej p. Barbary Kozłowskiej to Starosta oświadczył, że są to interpelacje kierowane nie tyle pod adresem Powiatu, co pod adresem władz miasta i tam zostaną one skierowane. Podkreślił, że po niepotrzebnych przez kilka lat dyskusjach i targach, władze miasta zrozumiały, że odpowiedzialność za ławki, śmietniki i za porządek na przystankach ponosi miasto, nie powiat. Obojętne jest czy to jest droga miejska, powiatowa czy krajowa, to odpowiada za to gmina. Starosta poinformował, że zostało podpisane porozumienie z Prezydentem Miasta Inowrocławia w tej sprawie i jest nadzieja, że w tym przypadku będzie jakaś poprawa. Jeżeli chodzi o interpelację radnego p. Jerzego Naumanna dotyczącą przekraczania prędkości w mieście, to jest zadziwiające, że mimo tablic ograniczających prędkość np. przy wjeździe do miasta i zmontowanych urządzeń radarowych, kierowcy tego nie przestrzegają. Dodał, że wystąpi do władz miasta o podjecie dalszych kroków w celu poprawy sytuacji. Jeżeli chodzi o budynek po jednostce wojskowej przy ul. Dworcowej, o którym wspominał radny p. Jerzy Gawęda - jest to już swoistego rodzaju historia. Przypomniał, że trudno było ustalić, kto jest właścicielem budynku, bo przechodził on z rąk do rąk. Sprawa ta zgłoszona została do prokuratury, która wysłała list gończy za właścicielem budynku. Właściciel został zatrzymany na jakiś czas w areszcie, ale już go opuścił. Obecnie trudno jest określić, na jakim etapie jest ta sprawa. Mimo to, w dalszym ciągu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi działania, aby sprawę tę doprowadzić do końca. Póki co, jest to ograniczenie utrudniające poruszanie się pojazdów na drodze przy ul. Dworcowej. Jeżeli chodzi o interpelację radnego p. Piotra Szwagrzyka dotyczącą szkoły języka angielskiego, to Pan Starosta oświadczył, że nie jest to sprawa Powiatu, ale mimo to, podjęta zostanie interwencja w tej sprawie i odpowiedź zostanie przekazana radnemu również w formie pisemnej.17. Wnioski i oświadczenia.


Radny p. Piotr Szwagrzyk przedstawił upoważnienie oraz wyjaśnienie wystawione przez proboszcza Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Zwiastowania NMP podpisane przez niego i ks. proboszcza. Stanowią one załączniki nr 4 i nr 5 do nin. protokołu. Radny złożył także do protokołu ksero pisma z przeprowadzonej kontroli przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na terenie nieruchomości nr 69 położonej przy ul. Plebanka – Przypadek – Orłowska w Inowrocławiu (zał. nr 6).
Nadto radny p. Piotr Szwagrzyk dodał, że „to, co radna p. Barbara Kozłowska mówiła, to było dwa lata temu, kiedy zarządzało obiektem Starostwo. Tak samo jak radna Kozłowska zwracałem uwagę, że nie powinno tam być bałaganu. Jednak Starostwo w ramach oszczędności zerwało umowę z parafią, aby nie płacić dzierżawy itd.. To kosztowało nasz Powiat ok. 70 tys. zł straty rocznie. W tej chwili jeden budynek jest zmodernizowany a inne zlikwidowane łącznie ze śmierdzącymi sanitariatami. Radna p. Barbara miała rację – tak było dwa lata temu. W tej chwili jest zupełnie inaczej. Istnieją zdjęcia cyfrowe przedstawiające, w jakim stanie parafia otrzymała ww. obiekt od Starostwa, a w jakim stanie obecnie on jest. Jeśli się coś mówi, to trzeba być odpowiedzialnym za słowo. Natomiast prawda jest taka, że są dwa targowiska i one mają prawo bytu, to jest sprawa konkurencji. Potwierdzam, że nie było żadnych obniżek”.

Przewodniczącą Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zwróciła się do radnego p. Piotra Szwagrzyka ze słowami: „bez emocji, bez komentarzy. Oświadczenie przeczytał Pan z upoważnienia księdza proboszcza i proszę zostawić to bez komentarzy, podłączyć do protokołu z dzisiejszej sesji, gdyż stanowić to będzie materiał pomocniczy dla Zarządu Powiatu, bo interpelację radna p. Barbara Kozłowska składała do Zarządu Powiatu”.

Radny p. Piotr Szwagrzyk dodał, że komentarz ten wygłosił jako radny.

Radna p. Barbara Kozłowska podkreśliła, że cyt.: „nie to było moim zadaniem tj. wytykanie jakiś budynków, które oddaliśmy parafii. Chodzi o to, że na tamtym terenie panuje totalny bałagan, brud, na ścieżkach błoto. Nadto byłam świadkiem, jak osoby tam handlujące rozmawiały między sobą, że „ksiądz nam obniżył stawkę dzisiaj o 2 zł”. Jeszcze raz podkreśliła, że „nie taki jak przedstawił radny p. Piotr Szwagrzyk był cel mojej interpelacji”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka oświadczyła, że „Zarząd Powiatu zrozumiał interpelację Pani radnej. Oświadczenie radny p. Piotr Szwagrzyk miał prawo odczytać. Natomiast ten komentarz nie miał faktycznie nic do rzeczy, gdyż Pani radna mówiła o opłatach i stawkach na targowisku”.

Radny p. Piotr Szwagrzyk dodał, „tam było zaznaczone, że nie było obniżek”.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu jeszcze raz podkreśliła, że „właśnie to powinien Pan oświadczyć, że nie było obniżek”.

Radny p. Zdzisław Tyburek złożył oświadczenie dotyczące pracy Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w I półroczu br. Poinformował, że prasa lokalna (w małej wzmiance) napisała o „naszej pracy”, m.in. że najlepszym powiatem pod względem wykonania budżetu za I półrocze br. w Województwie Kujawsko – Pomorskim jest Powiat Inowrocławski. Zajmuje on 9 miejsce w Polsce na 314 jednostek. Nadto, jako jeden z sześciu powiatów w Polsce, nie zaciągnął kredytu i pracuje na środkach subwencji oraz środkach wypracowanych. Radny podkreślił, że jest to wielki sukces i „ja osobiście jestem dumny, że mogę w takiej Radzie pracować”. Podziękował Zarządowi Powiatu, za rozumne i racjonalne prowadzenie gospodarki, gdyż to jego największa zasługa. Dodał, że jest to sukces, który należy propagować na zewnątrz, nie malutką wzmianką a obszernym artykułem – bo jest się z czego cieszyć.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu dodała, że „faktycznie jak relacjonować to relacjonować wszystko w sposób obiektywny - osiągnięcia i sukcesy również”.

18. Zakończenie.

O godzinie 13.40 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Bogdan Parada


Protokołowała
Marzena Kasprzak

Załączniki:

zal1.xxxix.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 217KB
  Data dodania: poniedziałek, 27 lutego 2006, godz. 09:03
  Typ MIME: application/pdf
 
zal2.xxxix.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 106KB
  Data dodania: poniedziałek, 27 lutego 2006, godz. 09:03
  Typ MIME: application/pdf
 
zal3.xxxix.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 173KB
  Data dodania: poniedziałek, 27 lutego 2006, godz. 09:03
  Typ MIME: application/pdf
 
zal4.xxxix.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 12KB
  Data dodania: poniedziałek, 27 lutego 2006, godz. 09:03
  Typ MIME: application/pdf
 
zal5.xxxix.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 37KB
  Data dodania: poniedziałek, 27 lutego 2006, godz. 09:03
  Typ MIME: application/pdf
 
zal6.xxxix.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 18KB
  Data dodania: poniedziałek, 27 lutego 2006, godz. 09:03
  Typ MIME: application/pdf