BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75764

Numer sesji rady: XLIII
Z dnia: 22 lutego 2006 r.
B.R.0041-43/2006


PROTOKÓŁ NR 43/2006
obrad XLIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 22 lutego 2006 roku o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przewodniczących rad miast i gmin położonych na terenie naszego powiatu, prezydenta, burmistrzów i wójtów. Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej p. Jana Kopcia, p. Marka Słabińskiego Przewodniczącego Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego, przedstawicieli związków zawodowych, Sekretarza, Skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 28 radnych w sesji uczestniczy 28 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.


2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.


Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Powiedziała, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Lucjana Kwiatkowskiego, uchwałą nr XL/348/05 z 30 listopada 2005 r., zaistniała potrzeba obsadzenia mandatu przez radnego p. Stanisława Krajnika z Okręgu Wyborczego nr 6, listy nr 6 – Komitet Wyborczy PSL, poz. 4. Pan Stanisław Krajnik uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wniosła o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.


3. Złożenie ślubowania przez radnego p. Stanisława Krajnika.


Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała rotę ślubowania, a następnie radny p. Stanisław Krajnik wypowiedział słowo „Ślubuję”, dodając „Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodnicząca Rady Powiatu pogratulowała radnemu p. Stanisławowi Krajnikowi, życząc satysfakcji w pracy Rady Powiatu i czynienia dobra dla wyborców. Dodała, że w tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 29 radnych.


4. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad. Radni nie wnieśli uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad.

Głosowanie (29)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XLIII sesji.


5. Przyjęcie protokołu obrad XLII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radny p. Lech Skarbiński sekretarz obrad XLII sesji Rady Powiatu, poinformował, że zgodnie ze statutem protokół XLII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i rzetelnie odzwierciedla przebieg posiedzenia XLII sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (29)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XLII sesji z 25 stycznia 2006 roku.


6. Wybór sekretarza obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XLIII sesji radnego p. Marka Szubargę, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (29)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnemu p. Markowi Szubardze funkcję sekretarza obrad XLIII sesji.


7. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XLII sesji 25 stycznia 2006 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.


Informacja została przyjęta.


8. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XLII sesji 25 stycznia 2006 roku.


Informacja została przyjęta.


9. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 18 stycznia 2006 roku do 8 lutego 2006 roku.


Informacja została przyjęta.


10. Interpelacje i zapytania radnych.


Radny p. Zenon Bąkowski jako Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską, na wniosek wielu wyborców zapytał czy można by było podjąć próbę dyskusji z samorządem Miasta i Gminy Inowrocław na temat utworzenia w okolicach Inowrocławia strefy intensywnego inwestowania przemysłowego.

Radna p. Franciszka Łopatyńska zgłosiła następujące interpelacje:
- przypomniała, że w grudniu 2002 r. składała interpelację w sprawie niewłaściwego oznakowania dróg prowadzących ze skrzyżowania ulic Jacewskiej i Działowej w kierunku Dąbrowy Biskupiej. W otrzymanej odpowiedzi potwierdzono prawidłowość istniejącego oznakowania tej drogi i że w związku z tym nie ma możliwości akceptacji z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiej Komendy Policji, aby dokonać innego oznakowania ulicy Jacewskiej. Radna wniosła, aby ponownie rozpatrzyć jej interpelację i w miarę możliwości na drodze powiatowej czyli na ul. Jacewskiej umieścić tablicę z napisem „Ośniszczewko”,
- druga interpelacja dotyczyła odwodnienia drogi i posesji nr 3 w Modliborzycach. Radna poinformowała, że jej działania w tej sprawie rozpoczęły się w styczniu 2004 r. Była wymiana korespondencji między Urzędem Gminy w Dąbrowie Biskupiej i Zarządem Dróg Powiatowych. Wynikało z niej, że Urząd Gminy przekazał Zarządowi Dróg jedynie schematy sytuacyjne kanalizacji deszczowej, a nie dokumentację techniczną. W związku z powyższym podjęto działania mające na celu zlokalizowanie w terenie istniejących studzienek oraz przykanalików i kanalików odprowadzających deszczówkę. Stwierdzono całkowitą niedrożność instalacji. Wymaga ona dalszej inwentaryzacji i oczyszczenia, co jest zaplanowane do wykonania. Radna zapytała, jakie w tej sprawie podjęto działania,
- poinformowała, że do 20 lutego br. do Biura Inicjatyw Europejskich można było składać wnioski w ramach programu „Wspieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz wsi i terenów wiejskich”. Radna zapytała, jakie było zainteresowanie ze strony organizacji pozarządowych, parafii lub fundacji ubiegających się o wsparcie finansowe, szczególnie z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia.

Radny p. Lech Skarbiński zgłosił interpelację dotyczącą drogi Inowrocław – Rojewo. Była ona remontowana półtora roku temu, obecnie znajdują się tam potężne dziury, dywanik uległ zniszczeniu na odcinku od cmentarza parafii NMP (Matki Boskiej) przy ul. Marcinkowskiego do miejscowości Kłopot. Radny zapytał, czy takie prace jak położenie dywaniku podlegają gwarancji, czy przy odbiorze takiej usługi przeprowadza się np. odwierty stwierdzające prawidłowość jej wykonania. Radny zasięgnął informacji, że minimalna grubość dywaniku powinna wynosić 5 cm, zaś na wspomnianej drodze grubość dywaniku wynosi od 1,5 cm do 2 cm. Radny zapytał, co zatem stało się z pozostałymi 3 cm, czy mają one wpływ na obniżenie ostatecznych kosztów usługi i czy ta droga zostanie naprawiona w ramach gwarancji.

Radny p. Stanisław Owedyk poinformował, że miasto Inowrocław zostało wyróżnione w zakresie poprawy sytuacji ekologicznej. Podczas pełnionego dyżuru do radnego zgłosili się przedstawiciele mieszkańców Osiedla Mątwy z zapytaniem, czy przewiduje się podłączenie Mątew do nitki gazowniczej; jeżeli tak, to kiedy. Na pewno wpłynęłoby to na poprawę ochrony środowiska, poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Radna p. Barbara Kozłowska zgłosiła interpelację, w której zwraca się do Prezydenta Miasta Inowrocławia z prośbą, aby jeszcze przed zakończeniem ferii uporządkować park na Osiedlu Piastowskim I, gdzie zalegają zwały śniegu.

Radna p. Zyta Szumlańska na wstępie podziękowała Staroście Inowrocławskiemu za odpowiedź udzieloną na jej poprzednią interpelację, a dotyczącą prośby o ponowne ustawienie znaku ograniczającego prędkość dla samochodów jadących drogą Kłopot-Orłowo. Nawiązała do wystąpienia radnego p. Lecha Skarbińskiego potwierdzając jednocześnie, że powierzchnia tej drogi jest bardzo zniszczona. Dla bezpieczeństwa i utrzymania trwałości nawierzchni drogi takie ograniczenie powinno być wprowadzone. Radna zgłosiła interpelację, aby poszukać możliwości dofinansowania budowy chodnika na krótkim odcinku we wsi Orłowo. Od wielu lat mieszkańcy Orłowa ubiegają się o jego budowę oraz zainstalowanie oświetlenia we wsi Kłopot i Orłowo. Wychodząc naprzeciw potrzebom Gmina Inowrocław wyasygnowała już znaczną kwotę na budowę chodnika i w tej chwili trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej. Pozostał jednak do wykonania odcinek chodnika o długości około 500 m. Radna przypomniała, że drogą tą we wsi Orłowo chodzą dzieci do szkoły, a kilka lat temu miał miejsce wypadek śmiertelny i nie można dopuścić, aby taka sytuacja powtórzyła się.

Radny p. Jerzy Naumann zgłosił dwie interpelacje:
- w imieniu samorządu mieszkańców Osiedla Piastowskiego zwrócił się z prośbą o kapitalny remont ulicy Krzywoustego, której obecny stan techniczny uniemożliwia jazdę samochodami, a przechodzący mieszkańcy są opryskiwani błotem,
- poruszył problem zapadających się studzienek kanalizacyjnych znajdujących się na ulicy Staszica, na odcinku od Banku Spółdzielczego do budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 3 oraz przy sygnalizacji świetlnej na ulicy Poznańskiej w pobliżu stacji benzynowej. Stanowi to duże zagrożenie dla ruchu kołowego.

Radny p. Andrzej Nowakowski zwrócił się z zapytaniem do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, do powiatowych służb weterynaryjnych i sanitarno – epidemiologicznych, jak Powiat Inowrocławski przygotowany jest do zwalczania ptasiej grypy wśród ptactwa, w przypadku jej wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia. Czy zostały wydane odpowiednie zarządzenia, czy wprowadzono odpowiednie procedury, jak wygląda kontrola wykonywania tych zarządzeń i jak wygląda wyposażenie odpowiednich służb w sprzęt i środki ochronne w przypadku znalezienia martwego ptaka oraz jakie są procedury przekazywania i dokąd ptasiej padliny.


11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005.


Z projektem uchwały wystąpił p. Stanisław Mroczek Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. Na wstępie porosił o wprowadzenie autopoprawki w sprawozdaniu na str. 2 polegającej na zastąpieniu słowa „uczestniczyć” słowem „uczestniczył”. Poinformował, że podstawę opracowania niniejszego sprawozdania stanowi art. 38b ust3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, który nakłada na Starostę jako przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożenie sprawozdania z działalności komisji za rok ubiegły. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została Zarządzeniem Starosty Inowrocławskiego z 20 grudnia 2002 roku i prowadziła działalność w składzie osobowym, określonym w tym zarządzeniu do 20 grudnia 2005 roku, kiedy to upłynął okres jej kadencji. Od 21 grudnia 2005 roku działa nowo powołana komisja na kadencję 2006-2008. Komisja ściśle współpracowała z Komisją Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Inowrocławiu oraz Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego. W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 4 posiedzenia realizując zadania zawarte w planie pracy na 2005 rok. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska. Poinformowała, że na posiedzeniu 20 lutego br. komisja zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowała. Wniosła o podjęcie uchwały

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i poinformowała, że w związku z tym projektem uchwały zaproszeni zostali członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prezydent Miasta Inowrocławia, burmistrzowie i wójtowie, Stowarzyszenie „Bezpieczny Rąbin”, wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, państwowa straż rybacka, dyrektor Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, terenowy komitet ochrony praw dziecka, dyrektor ośrodka profilaktyki wczesnej terapii uzależnień i opieki nad nietrzeźwymi, prokurator rejonowy, komendant straży miejskiej, przewodniczący ogródków działkowych, przewodniczący rad osiedli, przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego wszystkich samorządów terytorialnych, wszystkie organizacje, służby i inspekcje, które zajmują się sprawami bezpieczeństwa. Następnie Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji i w związku z tym Pani Przewodniczącą udzieliła go p. Leszkowi Foksowiczowi Przewodniczącemu Komisji Praworządności i Ładu Publicznego Rady Miejskiej Inowrocławia.

Przewodniczący Komisji Praworządności i Ładu Publicznego p. Leszek Foksowicz na wstępie podziękował za zaproszenie na sesję Rady Powiatu. W imieniu komisji, której przewodniczy przedstawił opinię na temat działań Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Podstawowymi zadaniami Policji jest ochrona życia i zdrowia ludzi, ochrona mienia, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym spokoju w miejscach publicznych. Należy zadać sobie pytanie, jak Policja realizuje te podstawowe zadania. W ocenie Jego komisji ocena jest negatywna o czym świadczą następujące fakty:
- od lat częste włamania i kradzieże do mieszkań, głównie na Osiedlu Cegielnia, ignorancja i lekceważenie tych zagrożeń przez odpowiednie slużby,
- brak reakcji na zgłaszany wielokrotnie uciążliwy hałas przy ul. Długiej 22a,
- wieloletni brak reakcji na hałas dobiegający z inowrocławskich dyskotek np. „Harlem”, „Hades”.
Rodzi się pytanie, jak długo jeszcze taki stan zobojętnienia, braku reakcji i efektywnych działań będzie występował w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Korzystając z okazji p. Leszek Foksowicz zapytał, dlaczego Prezydent Miasta Inowrocławia i Starosta Inowrocławski nie wykorzystują art. 11 ustawy o policji, mówiącego, że: „Prezydent, Starosta może żądać od właściwego Komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka podziękowała p. Leszkowi Foksowiczowi za wystąpienie i przypomniała, że na sesjach Rady Powiatu dyskutujemy o projektach uchwał, które są przedstawiane i rekomendowane. Rozmawiamy w tej chwili o sprawozdaniu Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005. W miesiącu marcu jest zaplanowany temat: „Przyjęcie rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Inowrocławskiego w 2005 roku”. Ustawa, na którą Pan Przewodniczący powoływał się nie pozwala, aby radni dokonywali jakichkolwiek ocen i ingerowali w czynności służbowe Policji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (29)
za – 22 radnych
przeciw – 1 radny
wstrzymało się – 6 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005.


12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji do 2005 roku „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004-2006”.


Z projektem uchwały wystąpił p. Stanisław Mroczek Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. Na wstępie porosił o wprowadzenie autopoprawki w sprawozdaniu na str. 2, w pkt 3 polegającej na zastąpieniu słowa „pomocy” słowem „przemocy”. Poinformował, że „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004-2006” został opracowany zgodnie z art. 38a pkt 2 ppkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym przez zespół autorski Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i przyjęty do realizacji uchwałą nr XVII/114/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 3 grudnia 2003 roku. Opracowanie programu poprzedziła szeroka konsultacja ze społeczeństwem oraz przeprowadzona ankieta, która dała odpowiedź czego mieszkańcy Powiatu Inowrocławskiego oczekują w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Prowadzona ścisła współpraca oraz konsultacja z Radą Programową „Bezpieczny Region” przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz ścisłe współdziałanie z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej pozwoliło koordynować realizację przyjętego programu przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, która na każdym ze swoich posiedzeń monitorowała stopień jego realizacji. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska. Poinformowała, że na posiedzeniu 20 lutego br. komisja zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowała. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Jerzy Gawęda zwrócił uwagę na fakt, ze została tu przedstawiona analiza jakie problemy są poruszane, lecz bez wniosków końcowych, z których jasno wynikałoby co należy poprawić. Wrócił do wystąpienia radnego p. Leszka Foksowicza, który wspomniał, iż na jednym terenie (chodzi o Miasto Inowrocław) są dwie oceny działalności mającej na celu poprawę bezpieczeństwa. Zapytał, czy Komisja Praworządności i Ładu Publicznego Rady Miejskiej Inowrocławia byłaby skłonna przedłożyć radnym Powiatu Inowrocławskiego swoje sprawozdanie i wnioski, abyśmy mogli ocenić w jakim punkcie jesteśmy i gdzie są te słabe ogniwa, na które należałoby zwrócić uwagę.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że nie ma takiej możliwości prawnej, aby jakakolwiek komisja innego samorządu terytorialnego zdawała sprawozdanie w tym wypadku Radzie Powiatu w Inowrocławiu. Poinformowała jednocześnie, ze jest możliwość odbywania wspólnych posiedzeń komisji i Przewodniczący p. Leszek Foksowicz oraz Przewodnicząca p. Barbara Eska korzystają z niej, wspólnie wypracowując wnioski.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (29)
za – 22 radnych
przeciw – 1 radny
wstrzymało się – 6 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji do 2005 roku „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004-2006”.

Następnie Pani Przewodnicząca ogłosiła 5 minutową przerwę.

Obrady wznowiono po przerwie.

13. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o stanie zaawansowania prac i wypłat dopłat dla rolnictwa.

Informację przedstawiła p. Elżbieta Zawistowska – Stańczyk Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Inowrocławiu. Poinformowała, że Biuro Powiatowe zajmuje się głównie płatnościami bezpośrednimi do posiadanych gruntów rolnych. Ponieważ proces weryfikacji wniosków ciągle trwa, dlatego dane zawarte w powyższej informacji mogą ulec niewielkim zmianom. W 2005 r. 4615 rolników złożyło wnioski o płatności obszarowe. Ilość złożonych wniosków w naszym powiecie jest mniejsza niż w roku poprzednim. Różnica wynika z dużego zainteresowania rolników rentami strukturalnymi. 244 wnioski zostały poddane kontroli polegającej na sprawdzeniu zgodności danych złożonych we wniosku ze stanem faktycznym w gospodarstwie. Na dzisiaj dokonano płatności na ponad 70 % wszystkich złożonych wniosków na łączną kwotę 20 mln zł. Oprócz dopłat powierzchniowych Biuro Powiatowe zajmuje się również obsługą wniosków tzw. PROW (Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich). W Powiecie Inowrocławskim rolnicy bardzo chętnie korzystają z rent strukturalnych. Mamy największą ilość złożonych wniosków w całym województwie. Do końca roku 2005 zostało przekazanych ponad 200 gospodarstw. W Powiecie Inowrocławskim zostało złożonych ponad 860 wniosków na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia i dobrostanu zwierząt. Wniosła o przyjęcie informacji.

W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił jej Przewodniczący p. Piotr Luber. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 15 lutego br. zapoznała się z przedstawioną Informacją i pozytywnie ją zaopiniowała. Wniósł o przyjęcie Informacji

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i poinformowała, że w związku z przedstawioną Informacją zaproszeni zostali przewodniczący komisji związanych z rolnictwem i ochroną środowiska wszystkich samorządów terytorialnych, przedstawiciele stowarzyszeń o charakterze rolniczym, właściciele gospodarstw agroturystycznych, szefowie spółek wodnych. Następnie Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Piotr Luber powiedział, że nasz powiat był dotknięty klęską suszy i Agencja obiecywała, iż w pierwszej kolejności otrzyma on płatności obszarowe. Jak to się stało, że te płatności nie dotarły w określonym czasie, kto tutaj zawinił ?

Radna p. Franciszka Łopatyńska zadała następujące pytania:
- czy wszyscy rolnicy składają wnioski na dopłaty bezpośrednie i czy podczas kontroli zmniejszyły się niezgodności co do poprzednich lat ? czy teraz będzie wymagana aktualizacja map geodezyjnych i jakie dodatkowe załączniki należy dołączyć oprócz wniosku ?
- czy są zmiany w przepisach dotyczących rent strukturalnych we wnioskach na 2006 rok ?
- co jest przyczyną opóźnienia dopłat w realizacji działania „Dostosowanie gospodarstw do standardów UE”, np. płyty obornikowe ?
- kiedy będą realizowane wypłaty do wniosków rolnośrodowiskowych, złożonych do 15 czerwca 2005 r.
- są duże naliczania na zbiorniki na gnojówkę, co stanowi problem w szybszym podjęciu decyzji i w ilości składanych wniosków. Wymagana procedura trwa dłużej, co stanowi dodatkowy problem w uzyskaniu zatwierdzonego projektu. Może potrzebna jest większa interwencja organizacji rolniczych ?

Pani Elżbieta Zawistowska – Stańczyk, na pytanie dotyczące zaistniałej suszy odpowiedziała, że weryfikacja wniosków obszarowych zbiegła się z weryfikacją wszystkich pozostałych wniosków, które wpłynęły do Biura. Jeżeli chodzi o pierwszeństwo w wypłatach dla powiatów objętych klęską, w Biurze Powiatowym przygotowywana jest lista płatności, która następnie wysyłana jest do Warszawy. Tam tworzy się kolejka tych list z poszczególnych powiatów i w pierwszej kolejności realizowane są wypłaty dla powiatów objętych klęską suszy.
Rolnicy na przyszły rok otrzymają wnioski spersonalizowane z załącznikiem graficznym tj. zdjęciem lotniczym, które pozwoli w prosty sposób nanieść granice działek i poszczególne uprawy na nich. Będzie przeprowadzona dodatkowa akcja informacyjna w tej kwestii.
W sprawie zmian dotyczących rent, była nowelizacja rozporządzenia w spawie rent, lecz w roku 2006 nie ma żadnych zmian. Wnioski nadal są przyjmowane i nie ma zagrożenia, aby to się zmieniło oprócz oczywiście rewaloryzacji i zwiększenia podstawy naliczania tych rent.
Jeżeli chodzi o dostosowanie gospodarstw do standardów Unii Europejskiej (płyty gnojowe) to są powiaty, w których rolnicy nie byli zainteresowani tym działaniem, wpłynęło po10, po 15 wniosków. W naszym powiecie wpłynęło 860 wniosków, to wynika z faktu doinformowania rolników.
W sprawie płatności rolnośrodowiskowych p. Kierownik poinformowała, że na 181 wniosków które wpłynęły – w 24 przypadkach wydano pozytywną decyzję.
Jeżeli chodzi o procedury związane z dostosowaniem gospodarstw do standardów europejskich p. Kierownik poinformowała, że Biuro Powiatowe jest tylko instytucją wykonawczą. Jeżeli otrzymamy odpowiednie procedury, wskazujące jak weryfikować wniosek, uczynimy to.

Radny p. Piotr Luber zapytał, na jakiej pozycji znajduje się Powiat Inowrocławski, jeżeli chodzi o płatności obszarowe ?

Pani Elżbieta Zawistowska – Stańczyk odpowiedziała, że jest 84 % zweryfikowanych wniosków. W skali całego kraju Województwo Kujawsko – Pomorskie klasyfikuje się na wysokiej pozycji, mamy duże tempo weryfikacji wniosków oraz wypłacanych płatności.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, jaka jest różnica czasowa między wysłanymi od Państwa danymi do Warszawy, a wypłatą.

Pani kierownik odpowiedziała, że sporządzona przez nią lista płatności na drugi dzień jest już w Warszawie. Tam jest ona od razu weryfikowana i bardzo szybko dokonywane są płatności.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała, aby na pozostałe pytania zadane przez radnego p. Piotra Lubera p. Kierownik Biura Powiatowego udzieliła na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Radny p. Piotr Luber powiedział, że zna procedurę, lecz chciał ten ważny temat poruszyć na forum Rady Powiatu. Zdaniem radnego Rada Powiatu powinna skierować pismo do dyrektora centrali, ponieważ przy tak dużej weryfikacji wniosków rolnicy otrzymują wypłaty z opóźnieniem.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powtórnie zaproponowała kolejne posiedzenie komisji w tej sprawie. Aby wysłać pismo najpierw należy je zredagować na tymże posiedzeniu komisji. Dzisiaj Rada Powiatu nie będzie redagowała stanowiska lub prośby do adresatów, może natomiast przegłosować przygotowane przez komisję pismo na kolejnej sesji Rady.

Radny p. Piotr Luber zgodził się z tą propozycją informując, iż jeżeli wypłaty nie nabiorą szybszego tempa, to komisja spotka się ponownie, przygotuje odpowiedni wniosek i przedstawi go Radzie Powiatu. Dodał, że Biuro Powiatowe wykonuje swoją pracę dobrze, pomaga rolnikom w wypełnianiu wniosków, szczególnie jeżeli chodzi o renty strukturalne.

Radny p. Franciszek Żak wrócił do przedstawionego w Informacji Działania 6 PROW – Dostosowanie gospodarstw do standardów UE. Ze sprawozdania wynika, że w powiecie zostało złożonych 860 wniosków, wydano 354 decyzji przyznających pomoc finansową, a cały proces powinien zakończyć się do 31 marca br. - według radnego są to bardzo optymistyczne plany. Zapytał jednocześnie, czy to dostosowanie gospodarstw dotyczy głównie płyt gnojowych i zbiorników, czy też może innych działań i inwestycji ?

Pani Elżbieta Zawistowska – Stańczyk poinformowała, że celem działania jest ułatwienie dostosowania gospodarstw rolnych do standardów Unii w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia i dobrostanu zwierząt. Jeżeli chodzi o ochronę środowiska, dotyczyło to właśnie płyt gnojowych i zbiorników, w dziedzinie zdrowia publicznego i dobrostanu – można było ubiegać się o tzw. „Pakiet Mleko”, czyli poprawienie stanu całej infrastruktury związanej z poborem mleka. Jeśli chodzi o rolników z okolic Inowrocławia, oddają oni mleko do mleczarni, które mają kontrakty eksportowe. W związku z tym co roku powiatowy lekarz weterynarii takim gospodarstwom musi wystawić zaświadczenie o spełnianiu minimalnych standardów. Pani kierownik dodała, że tych 860 wniosków poddawanych jest różnym procesom weryfikacji na różnym poziomie. Większość z nich przeszła już te poziomy, pozostały nam prace wykończeniowe przy pozostałych.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Informacja została przyjęta


14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i plan działania na 2006 rok.


Z projektem uchwały wystąpił p. Jan Kurpiel Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Poinformował, że na terenie Powiatu Inowrocławskiego zarejestrowane są 4 stowarzyszenia, których działalność ma na celu ułatwienie sprzedaży produktów rolnych. Jest również zarejestrowana jedna grupa producencka – Zrzeszenie Marketingowe Producentów Zbóż z Dąbrowy Biskupiej. Funkcjonowanie w ramach grupy umożliwia producentom rolnym między innymi:
- zapewnienie zbytu produktów rolnych i oddziaływanie na stabilizację ich cen,
- planowanie produkcji i lepsze jej dostosowanie do popytu, zwłaszcza pod kątem jakości i ilości,
- wzrost skali produkcji towarowej, obniżenie kosztów produkcji, wzrost dochodowości dzięki specjalizacji i wymianie doświadczeń, a także podnoszenie kwalifikacji, wspólne użytkowanie majątku produkcyjnego i bazy magazynowej oraz wspólne tańsze zaopatrywanie się w środki do produkcji rolnej,
- lepsze wykorzystanie zasobów ziemi i majątku produkcyjnego.
Koordynator ds. rolnictwa dwukrotnie spotykał się z przedstawicielami spółek wodnych z terenu naszego powiatu. Spółki korzystają z pomocy finansowej Starostwa Powiatowego, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego. Mówca dodał, że plan działania na rok 2006 będzie związany głównie z koordynacją spraw dotyczących rolnictwa. Przewiduje się organizowanie spotkań i narad, na których będą poruszane problemy wsi. Podejmowane będą interwencje w sprawach związanych ze skargami rolników oraz zagadnieniami dotyczącymi produkcji rolnej. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił jej Przewodniczący p. Piotr Luber. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 15 lutego br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i zaopiniowała go pozytywnie jednomyślnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radna p. Franciszka Łopatyńska powiedziała, że z przedstawionego materiału wynika, że Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa współpracuje z organizacjami rolniczymi i stowarzyszeniami na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Jest organizowanych wiele szkoleń, spotkań. Radna dodała, że nie zauważyła w sprawozdaniu żadnej informacji na temat działalności izb rolniczych. Wysoko oceniła pracę Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poprzez organizowane szkolenia i seminaria podnoszona jest edukacja i zainteresowanie rolników. W imieniu rolników za to wszystko podziękowała.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.


Głosowanie (24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i plan działania na 2006 rok.

Następnie Pani Przewodnicząca ogłosiła 20 minutową przerwę.

Wznowienie obrad nastąpiło po przerwie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2005 rok.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Joanna Piątkowska p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Poinformowała, że rzecznik konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów, w szczególności poprzez:
- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej,
- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
- wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych,
- wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
W roku 2005 rzecznik udzielił 235 porad przy czym wiele spraw wymagało kilkukrotnych konsultacji z konsumentami, liczne są też konsultacje telefoniczne. Wytoczył 118 powództw na rzecz obywateli, w dwóch sprawach rzecznik wstąpił do procesu po stronie konsumenta. W powyższych sprawach sądowych uzyskano 78 nakazów zapłaty, 3 wyroki, 3 ugody, pozostałe sprawy oczekują na rozstrzygnięcie. Po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego rzecznik udziela pomocy prawnej także w postępowaniu egzekucyjnym. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 21 lutego br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania


.
Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2005 rok.


16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2005 roku.

Z projektem uchwały wystąpił p. Ryszard Florek Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Poinformował, że realizacja skarg i wniosków stanowi przejaw wpływu obywateli na właściwe funkcjonowanie organów administracji publicznej. Zwraca uwagę m.in. na naruszanie praworządności, przewlekle biurokratyczne załatwianie spraw i naruszanie interesów skarżących, może przyczynić się do polepszenia organizacji i usprawnienia pracy w Starostwie Powiatowym. W 2005 r. do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu wpłynęło na piśmie dziewięć spraw, które miały znamiona skargi, z czego jedna dotyczyła pracy Starostwa Powiatowego tj. Wydziału Architektury i Budownictwa, jedna jednostki organizacyjnej tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu. Z pozostałych siedmiu skarg trzy skargi dotyczyły pracy innych jednostek. Cztery skargi przekazano według właściwości zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego do załatwienia innym organom, ponieważ Starosta nie był właściwy do ich załatwienia. Wszystkie skargi przekazane zostały w formie pisemnej i załatwione w terminie. Nie odnotowano skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy na bezczynność organu. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski Poinformował, że komisja na posiedzeniu 21 lutego br. dokonała analizy przedłożonego projektu uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.
Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2005 roku.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie nadania nowego Statutu Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.


Z projektem uchwały wystąpił p. Józef Ratajczak Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poinformował, że przedstawienie Wysokiej Radzie powyższego projektu uchwały wynika z konieczności nadania nowego, ujednoliconego tekstu Statutu, uwzględniającego wszystkie merytoryczne i prawne zmiany jakie zaszły w ponad 5-letnim już okresie funkcjonowania Muzeum jako jednostki organizacyjnej Powiatu Inowrocławskiego. Przedstawiony projekt został uzgodniony z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 20 lutego br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjecie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i poinformowała, że w związku z tym projektem uchwały zaproszeni zostali członkowie Rady Muzeum przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Następnie zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nowego Statutu Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej likwidacji gospodarstw pomocniczych działających przy domach pomocy społecznej Powiatu Inowrocławskiego.


Z projektem uchwały wystąpiła p. Maria Kozłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poinformowała, że zgodnie z wcześniejszymi uchwałami z dniem 1 października 2005 r. zlikwidowano gospodarstwa pomocnicze działające przy Domach Pomocy Społecznej w Kawęczynie, Ostrowie, Parchaniu i Warzynie. Ogólny dochód z likwidacji wyniósł 802.114.000 zł i kwota ta zasiliła budżet Powiatu. Zarząd Powiatu określił cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego i przyjął stawkę czynszu 1 tys. zł za hektar. Następnie ogłosił terminy przetargów ustnych ograniczonych na wydzierżawienie gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi. Majątek ruchomy likwidowanych gospodarstw pomocniczych był zbywany w drodze dwóch licytacji publicznych oraz w trybie publicznego zaproszenia do rokowań. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 21 lutego br. omawiała powyższy projekt uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej likwidacji gospodarstw pomocniczych działających przy domach pomocy społecznej Powiatu Inowrocławskiego.


19. Informacja o działalności Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w 2005 roku.


Informację przedstawił p. Marian Świątkowski Przewodniczący Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Poinformował, że Rada Społeczna pełni zadania organu inicjującego i opiniodawczego Powiatu oraz organu doradczego Dyrektora PS ZOZ. Statutowy skład Rady Społecznej stanowi 7 osób. Od grudnia 2005 r. działa w 6-osobowym składzie z powodu wygaśnięcia członkostwa radnego p. Lucjana Kwiatkowskiego. W 2005 r. odbyło się 8 posiedzeń Rady Społecznej. W posiedzeniach uczestniczyli: Dyrektor PS ZOZ, jego zastępcy, przedstawiciel Stanowiska ds. Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, przedstawiciele wszystkich 8 organizacji związkowych działających w PS ZOZ oraz przedstawiciele samorządów zawodów medycznych – Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Aptekarskiej. W zakresie swoich kompetencji, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych Rada Społeczna przedstawiała wnioski i opinie, przyjmowała informacje oraz podejmowała uchwały. W 2005 roku Rada Społeczna III kadencji podjęła 6 uchwał natomiast Rada Społeczna IV kadencji – 27 uchwał i 1 wniosek. Wniósł o przyjęcie Informacji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Informacja została przyjęta.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wsparcia samorządów powiatowych w zakresie zarządzania drogami.


Z projektem uchwały wystąpił p. Zygmunt Tonn Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji i Dróg. Poinformował, że Związek Powiatów Polskich zwrócił się o wsparcie działań mających na celu uporządkowanie przynależności dróg do odpowiedniej kategorii oraz o zwiększenie nakładów finansowych na budowę i przebudowę dróg powiatowych. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 21 lutego br. dokonała analizy przedłożonego projektu uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.


Głosowanie (23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wsparcia samorządów powiatowych w zakresie zarządzania drogami.


21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.


Z projektem uchwały wystąpił p. Józef Ratajczak Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poinformował, że przedstawiony projekt uchwały uwzględnia zmiany jakie zaszły w funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych. Dotyczy to zwłaszcza poszerzenia zakresu zadań, a także zmian, jakie zachodzą w przepisach prawa przypisanych merytorycznie tej jednostce. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 20 lutego br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. Za przyjęciem głosowało 3 członków komisji przy 2 głosach wstrzymujących. Wniósł o podjecie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.


22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wskazania jednostek, które mogą gromadzić dochody na rachunku dochodów własnych oraz ustalenia źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie.


Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że w wyniku dokonanej reorganizacji sieci szkolnej przestała funkcjonować Bursa Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345 a w Inowrocławiu. Jednocześnie nastąpiły zmiany w źródłach dochodów niektórych jednostek, zmieniło się również przeznaczenie w/w dochodów w związku z wejściem nowelizacji ustawy o finansach publicznych. W przedstawionym projekcie uchwały określono również termin, do którego jednostki będą zobowiązane odprowadzić nadwyżkę budżetową do budżetu Powiatu, z wyłączeniem środków dotyczących wyżywienia – pozostaną one na koncie dochodów własnych danej jednostki. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 21 lutego br. omawiała powyższy projekt uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wskazania jednostek, które mogą gromadzić dochody na rachunku dochodów własnych oraz ustalenia źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie.


23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na siedzibę Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu” nr Z/2.04/III/3.2/355/05, w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa).


Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że 25 stycznia 2006 r. Powiat Inowrocławski zawarł umowę z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na siedzibę Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu” nr Z/2.04/III/3.2/355/05, w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa). W myśl § 7 beneficjent czyli Powiat Inowrocławski wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość kwoty dofinansowania tj. 766.640 zł, w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 21 lutego br. omawiała powyższy projekt uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że z prawdziwą przyjemnością będzie głosował za przyjęciem tego projektu uchwały. Nareszcie udało się uzyskać poważną sumę pieniędzy i Pałac, który tyle lat „straszył” teraz uzyska prawidłowy wygląd.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na siedzibę Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu” nr Z/2.04/III/3.2/355/05, w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa).


24. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.


Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że po wprowadzeniu zmian w budżecie Powiatu planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę 110.039 zł, planowane przychody o kwotę 657.120 zł, natomiast planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 767.159 zł. Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 657.120 zł. Na wniosek kierownictwa Starostwa Powiatowego dokonano aktualizacji planu finansowego dochodów własnych. W wyniku tego zmianie uległ zbiorczy plan przychodów i wydatków dochodów własnych. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 21 lutego br. omawiała powyższy projekt uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodniczący zamknęła dyskusję.
Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.


25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poprosił, aby w kwestiach dotyczących dróg odpowiedzi na interpelacje udzielił p. Janusz Matysek Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, ewentualnie aby radni przyjęli odpowiedzi na piśmie. W kwestii poruszanej przez radną p. Franciszkę Łopatyńską poprosił, aby odpowiedzi udzieliła p. Joanna Kuchta Kierownik Biura Inicjatyw Europejskich.
Pan Starosta udzielając odpowiedzi na interpelację radnego p. Zenona Bąkowskiego, który pytał czy można byłoby podjąć próbę dyskusji z samorządem Miasta i Gminy Inowrocław na temat utworzenia w okolicach Inowrocławia strefy intensywnego inwestowania przemysłowego poinformował, że jest taka możliwość. Procedura jest jednak dość długa i skomplikowana. Podjęliśmy już pewną współpracę z gminą Pakość, aczkolwiek nasz udział w tym przedsięwzięciu jest zdecydowanie mniejszy – powiedział Starosta. Władze gminy uważają, że na jej terenie, w miejscowości Giebnia, jest możliwość utworzenia takiej strefy. Wystąpiono już w tej kwestii z listem intencyjnym do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, aby tamtejsze władze wsparły tę inicjatywę. Następnie p. Starosta odczytał pismo od p. Marszałka: „Dziękując za Pański list, prezentujący wstępną koncepcję utworzenia na terenie gminy Pakość specjalnej strefy ekonomicznej, pragnę poinformować, że wszystkie plany, projekty i działania zmierzające do podniesienia konkurencyjności naszego regionu cieszą się poparciem władz samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Z satysfakcją przyjmujemy informację o działalności i o próbach, które zostały podjęte przede wszystkim przez samorząd gminy Pakość. Jednocześnie informuję, że utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej nie jest wyłącznie sprawą działań administracyjnych. Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, nowy teren dla specjalnych stref ekonomicznych może być określony wyłącznie na realizację nowej inwestycji o wartości minimum 40 mln euro”. To jest jeden z podstawowych warunków utworzenia strefy i dlatego Marszałek wskazuje, że byłoby dobrze pozyskać inwestora, który spełniłby ten warunek. Popierając inicjatywę władz samorządowych Pakości wskazaliśmy również na ogromną stopę bezrobocia na terenie powiatu oraz na inwestycję, którą zamierzamy tam realizować. Chodzi mianowicie o przebudowę wiaduktu i mostu w miejscowości Giebnia. Zdaniem p. Starosty jest to sprawa, nad którą należy spokojnie zastanowić się.
Radnej p. Zycie Szumlańskiej, która podnosiła problem budowy chodnika w Orłowie wspólnie z gminą Inowrocław p. Starosta odpowiedział, że nie można przyjmować nowych zadań, które nie były ujęte ani w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, ani w budżecie powiatu. W związku z tym nie można przyjąć tej interpelacji do realizacji. Mimo tego skierowano pismo do wójta gminy Inowrocław z propozycją, że gdyby gmina chciała realizować tę inwestycję w 100 %, to uzyska pełną aprobatę powiatu.

W sprawie poruszonej przez radnego p. Andrzeja Nowakowskiego, a dotyczącej przygotowania się Powiatu Inowrocławskiego do zwalczania ptasiej grypy Pan Starosta poinformował, że nasz powiat w skali całego kraju jest zagłębiem jeżeli chodzi o hodowlę drobiu – jest około 5 mln sztuk drobiu. W celu przygotowania się do zwalczania tej choroby odbyto 2 nadzwyczajne posiedzenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, przeprowadzono ćwiczenie pod nazwą „Elektron 2005” z udziałem jednostek samorządowych Powiatu i gminnych zespołów reagowania. Powiatowy Lekarz Weterynarii powołał wewnętrzny weterynaryjny zespół reagowania, zaś w inspekcji weterynaryjnej opracowano plan zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, ustalono dyżury poza godzinami służbowymi, doposażono magazyn w sprzęt służący do zwalczania ptasiej grypy i przeszkolono pracowników ds. zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządowych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia choroby. Od 11 sierpnia 2005 r. do 17 lutego 2006 r. przekazano jednostkom samorządowym 8 pism dotyczących zabezpieczenia i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ptasiej grypy. 11 sierpnia 2005 r. Powiat zwrócił się o skierowanie szczególnej uwagi na podmioty zajmujące się utrzymaniem lub wylęgiem drobiu na administrowanym terenie jako najbardziej zagrożonym w przypadku wystąpienia choroby. 7 września 2005 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii dał wytyczne dla rolników utrzymujących drób w celu uniknięcia zakażenia wirusem grypy. 17 października 2005 r. podjęto przedsięwzięcia dotyczące ewentualnego przypadku wystąpienia ptasiej grypy oraz przygotowano projekt zakazu wynikający z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 21 października 2005 r. wyznaczono miejsca unieszkodliwiania padłych i zabitych ptaków, gdyby wystąpiło takie zdarzenie. 17 lutego 2006 r. w inspektoracie weterynaryjnym został opracowany wykaz telefonów i osób wyznaczonych do przyjmowania zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia grypy. Jednostki ratownicze posiadają zabezpieczenie w postaci indywidualnych środków ochrony, Powiatowy Lekarz Weterynarii dysponuje pełną ilością kombinezonów, specjalistycznego sprzętu, samorządy są w trakcie jego zakupu. Ustalono procedury utylizacji martwych ptaków głównie w oparciu o Zakład Utylizacyjny S.A. w Jezuickiej Strudze a w przypadku jakiejś blokady, w każdej jednostce samorządu są wyznaczone miejsca do palenia i grzebania ptaków. Na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych ćwiczeń „Elektron 2005” można stwierdzić, że Powiat Inowrocławski w przypadku realnego wystąpienia ptasiej grypy musiałby zwrócić się o pomoc i środki do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego lub do powiatów ościennych. Szacunkowe koszty związane ze zwalczaniem ptasiej grypy w jednej tylko fermie na terenie Powiatu Inowrocławskiego liczącej około 180 tys. szt., to kwota rzędu 892 tys. zł. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwrócił się z wnioskiem do burmistrzów, wójtów i prezydentów o przeznaczenie środków finansowych na szczepienia profilaktyczne dla osób szczególnego ryzyka powyżej 65 roku życia. W budżecie powiatu na rok bieżący takich środków nie ma, a poza tym na dzień dzisiejszy właściwie nie ma w Polsce szczepionek, które chroniłyby ludzi przed ptasią grypą.

Radny p. Zenon Bąkowski odnosząc się do wystąpienia Pana Starosty poinformował, iż sam jest przedstawicielem grupy drobiarzy i może stwierdzić, że służby powiatowe są doskonale przygotowane do tego problemu. Służby weterynaryjne na bieżąco docierają do dużych ferm. Jest jednak problem i w związku z tym prośba, aby służby podległe Staroście kontrolowały małe stada, w których niewszystkie zalecenia są w pełni respektowane.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek udzielił odpowiedzi na następujące interpelacje:
- radnej p. Franciszce Łopatyńskiej odpowiedział, że realizacja odwodnienia w miejscowości Modliborzyce nie była ujęta w planie ubiegłego roku, zostanie wykonana w roku bieżącym,
- radnemu p. Jerzemu Naumannowi odpowiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych przy obecnej ilości środków finansowych jest w stanie przeprowadzać tylko remonty cząstkowe nawierzchni dróg, inne działanie jak np. przebudowa ul. Krzywoustego jest poza zakresem możliwości Zarządu Dróg
- radnemu p. Lechowi Skarbińskiemu powiedział, że w dowolnym czasie zaprosi Go na wyjazd na drogę w celu sprawdzenia jej nawierzchni, gdyż jest niemożliwym aby dywanik położony kilkanaście miesięcy temu został tak mocno zużyty. Pan dyrektor dodał, iż może chodziło radnemu o remont wykonany metodą grysów i emulsji w roku 1999.

Pani Joanna Kuchta udzieliła odpowiedzi na interpelację radnej p. Franciszki Łopatyńskiej, która pytała o stan realizacji programu „Wspieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz wsi i terenów wiejskich”. Poinformowała, że w miesiącu lutym br. Powiat Inowrocławski poprzez Biuro Inicjatyw Europejskich stał się koordynatorem tego programu „Wspieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz wsi i terenów wiejskich” Europejskiej Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej. Zainteresowanie tym programem, którego kampanię rozpoczęto w miesiącu styczniu za pośrednictwem radnych powiatu oraz lokalnych gazet, było duże. Oprócz Powiatu Inowrocławskiego, Mogileńskiego i Żnińskiego zainteresowanie wykazały organizacje pozarządowe, rady parafialne i sołeckie, gdyż to właśnie one mogły być wnioskodawcami w ramach tego programu. Jeżeli chodzi o Powiat Inowrocławski program dotyczył miejscowości do 10 tys. mieszkańców i obejmował trzy sektory: edukacji, opieki zdrowotnej, renowacji i zabezpieczenia kościołów oraz obiektów zabytkowych. Nasza akcja miała na celu przygotowanie dobrych projektów wraz z dokumentacją projektową. Do pierwszej edycji tego programu zgłoszono przede wszystkim projekty dotyczące renowacji i zabezpieczenia obiektów zabytkowych i kościołów, np. został złożony projekt rady parafialnej przy parafii w Płonkowie dotyczący stworzenia Sanktuarium Kapłanów Męczenników. W gminie Inowrocław rada parafialna przy parafii w Orłowie zgłosiła projekt dotyczący renowacji mechanizmu organowego, który wpisany jest do rejestru zabytków i umożliwi oficjalne uczestnictwo miejscowości Orłowo w festiwalach muzyki organowej. W gminie Gniewkowo rada parafialna przy parafii św. Mikołaja i św. Konstancji zgłosiła projekt dotyczący stworzenia nowoczesnego systemu zabezpieczenia obiektów ruchowych, znajdujących się w kościele. Projekty zgłosiły również rady parafialne, działające w miejscowościach: Janikowo, Pieranie, Gąski, Lisewo Kościelne, Liszkowo. Jeżeli zaś chodzi o Dąbrowę Biskupią, wykazała ona zainteresowanie, lecz projekt zostanie złożony w drugiej edycji, na przełomie maja i czerwca, po uzupełnieniu dokumentacji technicznej (kosztorysu).

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zwróciła się do wszystkich radnych zgłaszających interpelacje i zapytania z informacją, że odpowiedzi na nie otrzymają na piśmie.

26. Wnioski i oświadczenia.

Radny p. Andrzej Kozłowski w imieniu Klubu Radnych „Obywatelski Ruch Samorządowy” wnioskował, aby Pani Przewodnicząca rozpatrzyła możliwość wprowadzenia pod obrady wszystkich komisji projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok. Klub uzasadnił to faktem, że zmiany w budżecie wprowadzane na poszczególnych sesjach dotyczą wielu działów i merytorycznie powinny być kierowane na wszystkie komisje Rady Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka odpowiedział, że radni podjęli uchwałę informującą o kompetencjach wszystkich komisji Rady Powiatu. Klub może wystąpić z inicjatywą zmiany tej uchwały, która polegałaby na wprowadzeniu pod obrady wszystkich komisji projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie powiatu. Pani Przewodnicząca dodała, że wiele projektów uchwał kieruje do zaopiniowania przez wszystkie komisje, co nie znaczy, że komisje nie mogą pracować nad zmianami do budżetu Powiatu. Państwo wszyscy otrzymujecie te projekty uchwał i przewodniczący każdej komisji może wprowadzić je pod obrady.

Radny p. Andrzej Kozłowski zgodził się z tym, jednak zauważył, że zmiany do budżetu niektórzy radni otrzymują po posiedzeniu komisji, w materiałach na sesję Rady Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że przeanalizuję tę sprawę, jednak komisje zbierają się po otrzymaniu materiałów na sesję i wszyscy radni te projekty uchwał już posiadają.


27. Zakończenie.

O godzinie 14.45 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Sekretarz obrad
Marek Szubarga


Protokołowała
Karolina Florczyk