BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75773

Numer sesji rady: XL
Z dnia: 30 listopada 2005 r.
B.R.0041-40/2005PROTOKÓŁ NR 40/2005

obrad XL sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 30 listopada 2005 roku o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w
Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła wszystkich zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci naszego radnego, zmarłego 19 listopada tego roku, człowieka zacnego i wielkiego serca, lekarza, "lekarza Judyma". Przypomniała, że 31 października br. prowadził jeszcze posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Niestety nie ma Go już wśród nas. Minutą ciszy uczczono Jego pamięć.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: "Otwieram obrady XL sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu".
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej p. Jana Kopcia, Przewodniczących Rad Miast i Gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 28 radnych w sesji uczestniczy 26 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wprowadziła autopoprawkę do proponowanego porządku obrad. Poinformowała, że po pkt. 8 proponuje wprowadzić pkt. 9 o treści: "Rozpatrzenie projektu uchwały Rady

Powiatu w Inowrocławiu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Lucjana Kwiatkowskiego". Następnie po pkt. 9 proponuje wprowadzić pkt. 10 o treści: "Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego". Dotychczasowy pkt. 9 otrzymuje numer 11, pkt. 10 numer 12, pkt. 11 jako pkt. 13. Na wniosek Zarządu Powiatu wycofano pkt. 12 porządku obrad o treści: "Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej likwidacji Gospodarstw Pomocniczych działających przy domach pomocy społecznej Powiatu Inowrocławskiego". Pkt. 13 otrzymuje numer 14, pkt. 14 otrzymuje numer 15, pkt. 15 otrzymuje numer 16, pkt. 16 otrzymuje numer 17 i pkt. 17 otrzymuje numer 18.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.
Przystąpiono do głosowania proponowanego porządku obrad wraz z autopoprawką.

Głosowanie (26)


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XL sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radny p. Bogdan Parada sekretarz obrad XXXIX sesji Rady Powiatu, poinformował, że zgodnie ze statutem protokół XXXIX sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Protokół odzwierciedla przebieg posiedzenia XXXIX sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.
Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XXXIX sesji z 26 października 2005 roku.

4. Wybór sekretarza obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XL sesji radnego p. Marka Rosę, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnemu p. Markowi Rosie funkcję sekretarza obrad XL sesji.

5. Informacja o realizacji uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętej na XXXIX sesji 26- października 2005 roku i powierzonej do wykonania
Przewodniczącej Rady Powiatu.


Informacja została przyjęta.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał podjętych na XXXIX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu 26 października 2005 roku.

Informacja została przyjęta.

7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 19 października 2005 roku do 10 listopada 2005 roku.

Informacja została przyjęta.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna p. Barbara Kozłowska złożyła interpelację na piśmie, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny p. Jerzy Naumann złożył dwie interpelacje: 1) prosi o uzyskanie dogłębnego wyjaśnienia, kto zawiaduje "kładką pakoską", jaki jest jej stan techniczny i czy stanowi ona zagrożenie dla przechodniów,
2) nawiązał do interpelacji zgłoszonej 26 października br., a dotyczącej potrzeby zainstalowania sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Polną. Po zgłoszeniu tej interpelacji wykonawca prac "zamalował" ulicę z prawej i z lewej strony na długości około 400 m, a na wysokości ul. Polnej, na środku ulicy Poznańskiej zamocowany został znak drogowy wskazujący kierunek ruchu pojazdów. W konsekwencji tego działania dwa pasy ruchu zostały wyłączone na długości około 400 m, nie ma świateł, jest zagrożenie. Przy innych wysepkach, znajdujących się na ul. Poznańskiej nie ma takich oznakowań ani znaków ("rur") stawianych na środku ulicy. Radny poprosił o pisemne wyjaśnienie tej sprawy.
Radna p. Zyta Szumlańska, nawiązała do konsultacji społecznych na temat redagowania i przygotowywania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Regionalnego. Zapytała, czy byłaby taka możliwość, aby Rada lub Zarząd Powiatu przyjęli stanowisko w sprawie podziału środków na opiekę społeczną w latach 2007-2013. W ubiegłych latach zasada była taka, że ze 100 % środków 2/3 były przeznaczone ha dotacje w dużych aglomeracjach (Toruń, Bydgoszcz, Włocławek), natomiast 1/3 pozostała do podziału na wszystkie pozostałe powiaty i gminy. Uwzględniając fakt, iż Zarząd Powiatu przystąpił do budowania tego programu na lata 2007-2013, radna wniosła, aby wystąpił o "odwrócenie" stosunku tych dotacji, aby 1/3 była przydzielona dużym aglomeracjom, które z nich już skorzystały w poprzednich latach, natomiast 2/3 były przeznaczone dla pozostałych powiatów i gmin.
Radny p. Andrzej Sieradzki poinformował, że obecnie w Kruszwicy prowadzone są na szeroką skalę prace modernizacyjne drogi krajowej przebiegającej przez miasto. W bezpośrednim sąsiedztwie tej drogi znajduje się droga Kruszwica - Dobre, przez którą przebiegają tory kolejki wąskotorowej o złym stanie technicznym i utrudniający poruszanie się pojazdami. Radny zwrócił się z prośbą o naprawienie lub likwidację tego przejazdu, który znajduje się w odległości 30 m od prowadzonych prac modernizacyjnych.
Radna p. Franciszka Łopatyńska swoją interpelację skierowała do Prezydenta Miasta i Rady Miasta Inowrocławia. Jej treść dotyczy uchwały Rady Miasta, która ogranicza korzystanie z ulgowych przejazdów autobusami MPK na terenie Inowrocławia tym, którzy nie są jego mieszkańcami. Mieszkańcy gminy, za pośrednictwem radnej, proszą o uchylenie uchwały przynajmniej dla linii nr 3. Umożliwiłoby to korzystanie z ulgi kombatantom, emerytom i rencistom dojeżdżającym na badania i zabiegi do szpitala.
Radny p. Andrzej Kozłowski złożył dwie interpelacje:
1) poinformował, że jest w posiadaniu dwóch pism Burmistrza Kruszwicy do Starosty Inowrocławskiego (pierwsze pismo z lipca br., drugie z sierpnia br.) odnośnie partycypowania w kosztach remontu dróg powiatowych, znajdujących się na terenie gminy Kruszwica. Z informacji, jakie radny uzyskał od dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusza Matyska na temat chodnika w J anocinie, były wstępne uzgodnienia, że w projekcie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r. zostanie to zadanie zapisane do współfinansowania z Gminą Kruszwica. Niestety, analizując projekt budżetu na przyszły rok, radny nie znalazł tego zadania. Drugie pismo z sierpnia br. zawierało również deklarację gminy Kruszwica o gotowości partycypowania w kosztach remontów dróg powiatowych, znajdujących się na terenie gminy - chodziło o drogę Kruszwica - Rzepiszyn, Kruszwica - Sławęcin, drogę w Lachmirowicach, w Ostrowie i drogę Brześć - Złotowo. Radny stwierdził, że również te zadanie nie zostały zapisane do współfinansowania w projekcie budżetu na 2006 r. Założenie było takie, że w ramach współpracy z gminami, będą one finansować w części zadania dotyczące o remontów dróg powiatowych i inwestycje takie będą traktowane priorytetowo w projekcie budżetu. W związku z powyższym radny zaproponował, aby przynajmniej doprowadzić do połączenia dwóch zadań odnośnie remontów dróg powiatowych, znajdujących się na terenie gminy Kruszwica i po wstępnym podpisaniu porozumienia, wpisać je do projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.,
2) druga interpelacja dotyczyła wydłużającej się w czasie sprawy ustalenia współwłasności Hali Widowiskowo - Sportowej w Kruszwicy. Burmistrz Kruszwicy wystosował do Powiatu już dwa lub trzy pisma w sprawie ustalenia współwłasności tej hali i nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Z rozmów z p. Janem Madziarskim Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wynika, że prace są w toku (trwają one już ponad półtora roku) a porozumienie wstępne wyraźnie określało, że strony ustalą współwłasność. Radny prosi o zakończenie tej sprawy.
Radna p. Zyta Szumlańska poinformowała, że jej zapytanie dotyczy projektu budżetu na 2006 r. w dziale "Pomoc Społeczna": czy Zarząd Powiatu podjął już jakąś decyzję i czy zajął stanowisko w sprawie przyszłości Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. Jak wszyscy wiemy okres przystosowania do standardów kończy się w grudniu 2006 r., natomiast w projekcie budżetu na przyszły rok nie zostały na ten cel przeznaczone żadne środki (oprócz kwoty 56 tys. zł z przeznaczeniem na wymianę podłóg). W związku z powyższym radna zapytała o przyszłość tego Ośrodka.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że my dzisiaj nie opiniujemy projektu budżetu na 2006 r. Zgodnie z przyjętą uchwałą rozpoczęte są procedury opiniowania projektu budżetu na 2006 r. Wszystkie Komisje otrzymały ten dokument do zaopiniowania i te wnioski, które dzisiaj są składane jako interpelacje, a nie podlegają definicji interpelacji zgodnie ze Statutem Powiatu, nie powinny być w tym punkcie zgłaszane. Pani Przewodnicząca przypomniała, że najpierw opiniujemy projekt budżetu w poszczególnych Komisjach, wszystkie wnioski kierowane są do Zarządu Powiatu, który analizuje każdy wniosek i podejmuje stosowne decyzje. Wszystko wskazuje na to, że opiniować i uchwalać budżet na 2006 r. będziemy w grudniu br. i wtedy będziemy dyskutować. Pani Przewodnicząca zapytała, czy są inne interpelacje?
W związku z powyższym radna p. Zyta Szumlańska zgłosiła zapytanie, jakie kroki poczyniono w kierunku przystosowania Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu do standardów funkcjonowania.
Radny p. Zdzisław Tyburek zgłosił zapytanie, jak obecnie przebiega wykonanie wyroku sądowego, dotyczącego "Ustawy 203".
Radny p. Marek Rosa skierował zapytanie do Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad, jak długo jeszcze będzie tolerowany stan na drodze krajowej nr 25, na ulicy Dworcowej (na wysokości wlotu z ulicy Grabskiego). Radnemu chodzi o walący się budynek-po byłych koszarach wojskowych i wyłączenie w związku z powstałym zagrożeniem jednego pasa ruchu. Radny zwraca się z prośbą do Pana Starosty o wystąpienie w celu jak naj szybszego przywrócenia drożności tej drogi.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Lucjana Kwiatkowskiego.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Poinformowała, że w dniu 19 listopada 2005 roku zmarł radny p. Lucjan Kwiatkowski. Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt. 5 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wskutek śmierci radnego następuje wygaśnięcie jego mandatu. Wygaśnięcie mandatu stwierdza w tym przypadku Rada Powiatu w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Pani Przewodnicząca wniosła o podjęcie uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła .dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Lucjana Kwiatkowskiego.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.

Z projektem uchwały wystąpił p. Andrzej Florek Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu. Poinformował, że Wójt Gminy Złotniki Kujawskie przesłał do Starostwa informację z propozycjami zmian w Planie Lokalnego Rozwoju Gminy Złotniki Kujawskie i aby mógł złożyć wniosek do 9 grudnia konieczne stało się wprowadzenie projektu uchwały w tej sprawie pod obrady dzisiejszej sesji. Pan Naczelnik dodał, że niniejsza uchwała dotyczy wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego. Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego stanowi, iż projekty mieszczące się w działaniu 3.1. "Obszary wiejskie" oraz w działaniu 3.2. "Obszary podlegające restrukturyzacji" winny wynikać z Planu Rozwoju Lokalnego. Uzupełniony Plan zawiera wykaz nowych i zmodyfikowanych zadań inwestycyjnych w latach 2005-2006 zgłoszonych przez samorząd Złotniki Kujawskie i Powiat Inowrocławski, jako potencjalnych beneficjentów. Wniósł o podjęcie uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka, na wniosek Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską p. Zenona Bąkowskiego ogłosiła 10 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.
W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym komisji zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany. do uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kościelcu na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu.

Z projektem uchwały wystąpił p. Jan Madziarski Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Poinformował, że przedmiotowa nieruchomość jest działką gruntową niezabudowaną przylegającą do terenu zajętego przez Rzymsko-Katolicki Kościół Parafialny p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu gmina Pakość. Obecnie grunt ten jest użytkowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu. Zbycie tego terenu na rzecz parafii nie pogorszy sposobu użytkowania pozostałych gruntów przez szkołę. Wyznaczenie geodezyjne nastąpi po wyrażeniu przez Radę Powiatu zgody na zbycie. Wniósł o podjęcie uchwały.
W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 29 listopada br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i zaopiniowała go pozytywnie jednomyślnie. Wniósł o podjęcie uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)


za - 24 radnych przeciw - O
wstrzymało się - 2 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na, zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kościelcu na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. św. Małgorzaty w Kościelcu.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Z projektem uchwały wystąpiła p. Maria Kozłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poprosiła o wyrażenie zgody na dokonanie proponowanych przeniesień w obrębie środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wskazane zadania. Dodała, że zaproponowane przeniesienia zostały dokonane po przeliczeniu złożonych wniosków, będą wydatkowane zgodnie z tymi wnioskami oraz podpisanymi umowami i nie zajdzie potrzeba zwracania ich bezpośrednio do budżetu państwa. Wniosła o podjęcie uchwały.
W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpiła jej Wiceprzewodnicząca p. Joanna Harenda. Poinformowała, że komisja na posiedzeniu 24 listopada br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniosła o podjęcie uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)


za - 25
przeciw - O
wstrzymał się - 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego.


Z projektem uchwały wystąpił p. Zdzisław Bałabański członek Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego. Poinformował, że sprawozdanie opracowane przez Komisję Inwentaryzacyjną było przedmiotem prac wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu. Dodał, iż w związku z tym, że sprawozdanie było przygotowywane na dzień 7 listopada br. pewne dane uległy zdezaktualizowaniu. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał decyzję dotyczącą przejęcia na własność Powiatu Inowrocławskiego drogi Janikowo - Kołuda Mała. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski Poinformował, że komisja na posiedzeniu 29 listopada br. dokonała analizy przedłożonego projektu uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.
Radny p. Andrzej Kozłowski powiedział, że już jako członek Zarządu Powiatu w poprzedniej kadencji a w obecnej jako członek Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu, wielokrotnie zwracał uwagę, że majątek mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego jest przejmowany w tempie zdecydowanie niezadowalającym. Wiele powiatów uporało się z tym już dawno, my w poprzedniej kadencji zakładaliśmy, że najdalej po dwóch latach majątek zostanie przejęty. Znaczna część tego majątku w dalszym ciągu jest nie przejęta przez Powiat Inowrocławski lub nieprzekazana przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego. Radny zgodził się z tymi elementami majątku, względem których toczą się sprawy w sądzie. Zdaniem radnego, wyraźnym niedociągnięciem niektórych urzędników jest fakt, że pozostały majątek do dzisiaj nie został przejęty przez Powiat Inowrocławski. W związku z powyższym radny zgłosił wniosek, aby zobowiązać Zarząd Powiatu, w terminie do 30 września 2006 r., do przejęcia mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego, co do którego nie toczy się postępowanie sądowe.
Radna p. Franciszka Łopatyńska zapytała, ile dróg nie ma jeszcze uregulowanego prawa własności. Jak obecnie wygląda realizacja uchwały Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia br. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu. Zdaniem radnej w pierwszej kolejności powinno zostać uregulowane prawo własności jednostek, które spełniają kryteria określone w art. 6a ustawy o drogach.
Radny p. Andrzej Orczykowski powiedział, iż z tego sprawozdania wynika, że problem przejmowania na własność niektórych obiektów (chodzi głównie o drogi) powstał, ponieważ nie przyjęto kierunku działania, pozwalającego skupić się na jednym lub dwóch obiektach. W przypadku dróg sprawa jest poważniejsza, ponieważ po przejęciu danej drogi można byłoby wystąpić o dotacje unijne na jej modernizację.
Odpowiedzi na zadane pytania i wątpliwości radnych udzielił 'p. Zdzisław Bałabański członek Komisji Inwentaryzacyjnej. Poinformował, że Komisja składa się z 4 osób, 2 osoby - to przedstawiciele Wojewody Kujawsko - Pomorskiego (w tym przewodniczący komisji), z upoważnienia Pana Starosty również 2 osoby - p. Małgorzata Rojanek pracownik Starostwa oraz jego osoba.

Komisja pracuje w oparciu o plan przejmowania obiektów, który jest dostosowany do aktualnych potrzeb i zamierzeń Zarządu Powiatu. Zostały wydzielone drogi, dla których będzie można starać się o środki unijne. Pan Zdzisław Bałabański dodał, że nie widzi możliwości przyspieszenia prac Komisji, już sama jej nazwa "Inwentaryzacyjna" wskazuje, że otrzymuje ona dokumenty od właściciela, bada je, sprawdza i jeżeli nie budzą wątpliwości prawnych ani technicznych, to przygotowuje projekt decyzji dla Wojewody, który orzeka o przekazaniu majątku na rzecz Powiatu. Jeżeli natomiast dokumenty posiadają wady prawne bądź techniczne, to są odsyłane w celu uzupełnienia i to właśnie często powoduje przedłużanie się terminów. Komisja Inwentaryzacyjna ma zabezpieczone odpowiednio wyposażone pomieszczenie a opóźnienia wynikają przede wszystkim z nieuregulowanego stanu prawnego przejmowanych nieruchomości.
Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski zgodził się z uwagą zgłoszoną przez radnego p. Andrzeja Orczykowskiego a dotyczącą przyspieszenia prac Komisji Inwentaryzacyjnej, jednak, zgodnie z wyjaśnieniami p. Zdzisława Bałabańskiego, wiele problemów wynika nie z naszej winy. Pan Starosta zapewnił, że pracownicy dokładają wielkiej staranności, aby proces przejmowania był szybki i sprawny, nie zawsze to się jednak udaje. Zdaniem Starosty p. Leonarda Maciejewskiego przyjęcie wniosku radnego p. Andrzeja Kozłowskiego byłoby posunięciem bardzo pochopnym. W imieniu Zarządu Powiatu p. Starosta stwierdził, że ta propozycja jest nieracjonalna. Następnie Pan Starosta zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Rady Powiatu, aby na pytanie radnej p. Franciszki Łopatyńskiej odpowiedzi udzieliła radca prawny p. Iwona Dorna.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła radcę prawnego p. Iwonę Dornę o udzielenie odpowiedzi.
Radca prawny p. Iwona Dorna poinformowała, że na podstawie uchwały Rady Powiatu, Pan Starosta skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z Konstytucją poszczególnych przepisów, które dotyczą sposobu przekazania na własność Powiatowi z mocy prawa poszczególnych dróg powiatowych. Podkreśliła, że bez względu na wynik postępowania Trybunału Konstytucyjnego, nie będzie on miał bezpośrednio przełożenia na tryb dokonywania "powiatyzacji" mienia, czyli przekazywania na własność Powiatowi. Zgodnie z przepisami Powiat z mocy prawa nabył mienie na własność, decyzja Wojewody jest tylko decyzją deklaratoryjną, czyli potwierdzającą ten stan prawny. Wojewoda, aby mógł wydać taką decyzję musi posiadać dokumentację sporządzoną przez Komisję Inwentaryzacyjną, uregulowany stan prawny poszczególnych nieruchomości. Dopiero wówczas składany jest wniosek podpisywany przez Zarząd Powiatu i kierowany do Wojewody. W związku z tym organem właściwym, który jest odpowiedzialny za realizację poszczególnych wniosków jest Wojewoda. W tym przypadku Zarząd Powiatu nie ma wpływu na to, kiedy jaka decyzja zostanie wydana. Mamy informację, że Wojewoda nie jest w stanie na bieżąco realizować wniosków w trybie administracyjnym nawet wówczas, gdy nie ma żadnych komplikacji prawnych. Zwróciła uwagę, że wnioski spływają z całego województwa. W związku z tym ten zakres działania jest niezależny od woli naszego Powiatu, nie mamy na to wpływu. Resztę zadań realizuje Komisja Inwentaryzacyjna, decyduje ona o kolejności wyboru mienia do "powiatyzacji", oczywiście jeśli stan prawny danej nieruchomości na to pozwala. To, że Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, lub nie stwierdzi zgodności z prawem poszczególnych przepisów, wcale nie oznacza, że Powiat automatycznie pozbędzie się jakiś dróg. Jeżeli Trybunał stwierdzi nieważność jakiś przepisów, to wskaże Parlamentowi termin do ich regulacji. Wiemy, że Trybunał Konstytucyjny dokonał analizy formalnej naszego wniosku, zwracał się do Powiatu z zapytaniem, na które Pan Starosta udzielił odpowiedzi. Była ona satysfakcjonująca, ponieważ Trybunał nie cofnął wniosku. Trybunał Konstytucyjny poinformował nas, że nie będzie mógł rozpoznawać zagadnienia zgodności poszczególnych ustaw ze sobą, my natomiast oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy. Pani mecenas podkreśliła, że rozstrzygnięcie Trybunału pozostanie bez wpływu na to, jakie drogi będą powiatowe, a jakie me.
Radny p. Andrzej Kozłowski powiedział, że odpowiedź radcy prawnego nie przekonała go. Swoim wnioskiem chciał zobowiązać Zarząd Powiatu do wypełniania swojego zadania jakim jest przejęcie majątku, ponieważ może się okazać, że będziemy inwestowali i remontowali nie nasz majątek.
Radca prawny p. Iwona Dorna, nawiązując do swojej wcześniejszej wypowiedzi podkreśliła, że nabycie nieruchomości przez Powiat nastąpiło z mocy prawa. W związku z tym jesteśmy już właścicielem poszczególnych nieruchomości, a decyzja Wojewody jest tylko potwierdzeniem tego stanu. Dodała, że nie możemy regulować tych spraw przed sądami powszechnymi, gdyż są one załatwiane w trybie administracyjnym, w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji I instancji możemy odwołać się do Ministra Skarbu jako organu II instancji. Jeżeli będziemy niezadowoleni z jego decyzji, to przysługuje nam złożenie skargi do sądu administracyjnego.
W związku z tym, że radny p. Andrzej Kozłowski podtrzymał swój wniosek, Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała radcę prawnego, czy tak sformułowany wniosek można poddać pod głosowanie i czy jest on zgodny z przepisami?
Radca prawny p. Iwona Dorna powiedziała, że nie czuje się uprawniona, aby oceniać możliwość poddania tego wniosku pod głosowanie, lecz jeżeli chodzi o ocenę prawną tak sformułowanego wniosku, podtrzymała swoje stanowisko, że Zarząd Powiatu uprawniony jest wyłącznie do złożenia wniosku o wydanie decyzji przez Wojewodę, na podstawie dokumentów przygotowanych przez Komisję Inwentaryzacyjną i nie ma wpływu na to, jak sprawa będzie załatwiona i w jakim terminie Wojewoda wyda decyzję. Pani Iwona Dorna stwierdziła, że w tym zakresie, pod względem prawnym wniosek ten nie jest poprawnie sformułowany. Jeżeli natomiast radny podtrzymuje swój wniosek, to Rada Powiatu musi go przegłosować.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że nie może poddać pod głosowanie wniosku niezgodnego z przepisami prawa i w związku z tym ogłosiła 5 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

Radny p. Andrzej Kozłowski, po uzgodnieniach z radcą prawnym na temat zgodności wniosku z przepisami prawa, zmienił jego treść na: ,,§ 2. Zobowiązać Zarząd- Powiatu p wystąpienie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego celem przyspieszenia prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego".
Przystąpiono do głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego p. Andrzeja Kozłowskiego.

Głosowanie (23)


za - 11 radnych
przeciw - 10 radnych
wstrzymało się - 2 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek uzyskał akceptację.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję..
Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

Głosowanie (23)


za - 19 radnych przeciw - O
wstrzymało się - 4 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego.

Następnie Pani Przewodnicząca ogłosiła 20 minutową przerwę. Wznowienie obrad po przerwie.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie i strukturze zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpił p. Ryszard Florek Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Poinformował, że przedstawiony materiał odnosi się wyłącznie do pracowników Starostwa Powiatowego, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Obsada kadrowa obecnie zaspakaja potrzeby w zakresie pełnego wykonania zadań przypisanych naszemu samorządowi. Sytuacja ta jednak może ulec radykalnemu pogorszeniu po 20 grudnia br. w związku z wygaśnięciem umów z pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych. W II półroczu br. wzrosła liczba pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi, związane jest to z doraźnym zatrudnieniem 16 specjalistów do prac modernizacyjno - adaptacyjnych w ramach robót publicznych w budynku po byłej bursie w Mątwach. Ponadto zwrócił uwagę, że w załączonych do informacji tabelach liczba etatów różni się od liczby pracowników. Wynika to z faktu, że niektórzy pracownicy są zatrudnieni w niepełnych wymiarze godzin. Wniósł o podjęcie uchwały.
W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 29 listopada br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjecie uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.
Radny p. Marek Rosa przypomniał, że ten temat został wywołany przez Klub Radnych "Porozumienie Samorządowe" i w związku z tym Klub czuje pewien niedosyt, ponieważ jest zainteresowany również zatrudnieniem w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego (np. Zarząd Dróg Powiatowych, administracja szkół ponadgimnazjalnych). Temat ten został wywołany właściwie pod naciskiem mieszkańców powiatu, pytających o zatrudnienie osób, które nabyły już prawa emerytalne lub rentowe i blokują etaty ludziom młodym. Radny dodał, że nie chodzi o konkretne nazwiska, lecz o ilość zatrudnionych osób, jednocześnie nie podważa on fachowej wiedzy tych pracowników. Jeżeli chcemy skutecznie walczyć z bezrobociem, to musimy stworzyć miejsca pracy ludziom młodym.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski ustosunkował się do wypowiedzi swojego przedmówcy. Przypomniał, że dziś rozpatrujemy strukturę zatrudnienia w Starostwie Powiatowym, a nie w jednostkach organizacyjnych podległych Starostwu. Zgodził się z wypowiedzią radnego p. Marka Rosy, że zdarzają się przypadki zatrudniania osób posiadających uprawnienia emerytalne lub rentowe. Są np. zatrudnieni specjaliści z zakresu inżynierii ruchu drogowego, na naszym rynku pracy nie ma np. inżynierów geodezji z uprawnieniami, to właśnie w tych, bardzo indywidualnych i sporadycznych przypadkach są zatrudniane osoby z uprawnieniami emerytalnymi.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (21)


za - 16 radnych przeciw - O
wstrzymało się - 5 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie i strukturze zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.


Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy 2005 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1.363.582 zł oraz zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 536-.231 zł. Na zwiększenie dochodów miały wpływ ponadplanowe dochody w kwocie 1.855.419 zł, otrzymana subwencja ogólna uzupełniająca w kwocie 466.855 zł, subwencja oświatowa w kwocie 142.712 zł. Wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 536.231 zł głównie na skutek rozstrzygniętego przetargu na termomodernizację budynku po byłej Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu oraz reorganizacji placówek oświatowych i edukacyjnych. Dokonując zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1.363.582 zł oraz zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 536.231 zł deficyt ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1.899.813 zł do kwoty 2.571.402 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie:
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 1.350.475 zł,
- pożyczka na prefinansowanie projektu "Centrum Radiologii w Inowrocławiu - 1.220.927 zł.
Wniosła o podjęcie uchwały.
W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 29 listopada br. omawiała powyższy projekt uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodniczący zamknęła dyskusję.
Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)


za - 18 radnych przeciw - O
wstrzymało się - 5 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski, udzielając odpowiedzi na interpelację radnego p. Marka Rosy, który podnosił problem złego stanu technicznego budynku po byłych koszarach wojskowych na ulicy Dworcowej, poinformował, że kilkanaście dni temu Sąd Rejonowy w Inowrocławiu wydał wyrok, który nakazał właścicielowi do 15 grudnia br. zabezpieczyć tak budynek, aby nie zagrażał bezpieczeństwu. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego również wydał decyzję nakazującą właścicielowi do dnia dzisiejszego tak zabezpieczyć budynek, aby móc przywrócić drożność na tej drodze. Jeśli do 15 grudnia br. właściciel nie wykona nakazu sądu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie zmuszony sięgnąć po środki zastępcze i w zakresie swoich uprawnień dokonać rozbiórki budynku. Według badania księgi wieczystej na tym budynku ciąży wielomilionowa hipoteka, będą ogromne koszty, które będzie musiał zabezpieczyć Urząd Wojewódzki.
Radnemu p. Zdzisławowi Tyburkowi, pytającemu o przebieg wykonania wyroku sądowego, dotyczącego "Ustawy 203" Pan Starosta odpowiedział, że wyrok w tej sprawie trafił do Ministra Sprawiedliwości, co wydaje się dziwnym posunięciem. Dyrektor PS ZOZ otrzymał odpowiedź od Ministra Sprawiedliwości, że nie widzi on żadnych uchybień w tym wyroku. Teraz pozostaje nam czekać i wszcząć procedurę, aby wyegzekwować przyznane należności.
Pan Starosta poprosił, aby w kwestiach podnoszonych przez radną p. Zytę Szumlańską, Pani Przewodnicząca udzieliła głosu p. Marii Kozłowskiej Dyrektor PCPR w Inowrocławiu lub p. Annie Berendt Skarbnikowi Powiatu.
Radnemu p. Andrzejowi Kozłowskiemu Pan Starosta odpowiedział, że w projekcie budżetu na 2006 r. mamy zabezpieczone środki w wysokości około 200.000 zł na dofinansowanie dokończenia remontu drogi między Rzepiszynem a Lachmirowicami. W sprawie chodnika w Janocinie, zabezpieczono niewielką kwotę w projekcie budżetu na 2006 r., zostało także zawarte porozumienie pomiędzy dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych i Burmistrzem Kruszwicy w sprawie wspólnej realizacji tego zadania.
Radną p. Franciszkę Łopatyńską Pan Starosta poinformował, że wystąpi z " jej interpelacją do Prezydenta i Rady Miasta Inowrocławia.
Radnej p. Zycie Szumlańskiej, która nawiązała do konsultacji społecznych na temat redagowania i przygotowywania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Regionalnego i wniosła, aby poczynić starania w celu zmiany proporcji przydzielanych dotacji, Pan Starosta poinformował, że zaprosił do rozmów przedstawicieli wszystkich samorządów i być może padnie taka propozycja. Pan Starosta dodał, że można by było również przygotować stanowisko w tej sprawie i po zaopiniowaniu przez radcę prawnego przedstawić je na kolejnej sesji Rady Powiatu.
Radną p. Barbarę Kozłowską Pan Starosta poinformował, że jej interpelację skieruje do Prezydenta Miasta Inowrocławia.
W sprawie podniesionej przez radnego p. Jerzego Naumanna, a dotyczącej potrzeby zainstalowania sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Polną Pan Starosta poinformował, iż 28 listopada br. otrzymał odpowiedź z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Informuje się w niej, że budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej i Polnej jest w trakcie realizacji. Dnia 10 listopada br. odbył się przetarg na tą inwestycję a obecnie realizowana jest zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu, przewidywany termin wykonania sygnalizacji świetlnej - to jeden miesiąc od podpisania umowy.
W sprawie "kładki pakoskiej" Pan Starosta powiedział: "nie my prowokujemy swoistego rodzaju festiwal, jaki odbywa się w Inowrocławiu w odniesieniu i do przystanków przy drogach powiatowych, i do ulic, i do tzw. kładki pakoskiej. Jesteśmy po prostu wciągnięci i zaproszeni do tej niepoważnej rozmowy. Są pewne granice, których nie można tolerować - my tak uważamy. I w związku z tym, w sprawie kładki pakoskiej, skierowałem pismo do Pana Wojewody dnia 25 listopada br. i pozwólcie Państwo, że je odczytam: w nawiązaniu do pisma Pana Wojewody z dnia 21 października br. uprzejmie wyjaśniam, że obiekt mostowy, jakim jest tzw. "kładka pakoska" położona jest w granicach Miasta Inowrocławia. Z racji swojej konstrukcji przeznaczona jest jedynie do ruchu pieszego. Jestem przekonany, że obiekt ten nie może być zaliczony do kategorii powiatowej ponieważ nie stanowi połączenia Miasta Inowrocławia, będącego siedzibą powiatu z miastami będącymi siedzibami gmin. Jest nieprawdą, że ta kładka jest jakoby przedłużeniem ulicy Narutowicza, która jest rzeczywiście wpisana jako droga powiatowa, lecz jest oddzielona ulicą Boczną, Magazynową i w ewidencji dróg kładka pakoska nie nazywa się ulicą Narutowicza, to jest ulica Pakoska. Kończąc wyrażam przekonanie, że stałe podkreślanie położenia kładki pakoskiej, jako znajdującej się w ciągu drogi powiatowej, jest absolutnie nieuzasadnione. Omawiana kładka jest usytuowana całkowicie na byłej drodze wojewódzkiej, na ulicy Pakoskiej, która w dalszym ciągu prawnie jest własnością Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Ulica Pakoska łącznie z przedmiotową kładką biorą swój początek od skrzyżowania ulicy Narutowicza, będącą drogą powiatową, oraz ulic Magazynowej i Bocznej, będącymi drogami gminnymi. Podzielając obawy związane ze stałym pogarszaniem się stanu technicznego kładki pakoskiej i rodzącymi się z tego tytułu zagrożeniami proszę Pana Wojewodę o wystąpienie do Ministra Transportu i Budownictwa w celu rozwiązania tego istotnego problemu. W trosce o dobro sprawy proszę Pana Wojewodę o zawarcie w swoim wystąpieniu do Ministra propozycji bezpośredniego przekazania kładki pakoskiej na rzecz Miasta Inowrocławia. Miasto Inowrocław powinno być w tym przypadku jedyną stroną bezpośrednio zainteresowaną prawidłowym funkcjonowaniem kładki, poprzez konieczność zabezpieczenia potrzeb odnośnie możliwości pieszego przemieszczania się mieszkańców. Niezależnie od tego, dnia 25 listopada br. skierowałem pismo do Prokuratury w Inowrocławiu w tejże sprawie i pozwolę sobie Państwu je odczytać: dotyczy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - w związku w powtarzającymi się informacjami odnośnie uchylania się Powiatu Inowrocławskiego przed przejęciem w zarząd odcinka ulicy Pakoskiej tzw. "kładki pakoskiej" niniejszym zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezydenta Miasta Inowrocławia p. Ryszarda Brejzę polegającego na świadomym a więc celowym rozpowszechnianiu nieprawdziwych treści dotyczących przedmiotowego obiektu inżynierskiego. Fakty dotyczące własności przedmiotowego obiektu przedstawiają się następująco:
- kładka pakoska leży w ciągu ulicy Pakoskiej a nie ulicy Narutowicza, - została przekazana przez poprzedni zarząd dróg, którym była Wojewódzka Dyrekcja Dróg w Bydgoszczy do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
W związku z powyższym Powiat Inowrocławski nie był i nie jest odpowiedzialny za obecny stan techni9zny kładki. Szczególnym powodem do niepokoju jest wieloletnie uchylanie się od ustawowego obowiązku jednoznacznie obciążającego Miasto Inowrocław, a dotyczącego odpowiedzialności za stan techniczny instalacji oświetleniowej "kładki pakoskiej". Przedstawienie przeszkód, które uniemożliwiają zlecenie naprawy i konserwacji tej instalacji jest dla nas niezrozumiałe. Zgłaszam również zawiadomienie o zaniechaniu przez Prezydenta Miasta Inowrocławia czynności zmierzających do skomunalizowania dróg osiedlowych w Inowrocławiu, co uniemożliwia poprawę ich stanu technicznego a co się z tym wiąże poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nieprawdziwe informacje w tych kwestiach zamieszczane są w prasie lokalnej oraz emitowane w miejscowej telewizji kablowej m.in. w raporcie Pana Prezydenta z dnia 24 listopada br. Powyższą sprawę obrazuje również korespondencja kierowana przez Pana Prezydenta do Starosty. Uważam, że przypisywanie powiatowi niezgodnych ze stanem faktycznym obowiązków przejęcia "kładki pakoskiej" jest wysoce naganne. Stwarzanie pozorów jednostronnej troski ze strony Pana Prezydenta jest po prostu nieetyczne i prowadzi do stawiania w złym świetle pracy powiatu, jego służb i jednostek organizacyjnych. Przyjęta metoda straszenia zagrożeniem bezpieczeństwa, jak obrazuje wykonana przez p. prof. Adama Podhoreckiego opinia techniczna "kładki" jest bezpodstawna. Jestem przekonany, że w świetle obowiązującego prawa i interesu społecznego "kładka" winna być własnością Miasta Inowrocławia, im szybciej to nastąpi, tym będzie lepiej dla sprawy. W tych okolicznościach niniejsze zawiadomienie jest konieczne i uzasadnione, a w związku z tym proszę o podjęcie działań przewidzianych prawem. Jesteśmy dalecy od robienia takiego festiwalu ale po prostu są granice, których nie wypada przekraczać. Podobnie jak upowszechnianie wiedzy, że za stan techniczny przystanków przy drogach powiatowych odpowiada powiat - nigdy tak nie było, zawsze odpowiadało miasto."
Dyrektor PCPR p. Maria Kozłowska odpowiadając na zapytanie radnej p. Zyty Szumlańskiej stwierdziła, że problem dużych budynków, w których znajdują się domy dziecka nie jest tylko naszym problemem. Na ostatnim spotkaniu z nadzorem merytorycznym, stwierdzono, że w całej Polsce występują duże domy dziecka, a przepisy unijne jasno określają liczbę dzieci w placówce (do 30 dzieci na jednej kondygnacji). W związku z tym problem ten jest cały czas monitorowany przez nadzór, również nasza placówka czyli Ośrodek W spierania Dziecka i Rodziny. Pani dyrektor dodała, że uczestniczyła w opracowywaniu regulaminu organizacyjnego tej placówki i nikt nie zamierza jej likwidować. Są natomiast plany, aby w tej placówce, zgodnie z przyjętym regulaminem, funkcjonowały inne podplacówki, tzn. aby to były inne grupy. Dyrektor placówki zgłasza projekty tych grup do nadzoru mery1;orycznego, który konsultuje je w oparciu o ocenę, jakie dzieci przebywają w tych placówkach. Jeśli chodzi o kadrę merytoryczną - placówka jest przygotowana bardzo dobrze, jeżeli chodzi o powierzchnię - budynek odpowiada standardom. Jest tylko jeden wymóg - jedna z grup powinna mieć osobne wejście. Pan dyrektor ma już opracowany kosztorys i projekt wejścia bocznego oraz zapewnienie sponsorów, że otrzyma wszystkie potrzebne materiały do wybudowania tego wejścia. Na dzień dzisiejszy byt tej' placówki nie jest zagrożony.
Radna p. Zyta Szumlańska ustosunkowała się do wypowiedzi p. dyrektor, ponieważ zdaniem radnej nie jest ona wyczerpująca. Przypomniała, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej członkowie ustalili, że
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwróci się o akceptację projektu, o którym mówiła p. dyrektor Maria Kozłowska. Budowanie kolejnego wejścia bez akceptacji nadzoru merytorycznego zdaniem radnej jest przedwczesne. W związku z tym radna zapytała, czy poczyniono jakieś starania w tym kierunku, ponieważ tą sprawą powinien zajmować się powiat jako organ założycielski, a nie dyrektor tej placówki oraz na jakim etapie od strony formalnej jest w tej chwili nasza prośba o akceptację tego pomysłu. Ustawa dokładnie określa, jakie wymogi należy spełnić i jeżeli ten pomysł nie uzyska akceptacji, to będzie szkoda naszych starań i pieniędzy.
Dyrektor PCPR p. Maria Kozłowska odpowiedziała, że najprawdopodobniej skróciła swoją wypowiedź. Dla niej przyjęcie regulaminu organizacyjnego placówki przez nadzór merytoryczny jest jednoznaczne z przyjęciem tego pomysłu, został on zaakceptowany i jest spójny z regulaminem organizacyjnym. Jeżeli nadzór merytoryczny wyraża zgodę na to, aby placówka została podzielona na trzy różne grupy, to jest to jednoznaczne, my mamy te uzgodnienia. Nie ma natomiast żadnego wymogu, aby oddzielnie występować o wyrażenie zgody na wybudowanie osobnego wejścia, jest to wymóg przy regulaminie organizacyjnym, który został zatwierdzony. Pani Maria Kozłowska wspomniała także o operatywności p. dyrektora, który zabezpieczył we własnym zakresie środki na ten cel.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że wszystkie interpelację w oryginalnym brzmieniu są kierowane po sesji do Zarządu Powiatu. Zarząd udziela odpowiedzi każdemu zainteresowanemu, jeżeli radny, który złożył interpelację ma wątpliwości lub nie zgadza się z odpowiedzią, to kontynuuje temat. Pani Dyrektor Maria Kozłowska obszernej informacji udzieli na piśmie.
Radna p. Zyta Szumlańska podziękowała za wyczerpującą odpowiedź ciesząc się jednocześnie z uzyskanej akceptacji i w związku z powyższym zwróciła się z prośbą o udostępnienie do wglądu treści regulaminu organizacyjnego łącznie z opinią komórki nadzorującej czyli pracownika
Urzędu Wojewódzkiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że znajdujemy się w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje i zapytania", a radna wystąpiła z prośbą o rozszerzenie odpowiedzi. W związku z tym Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby prośbę tą zgłosić w następnym punkcie "Wnioski i oświadczenia".

17. Wnioski i oświadczenia.


Radna p. Zyta Szumlańska wnioskowała, aby Zarząd przedstawił Radzie Powiatu regulamin działania Ośrodka W spierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu wraz z opinią komórki go nadzorującej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Radny p. Marek Rosa:
- w imieniu Klubu Radnych "Porozumienie Samorządowe" zgłosił wniosek o przedstawienie Radzie Powiatu struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego,
- nawiązał do zobowiązania dyrektora PS ZOZ p. Eligiusza Patalasa odnośnie informowania Rady Powiatu o pracy Stacji Dializ przy Szpitalu Powiatowym w Inowrocławiu. Wniosek zgłoszono, ponieważ dyrektor p. Eligiusz Patalas systematycznie nie przedkłada Radzie Powiatu wspomnianych wyżej danych.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że w dyskusji nad projektem uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie i strukturze zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu radny p. Marek Rosa w imieniu Klubu Radnych "Porozumienie Samorządowe" powiedział, że Klub czuje niedosyt z podjętej przez Radę Powiatu uchwały. Pani Przewodnicząca poinformowała, że na XXXVII sesji Rady Powiatu Klub Radnych "Porozumienie Samorządowe" zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o przedstawienie informacji o stanie i strukturze zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu. Stąd dzisiaj został przedstawiony projekt uchwały zgodny z wnioskiem Klubu Radnych "Porozumienie Samorządowe". W tej chwili Klub składa następny wniosek o przedstawienie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego. Pani Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem do Pana Starosty, czy Zarząd Powiatu przyjmuje ten wniosek do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na następnej sesji?
Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, iż tak został zrozumiany wniosek Klubu Radnych "Porozumienie Samorządowe", że przygotowana informacja dotyczyła struktury zatrudnienia w Starostwie Powiatowym. Pan Starosta dodał, że jeżeli jest taka potrzeba, nie widzi przeszkód, aby wniosek przyjąć do rozpatrzenia.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że należałoby uzyskać opinię prawną, czy my mamy prawo żądać takich informacji od dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych, ponieważ to oni odpowiadają za zatrudnienie w swoich jednostkach. Dodała, że tę propozycję można by było uwzględnić w planie pracy Rady Powiatu na I półrocze 2006 r.

18. Zakończenie.


O godzinie 14.15 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: "Zamykam obrady XL sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu".

Przewodnicząca
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Marek Rosa

Protokołowała
Karolina Florczyk

Załączniki:

zal.xl.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 320KB
  Data dodania: czwartek, 23 lutego 2006, godz. 13:31
  Typ MIME: application/pdf