BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75766

Numer sesji rady: XLII
Z dnia: 25 stycznia 2006 r.
B.R. 0041-42/2006PROTOKÓŁ NR 42/2006obrad XLII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 25 stycznia 2006 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38


Przed rozpoczęciem obrad XLII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka poprosiła o zabranie głosu Starostę Inowrocławskiego p. Leonarda Maciejewskiego.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski przekazał wszystkim obecnym informację o wynikach ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Podkreślił, że szkoły z naszego Powiatu uzyskały bardzo wysokie noty i oceny. Poinformował, że II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Inowrocławiu uzyskało w rankingu 30 miejsce, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu zajęło miejsce 39, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu („Ekonom”) zajął miejsce 209.
W związku z powyższym Starosta Inowrocławski wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu pogratulował i serdecznie podziękował dyrektorom, pracownikom, uczniom ww. szkół za tak doskonałe wyniki. Dodał, że jest to wielki powód do dumy i ogromnej satysfakcji dla nas wszystkich.
Następnie Pan Starosta przekazał:
- p. Alinie Nowakowskiej dyrektorowi II LO w Inowrocławiu
- p. Grzegorzowi Roszakowi dyrektorowi I LO w Inowrocławiu
- p. Małgorzacie Celberg dyrektorowi ZSP nr 4 w Inowrocławiu
listy okolicznościowe i gratulacje.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: „ Otwieram obrady XLII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przewodniczących rad miast i gmin położonych na terenie naszego powiatu, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji, redaktorów miejscowych środków przekazu oraz wszystkich obecnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 28 radnych w sesji uczestniczy 25 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.


2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad. Radni nie wnieśli uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XLII sesji.


3. Przyjęcie protokołu obrad XLI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radny p. Andrzej Sieradzki sekretarz obrad XLI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu poinformował, że zgodnie ze statutem protokół XLI sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i rzetelnie odzwierciedla przebieg posiedzenia XLI. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XLI sesji z 28 grudnia 2005 roku.


4. Wybór sekretarza.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XLII sesji radnego p. Lecha Skarbińskiego, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
za – 24 radnych
wstrzymał się – 1 radny
przeciw - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu powierzyła radnemu p. Lechowi Skarbińskiemu funkcję sekretarza obrad XLII sesji.


5. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XLI sesji 28 grudnia 2005 roku.Informacja została przyjęta.


6. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 14 grudnia 2005 r. do 11 stycznia 2006 r.Informacja została przyjęta.


7. Interpelacje i zapytania radnych.


Radny p. Jerzy Naumann złożył dwie interpelację:
1) w imieniu Komisji Praworządności i Ładu Publicznego Osiedla Piastowskiego prosił o dokonanie przycinki drzew wzdłuż ul. Marulewskiej. Radny podkreślił, że obecnie drzewa są bardzo rozrośnięte, a ich przyrost roczny jest niekontrolowany. Dodał, że powoduje to w okresie wiosny i jesieni znaczne zaciemnienie ulicy oraz małą skuteczność punktów świetlnych. Nadto wniósł o zajęcie się drzewostanem na całej ulicy, również poza obszarem sąsiadującym z Osiedlem Piastowskim.
2) wniósł o usunięcie znaku na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej z ulicą Polną. Radny podkreślił, że na wspomnianym skrzyżowaniu są zamontowane światła, a („rura”) znak wskazujący kierunek ruchu znajdujący się na tym skrzyżowaniu kilkakrotnie był uszkadzany, wyrywany przez przejeżdżające tam samochody. Radny zwrócił uwagę, że zagraża to bezpieczeństwu uczestników ruchu. Dodał, że światła tam zamontowane w zupełności wystarczą do prawidłowego kierowania ruchem. W związku z tym zaapelował o usuniecie tego znaku lub postawienie go w innej formie.

Radny p. Andrzej Orczykowski zwrócił się z zapytaniem:
1) jak wygląda realizacja programów naprawczych domów pomocy społecznej ?
2) na co przeznaczono środki ze sprzedaży pałacu w Kołudzie Małej, czy również wykorzystano je na programy naprawcze dps – ów ?
3) czy są plany likwidacji kolejnych dps – ów ? Jeśli tak, to jakie?

Radny p. Andrzej Sieradzki zgłosił interpelację dotyczącą oznakowania drogi powiatowej w miejscowości Bachorce. Radny wniósł o ustawienie drogowskazu wskazującego kierunek do tej wsi.

Radna p. Zyta Szumlańska w imieniu mieszkańców wsi Kłopot i Orłowo wniosła o ustawienie znaku ograniczenia szybkości i tonażu dla samochodów jadących przez wsie Kłopot i Orłowo. Dodała, iż ze względu na fakt, że w planie budowy chodnika - który będzie realizowany przez Gminę Inowrocław - nie ujęto dużego odcinka drogi Orłowo i Kłopot, pojawi się problem poruszania pieszych, zwłaszcza dzieci idących do szkoły w Orłowie. Radna podkreśliła, że przejeżdżające z dużą szybkością samochody są ogromnym zagrożeniem, a ich wysoki tonaż powoduje ogromne zniszczenia na drodze. Potwierdzeniem tego jest końcowy odcinek drogi w Kłopocie, którą to ze środków Powiatu wybudowano w roku ubiegłym, tj. na przełomie roku 2004/2005.

Radny p. Marek Rosa poinformował, że otrzymał odpowiedź na złożoną przez siebie interpelacje w sprawie struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi. Radny stwierdził, że w Zarządzie Dróg Powiatowych w administracji zatrudnionych jest 20 osób, a na stanowiskach robotniczych 11 osób. Jednocześnie radny zwrócił uwagę na dotychczasowy stan utrzymania rowów i poboczy przy drogach powiatowych. Oświadczył, że wspomniane 11 osób nie jest w stanie poradzić z przypisanymi im obowiązkami. Radnego zaniepokoił fakt, że w budżecie Powiatu na utrzymanie administracji jest zaplanowane 10 % środków budżetu Powiatu w skali roku, natomiast w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych na utrzymanie administracji jest przeznaczone ponad 15 % środków. Wskazał, że są to dość duże rozbieżności w tym zakresie. W związku z powyższym, radny zapytał, „czy to jest prawidłowa struktura zatrudnienia w Zarządzie Dróg Powiatowych ?”

Radna p. Zyta Szumlańska podziękowała Panu Starocie za odpowiedź na zgłoszoną wcześniej interpelacje w sprawie programu naprawczego Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu i poprosiła o uszczegółowienie tej odpowiedzi. Nawiązała do zapowiedzi Pana Starosty, który stwierdził, że taki program zostanie stworzony i wpisany do programu standaryzacji. Wszyscy wiemy – dodała - że termin spełnienia wymogów standardów upływa w grudniu 2006 roku. W związku z tym radna oświadczyła, że „jest to najwyższy czas, abyśmy poznali ten program i projekt rozwiązania tego problemu”. Nadto poprosiła o podanie terminu, do kiedy Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej oraz radni, będą mogli zapoznać się z programem naprawczym tego Ośrodka.


8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego.


Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że w lipcu mija trzyletni okres, gdy do obsługi bankowej naszego Powiatu wyłoniony został Wielkopolski Bank Kredytowy. W związku z tym, aby Zarząd mógł przygotować stosowne procedury jest niezbędna uchwała o wyrażeniu zgody przez Radę na dokonanie tej czynności. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu 24 stycznia 2006 r. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Piotr Szwagrzyk oświadczył, że dobrze byłoby, aby w warunkach szczegółowych uwzględnić dodatkowe punkty za to, że bank jest tylko z kapitałem polskim. Byłyby to punkty, które oczywiście nie ograniczałyby przetargu.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt ustosunkowała się do wypowiedzi przedmówcy i poinformowała, że Zarząd będzie określał warunki przetargu. Podkreśliła, że w specyfikacji na pewno nie wolno zawrzeć takich warunków, gdyż oferta zostałaby zdyskwalifikowana. Zwróciła uwagę, że ustawa o finansach nie przyzwala na to. Dodała, że z prawnikami sprawę tę będzie się jeszcze analizować i jeżeli tylko zaistnieje możliwość, to taki warunek zostanie zawarty.

Radny p. Piotr Szwagrzyk poinformował, że „tu nie chodzi o warunek, bo oczywiście tego nie można zrobić, ale dodatkowe punkty może otrzymać bank, który ma kapitał polski i tak należałoby skonstruować i uzgodnić z prawnikami. Wiem, że istnieje taka możliwość”.

Przewodnicząca Rady Powiatu oświadczyła, że tak jak poinformowała Pani Skarbnik prawnicy będą pracować nad warunkami szczegółowymi i dodatkowymi.

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
za – 25 radnych
wstrzymał się – 1 radny
przeciw - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego.


9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich p. Ryszard Florek. Poinformował, że celem przedłożenia Radzie przedmiotowej uchwały było dostosowanie zapisów regulaminu organizacyjnego do treści aktualnie obowiązującego prawa oraz dokonanie koniecznych – zdaniem Zarządu Powiatu – zmian w strukturze organizacyjnej dla skuteczniejszego realizowania bardzo ważnych zadań. Konieczność uchwalenia jednolitej wersji tego regulaminu spowodowana była:
1) faktem nowelizacji kilku ustaw realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich oraz Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Zdrowia.
2) potrzebą dokonania zmian w strukturze organizacyjnej i powołania Biura Inicjatyw Europejskich.
3) uzupełnieniem regulaminu o zadania faktycznie realizowane a dotychczas niewykazane w regulaminie. Odnosi się to do zadań wykonywanych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w zakresie mienia Powiatu (do nich zaliczyć można m.in.: nadzór nad gospodarką lokalami mieszkalnymi). Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że komisja odbyła swoje posiedzenie 24 stycznia 2006 r., na którym to posiedzeniu obecnych było 3 członków komisji. Wszyscy byli za pozytywnym przyjęciem uchwały. Nadto Wiceprzewodniczący komisji przedstawił wniosek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wysunięty na posiedzeniu 23 stycznia br., w którym komisja zwraca się do Zarządu Powiatu o zatrudnienie w nowej jednostce tj. Biurze Inicjatyw Europejskich bardzo już wysoko wyszkolonych specjalistów z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich. Podkreślił, że ww. komisje dawno już zwracały uwagę na to, że obsługa pozyskiwania funduszy europejskich powinna być w Starostwie znacznie wzmocniona, ponieważ ilość pozyskanych środków do tej pory przez Powiat nie jest zadowalająca. Wiceprzewodniczący oświadczył, że wzmocnienie osobowe przez wykształconych specjalistów poprawi tę sytuację. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Piotr Szwagrzyk poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, której jest członkiem, również przedłożony projekt był przedmiotem dyskusji. Radny stwierdził, że zapis w omawianym materiale dotyczący zatrudnienie w BIE dwóch osób jest mało precyzyjny. Radny dodał, że powinno być „nie mniej niż dwóch, w zależności od potrzeb, bo na biurokrację nieraz trzeba odpowiedzieć biurokracją, gdyż innego wyjścia nie ma”. Zwrócił uwagę, że wnioski do opracowania są trudne. Uznał za bardzo korzystne to, że ten problem w Starostwie wreszcie drgnął. Radny oświadczył, że muszą to być nie tylko wysokiej klasy pracownicy, ale również przygotowani do różnych innych zadań.

Radna p. Zyta Szumlańska złożyła wniosek, aby osoby, które zostaną zatrudnione w powstałym Biurze pomagały w pisaniu i realizacji wniosków również przedsiębiorcom z terenu Powiatu Inowrocławia, aby nie zajmowało się ono tylko programami, które będzie pisało samo Starostwo, dlatego iż pozyskanie pieniędzy z funduszy unijnych wiąże się z ogromnymi trudnościami oraz z dużymi kosztami finansowymi, na które czasami biednego przedsiębiorcy nie stać. W związku z powyższym wniosła również o to, aby w zakresie obowiązków tych osób była również pomoc w tym zakresie przedsiębiorstwom zwłaszcza małym i średnim z terenu naszego Powiatu.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski oświadczył, że z satysfakcją podziela opinie radnego p. Piotra Szwagrzyka i radnej p. Zyty Szumlańskiej, bo dostrzega, że taka potrzeba istnieje. Dodał, że „chcielibyśmy zatrudnić ludzi o bardzo wysokich kwalifikacjach i na pewno to się stanie.” Starosta zwrócił uwagę, że „nie możemy w pełni realizować tego, co sugeruje Pani Radna, aby świadczyć pomoc czy doradztwo najróżniejszym podmiotom i instytucjom, bowiem nie jest to naszym zadaniem. Od tego są inne organizacje, nie mniej jednak nie było chyba przypadku, aby dotychczas pracujący ludzie w tymże wydziale, a wyodrębnieni teraz do rangi samodzielnego biura tej pomocy nie świadczyli. Zwrócił uwagę, że nieraz poprzez ogłoszenia w prasie np. „Gazecie Pomorskiej” zapraszamy małe organizacje, małe grupy ludzi, instytucje, parafie, aby zwracali się do nas z wnioskami o pomoc i taką pomoc na pewno otrzymają. Dodał, że mógłby przytoczyć wiele przykładów na to, że rzeczywiście taką pomoc się świadczy i nigdy, nikomu pracownicy zajmujący się tą problematyką nie odmawiali tejże pomocy. Zaznaczył, że jednocześnie nie może to być przypisane w ramach regulaminu czy statutu, że my tą pomoc świadczymy innym jednostkom. „Nikomu pomocy nie odmówiliśmy i nie będziemy odmawiać” – stwierdził Pan Starosta.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka oświadczyła, że w związku z wypowiedzią Pana Starosty, w której poinformował, że takiego zapisu dokonać nie można, wniosku radnej p. Zyty Szumlańskiej nie można poddać pod głosowanie, gdyż będzie on niezgodny z przepisami prawa. Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę, że Starostwo nie może mieć zapisu o świadczeniu usług, gdyż do tego są powołane organizacje, stowarzyszenia itd.

Radna p. Zyta Szumlańska podziękowała za odpowiedź i oświadczyła, że jeżeli nie ma takiej możliwości prawnej, „to ja oczywiście się nie upieram, aby wpisać to w regulamin”. Dodała, że chodziło głównie o mikro przedsiębiorstwa, które istnieją nie dłużej niż 3 lata i zatrudniają nie więcej jak 10 osób, czyli początkujący przedsiębiorcy – bo im jest najtrudniej. Zwróciła uwagę, że tych przedsiębiorstw nie ma aż tak dużo, więc nie musimy się obawiać jakiegoś zalewu wniosków. Niemniej jednak chodzi o to, żeby również ta kwestia została spełniona.

Radny p. Piotr Szwgrzyk dodał do wypowiedzi przedmówczyni, że deklaracja Starosty w tym względzie wystarcza. Podkreślił, że powiększenie personelu BIE to dobry kierunek.

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.


10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych wraz z urządzeniami i wyposażeniem, znajdujących się na Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.


Z projektem uchwały wystąpiła p. Wanda Batkowska Specjalista na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia. Poinformowała, że sytuacja finansowa szpitala jest trudna. Wystąpienie Dyrektora PS ZOZ z wnioskiem do Zarządu Powiatu podyktowane było trudną sytuacją finansową Zakładu i poszukiwaniem dodatkowych źródeł finansowych. Dyrektor PS ZOZ zapewnia, że umowa na wydzierżawienie tego sprzętu będzie gwarantowała i zabezpieczała interesy PS ZOZ- u, jak i pacjentów leczonych w ramach NFZ. Dodała, że całą koncepcję funkcjonowania i wynajęcia tych pomieszczeń przedstawi Dyrektor PS ZOZ. Wniosła o podęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpiła jej Wiceprzewodnicząca p. Joanna Harenda. Poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu 23 stycznia 2006 roku zapoznała się z projektem uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. „Za” głosowało 2 członków komisji przy 2 głosach „wstrzymujących”. Nadto, przedstawiła informację o wynikach głosowania powyższego projektu uchwały przez Komisję Budżetu i Finansów. „Za” projektem głosowało 2 członków komisji, 1 głos „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.

Dyrektor PS ZOZ w Inowrocławiu p. Eligiusz Patalas poinformował, że zwrócił się do Rady Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na wynajem sali operacyjnej endoskopowej na Oddziale Urologicznym i Onkologii Urologicznej mając na względzie fakt, iż możliwości tej sali i całego oddziału wykorzystywane są wyłącznie w 60%. Tak się dzieje od dwóch lat i spowodowane jest to zmniejszeniem kontraktu na usługi urologiczne. W roku 2005, w stosunku do 2004, jeżeli chodzi o urologię i okulistykę kontrakt został zmniejszony z NFZ o 50%. Na rok 2006 podwyższył się o 10%, ale to i tak jest nie wykorzystane w zakresie 40%. Wykorzystanie łóżek na oddziale urologicznym w tej chwili oscyluje w granicach 40%. W związku z powyższym, w sytuacji, kiedy zwrócił się do dyrektora Szpitala podmiot niepubliczny z prośbą o wynajęcie sali operacyjnej na zabiegi wykonywane w systemie pełnopłatnym poza powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, pojawiła się możliwość wykorzystania tych urządzeń w sali operacyjnej i zwrotu zainwestowanego kapitału. W związku z powyższym, zwrócono się do Rady o wyrażenie takiej zgody. Dyrektor dodał, że skoro publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej nie pozwala się na świadczenie usług komercyjnych w oparciu o umowę z pacjentem, na podstawie tego, iż ma umowę z NFZ, dotyczy to tylko zakładów publicznych. Oznacza to, że szpital nie może w pełni wykorzystać swoich możliwości, a jedyną szansą w takiej sytuacji jest korzystanie w postaci renty z kapitału przez wynajem tego kapitału, czyli majątku trwałego – oczywiście na podstawie odpowiednio skonstruowanej umowy. I tak też uczyniono. Jest podmiot, który chce wykonywać zabiegi, bez ograniczania dostępności w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, poza tym systemem i zapewniający nam zysk w postaci 20% marży od kosztów najmu. Koszt najmu obejmuje amortyzację sprzętu i budynku plus 20% marżę. Dyrektor uznał, że jest to źródło dochodu, nad którym nie powinniśmy przechodzić obojętnie, mając na względzie, że PS ZOZ jest samodzielny i prowadzi też samodzielną działalność finansową i ekonomiczną. W związku z tym każde źródło, które gwarantuje dochód a nie ogranicza dostępności, bo to przedsięwzięcie w żaden sposób nie ogranicza dostępności dla pacjentów, którym świadczymy usługi w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli będzie możliwość skorzystania z takiej usługi, to pacjent, nie musiałby stawać w kolejce, albo korzystać z usług w innym zakładzie (takie usługi wynajęcia sali operacyjnej świadczy szpital w MSW w Bydgoszczy oraz szpital w Grudziądzu i inne). Podkreślił też, że pacjent płacący 100% za usługę „wychodzi” z kolejki i robi miejsce innym w tej kolejce. Zaznaczył raz jeszcze, że to przedsięwzięcie nie ogranicza dostępności do usług w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Lech Skarbiński oświadczył, że inicjatywa jest bardzo dobra i słuszna. W związku z tym zapytał, na jak długo przewidziana jest umowa wydzierżawienia tych pomieszczeń, jak będzie rozliczana dekapitalizacja urządzeń medycznych i jak to będzie wyglądało finansowo.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki zwrócił uwagę, że dyrektor PS ZOZ podał w swojej wypowiedzi, że „zgłosił się podmiot”. W związku z tym zapytał, czy dzierżawca wyłoniony zostanie w wyniku przetargu, czy też dzierżawcą będzie podmiot, który się zgłosił ?

Radny p. Zdzisław Tyburek oświadczył, że idea jest bardzo cenna i na czasie. Natomiast niepokojąca jest kwestia zabezpieczenia majątku. Radny nie wyobraża sobie, aby w jednym pomieszczeniu było dwóch właścicieli. Majątek wart jest ok. 1 mln zł, więc jeśli komuś się coś wydzierżawia czy wynajmuje, to protokolarnie należy przekazać dany majątek. Chodzi o to, że gdy dojdzie do zniszczenia czy kradzieży bądź innych nieprzewidywalnych zdarzeń, aby był ktoś za ten majątek odpowiedzialny. Radny zapytał Dyrektora PS ZOZ, „jak praktycznie rozwiąże Pan kwestię taką, że do godz.12.00 operują pracownicy ZOZ, a od godz. 13.00 operują następni tj. podmiot wydzierżawiający”. Radny zapytał, kto podmiotowi przekaże ten sprzęt a kto go przyjmie. Radny zwrócił uwagę, że wszystko powinno odbywać się komisyjnie, inwentaryzacyjnie. Radny wyobraża sobie wydzierżawienie całkowite sali na dany okres, a po tym okresie jego rozliczenie i przyjęcie. Natomiast w przypadku, gdy jest dwóch właścicieli oznacza to, że w istocie nie ma żadnego właściciela, a jest to jednak majątek ok. 1 mln. zł i „chciałbym dla uspokojenia mojego sumienia uzyskać wyjaśnienia jak to praktycznie będzie wyglądało, kto poniesie odpowiedzialność i konsekwencje, bo osobiście nie wyobrażam sobie dwóch właścicieli jednych urządzeń”.

Radny p. Andrzej Orczykowski oświadczył, że idea jest słuszna i uzasadnia konieczność podjęcia takiej decyzji, gdyż urządzenia i sala operacyjna nie są wykorzystywane w 100%. Radny zapytał, jak sytuacja będzie wyglądać, gdy NFZ stworzy takie warunki, że szpital w 100% będzie mógł wykorzystać sprzęt i salę. Jak wówczas pozwoli się nie ograniczać dostępności tych, którzy są objęci świadczeniami NFZ ?

Radny p. Jerzy Naumann zapytał, czy lekarze urolodzy z naszego szpitala będą mogli brać udział w przetargu bez ograniczeń, czy tylko jako spółka ? Czy to rozwiązanie jest brane pod uwagę ? Następnie radny zapytał, czy stawka 20% opłaty stanowi wartość netto czy też brutto ? Czy nie może ona być podniesiona na korzyść szpitala ? Czy warto brać to pod uwagę, skoro zyski dla szpitala nie są takie rewelacyjne ?

Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas na pytanie radnego p. Lecha Skarbińskiego odpowiedział, że idea umowy najmu nie jest umową najmu trwałego sali, a jest umową najmu sali operacyjnej na zabieg. To nie jest tak, że podmiot ma prawo do umowy najmu i wynajmuje tę salę w jakimś określonym czasie ustalonym z góry. Wygląda to tak, że będą robione cztery typy zabiegów wykonywane w systemie jednego dnia. W zależności od tego konstruowana jest umowa najmu, która przewiduje wynajem sali na zabieg wraz z jej wyposażeniem. Z tego tytułu ona nie jest umową na czas ograniczony, a jest na czas nieograniczony przy zastrzeżeniu, o którym mowa w Kodeksie Cywilnym, że możemy wypowiedzieć ją w terminie jednomiesięcznym – każda ze stron - w tym również PS ZOZ w Inowrocławiu, bez żadnych skutków. Umowa terminowa jest umową niebezpieczną, bo umowa terminowa jest zobowiązaniem się stron i przysługuje z tego tytułu stronie odszkodowanie, jeżeli niezasadne jest wypowiedzenie. Dyrektor jeszcze raz podkreślił, że chodzi o wynajęcie sali na zabieg, bo wówczas najlepiej liczy się koszty – nie na godzinę, nie na pół doby tylko na zabieg, a umowa ta byłaby na czas nieokreślony. Dekapitalizacja, czyli odpis amortyzacyjny od majątku jest zawarty w rencie. Do tego dochodzi marża plus 22 % VAT, bo to jest działalność gospodarcza. Tak jest skonstruowana cena.
Jeżeli chodzi o pytanie, w jaki sposób zostanie zabezpieczony majątek, aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia, dyrektor poinformował, że za majątek na każdym oddziale jest współodpowiedzialny jego ordynator i oddziałowa – materialnie, oprócz ubezpieczenia. W związku z powyższym, to są osoby odpowiednie do sporządzenia protokołu przekazania i protokołu odebrania i sprawdzenia stanu. W praktyce jest to o tyle łatwiejsze, że przy technice zabiegu każde narzędzie i każdy gazik musi być policzony. Dodał, że technika wykonywania zabiegów ułatwia też kontrolę narzędzi, czy narzędzia po zabiegu są w takim samym stanie jak przed zabiegiem. Będzie się to odbywać przez protokoły zdawczo - odbiorcze, pod którymi podpisywać będzie się oddziałowa z ordynatorem.
Jeżeli chodzi o pytanie radnego p. Andrzej Orczykowskiego co się stanie, jeśli zwiększy się kontrakt z NFZ, a będą podpisane umowy z dzierżawcą, to jak sobie poradzimy z ograniczeniem dostępności, Dyrektor odpowiedział, że ten wynajem, to nie będzie zjawisko masowe. Jest to wyłącznie uzupełnienie środków. Zabezpieczenie jest w okresie wypowiedzenia umowy w okresie 1 miesiąca. PS ZOZ negocjuje kontrakt z NFZ od września, a w tym roku w okolicach 20 listopada wiedziano już, jaki on będzie, a 6 grudnia negocjacje były już zamknięte. Jest to wystarczający czas, aby wypowiedzieć podmiotowi umowę, albo zmienić jej zakres, aby zabezpieczyć dostępność pacjentom NFZ. Dyrektor oświadczył, że nie widzi tutaj żadnego niebezpieczeństwa.
Na pytanie radnego p. Jerzego Naumanna, czy warto podjąć tę inicjatywę ? Dyrektor oświadczył że warto, bo „ jak nie ma grosza, to nie ma miliona”. Podkreślił, że ta umowa nie niesie ryzyka. Byłoby ono wtedy, gdybyśmy wykonywali autentyczną prywatyzację, czyli gdybyśmy oddawali oddział w prywatne ręce, trzeba byłoby się zastanowić czy warto. W chwili obecnej, chcemy spożytkować majątek, który jest niewykorzystany i trochę na tym zarobić. Cześć majątku nieodpowiednio eksploatowana „moralnie się zestarzeje”, tak jak optyka, która mimo tego czy jest używana czy też nie, to włókna szklane w optyce się starzeją i po 5 czy 7 latach nie nadają się do użytku. Warto więc w takiej sytuacji to wykorzystać. O tym czy można maksymalizować marżę? Myślę, że można i można zrobić nie 20 a 40, nie 40 a 60 bądź 80%. Są dwa aspekty konstrukcji tej ceny i powinniśmy ją zawsze wziąć pod uwagę. Pierwsza polega na tym, że niestety, zawsze odbija się ona na pacjencie, kliencie. Możemy uznać, że będą to tylko bogaci i będziemy ich drenować. Na pewno jest jakaś bariera cenowa. Dyrektor stwierdził, że marża netto 20% jest dobrą, wystarczającą marżą nie windującą ceny dla pacjenta powyżej dostępności. Można by spróbować podwyższyć marżę, ale na dziś przecieramy szlaki, bo nigdy tego nie robiliśmy i nie mamy pełnego rozeznania ilu będzie chętnych. Rozpoznanie rynku jest takie, że jest kilku chętnych, ale zobaczymy jak się to rozwinie. Jak będzie siła nabywcza na rynku duża, to pomyślimy o zmianie marży. Na razie spróbujemy rynek zdiagnozować.
Jeżeli chodzi o pytanie czy będzie przetarg, to dyrektor stwierdził, że to pytanie jest niezasadne, bo dzisiaj nie ma potencjalnie podmiotu, z którym szpital będzie miał umowę. Jak się zgłoszą cztery podmioty na te same zabiegi, to czterem podmiotom wypożyczę oddział na jeden zabieg. W związku z tym ja jako dyrektor ustalam koszty wypożyczenia, czy będzie to podmiot A, B bądź C – „daj Boże żeby tak było”- to na każdy typ zabiegu wypożyczę za taką samą cenę. Nie wynajmuję sali na stałe. Ten podmiot nie będzie tą salą dysponował. Sala cały czas jest nasza.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji ?

Radny p. Jerzy Gawędą oświadczył, że nie wszystkie sprawy sfery społecznej można przełożyć na sprawy ekonomiczne. Zgodził się, że nie jest to wina szpitali, że taka jest sytuacja. Radny ma wątpliwości, że przy dyskusji nad służbą zdrowia nieopatrznie wprowadza się element, jak ma wyglądać ta służba zdrowia. Czy ma być ona taka, gdzie opieką państwa otoczone jest społeczeństwo, czy ma również wystąpić element odpłatności indywidualnej, a więc komercyjnej. Szpitale powiatowe, które w pewnym sensie bronią się przed niekorzystnymi skutkami ekonomicznymi, zaczynają otwierać drogę komercyjną. Drugi problem polega na tym, czy pacjent oczekujący na zabieg - a nie mający możliwości finansowych, aby skorzystać z innych możliwości, a więc prywatnie płacąc – nie będzie dostosowywany do podmiotu wynajmującego salę, czy on nie będzie spychany na dalszy plan. Są to wątpliwości natury moralno – etycznej. Dodał, że osobiście stara się chronić tych, którzy są w całym układzie najsłabsi i aby nie doszło do sytuacji, że będą długo czekać na swój zabieg z ww. powodów. Z drugiej strony żal jest marnować niewykorzystany sprzęt.

Dyrektor PS ZOZ zgodził się przedmówcą, że związane jest to z pewnym niepokojem. Stajemy zawsze przed pytaniem, czy służba zdrowia ma być w pełni publiczna czy ma występować współpłatność i ubezpieczenia alternatywne. Publiczna opieka zdrowotna jest dzisiaj za coraz mniejsze pieniądze, bo z PKB przeznaczamy nie 4,2% a 3,9% środków. W ciągu dwóch lat staniemy przed problemem ubezpieczeń alternatywnych. Dodał, że nie ma niebezpieczeństwa, że pacjent biedny będzie spychany przez pacjenta bogatego, bo to się nie dzieje w systemie. Pacjent ten, który będzie płacił, wręcz odwrotnie, będzie wychodził w kolejki, bo nie będzie korzystał z systemu powszechnych ubezpieczeń, czyli tak naprawdę nie będzie czekał w tej kolejce, bo go na to stać. Czy moralnie jest to uzasadnione ? Wydaje mi się, że musimy się z tym pogodzić. Fakt, że stać mnie tylko na komunikacje miejską, a nie stać mnie na taksówkę, nie oznacza, że mamy zlikwidować taksówki. W związku z powyższym, na pewno powstaną ubezpieczenia alternatywne, które pozwolą tym, na których stać ubezpieczać się dodatkowo i będzie to korzystne dla wszystkich, że ci pacjenci nie będą wyciągali pieniędzy, których brak w powszechnym systemie. Dzisiaj jest taka nierówność podmiotów, że generalnie nikogo nie razi, że kupuje się usługi w Sanitasie niepublicznym, a razi, że kupuje się w publicznym. Dyrektor zwrócił się do radnego p. Jerzego Gawędy i oświadczył: „ja Panu gwarantuje, że to nie odbędzie się kosztem pacjenta z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, tj. „pacjenta biednego”.

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
za – 25 radnych
przeciw – 1 radny
wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu przy jednym głosie przeciwnym podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych wraz z urządzeniami i wyposażeniem, znajdujących się na Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.


11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu aparatu RTG do prześwietleń z torem wizyjnym i ścianką, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Rentgenowskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.


Z projektem uchwały wystąpiła p. Wanda Batkowska Specjalista na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia. Poinformowała, że dotychczasowy aparat do diagnostyki rentgenowskiej użytkowany był przez 18 lat. Ocena techniczna tego sprzętu jest bardzo negatywna. Podkreśliła, że wg tej oceny powinien on zostać wycofany z obiegu. Toteż, aby zapewnić diagnostykę pacjentom w zakresie radiologii rentgenowskiej żołądka, jelita grubego oraz urologii zasadne jest dokonanie zakupu tego sprzętu. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpiła jej Wiceprzewodnicząca p. Joanna Harenda. Poinformowała, że komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. „Za” głosowało 3 radnych przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu aparatu RTG do prześwietleń z torem wizyjnym i ścianką, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Rentgenowskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.


12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2005/2006.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że w regulaminie udzielania stypendiów dla uczniów dotychczasowy zapis brzmiał: „ wypłaty i rozliczenia stypendiów z uczniami zgodnie z harmonogramem przekazywania środków dokonuje Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół poprzez szkołę, do której dany stypendysta uczęszcza”. Ponieważ beneficjentem środków unijnych jest Powiat a w imieniu Powiatu działa Starostwo Powiatowe, a Panowie Starostwie podpisują umowę ze wskazaniem konta Starostwa, proponowana zmiana jest uzasadniona. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że komisja odbyła swoje posiedzenie 24 stycznia br., na którym to obecni członkowie komisji (3 radnych) jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2005/2006.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka ogłosiła 7 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.


13. Informacja Przewodniczących Komisji o realizacji planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu za II półrocze 2005r.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła przewodniczących lub wiceprzewodniczących komisji o przedstawienie stosownych informacji.

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za II półrocze 2005 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek (sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2005 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Stanisław Owedyk (sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego za II półrocze 2005 roku przedstawiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska (sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu za II półrocze 2005 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann (sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej za II półrocze 2005 roku przedstawiła jej Wiceprzewodnicząca p. Joanna Harenda (sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa za II półrocze 2005 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Piotr Luber (sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską za II półrocze 2005 roku przedstawił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski (sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy radni mają pytania do przedstawionych informacji z realizacji planów pracy poszczególnych komisji za II półrocze 2005 roku. Radni nie mieli żadnych pytań, informacje zostały przyjęte.


14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2006 r.


Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Poinformowała, że z projektem planu pracy radni mogli się zapoznać w materiałach przesłanych im korespondencyjnie na XLII sesję Rady Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zgłosić propozycje do planu pracy Rady na I półrocze 2006 roku.

Radny p. Andrzej Orczykowski oświadczył, że ma wątpliwości czy wszyscy radni otrzymali w swoich materiałach plany pracy Rady Powiatu, bo „ja na przykład w swoich materiałach i moi koledzy – nie wszyscy mieli plany pracy Rady Powiatu na następne półrocze”. Oprócz tego radny w imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe” zaproponował, aby w planie pracy Rady Powiatu w miesiącu czerwcu umieścić punkt dotyczący sprawozdania Komisji Inwentaryzacyjnej za okres od ostatniego sprawozdania do tego czasu, ponieważ Komisja Inwentaryzacyjna przedkłada raz w roku tylko to sprawozdanie. Radny zwrócił uwagę, że kończy się okres kadencji tej Rady a chcielibyśmy na koniec zorientować się, czy te prace inwentaryzacyjne posunęły się, bo zawsze był z tym dość poważny problem.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka podkreśliła, że projekt planu pracy Rady Powiatu jest bazą do budowania planów pracy poszczególnych komisji do tego dochodzi inwencja członków komisji.

Radny p. Andrzej Orczykowski poinformował, że na komisjach nie było omawianego planu pracy Rady Powiatu tylko plan pracy komisji.

Przewodnicząca Rady Powiatu zwróciła uwagę, że to przewodniczący przygotowywali plan pracy komisji na bazie projektu planu pracy Rady Powiatu i tak wyglądały procedury przyjęte przez przewodniczących komisji. Poinformowała, że tak rzeczywiście być musiało, bo tematy z planu pracy Rady Powiatu ujęte są w planach pracy poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała czy są jeszcze głosy w dyskusji.

Radny p. Zdziaław Tyburek wysunął wniosek, aby sprawozdanie z Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawić w miesiącu wrześniu lub październiku, tuż przy końcu kadencji.

Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie wniosek wysunięty przez Klub „Porozumienie Samorządowe”, aby w miesiącu czerwcu ująć sprawozdanie Komisji Inwentaryzacyjnej z przebiegu prac.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
za - 20 radnych
przeciw – 4 radnych
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek zgłoszony przez radnego p. Andrzeja Orczykowskiego uzyskał akceptację.

Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały wraz z zaakceptowanym przez Radę wnioskiem.

Głosowanie (27)
Przewodniczącą Rady Powiatu p. Urszula Iwicka, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2006 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka ogłosiła 20 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.


15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2006 r.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła przewodniczących lub wiceprzewodniczących komisji o przedstawienie stosownych informacji. Nadto, Przewodnicząca Rady Powiatu zwróciła się z prośbą do Przewodniczących Komisji, aby w planach pracy swoich komisji w miesiącu czerwcu ujęli temat o treści: „Zaopiniowanie sprawozdania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego z przebiegu prac w okresie od listopada 2005 roku do czerwca 2006 roku”.


Projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na I półrocze 2006 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek.

Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2006 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Stanisław Owedyk.

Projekt planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego na I półrocze 2006 roku przedstawiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska.

Projekt planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu na I półrocze 2006 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann.

Projekt planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na I półrocze 2006 roku przedstawiła jej Wiceprzewodnicząca p. Joanna Harenda.

Projekt planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na I półrocze 2006 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Piotr Luber.

Projekt planu pracy Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską przedstawił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2006 r.16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że na zgłoszone interpelacje zostaną udzielone odpowiedzi przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ponieważ pytania zadane przez radnych są bardzo precyzyjne i specjalistyczne. Pan Starosta podkreślił, że jeżeli odpowiedzi nie będą wyczerpujące to zostanie przygotowana odpowiedź szersza, głębsza na piśmie.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek na pytanie radnego p. Jerzego Naumanna odnośnie ul. Marulewskiej odpowiedział, że na całej ulicy Marulewskiej przycinki drzew odbywały się w latach ubiegłych i w tym roku również będzie ona wykonywana - „sądzę, że z zadowoleniem tamtejszej społeczności”. Odnośnie interpelacji radnego p. Andrzeja Sieradzkiego Dyrektor ZDP oświadczył, że zostanie zrobiony projekt zmiany stałej organizacji ruchu skrzyżowania Bachorce, który to projekt przedstawiony będzie Panu Staroście do zatwierdzenia i w odpowiednim czasie zostanie wprowadzone to w życie. Dyrektor odpowiadając radnej p. Zycie Szumlańskiej poinformował, że „projekt który został swego czasu zrobiony jeszcze raz zostanie przedstawiony do zatwierdzenia”. Jednocześnie przeprosił za udzielenie powyższej odpowiedzi, bo stwierdził, że „to nie są moje kompetencje a kompetencje Zarządcy Ruchu”. Jeżeli chodzi o interpelację radnego p. Marka Rosy dotyczącą struktury zatrudnienia w ZDP to Dyrektor poinformował, że Zarząd jest przede wszystkim powołany do administrowania, zarządzania drogami Powiatu Inowrocławskiego i nie występuje jako firma wykonawcza. W związku z tym ilość pracowników administracji – „myślę, że jest mniejsza niż potrzeby przy ciągle zwiększanej ilości zadań”. Natomiast pracownicy fizyczni – drogowi przeznaczeni są przede wszystkim do wykonywania prac interwencyjnych, prac typu awaryjnego, patrolowania i obsługiwania sprzętu typu traktor, samochód. Całość zadań, które stoją przed Zarządem jest zapisana w strukturze organizacyjnej jak również w ustawie o drogach publicznych w art. 20. Oprócz tego wykonywane są zadania związane z pobieraniem opłat parkingowych przez inkasentów na terenie parkowania płatnego w mieście Inowrocławiu, udzielanie zezwoleń na zatrzymywanie się na przystankach autobusowych na terenie całego Powiatu Inowrocławskiego przy drogach powiatowych, prowadzona jest ewidencja, inwentaryzacja, prace pomocnicze do wydzieleń geodezyjnych, prace związane z funkcją inwestora tj. przygotowanie inwestycji tzn. projektów technicznych, zlecanie i prowadzenie procedur przetargowych. Nadto przygotowywanie sprawozdań dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, jako organu prowadzącego sprawy ewidencyjne i inwentaryzacyjne.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska odpowiadając na zapytanie odnośnie programów naprawczych przy dps-ach, poinformowała, że programy naprawcze dps-ów przyjęły na dzień dzisiejszy kształt harmonogramów zadań rzeczowych, do których wykonywane są kosztorysy na prace modernizacyjne i jest to etap przygotowania z przewidzianym terminem zrealizowania tych zadań na miesiąc sierpień – wrzesień 2006. Odpowiadając na pytanie czy są plany likwidacji dps – ów ? Dyrektor odpowiedziała, że „nie są mi znane żadne plany likwidacji żadnego z dps – ów”. Natomiast, jeżeli chodzi o uszczegółowienie programu naprawczego Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, to Pani Dyrektor oświadczyła, że „na taki program uszczegóławiający oczekujemy i pan dyrektor ww. ośrodka został zobowiązany do m-ca marca na jego przedstawienie”.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt na interpelacje odnośnie środków ze sprzedaży Pałacu w Kołudzie odpowiedziała, że były to pieniądze zapisane w głównym budżecie jako dochody dla zrównoważenia deficytu i tak też się stało. Został Pałac sprzedany a te środki wydatkowane zostały na bieżącą działalność roku 2005 – bo tak było zapisane.


17. Wnioski i oświadczenia.

Radny p. Jerzy Naumann zwrócił się z wnioskiem do Starosty Inowrocławskiego, aby w imieniu mieszkańców ulic: Poznańskiej, Polnej i Skrytej i im przyległych podziękować Dyrekcji Krajowej za zamontowanie świateł, które przyczyniły się bezpośrednio do zapewnienia bezpieczeństwa, zmniejszenia natężenia ruchu oraz ograniczenia prędkości pojazdów na tej krajowej trasie.

Radny p. Andrzej Nowakowski oświadczył, „ja myślę, żeby Pan Starosta nie dziękował Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad, która po prostu wykonała swój obywatelski obowiązek i nie ma za co dziękować”.

Radny p. Jerzy Naumann po wypowiedzi radnego p. Andrzeja Nowakowskiego wycofał swój wniosek.

Radny p. Andrzej Orczykowski w imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe” wnioskował, aby Przewodnicząca Rady Powiatu wyegzekwowała przestrzeganie zgodnie ze Statutem terminów otrzymywania przez radnych odpowiedzi na zgłaszane interpelacje. Radny podkreślił, że otrzymywanie odpowiedzi po statutowym terminie powoduje, że nie można ustosunkować się do niej na kolejnej sesji Rady Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przedstawiła wszystkim obecnym pismo przesłane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok wraz z dołączoną do budżetu prognozą kwoty długu. Pismo to stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Następnie Pani Przewodniczącą poprosiła o zabranie głosu p. Bolesława Szulca Radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Radny Województwa Kujawsko – Pomorskiego p. Bolesław Szulc poinformował o obecnej sytuacji Przychodni Kolejowej Lekarskiej przy ul. Magazynowej. Przypomniał, że kiedy ostatni raz przedstawiał jej sytuację, była ona dość trudna. „Przedstawiałem państwu treść mojej interpelacji i odpowiedź Marszałka, moją dezaprobatę wobec stanowiska odpowiedzi Marszałka. Dziś mogę powiedzieć, że sytuacja się zmieniła”. Radny zwrócił uwagę, że w wyniku interpelacji, stanowiska Rady Powiatu i Rady Miasta, licznych rozmów doprowadzono do tego, że w tej chwili jest szansa na to, że w najbliższym czasie Przychodnia będzie, ale będzie miała inną formę organizacyjną i wydzielona zostanie jako samodzielna spółka lekarzy, którzy są tam zatrudnieni. Nadto przedstawił notatkę ze spotkania 16 stycznia br., którą sporządzono w tej Przychodni i brzmi ona: „ W dniu 16 stycznia 2006r. w Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Inowrocławiu działającej w strukturze Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy odbyło się spotkanie w sprawie Przychodni. W spotkaniu uczestniczyli p. Waldemar Achramowicz Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, p. Jan Szopiński Wicemarszałek Województwa, p. Eleonora Sochal Dyrektor Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy, p. Adam Makowski Przewodniczący Rady Społecznej Obwodu, p. Bolesław Szulc Radny Sejmiku, p. Andrzej Kieraj radny Rady Miasta Inowrocławia, p. Andrzej Kręgiel Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, p. Anna Smendek i p. Ewa Turczak Przewodniczące Związków Zakładowych z Bydgoszczy, p. Teresa Kuras, p. Tomasz Jezierski i p. Robert Bilewicz przedstawiciele przyszłej spółki pracowniczej deklarującej przejęcie Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Inowrocławiu. W wyniku rozmów ustalono – a były one dość ostre, ponieważ propozycje, które złożył Marszałek zaskoczyły nawet Dyrekcje Obwodu Bydgoskiego, stąd protestowano przeciwko niektórym propozycjom – ale już ostatecznie takie ustalenia podjęto. Obecni na spotkaniu: p. Teresa Kuras, p. Tomasz Jezierski i p. Roman Bilewicz podejmą utworzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w formie spółki z o.o. Natomiast pracownicy Rejonowej Przychodni Lekarskiej powinni zadeklarować przejście w trybie art. 23 Kodeksu Pracy do nowo utworzonej niepublicznej spółki. Radny dodał, że na tych samych warunkach, jak dotychczas pracowali, jeżeli wyrażą zgodę to przechodzą i zatrudnienie otrzymują. Jest to o wiele korzystniejsze w stosunku do tego, co by było przy likwidacji Przychodni i propozycji dojazdów do Bydgoszczy, czy innych jeszcze rozwiązań. Jest to jedna z najważniejszych spraw. Przedstawiciele nowo utworzonej spółki określą powierzchnię, którą chcieliby użytkować. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona nowo utworzonej spółce na zasadach ustalonych z Dyrektorem Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy z uwzględnieniem, że przez pierwszy rok dzierżawa może wynosić symboliczną „złotówkę” za m². Jest to kolejna propozycja, która nie stwarza jakiegoś obciążenia nowo powstałej spółki, bo chodzi o to, żeby mogli dobrze „wystartować”. Ruchomy majątek będący w użytkowaniu Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Inowrocławiu zostanie sprzedany nowo utworzonej spółce po wycenie. Należy ustalić warunki spłaty zobowiązań wobec pracowników Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Inowrocławiu. Radny poinformował, że te wszystkie sprawy mają być uzgodnione do 25 stycznia, czyli do dzisiaj, a wszystkie uzgodnienia przyszłych udziałowców spółki z Dyrektorem Obwodu Lecznictwa zostaną przedstawione Zarządowi Województwa. Dziś Zarząd Województwa rozpatruje te sprawy i jeżeli wszystko zostało uzgodnione wśród zainteresowanych, czyli między dyrekcją a tworzącymi spółkę, to powinna stosowna uchwała być przedstawiona Sejmikowi na najbliższych posiedzeniu tj. 6 lutego. Sejmik podejmie stosowną uchwałę i spółka w między czasie powinna być zarejestrowana, także Przychodnia powinna działać bez przerw i bez żadnych kłopotów. Jest to rozwiązanie na dzisiejsze warunki optymalne, bo nic więcej zrobić nie było można. Radny p. Bolesław Szulc stwierdził, że sprawa Przychodni mogła być rozwiązana dużo wcześniej, gdyby bardziej włączyło się do tego Miasto, tym bardziej, że to są mieszkańcy Inowrocławia (ok. 5.000 ), a zapewnienie opieki zdrowotnej należy do gminy. Radny podkreślił, że w sierpniu Marszałek Województwa zwrócił się do Prezydenta Miasta z pismem o treści: „ W związku z wpływającą do tutejszego urzędu korespondencją dotycząca licznych sprzeciwów wobec planów Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Inowrocławiu działającej w jego strukturze oraz przeświadczeniem władz lokalnych gminy i powiatu, że likwidacja Przychodni ograniczy dostępność do świadczeń zdrowotnych, występuję z propozycją przejęcia przez Miasto Inowrocław pomieszczeń ww. Przychodni na warunkach wzajemnie uzgodnionych”. Radny dodał, że w domyśle chodziło o to, żeby pomieszczenia przekazać Miastu, a Miasto zyskałoby budynki, bo spółce przekazać nie można. Nie można spółki prywatnej uwłaszczać majątkiem gminnym. Natomiast między samorządami może to nastąpić. Przychodnia świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej, których zabezpieczenie należy do obowiązku odpowiedniego szczebla gminnego. Radny poinformował, że odpowiedź Pana Prezydenta w miesiącu wrześniu była taka: „W nawiązaniu do pisma… informuję Pana Marszałka, że od 2000 roku na terenie Miasta funkcjonują niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które świadczą usługi dla mieszkańców w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Jednostki te powstały na bazie zlikwidowanego Miejsko – Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, dla którego Miasto było organem założycielskim. Obecnie Miasto na bieżąco współpracuje z placówkami służby zdrowia, w celu zapewnienia pacjentom jak najszerszego dostępu do świadczeń zdrowotnych. W związku z tym, popieram inicjatywę pracowników Rejonowej Przychodni Lekarskiej, którzy wyrazili chęć przekształcenia placówki w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Mam nadzieję, że restrukturyzacja Przychodni zapewni pacjentom dostępność do świadczonych usług, a także przyczyni się do poszerzenia oferty”.
Radny Wojewódzki oświadczył, że nie chce komentować tego. Poinformował, że na temat propozycji Marszałka nie ma w odpowiedzi ani zdania, tylko nadzieja, że restrukturyzacja przyczyni się do poprawy sytuacji. „Sądzę, że gdyby Miasto wyraziło ochotę i wolę realizacji – właściwie swoich – zadań, to sytuacja już dawno byłaby rozwiązana. Nie mniej mam nadzieje, że wszystkie sprawy w tej chwili już będą uzgodnione, bo po dzisiejszej sesji mam odebrać te uzgodnienia, a czy one są korzystne czy nie ? Sądzę, że zgodnie ustaleniami powinny być one korzystne dla „nowej” Przychodni”.

Radna p. Zyta Szumlańska pogratulowała Panu Radnemu i jednocześnie oświadczyła, że nie może się zgodzić z jedną rzeczą, a mianowicie, że nie- prawdą jest fakt, że wszyscy pacjenci Przychodni pochodzą z terenu Miasta Inowrocławia, i że to było obowiązkiem Prezydenta Inowrocławia jako zadanie własne gminy. Radna poinformowała, że większość pacjentów – nie potrafię określić w procentach - są to pacjenci z całego terenu Powiatu Inowrocławskiego, a w ten sposób patrząc można by powiedzieć, że my jako Powiat również powinniśmy się w to bardziej zaangażować. Z drugiej strony są to również pacjenci z terenu Powiatu Mogileńskiego. Wobec tego uważam za niesprawiedliwe stwierdzenie, że tylko Prezydent Miasta nic w tej kwestii nie zrobił i z tym się nie zgadzam.

Radny Województwa Kujawsko – Pomorskiego oświadczył, że „nie chciałbym polemiki prowadzić. Nie znam spisu 5.000 pacjentów tej Przychodni. Mogę powiedzieć tylko tyle, że osobiście widziałem listę protestujących osób i wykaz ten dostarczyłem do Urzędu Marszałkowskiego. Było to kilkaset podpisów z adresami, z czego 95 % byli to mieszkańcy Miasta i jest to do ustalenia”. Radny zaproponował radnej, że „jeżeli Pani chce – bo mam skserowane protesty wraz z adresami w swoim prywatnym archiwum – to mogę Pani przedstawić tę listę. Podkreślił, że są tam adresy, więc „nie sądzę, żeby pracownicy Przychodni fałszowali adresy zamieszkania pacjentów. Być może, że ta druga część tych 4.000 pacjentów mieszka poza Miastem, ale nie sądzę, aby dokonywano jakiegoś wybiórczego wyboru”. Nadto radny oświadczył, ze „ja nie stawiam nikomu zarzutu, mówię, że jest to moje myślenie i gdyby Miasto się włączyło to prawdopodobnie można byłoby bez zbędnych pretensji, uwag rozwiązać to i byłaby to sprawa załatwiona”.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski - w wyniku powyższych wypowiedzi - poinformował, że nie do samorządu powiatowego należy obowiązek podstawowej opieki zdrowotnej, a do samorządu szczebla podstawowego.

Radna p. Zyta Szumlańska zwróciła się do Pana Starosty i oświadczyła, „Panie Starosto zgadzam się, jeżeli chodzi o podstawą opiekę zdrowotną, ale specjalistyczna należy do nas. Spółka, która się zawiązała jest głównie specjalistyczna, a jako drugie ma dopiero podstawową opiekę zdrowotną. Także nasza rola, też mogłaby tu być”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka w imieniu radnych Powiatu Inowrocławskiego przekazała informację o intencji mszalnej za śp. Lucjana Kwiatkowskiego, która odbędzie się 28 stycznia tj. w najbliższą sobotę o godz. 8.00 w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu.


18. Zakończenie.

O godzinie 14.30 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XLII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaSekretarz obrad
Lech SkarbińskiProtokołowała
Marzena Kasprzak

Załączniki:

zal1.xlii.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 50KB
  Data dodania: czwartek, 23 lutego 2006, godz. 12:24
  Typ MIME: application/pdf
 
zal2.xlii.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 21KB
  Data dodania: czwartek, 23 lutego 2006, godz. 12:24
  Typ MIME: application/pdf
 
zal3.xlii.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 17KB
  Data dodania: czwartek, 23 lutego 2006, godz. 12:24
  Typ MIME: application/pdf
 
zal4.xlii.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 66KB
  Data dodania: czwartek, 23 lutego 2006, godz. 12:25
  Typ MIME: application/pdf
 
zal5.xlii.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 20KB
  Data dodania: czwartek, 23 lutego 2006, godz. 12:25
  Typ MIME: application/pdf
 
zal6.xlii.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 19KB
  Data dodania: czwartek, 23 lutego 2006, godz. 12:25
  Typ MIME: application/pdf
 
zal7.xlii.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 13KB
  Data dodania: czwartek, 23 lutego 2006, godz. 12:25
  Typ MIME: application/pdf
 
zal8.xlii.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 91KB
  Data dodania: czwartek, 23 lutego 2006, godz. 12:25
  Typ MIME: application/pdf