BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75769

Numer sesji rady: XLI
Z dnia: 28 grudnia 2005 r.
B.R.0041-41/2005
PROTOKÓŁ NR 41/2005


obrad XLI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 28 grudnia 2005 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XLI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.

Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Przewodniczących Rad Miast i Gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, Burmistrzów i Wójtów, p. Jana Kopcia Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej. Pani Przewodnicząca powitała przedstawicieli Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego na czele z jej Przewodniczącym p. Markiem Słabińskim, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 28 radnych w sesji uczestniczy 26 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad. Radni nie wnieśli uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.Przystąpiono do głosowania porządku obrad.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XLI sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad XL sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radny p. Marek Rosa, sekretarz obrad XL sesji Rady Powiatu poinformował, że zgodnie ze Statutem protokół XL sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i odzwierciedla przebieg posiedzenia XL sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XL sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XL sesji z 30 listopada 2005 roku.

4. Wybór sekretarza obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XLI sesji radnego p. Andrzeja Sieradzkiego, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnemu p. Andrzejowi Sieradzkiemu funkcję sekretarza obrad XLI sesji.

5. Informacja o realizacji uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętej na XL sesji 30 listopada 2005 roku i powierzonej do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.


Informacja została przyjęta.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał podjętych na XL sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu 30 listopada 2005 roku.

Informacja została przyjęta.

7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 23 listopada 2005 roku do 7 grudnia 2005 roku.


Informacja została przyjęta.

8. Interpelacje i zapytania radnych.


Radny p. Andrzej Orczykowski w imieniu Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe” złożył dwie interpelacje:
1. poinformował, że sprawa dotyczy Stacji Dializ, którą Szpital chce wynająć i jednocześnie wydzierżawić teren pod budowę nowej stacji. Radny przypomniał, że Klub „Porozumienie Samorządowe” wcześniej występował już w tej sprawie. Wówczas ta propozycja została wstrzymana, a dyrektor zobowiązał się do informowania radnych o wszelkich działaniach, które Szpital będzie podejmował w tej sprawie. Klub „Porozumienie Samorządowe” miał możliwość zapoznać się z wnioskiem Szpitala skierowanym do Rady Społecznej o podjęcie uchwały zezwalającej na wynajem dotychczasowej Stacji Dializ i na dzierżawę terenu pod budowę nowej stacji. Radny poinformował, że z treści tego wniosku wynika, iż Stacja Dializ przynosi straty, a Szpital nie jest w stanie odnowić sprzętu, czyli kupić nowych „nerek”. Zaistniała sytuacja stała się powodem podjęcia decyzji, żeby wynająć Stację Dializ Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej na czas budowy nowej. Uwarunkowania, które zawiera ten wniosek trochę Klub zaniepokoiły, ponieważ ze źródeł, które Klub posiada wynika, że Stacja Dializ w każdym szpitalu jest jednym z oddziałów, który nie przynosi strat, a zysk. Z posiadanych informacji wynika, że każda „nerka” rocznie zarabia około 50 tys. zł. (przez okres 10 lat eksploatacji jest to 600 tys. zł. razy 10 funkcjonujących „nerek” to daje kwotę od 5 do 6 mln. zł. zysku). Z argumentacją, że nie można kupić „nerki”, bo nie ma pieniędzy, Klub się nie zgadza. Z posiadanych informacji wynika, że jest możliwość ogłoszenia przetargu na dostawę „nerek” z umową na trzyletni okres dostarczania osprzętu, np. filtrów, płynów itd. i wtedy „nerkę” dostaje się za symboliczną złotówkę. Nie kosztuje to wówczas 50 tys. zł. czy 60 tys. zł. Ponadto zastanawia również to, że jeżeli dyrekcja Szpitala przedstawia straty wynikające z funkcjonowania Stacji Dializ, to jaki interes ma firma, która ma ją przejąć. W związku z tym radny interpelował, aby Zarząd Powiatu przedstawił szczegółowe ekonomiczne uzasadnienie, które byłoby argumentem, że Szpital słusznie dąży do przekazania stacji w wynajem i do wydzierżawienia terenu, na którym ma powstać nowa stacja. Radny zaznaczył, że w umowie jest zapis, iż dzierżawa za wynajem będzie płacona od momentu, kiedy firma zawrze umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapytał, co się stanie, jeżeli jej nie zawrze. Jednym z ważnych argumentów jest to, że trzeba dostosować Szpital, w tym również Stację Dializ, do wymogów, które w tej branży obowiązują. Z posiadanych informacji wynika, że termin tego dostosowania mija z końcem 2010 roku, więc jest jeszcze trochę czasu. Poza tym zmienił się rząd, zmienił się minister zdrowia, już są powołane zespoły, żeby pracować nad nowymi ustaleniami dotyczącymi dostosowania szpitali do wymogów unijnych.
2. zapytał, co Zarząd Powiatu dalej zamierza w sprawie decyzji Wojewody dotyczącej przekazania powiatowi „kładki pakoskiej”. Wiadomym jest, że kładka wymaga remontu, należałoby wprowadzić zakaz przejazdu pojazdów, bo istnieje zagrożenie bezpieczeństwa.

Radny p. Marek Rosa nawiązał do swojego oświadczenia złożonego na poprzedniej sesji. Przypomniał, że dyrektor Szpitala w przeszłości zobowiązał się do informowania Rady Powiatu na temat wszelkich podejmowanych działań dotyczących pracy Stacji Dializ. Radny poinformował, że otrzymał pismo od p. dyrektora informujące go, że nie czuje się zobowiązany do informowania Rady Powiatu w tej kwestii. Sesja odbyła się 30 listopada br., a radny posiada pismo skierowane do Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Społecznej z datą 28 października br., czyli na miesiąc przed sesją. Pan dyrektor występuje w nim z wnioskiem o zmianę uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zmniejszenia liczby łóżek i wynajmu pomieszczeń użytkowych Stacji Dializ Szpitala Powiatowego im. dr L Błażka w Inowrocławiu oraz wydzierżawienia nieruchomości w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej. Radny prosił p. Starostę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Radna p. Zyta Szumlańska złożyła interpelację nawiązującą do odpowiedzi na wcześniej złożoną interpelację w sprawie podjętych działań w kierunku przystosowania Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu do obowiązujących standardów. Poinformowała, że otrzymała odpowiedź, jednak z otrzymanej informacji nic nie wynika. W związku z powyższym, ponownie złożyła interpelację dotyczącą Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. Zapytała, jakie są plany, w tym względzie gdyż w 2006 roku mija termin dostosowania tego Domu do standardów unijnych. Zaznaczyła, że na dzisiejszej sesji przyjmuje się budżet na 2006 rok, w którym środki absolutnie nie zabezpieczają wykonania żadnego z tych wariantów, które w otrzymanej przez nią odpowiedzi przedstawiono.9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przekazania „Centrum Radiologii w Inowrocławiu” w nieodpłatne użytkowanie Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.


Z projektem uchwały wystąpiła Specjalistka na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia p. Wanda Batkowska. Poinformowała, że Powiat Inowrocławski jest beneficjentem projektu p.n. „Centrum Radiologii w Inowrocławiu”. Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej. Całkowite koszty poniesione przez Beneficjenta na realizację tego zadania ukształtowały się na poziomie 1.618.751 zł. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 27 grudnia br. omawiali przedłożony projekt uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Orczykowski zauważył, że finansowanie tego przedsięwzięcia było ze środków unijnych i powiatowych. W imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe” zgłosił propozycję, aby w przyszłości wszelkie działania zmierzające do zmian w sprawach „Radiologii” były przedstawiane Radzie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przekazania „Centrum Radiologii w Inowrocławiu” w nieodpłatne użytkowanie Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.


Z projektem uchwały wystąpiła Specjalistka na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia p. Wanda Batkowska. Poinformowała, że zmiany w Statucie uchwala Rada Społeczna PS ZOZ a zatwierdza je Rada Powiatu. Przedłożone zmiany dotyczą § 25, w myśl, którego Pracownie otrzymują nowe nazwy w związku z realizacją zaleceń Konsultanta Wojewódzkiego d.s. Mikrobiologii. Zmiana nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów. Ponadto następuje łączenie Poradni Wad Postawy i Preluksacyjnej z Poradnią Chirurgii Urazowo – Otropedycznej, a Poradnię Antynikotynową łączy się z Poradnią Chorób Płuc i Gruźlicy. Wprowadzenie nowych rozwiązań nie spowoduje ograniczenia świadczonych dotychczas usług medycznych. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpiła jej Wiceprzewodnicząca p. Joanna Harenda. Poinformowała, że członkowie komisji na posiedzeniu 20 grudnia br. omawiali powyższy projekt uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali ( obecnych 3 członków ). Wniosła o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radna p. Zyta Szumlańska odniosła się do części opisującej połączenie Poradni Wad Postawy i Preluksacyjnej z Poradnią Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i poprosiła p. dyrektora o wyjaśnienie. Poinformowała, że dzieci mają coraz więcej skrzywień kręgosłupa i dotychczas dzieci były kierowane do Poradni Wad Postawy. Zapytała, czy pacjent, który ma skierowanie do Poradni Wad Postawy zostanie przyjęty w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, czy będzie to wymagało innego skierowania i czy lekarze podstawowej opieki zdrowotnej o tym wiedzą. Radna zapytała również, czy w wyniku tego połączenia zmniejszyła się ilość personelu w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. Z posiadanych informacji radna wie, że w Poradni Wad Postawy mógł przyjmować magister rehabilitacji, natomiast w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej musi być ortopeda. Jeżeli nie będzie magistra rehabilitacji to „wypadnie” cała część bardzo cennych usług, a tym samym wydłużą się kolejki do Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Eligiusz Patalas udzielił odpowiedzi p. radnej. Poinformował, że nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o dostęp pacjentów w zakresie usług Poradni Wad Postawy i Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. Wyjaśnił, że od ubiegłego roku obowiązują wymogi, które określają wyposażenie każdej z tych pracowni. W związku z tym nie na sensu w przypadku Poradni Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowej, dalej utrzymywać tego podziału, bo skutkowałby on potrzebą wyposażenia w sprzęt każdej z tych Poradni oddzielnie. Taka sama sytuacja jest w Poradni Wad Postawy i Preluksacyjnej oraz Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. Pan dyrektor zaznaczył, że nigdy w Poradni Wad Postawy nie przyjmował magister rehabilitacji, natomiast przyjmował pacjentów lekarz – specjalista rehabilitacji i to się nie zmieni. Zmiana polega na tym, że nadal będą ci sami ludzie, te same miejsca przyjęć, z tym samym wyposażeniem, tylko nie trzeba będzie wyposażać każdego z tych gabinetów we wszystko, czego wymagają odpowiednie przepisy. Podkreślił, że organizacyjnie nic się nie zmieni.

Radna p. Zyta Szumlańska przypomniała, że pytała jeszcze o tryb wystawiania skierowań.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała Wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, czy przy omawianiu przedłożonego projektu uchwały na posiedzeniu Komisji był ktoś obecny z ramienia PS ZOZ?

Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej p. Joanna Harenda poinformowała, że w posiedzeniu Komisji uczestniczyło 3 członków komisji i p. radnej nie było. Pan dyrektor był obecny i udzielał bardzo szerokich informacji na ten temat.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że takie szczegóły są wyjaśniane na Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, której p. radna jest członkiem.

Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas wyjaśnił, że dla pacjenta i dla lekarzy kierujących nic się nie zmieni. Jeżeli lekarz użyje na skierowaniu jakiegokolwiek członu z nazwy tej Poradni, to pacjent zostanie przyjęty.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27).
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 rok.


Z projektem uchwały wystąpił Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Józef Ratajczak. Poinformował, że projekt niniejszej uchwały jest realizacją dyspozycji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, która w art. 30 stanowi, iż organ prowadzący szkoły określa corocznie wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Niniejszy projekt jest wynikiem uzgodnień z nauczycielskimi Związkami Zawodowymi. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 19 grudnia br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu P. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 rok.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 384c.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Na wstępie wprowadził autopoprawkę w § 1 i poprosił, aby po słowach „KW nr 47645” dopisać „o łącznej powierzchni 0,8381 ha”. Poinformował, że opisana nieruchomość składa się z 9 działek zabudowanych obiektami po byłych warsztatach szkolnych. Obecnie są one częściowo opustoszałe i nieprzydatne dla celów dydaktycznych. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 19 grudnia br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjecie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu P. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowanie.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 384c.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Gniewkowo.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Poinformował, że celem przedstawionego projektu uchwały jest pozyskanie nieruchomości lokalowej w mieście Gniewkowo, w zamian za nieruchomości Powiatu położone we wsi Kawęczyn Gmina Gniewkowo, wraz z dopłatą. Nieruchomość Powiatu składa się z lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym o powierzchni 38 m² oraz działki niezabudowanej o powierzchni 8.130 m² . Do wartości nieruchomości Powiat zobowiązuje się dopłacić kwotę 10.800 zł., natomiast cena lokalu użytkowego pozyskanego wynosi 29.800 zł. Pozyskany lokal mieszkalny byłby przeznaczony na mieszanie chronione dla dzieci opuszczających Dom Dziecka. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 19 grudnia br. zapoznali się z przedmiotowym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Orczykowski poinformował, że Klub „Porozumienie Samorządowe” w pełni popiera przedstawioną w projekcie uchwały propozycję, lecz chciałby wiedzieć, czy jest to akcja jednorazowa, czy może polityka, która będzie prowadzona dłużej w stosunku do dzieci pełnoletnich, które opuszczają Dom Dziecka. Zapytał również, na jakiej zasadzie wybierano tych, którzy mają otrzymać to mieszkanie i ile dzieci usamodzielnia się.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski podkreślił, że przedstawiony projekt uchwały jest uzasadniony, aby dokonać tej transakcji. Gmina Gniewkowo i społeczność tej miejscowości jest zainteresowana, aby przejąć ten budynek dla wychowanków Domu Dziecka. Gmina Gniewkowo również uczestniczy w kosztach tego przedsięwzięcia. Jest to cel bardzo szlachetny – wskazał Pan Starosta.

Radny p. Andrzej Orczykowski nie zgodził się z wypowiedzią p. Starosty, że Gmina Gniewkowo partycypuje w kosztach, ponieważ to Powiat dopłaca do wartości mieszkania. Zaznaczył, że nie otrzymał odpowiedzi na pytanie ilu wychowanków się usamodzielnia i na jakiej zasadzie wybrano tę osobę, która zasiedli przyszłe mieszkanie.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski dodał, że to Gmina wykazała największą inicjatywę i Gmina wskazała to mieszkanie, zatem przyznajemy wiele racji i słuszności w podjęciu tej sprawy Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniewkowo oraz całemu samorządowi gminnemu. Pan Starosta poprosił Panią Przewodniczącą, aby udzieliła głosu Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwestii trybu usamodzielniana wychowanków.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska powiedziała, że w tej chwili trudno jest jej odpowiedzieć ilu wychowanków się usamodzielnia, bo wszystkich wychowanków w naszych placówkach jest 170. Poinformowała, że jesteśmy zobowiązani do 25 roku życia monitorować losy wychowanków i bardzo często zdarza się, że piszemy wnioski do miasta do Wydziału Lokalowego o przydział mieszkań socjalnych.

Radny p. Zdzisław Tyburek poinformował, że przedmiotowe mieszkanie jest nowo wybudowane (3-4 letnie) i gdyby Gmina nie chciała pomóc wychowance Domu Dziecka, wystawiłaby je na sprzedaż i otrzymała za nie w granicach 70 tys. zł. Ponadto w wyniku akcji społecznej w mieście zebrano środki na doposażenie tego mieszkania. Jest to konkretny wkład Gminy Gniewkowo.

Radny p. Zenon Bąkowski powiedział, że jest to szczytne działanie i takich działań powinno być więcej.
Radny p. Andrzej Orczykowski podkreślił, że Klub „Porozumienie Samorządowe” jest za takim działaniem i dlatego pytał, czy jest to jednorazowa akcja.

Pani Przewodnicząca zapytała czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Gniewkowo.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.


Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.401 zł. planowanych dochodów i wydatków budżetu w dziale „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej. Ponadto w związku ze sporządzeniem harmonogramów realizacji projektów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006 zachodzi konieczność zmniejszenia o kwotę 480 zł. planowanych dochodów i wydatków oraz dokonania przeniesień między paragrafami. Również dla studentów na rok akademicki 2005/2006 zachodzi konieczność dokonania przeniesień między paragrafami. Z uwagi na brak możliwości wykonania zadania inwestycyjnego związanego z infrastrukturą drogową wokół budynku po byłej Bursie Szkolnictwa Zawodowego przeniesione zostają środki w kwocie 300.000 zł. z poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” do poz. „Zakup materiałów i wyposażenia”. Również na skutek otrzymanego pisma Ministra Finansów o zwiększeniu o kwotę 96.512 zł. części oświatowej subwencji ogólnej dokonuje się stosownych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu. Z uwagi na otrzymaną refundację środków na zadanie: „Centrum Radiologii w Inowrocławiu” (dotyczy pożyczki na prefinansowanie) dokonuje się przeniesienia zapisanej w przychodach kwoty 1.220.927 zł. na dochody budżetowe. W wyniku powyższych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1.316.959 zł., planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 96.032 zł., deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 1.220.927 zł. tj. do kwoty 1.350.475 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że na posiedzeniu 27 grudnia br. członkowie komisji zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Orczykowski podniósł, że w związku z niewykonaniem zadania inwestycyjnego wokół budynku po byłej Bursie planuje się przeniesienie środków w kwocie 300.000 zł. z poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” do poz. „Zakup materiałów i wyposażenia”. Radny zapytał, na co przeznaczono te środki.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt wyjaśniła, że zmiana ta dotyczy działu 600 „Transport i łączność” i tam była zapisana wspomniana inwestycjach w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”. W formie przetargu miała być wyłoniona firma do wykonania tego zadania. Z uwagi na kończący się rok, koniecznym stało się rozdysponowanie środków i Zarząd występuje do Rady o wrażenie zgody na powyższe przeniesienie środków z inwestycji na zakup materiałów.

Radny p. Andrzej Orczykowski powiedział, że nie bardzo rozumie, na co ten przetarg miał być ogłoszony.

Pani Przewodnicząca poprosiła, aby p. radny spojrzał do uzasadnienia uchwały, rozdział I „Dochody i wydatki” w pkt 4 jest opis przeniesienia tych 300.000 zł., o które p. radny pyta.

Radny p. Andrzej Orczykowski podziękował Pani Przewodniczącej.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
za – 23 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się - 4 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 5 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzej Florek. Poinformował, że w myśl art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, działającymi w sferze pożytku publicznego. Organizacji pozarządowych, z którymi podejmuje się tworzenie społeczeństwa obywatelskiego jest, w Powiecie Inowrocławskim ponad 230. Przedłożony projekt uchwały określa zasady współpracy pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w roku 2006 zostanie określona przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 19 grudnia br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu p. Markowi Słabińskiemu Przewodniczącemu Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego.

Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego p. Marek Słabiński poinformował, że Rada otrzymała do zaopiniowania w końcu października br. Program współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego na posiedzeniu 17 listopada br. wysunęła następujące wnioski:
1. ogólna kwota, którą Zarząd Powiatu Inowrocławskiego zamierza przekazać w roku 2006 organizacjom pozarządowym jest bardzo niska i uniemożliwia realizację wszystkich zadań im powierzonych. Jest o 30 tys. zł. niższa niż w roku ubiegłym. Zaznaczył, że dyskusja trwała nad propozycjami Zarządu pt. „Wstępne propozycje Zarządu Powiatu w Inowrocławiu” i że są to środki finansowe do podziału w wyniku konkursów ogłoszonych na podstawie ustawy o wolontariacie i o organizacjach pożytku publicznego o łącznej wartości 110 tys. zł. Natomiast na zadanie własne, które powinien realizować Powiat tj. prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest dofinansowanie kwotą 80 tys. zł. Poinformował, że osoba, która jest beneficjentem tych środków twierdzi, iż ta kwota powinna być przynajmniej dwukrotnie wyższa, bo w przeciwnym wypadku będzie miała problem, czy podjąć się wykonania tego zadania.
2. żadna kategoria działań zawarta w propozycji finansowej Zarządu Powiatu Inowrocławskiego nie przewiduje działań na rzecz zwalczania bezrobocia, aktywizacji zawodowej bezrobotnych i promowania przedsiębiorczości. Stwierdził, że Rada proponuje dofinansować spółdzielnie socjalne, żeby oderwać ludzi od trwałego bezrobocia, które jest dużym nieszczęściem i wspomagać inkubatory przedsiębiorczości. Poinformował, że rozmawiał z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu p. Franciszkiem Żakiem i padła wówczas propozycja, żeby firmom, które zatrudniają do 5 osób umożliwić pozyskiwanie środków unijnych, ponieważ firmy te logistycznie nie są do tego przygotowane.
3. Rada Organizacji stwierdziła, że w propozycji finansowej nie określono, jaka kwota przeznaczona będzie na zadania powierzone przez Powiat, a jaka będzie na dofinansowanie tych zadań. Rada uważa, że w roku 2006, powinna być przekazana organizacjom pozarządowym kwota 500.000 zł. Ponadto należałoby utworzyć osobną kategorię zadania zlecanego organizacjom pozarządowym w zakresie bezrobocia, zwalczania i zapobiegania bezrobociu oraz promocji przedsiębiorczości. Wyżej wymieniona kategoria działań powinna mieć znaczenie priorytetowe w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na przyszły rok.
4. w uchwale, która została podjęta przez Radę Organizacji Pozarządowych stwierdzono, że Program jest dokumentem dobrym i wzorcowo przygotowanym. Pan Przewodniczący stwierdził, że współpraca organizacji pozarządowych z Powiatem Inowrocławskim jest bardzo dobra.
5. Program w całości Rada akceptuje, tylko należałoby skonkretyzować kilka spraw:
- należy doprecyzować w Programie, które zadania będą powierzane, a które zdania będą dofinansowywane
- w Programie należy umieścić następujące sformułowanie: „Przedstawiciele Zarządu oraz Komisji problemowych Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu będą zapraszani na posiedzenia Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu w celach konsultacyjnych. Zarząd oraz Przewodniczący Komisji problemowych Rady Organizacji przed każdą sesją Rady Powiatu w Inowrocławiu i obradami Komisji w przypadku gdyby tematyka tych obrad ich dotyczyła, otrzymywać będą harmonogram obrad i materiały, których treść omawiana będzie podczas tych obrad”.
Podziękował Pani Przewodniczącej za przychylenie się do wcześniej zgłoszonego wniosku przez Radę Organizacji i że na dzisiejszą sesję zaproszona została cała Rada.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt poinformowała, że w omawianym projekcie uchwały jest przedstawiony Program współpracy, natomiast środki finansowe będą dopiero przedmiotem dyskusji Rady przy uchwalaniu budżetu Powiatu na 2006 rok.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2006 – 2008.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzej Florek. Poinformował, że Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi podstawy koordynacji realizacji zadań inwestycyjnych w Powiecie Inowrocławskim. Jego celem jest też ustalenie, w ramach obowiązującego prawa i w oparciu o możliwości organizacyjno – finansowe, kwot wieloletnich wydatków na systematyczną budowę, unowocześnianie i ulepszanie infrastruktury technicznej i społecznej Powiatu. Dokument ten daje też podstawę prawną do absorbcji funduszy strukturalnych pochodzących z Unii Europejskiej.
Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 19 grudnia br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
za – 26 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2006 - 2008.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w zmieniającej Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzej Florek. Poinformował, że niniejszy projekt uchwały koryguje wykaz zadań inwestycyjnych w latach 2006 – 2008 zgłoszonych przez Gminę Złotnki Kujawskie oraz Powiat Inowrocławski, jako potencjalnych beneficjentów. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 19 grudnia br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
za – 26 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę zmieniającą Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok.


Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że Zarząd Powiatu w Inowrocławiu działając na podstawie ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, a także w oparciu o uchwałę nr XXXV/294/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z 1 czerwca 2005 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2006 rok. Projekt budżetu omawiany był na wszystkich komisjach problemowych Rady Powiatu. Wypracowane wnioski poszczególnych komisji Zarząd Powiatu wnikliwie analizował, a ostateczny kształt przyszłorocznego budżetu zawiera wypracowane sugestie. Zabezpieczono środki, jako wkład własny na współfinansowanie zadań w programach unijnych w wysokości 2.700.000 zł. Na remonty i inwestycje planuje się przeznaczyć kwotę 11.000.000 zł. Ponadto w wydatkach ujęte zostały dotacje na zakłady budżetowe, Muzeum, Bibliotekę, szkoły i licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, dla Szpitala oraz na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie innych powiatów, a także na instytucje kultury fizycznej, na dotacje dla instytucji pozarządowych na łączną kwotę około 3.000.000 zł. Pani Skarbnik poinformowała, że Zarząd w przedłożonym projekcie zabezpieczył środki w kwocie około 2.000.000 zł. na dostosowanie domów pomocy społecznej do wymaganego standardu. Wszystkie podległe powiatowi jednostki budżetowe mają zagwarantowane wydatki na bieżącą działalność, w których ujęta jest 3% podwyżka płac wraz z pochodnymi. Również tworzy się plany finansowe gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, dochodów własnych oraz ustalane są plany Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak również Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tworzy się rezerwę ogólną (0,20% wydatków ogółem) w wysokości 200.000 zł., jak również rezerwę celową (0,19% wydatków ogółem) w łącznej kwocie 190.000. zł. z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Poinformowała również, że na pomoc społeczną dla rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej przeznacza się kwotę 80.000 zł. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Na wstępie odczytał uchwałę nr 27/P/2005 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 12 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Inowrocławskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na 2006 rok. Ksero uchwały nr 27/P/2005 wraz z informacją stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Następnie Pan Przewodniczący przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w sprawie projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Poinformował również, że członkowie komisji na posiedzeniu 27 grudnia br. pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt budżetu na 2006 rok (4 członków komisji za przy 1 głosie wstrzymującym). Wniósł o podjęcie uchwały.

Pani Przewodnicząca ogłosiła 20 minutową przerwę
Wznowienie obrad po przerwie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję nad projektem uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radna p. Wanda Bańkowska poinformowała, że Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej z wielką wnikliwością i ogromną troską przeanalizował projekt budżetu na 2006 rok i wypracował stanowisko, które p. radna przedstawiła. „Jak z przedłożonych materiałów wynika wydatki na remonty i inwestycje pochłoną kwotę 11.000.000 zł., co stanowi 11,2% przyszłorocznego budżetu, a więc zakładany deficyt w kwocie 5.490.000 zł. dotyczy w pełni wydatków, które przyczynią się do rozwoju naszego powiatu. Rok 2006 jest ostatnim rokiem, w którym samorządy powiatowe muszą doprowadzić domy pomocy społecznej do obowiązujących standardów. Dla Powiatu Inowrocławskiego jest to wielkie wyzwanie, gdyż posiadamy pięć takich domów w ośmiu obiektach. Na ten cel Zarząd przeznaczył w projekcie budżetu około 2.000.000 zł. W przyszłym roku realizowane będą przy udziale środków unijnych zadania dotyczące stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, remont Pałacu Mieszczańskiego, modernizację dróg oraz dwie duże inwestycje w Szpitalu Powiatowym. Zarząd Powiatu zabezpieczył wszystkim jednostkom niezbędne środki do ich prawidłowego funkcjonowania, w tym również środki na wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2006 roku 3% podwyżki wynagrodzeń. Na zadania Powiatu realizowane przez organizacje pozarządowe w projekcie budżetu zabezpieczono około 200.000 zł. Dobrze wiemy, że pomimo wielu zrealizowanych już zadań, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Dzięki dobrej współpracy w 2006 roku będziemy w stanie zrealizować stojące przed nami zadania ku zadowoleniu naszych mieszkańców. Biorąc powyższe pod uwagę Klub Radnych SLD pozytywnie opiniuje projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok i będzie głosował za jego przyjęciem”.

W imieniu Klubu Radnych „Obywatelski Ruch Samorządowy” radny p. Lech Skarbiński przypomniał, że w roku 2004 uchwalono budżet z 3.000.000 zł. deficytem. Jednak został on w trakcie roku zrównoważony. Planowany budżet na 2006 rok napawa obawą, bo deficyt w kwocie 5.500.000 zł. to jest poważna sprawa. Zauważył, że może nie być możliwości zrównoważenia go. Trzeba doprowadzić do standardów domy pomocy społecznej i domy dziecka. Również Powiat rozpoczyna nową dużą inwestycję natomiast nie zakończył jeszcze inwestycji po byłej Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Mątwach, która będzie pochłaniała jeszcze duże pieniądze. Radny poinformował, że Klub „Obywatelski Ruch Samorządowy”, jak również radny niezależny p. Jerzy Gawęda zadecydowali, że będą głosować suwerennie, zgodnie z wiedzą i sumieniem. Jest to zbyt poważna sprawa, aby narzucać dyscyplinę klubową.

Radny p. Andrzej Orczykowski poinformował, że Klub Radnych „Porozumienie Samorządowe” wiele razy podkreślał, że Zarząd Powiatu nie poczynił odpowiednich „kroków”, żeby pozyskać jak najwięcej środków unijnych. Wynika to między innymi z faktu, że wiele obiektów i w tym drogi, nie są jeszcze własnością Powiatu i nie można zgłaszać projektów na inwestycje w tych dziedzinach, gdzie Powiat nie jest ich właścicielem i z tego powodu tracimy wiele pieniędzy. Klub „Porozumienie Samorządowe” jest niezadowolony z postępu prac Komisji Inwentaryzacyjnej, której praca nie ma ukierunkowanego charakteru. Należałoby nakreślić działania tej Komisji w takim kierunku, aby można skorzystać i występować o unijne środki strukturalne. Mówca poinformował, że Klub „Porozumienie Samorządowe” solidarnie głosował będzie przeciw budżetowi.

W imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego radny p. Zenon Bąkowski podkreślił, że przedstawiony budżet jest pierwszym budżetem w tej kadencji, który przygotowuje do korzystania ze środków unijnych. Jest budżetem odważniejszym od poprzednich. Zawsze jest wiele niedosytu, ale to nie zależy głównie od nas, a od ogólnej sytuacji gospodarczej państwa i od obowiązującego prawa, które w naszym kraju preferowało zasadę dzielenia nad tworzeniem. Radny poinformował, że Klub Polskie Stronnictwo Ludowe będzie głosował za przyjęciem budżetu na 2006 rok.

Radny p. Jerzy Gawęda zwrócił uwagę na jeden element, którego ten budżet nie przewiduje. „Budżet unijny na lata 2007-2013 zmusza samorządy do patrzenia w innym wymiarze na ich własny budżet i przede wszystkim na potrzebę współpracy między samorządami. Podkreślił, że słabością budżetu jest brak współpracy pomiędzy samorządami oraz kapitałem. Budżet musi zacząć się osadzać na takich rozwiązaniach, które zaczną napędzać gospodarczo region i pozwolą pozostałym jednostkom - tym, które są w zarządzaniu Powiatu - funkcjonować i się rozwijać. Nadszedł czas, żeby na rok 2007 przełamać to, co dzieli samorządy i poważnie zacząć rozmawiać, w jaki sposób pozyskać środki unijne i jak je zagospodarować. Radny zauważył, że pod względem gospodarczym struktura Powiatu kształtuje jako jedna z gorszych w kraju (prawie 30% bezrobocie). Nie określamy priorytetów, nie określamy swoich kierunków gospodarczych i to jest główny mankament budżetu, ale generalnie jest to też główny mankament naszej pracy”.

Radny p. Andrzej Kozłowski wyraził opinię o przedstawionym projekcie budżetu na 2006 rok. „Podkreślił, że jest to budżet odważniejszy, jak w latach poprzednich. Około 8% przeznaczono na inwestycje i przy środkach własnych Powiatu jest to wskaźnik średni, ale bardziej odważny. Wyraził swoje niezadowolenie z trzech powodów: na poprzedniej sesji radny złożył interpelację i uzyskał odpowiedź ustną (nie otrzymał odpowiedzi pisemnej), w sprawie remontu niektórych dróg powiatowych. Przedstawiciel Starostwa miał się skontaktować z Burmistrzem Kruszwicy – do dnia dzisiejszego do takiego spotkania nie doszło – w sprawie drogi Giżewo – Lachmirowice. Nie wyjaśniono do końca, co z chodnikiem w Janocinie. Następna sprawa, to kwestia standaryzacji domów pomocy społecznej i zaplanowanych w budżecie dość znacznych środków. Śledząc w internecie zapisy projektów ustaw można zauważyć, że jest przygotowywany projekt ustawy, który z dniem 1 stycznia 2007 roku przekaże kompetencje domów pomocy społecznej i domów dziecka do zadań wojewody. Radny zapytał, czy warto aż tak intensywnie „iść” w kierunku finansowania standaryzacji domów pomocy społecznej i domów dziecka, które prawdopodobnie z dniem 1 stycznia 2007 roku nie będą zadaniem własnym Powiatu. Stwierdził, że nad tym należy się głęboko zastanowić. Według radnego należy te środki zabezpieczyć, bo jest to istotne dla mieszkańców tych domów, ale być może należy zapisać, że uruchomienie tych środków nie nastąpi wcześniej jak z dniem 1 lipca czy sierpnia 2006 roku. Rady poinformował, że będąc nie do końca przekonany, co do tych trzech spraw, wstrzyma się od głosowania”.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski powiedział, że każdy budżet budzi wiele emocji, jak również wiele oczekiwań. Podkreślił, że budżet przygotowany przez Zarząd Powiatu przy opiniach i wsparciu Komisji Rady Powiatu został opracowany w sposób optymalny. Na pewno uzasadnione są uwagi radnych, którzy mówią, że nie wykorzystano wszystkich możliwości i środków, ale w wielu tych uwagach nie ma obiektywizmu i krytyka jest niezupełnie sprawiedliwa. W roku ubiegłym przy uchwalaniu budżetu na 2005 rok zakładano 3 mln. deficyt, a rok bieżący kończy się budżetem zrównoważonym, a zatem czy to nie rekomenduje w sposób należyty skuteczności i staranności Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu, że został on prawidłowo skonstruowany i realizowany. Jest to efekt pracy i zapobiegliwości Zarządu. Pan Starosta poprosił o odrobinę sprawiedliwości przy ocenach. Każdy budżet musi być przygotowywany racjonalnie, rozsądnie, na miarę rzeczywistych możliwości. Budżet roku przyszłego w pewnej części będzie może realizowany przez nowy samorząd. Czy byłoby uczciwe, rozsądne i sprawiedliwe zaciągać kredyty? Zarząd przygotował budżet z zachowaniem umiaru i rozsądku. Niemniej jednak jest wiele obszarów, wiele dziedzin, w których nie udało się w sposób należyty spożytkować i zrealizować oczekiwań społecznych, ale były ku temu bardzo obiektywne powody. Jeżeli chodzi o pozyskiwane środków unijnych, to Pan Starosta przypomniał, że o wiele większe możliwości mają samorządy gminne i miejskie, mniejsze natomiast samorządy powiatowe. Przy ubieganiu się o jakiekolwiek środki unijne muszą być zabezpieczone środki własne. Pan Starosta przypomniał również, że pozyskano środki zewnętrzne z przeznaczeniem na budowę Hali Widowisko – Sportowej w Kruszwicy, to dzięki samorządowi kruszwickiemu, samorządowi powiatowemu, a także i środkom zewnętrznym wybudowano tę halę. Państwo radni wskazują, że brak jest współpracy z samorządami gminnymi. Pan Starosta sprostował tę opinię i wskazał ile zadań wykonano, a ile planuje się w roku przyszłym różnych przedsięwzięć inwestycyjnych wspólnie z samorządami gminnymi. Dotyczy to również dróg na terenie gmin. Następnym przykładem partnerskiej współpracy jest realizowanie programu Lider Plus. W imieniu Zarządu wniósł o podjęcie uchwały.

Radna p. Joanna Harenda wyraziła swoją opinię na temat omawianego budżetu. Poinformowała, że będzie głosowała za przyjęciem budżetu na 2006 rok, chociaż też ma pewien niedosyt, jeżeli chodzi o inwestycje w dziale „Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna”. Uspokoiła radnego p. Andrzeja Kozłowskiego, że nie ma potrzeby mieć obaw, iż duże pieniądze zostaną zainwestowane w placówki opiekuńczo – wychowawcze i domy pomocy społecznej nawet jeżeli jest opracowywany nowy projekt ustawy dotyczący przejęcia ich przez Urząd Wojewódzki. Zgodziła się z radną p. Zytą Szumlańską, która w swojej interpelacji zawróciła uwagę na zbyt małe środki na inwestycje i obawy z tego powodu, czy domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo – wychowawcze osiągną standardy. Wyraziła nadzieję, że w ciągu roku z nieplanowanych wpływów ( po rozmowach Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej z Zarządem) środki będą przekazane na inwestycje do PS ZOZ. Radna zauważyła, że jest to budżet rozwojowy i poroinwestycyjny.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
za – 19 radnych
przeciw – 8
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu. p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok.

19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poprosił radnych, którzy składali interpelacje i zapytania, aby zechcieli przyjąć odpowiedzi na piśmie. Pan Starosta odniósł się do niektórych interpelacji:
- radny p. Andrzej Orczykowski składał interpelację dotyczącą tzw. „kładki pakoskiej”. Pan Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu nie zgadza się decyzją Urzędu Wojewódzkiego, bowiem zawiera ona wiele błędów, które wynikają m.in. z zapisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Dlatego też 19 grudnia br. Zarząd wniósł odwołanie do Ministra Skarbu od tejże decyzji. W uzasadnieniu do odwołania Zarząd wskazuje na błędy i na to, że nigdy w przeszłości „kładka pakoska” nie była drogą powiatową. Nie spełnia ona również warunków, które wynikają z ustawy o drogach publicznych. Nie służy ona również od wielu dziesiątek lat dla ruchu kołowego, poza samochodami uprzywilejowanymi o niedużym ciężarze, a służy wyłącznie pieszym. „Kładka pakoska” nie spełnia także norm technicznych, które określają, jaka powinna być szerokość drogi powiatowej. Pan Starosta poinformował, że minimalna szerokość takiej drogi powinna wynosić 2,7 metra i powinny być dwa pasy ruchu drogowego, tymczasem „kładka pakoska” ma szerokość w całości około 3,5 metra. Decyzja Wojewody ma klauzulę natychmiastowej wykonalności i Zarząd Dróg Powiatowych zabezpieczył tę „kładkę” barierami, aby nie odbywał się tam żaden ruch drogowy. Dokonana przez profesora Akademii Techniczno – Rolniczej analiza techniczna kładki diametralnie różni się od opinii, którą wyraził Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Pan Starosta podkreślił, że „kładka pakoska” nie grozi żadną katastrofą. Jest to nadinterpretacja słowna. Teren, na którym „kładka” jest położona jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu przez PKP. Należy poprawić oświetlenie, za które odpowiada samorząd miasta.

Radnemu p. Markowi Rosie odpowiedzi udzielił p. Eligiusz Patalas Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Pan radny podniósł, że odpowiedź na jego interpelacje dotyczącą Stacji Dializ jest niewyczerpująca, albo mija się z prawdą. Pan Dyrektor przypomniał, że w Szpitalu działa Rada Społeczna PS ZOZ, która została wybrana przez Radę Powiatu w celu analizy, kontroli i opiniowania działalności dyrekcji. Po pozytywnej opinii Rady dotyczącej działalności Stacji Dializ p. dyrektor obiecał, że nie podejmie żadnych działań dopóki nie zostaną spełmione następujące sprawy:
- ukaże się nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące wymogów, jakie muszą spełniać ZOZ-y
- ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym
- ceny usług wynegocjowane z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W związku z powyższym, że jest ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym, jest nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia, które obowiązuje od 5 lipca br. nakładające na zakłady opieki zdrowotnej spełnienie określonych norm, cena usług też jest znana, p. dyrektor zwrócił się do Rady Społecznej o zgodę na zmianę podjętej uchwały, albowiem zapisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz zmienionego rozporządzenia postawiły PS ZOZ w nowych okolicznościach finansowych. Dotyczy to zakresu działalności, którą można prowadzić w miejscu gdzie znajduje się obecna Stacja Dializ. Pomieszczenia te byłyby niezbędne do przeniesienia pewnych poradni, które dzisiaj nie spełniają wymogów standaryzacyjnych. Rada Społeczna podjęła uchwałę pozytywnie opiniując zaproponowane działania dotyczące funkcjonowania Stacji Dializ. Pan dyrektor podkreślił, że nie było w tym względzie żadnego przekłamania z jego strony.
Jeżeli chodzi o analizę ekonomiczną całego przedsięwzięcia, to p. dyrektor zaznaczył, że nie chciałby żeby to była debata polityczna, tylko żeby była to debata ekonomiczna. Należy zadać pytanie, co jest zadaniem PS ZOZ-u? Zadaniem PS ZOZ jest zapewnienie dostępności do usług na odpowiednim poziomie. Poinformował, że są poważne analizy ekonomiczne, które p. dyrektor prowadzi – strata z roku na rok jest mniejsza. Należałoby w ciągu roku wydatkować na sprzęt 1.000.000 zł. i na dostosowanie pawilonu obecnie wykorzystywanego 2.500.000 zł. Zapytał, czy są takie środki do zainwestowania „na już”, a skoro ich nie ma, to jest ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym, która pozwala zrobić to, o czym przed chwilą radny p. Gawęda mówił: zastanowić się jak skorzystać z kapitału i żeby obydwie strony miały na tym partnerstwie zysk. Poinformował, że będzie starał się przekonać radnych do tego, że te kroki mają podstawy racjonalne, żadne polityczne, pozaekonomiczne. Pan dyrektor podkreślił, że będzie namawiał, żeby taka dyskusja się odbyła, bo nie może być żadnych gwałtownych ruchów. Trzeba dać sobie czas- przynajmniej rok - żeby to przygotować i ewentualnie doprowadzić do powstania takiego partnerstwa za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia. Złożył deklarację, że będzie dążył do tego, żeby taka debata się odbyła na początku w komisjach problemowych, a potem na forum Rady Społecznej. Poinformował, że przedstawi p. radnemu odpowiedź, która będzie zawierała w sobie dokładną analizę ekonomiczną całego przedsięwzięcia. Zapewnił, że nie podjął żadnych kroków np. rozpisanie konkursu czy zgłoszenie zamówienia publicznego.

Radny p. Marek Rosa wyjaśnił, że w swoim wystąpieniu nigdy nie powiedział, że p. dyrektor skłamał, czy rozminął się z prawdą.

20. Wnioski i oświadczenia.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła o składnie stosownych wniosków i oświadczeń.

W imieniu Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe” radny p. Andrzej Orczykowski wnioskował, aby Rada Powiatu była informowana o działaniach i decyzjach Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Radna p. Barbara Kozłowska poinformowała, że na ostatniej sesji zgłosiła interpelację, którą skierowała do Prezydenta Miasta Inowrocławia odnośnie przeniesienia targowiska w nowe miejsce. W ostatnim akapicie swojego wystąpienia prosiła radnego p. Piotra Szwagrzyka o wyjaśnienie, jaką rolę odgrywa on w organizacji pracy targowiska. Poprosiła radnego p. Piotra Szwagrzyka, aby ustosunkował się do jej prośby.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze złożyć wnioski i oświadczenia.
Nikt z radnych nie zgłosił więcej wniosków i oświadczeń.

Pani Przewodnicząca poprosiła wszystkich radnych o pozostanie na sali sesyjnej po zakończeniu obrad.


21. Zakończenie.

O godzinie 14.15 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XLI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Sekretarz obrad
Andrzej SieradzkiProtokołowała
Jadwiga Antczak

Załączniki:

zal1.xli.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 131KB
  Data dodania: czwartek, 23 lutego 2006, godz. 13:17
  Typ MIME: application/pdf
 
zal2.xli.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 96KB
  Data dodania: czwartek, 23 lutego 2006, godz. 13:17
  Typ MIME: application/pdf