BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75761

Numer sesji rady: XLIV
Z dnia: 29 marca 2006 r.
B.R.0041-44/2006


PROTOKÓŁ NR 44/2006


obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 29 marca 2006 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XLIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.

Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele, p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, p. Jana Kopcia Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, Przewodniczących Rad Miast i Gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, p. Kacpra Paczkowskiego Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej. Następnie Pani Przewodnicząca powitała Prezydenta Miasta Inowrocławia, Burmistrzów i Wójtów, przedstawicieli związków zawodowych, Prezesów Ogródków Działkowych, Przewodniczących Komisji Rad wszystkich szczebli terytorialnych zajmujących się zatrudnieniem i ochroną publiczną, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 27 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

W imieniu Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe” radny p. Andrzej Orczykowski zgłosił wniosek o wycofanie z proponowanego porządku obrad pkt. 16 w brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul Roosevelta 33/35”.
Radny wniosek uzasadnił tym, że budynek znajduje się centrum administracyjnym miasta i powiatu i powinien nadal służyć jednostkom samorządowym. Zauważył, że Prezydent Miasta Inowrocławia wystosował pismo, w którym występuje z zamiarem przejęcia tego budynku na zasadach uzgodnionych z Panem Starostą, zgodnie z warunkami ustawowymi. Podkreślił, że ustawodawca przewidział możliwość takiej transakcji, więc należy z tego skorzystać. Stwierdził, że Klub stoi na stanowisku, iż tak ważnych decyzji dotyczących mienia samorządowego nie należy podejmować przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad. Radni nie wnieśli innych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.
Wobec powyższego Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe” i zapytała, kto jest za tym, żeby z proponowanego porządku obrad wycofać pkt. 16 tj. „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul Roosevelta 33/35”.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
za- 7 radnych
przeciw – 18 radnych
wstrzymało się – 2 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad.

Głosowanie (28)
za – 20 radnych
przeciw – 5 radnych
wstrzymało się – 3 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu przyjęła porządek obrad XLIV sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad XLIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radny p. Marek Szubarga, sekretarz obrad XLIII sesji Rady Powiatu poinformował, że zgodnie ze Statutem protokół XLIII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i odzwierciedla przebieg posiedzenia XLIII sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XLIII sesji z 22 lutego 2006 roku.

4. Wybór sekretarza obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XLIV sesji radnego p. Piotra Szwagrzyka, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
za – 27 radnych
przeciw - 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu powierzyła radnemu p. Piotrowi Szwagrzykowi funkcję sekretarza obrad XLIV sesji.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XLIII sesji 22 lutego 2006 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.


Informacja została przyjęta.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał podjętych na XLIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu 22 lutego 2006 roku.


Informacja została przyjęta.

7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 15 lutego 2006 roku do 15 marca 2006 roku.


Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do przedłożonej Informacji.

Radny p. Marek Rosa zauważył, że prawie przy każdym punkcie przedłożonej Informacji o pracy Zarządu jest krótka informacja, ale w ostatnich materiałach na str. 14 w pkt. IX Sprawy z zakresu pracy Biura Kontroli brak jest, chociaż krótkiego komentarza. Poprosił Pana Starostę o podanie wyników kontroli przeprowadzonych w Zarządzie Dróg Powiatowych, w Zespole Szkół Pondgimnazjalnych nr 4 oraz w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze uwagi do Informacji o pracy Zarządu. Uwag nie było.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że każdy zainteresowany radny może zapoznać się z protokołami z posiedzeń Zarządu. Pan Starosta wyjaśnił, że kontrola w Zarządzie Dróg Powiatowych dotyczyła realizacji wykonawstwa i jakości zamówień publicznych. Kontrolujący nie stwierdzili żadnych uchybień. Natomiast w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 były pewne nieprawidłowości. Niesłusznie została wypłacona kwota około 400 zł., ale została ona zwrócona. W Młodzieżowym Domu Kultury też stwierdzono pewne nieprawidłowości dotyczące niesłusznie wypłacanych delegacji za pobyt w hotelach w Inowrocławiu dla niektórych pracowników MDK. Zostało skierowane do p. Dyrektor zalecenie, aby wyegzekwowała naprawienie zaistniałych nieprawidłowości.

Informacja została przyjęta.

8. Interpelacje i zapytania radnych.


Radny p. Zenon Bąkowski zapytał o stan zaawansowania prac związanych z porozumieniami drogowymi między Gminą Inowrocław a Starostwem Powiatowym. Pan Radny prosił o informację na piśmie.

Radny p. Andrzej Kozłowski zwrócił się z zapytaniem do dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Poinformował, że ostatnio uczestniczył w wielu zebraniach wiejskich. Na jednym z nich mieszkańcy Janocina zapytali, kiedy będzie realizowana wspólna inwestycja Gminy Kruszwica i Powiatu dotycząca położenia chodnika w Janocinie.

Radny p. Marek Rosa w nawiązaniu do artykułu, który ukazał się 27 marca br. w Gazecie Pomorskiej, a dotyczący losów Stacji Dializ w PS ZOZ, skierował pod adresem Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej następujące pytania:
„1. Czy p. Przewodnicząca wie, a jeżeli wie, to proszę o poinformowanie p. Nowaka, że pierwszą informację o prywatyzacji Stacji Dializ radni otrzymali w listopadzie 2004 roku.
2. Czy p. Przewodnicząca wie, a jeżeli wie, to proszę o poinformowanie p. Nowaka, że od tego czasu władze Powiatu przestały inwestować w Stację Dializ.
3. Czy p. Przewodnicząca wie, a jeżeli wie, to proszę o poinformowanie p. Nowaka, że od 8 lat władzę w Powiecie sprawuje koalicja SLD - PSL i ta koalicja jest w stanie przegłosować każdą uchwałę.
4. Czy p. Przewodnicząca wie, że radni Porozumienia Samorządowego są za modernizacją i rozbudową Stacji Dializ w ramach środków Szpitala i Powiatu? Wmawianie społeczeństwu, że za przyczyną radnych z Porozumienia Samorządowego chorzy pozbawieni będą opieki jest zwykłą manipulacją.
W dniu dzisiejszym Prezydent p. Kaczyński w I programie Polskiego Radia powiedział „społeczeństwo powinno być informowane, a nie manipulowane”.

Pani Przewodnicząca poprosiła p. radnego, żeby złożył interpelację na piśmie.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Inowrocławskiego za 2005 rok.

Z projektem uchwały wystąpił Komendant Powiatowy Policji mł. insp. p. Zdzisław Feit. Poinformował, że podsumowując stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Inowrocławskiego w 2005 roku należy stwierdzić, iż poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu uległo znacznej poprawie. W zakresie przestępczości kryminalnej, która jest szczególnie dokuczliwa dla społeczeństwa, nastąpił spadek o 8%. Nie bez znaczenia jest również poprawa skuteczności działania Policji w 2005 roku. Zauważył, że wykrywalność sprawców przestępstw znacznie wzrosła – o 4,3%, w tym przestępczości kryminalnej o 3,9%, a przestępczości gospodarczej o 1,2%. W podstawowych kategoriach, które są najbardziej dokuczliwe dla społeczeństwa tj. kradzieżach o 6,3%, kradzieżach pojazdów o 4,1% oraz kradzieżach z włamaniem o 13,7%. Zatrzymano także więcej sprawców na gorącym uczynku przestępstwa, bo zatrzymano ich 530 i jest to o 62 sprawców więcej niż w roku 2004. Nastąpiła również poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach Powiatu Inowrocławskiego. Pan Komendant poinformował, że w 2005 roku Policji Inowrocławskiej udało się zatrzymać trzy bardzo aktywne grupy złodziei samochodów, zatrzymać sprawców oszustw kredytowych i bankowych oraz sprawców kradzieży elementów kolejowych, określając je jako „plagę”. Wykryte zostały poważne sprawy narkotykowe między innymi w Broniewicach, Niszczewicach i na terenie Inowrocławia. Poinformował, że na terenie Powiatu Inowrocławskiego wzrasta agresywność sprawców. I tak np. na podstawie tylko zjawiska przemocy w rodzinie można zauważyć, że w 2002 roku Policja sporządziła 288 tzw. Niebieskich Kart, w 2003 roku 430, w 2004 roku 642, a w 2005 roku aż 897. Również zauważalna jest przemoc na ulicach miast Powiatu Inowrocławskiego. Agresja młodzieży jest coraz większa, ale Policja podejmuje skuteczne działania w celu ograniczenia tego niekorzystnego zjawiska. Zapewnienie bezpieczeństwa to nie tylko rola Policji. Pan Komendant podziękował wszystkim samorządom Powiatu Inowrocławskiego, w zakresie współdziałania w zakresie prewencji kryminalnej, w zakresie dofinansowania Policji w sprzęt, paliwo do radiowozów, jak również przekazania budynku po byłej Straży Pożarnej w Kruszwicy, który jest przystosowywany dla potrzeb Policji. Prosił o wsparcie w roku bieżącym. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska. Poinformowała, że członkowie komisji na posiedzeniu 23 marca br. omawiali przedłożony projekt uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Członkowie komisji poparli wniosek Komendanta Powiatowego Policji skierowany do Starosty Inowrocławskiego o sfinansowanie zamierzenia inwestycyjno – modernizacyjnego w ramach świadczeń przyznawanych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Inowrocławiu. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i poinformowała, że w związku z tym i następnym projektem uchwały, o którym będziemy dyskutować zaproszeni zostali Prezesi Ogródków Działkowych, Przewodniczący Zarządów Osiedli, Przewodniczący Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa, Ładu Publicznego wszystkich samorządów terytorialnych z powiatu. Następnie Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Piotr Szwagrzyk poinformował, że miał okazję obserwować konflikt między rolnikami a dzierżawcą gruntów w Rojewie. Stwierdził, że Komendant i jego ludzie zachowali się bardzo pozytywnie. Wszystko zostało od początku do końca załatwione i temat został zakończony ku zadowoleniu obu stron. Podziękował Panu Komendantowi. Poinformował również, że miał okazję być na Komendzie Policji i stwierdził, iż warunki, w jakich pracują policjanci są bardzo trudne.

Radny p. Zenon Bąkowski wyraził słowa uznania dla policjantów pracujących w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (29)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Inowrocławskiego za 2005 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2005 roku.


Z projektem uchwały wystąpił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Sławomir Skonieczny. Poinformował, że największe zagrożenia dla Powiatu Inowrocławskiego w roku 2005 stanowiły zakłady przemysłowe, transport drogowy i kolejowy przewożący materiały niebezpieczne. Rok 2005 był rokiem kontynuowania działań na rzecz rozszerzenia potencjału Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz przekształcenia go w system otwarty na różne podmioty ratownicze, których początki sięgają lat ubiegłych. Podstawowym ogniwem w systemie ratownictwa jest Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego. To zintegrowane stanowisko zbierania informacji i podejmowania decyzji w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach, sprawdza się. Jest to trzecie stanowisko w województwie. W 2005 roku Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze interweniowały w 1810 zdarzeniach, co w porównaniu z rokiem 2004 stanowi wzrost o 19%. Wyjeżdżały do zdarzenia średnio, co 1 godzinę i 18 minut. W ogólnej liczbie zdarzeń pożary stanowiły 16%, a ich liczba w porównaniu z rokiem 2004 wzrosła o 21. Liczba miejscowych zagrożeń wyniosła 871 i w porównaniu z rokiem 2004 jest to wzrost o 13%. Komenda Powiatowa szczególną uwagę poświęcała prewencji. W latach 2004 -2005 łącznie skontrolowano 197 obiektów użyteczności publicznej, a w 67 stwierdzono nieprawidłowości powodujące zagrożenia dla zdrowia i życia przebywających w nich osób, co stanowi 30% ogółu skontrolowanych obiektów. Pan Komendant nadmienił, że podjęte działania kontrolno - rozpoznawcze skierowane są na kontrole obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, szczególnie na żłobki, przedszkola, a także na ocenie tych obiektów pod względem ich przygotowania na wypadek pożaru. Poinformował także, że w 2004 roku rozpoczęta została inwestycja budowy strażnicy i była kontynuowana w roku 2005. Na ten cel w roku ubiegłym wydatkowano kwotę 987 tys. zł. Na utrzymanie w pełni gotowości bojowej jednostek OSP wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pozyskano dotację z Komendy Głównej w kwocie 80.082 zł. Pozostaje jeszcze wiele zadań do zrealizowania polegających przede wszystkim na wymianie sprzętu. Korzystając z okazji Pan Komendant podziękował strażakom zawodowym, wolontariuszom, ochotnikom, członkom Służb Ratowniczych, instytucjom, które realizowały trudne zadania ratownicze na terenie Powiatu. Ponadto podziękował Panu Staroście, Zarządowi Powiatu za okazaną pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów, władzom samorządowym i wszystkim sympatykom pożarnictwa. Podziękował również Panu Prezydentowi Miasta Inowrocławia za pomoc, bo ze środków miejskich został zakupiony skokochron. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska. Poinformowała, że członkowie komisji na posiedzeniu 23 marca br. omawiali powyższy projekt uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Zdzisław Tyburek zauważył, że z przedstawionych materiałów wynika, iż w 2005 roku nastąpiło radykalne zwiększenie ilości pożarów na terenie Powiatu przy zwiększonych kontrolach. „Więcej kontroli i więcej pożarów - dla mnie jest to niejasne”.

Radna p. Zyta Szumlańska w imieniu społeczeństwa inowrocławskiego podziękowała Panu Komendantowi i całej załodze Straży Pożarnej za pozytywne nastawienie do społeczeństwa. Służą pomocą i informacją w każdej, czasami nawet wątpliwej sprawie.

Radna p. Franciszka Łopatyńska powiedziała, że w ubiegłym roku do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego zostało włączonych 8 jednostek. Zapytała, czy w roku bieżącym zwiększy się ich ilość? Poinformowała, że między innymi jest jednostka w Modliborzycach, a z przedstawionych materiałów wynika, że w tej jednostce jest niesprawny samochód, jak również brak jest sprzętu ratownictwa technicznego. W związku z tym, że jednostka ta należy do tego systemu, radna zapytała, czy nie powinno być jakiegoś specjalnego wsparcia dla tej jednostki?

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej p. Sławomir Skonieczny poinformował, że obecnie w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym jest 9 jednostek i w 2005 roku nie została włączona żadna jednostka, a w 2004 roku została włączona jako ostatnia OSP Kruszwica. Jeżeli chodzi o wyposażenie sprzętowe, to jednostki te otrzymują środki finansowe z budżetu państwa i w roku ubiegłym otrzymały kwotę 80 tys. zł. Jest ona liczona w ten sposób, że na każdą jednostkę przypada kwota – pełna 3 tys. zł. plus ilość wyjazdów w danych jednostkach, w skali roku i jest to proporcjonalnie dzielone.
Natomiast, jeżeli chodzi o jednostkę OSP Modliborzyce, to Pan Komendant wystąpił do Komendanta Wojewódzkiego o wydzielenie środków finansowych z KSRG na dofinansowanie sprzętu hydraulicznego.
Odpowiadając radnemu p. Zdzisławowi Tyburkowi w kwestii dotyczącej wzrostu ilości kontroli i pożarów, to wzrosty te dotyczą głównie rolnictwa indywidualnego (suche trawy, przy omłotach). Poinformował, że ze względu na małą ilość osób kontrolujących (obecnie 2 osoby w służbie kontrolo-rozpoznawczej) nie jest w stanie podjąć problemów umożliwiających kontrolę gospodarstw rolnych. Robiona jest tylko i wyłącznie wyrywkowa kontrola w akcji żniwnej.

Radny p. Marek Rosa podjął problem poruszania się pojazdów z napisem „uwaga niewybuchy”. Poinformował, że drogą krajową nr 25, dwa - trzy razy w tygodniu jeżdżą takie pojazdy. Radny zapytał, czy nie ma alternatywnych dróg o mniejszym natężeniu ruchu do poruszania się tego typu pojazdów i kto ma wpływ na wydanie pozwoleń?

Radny p. Zdzisław Tyburek powiedział, że chodziło mu o fakt, iż kontroli jest więcej i jest więcej pożarów, a powinno być więcej kontroli i mniej pożarów.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej p. Sławomir Skonieczny poinformował, że Komenda takich statystyk nie prowadzi, ale fakt ten rzeczywiście zastanawia. Jeżeli chodzi o niewybuchy, to zgodnie z przepisami przewozem materiałów niebezpiecznych zajmuje się Komenda Wojewódzka.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (29)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2005 roku.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2003-2006” z uwzględnieniem realizacji Programów Europejskiego Funduszu Społecznego za rok 2005.


Z projektem uchwały wystąpiła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Elżbieta Malińska. Poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy na płaszczyźnie współpracy i partnerstwa z władzami samorządowymi Powiatu Inowrocławskiego, instytucjami rynku pracy i dialogu społecznego wykonując w roku 2005 zadania zawarte w przyjętych programach dążył do ograniczenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, zgodnie z przyznanymi na ten cel środkami, zarówno z Funduszu Pracy, jaki i Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykorzystano wszystkie środki w 100%. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 27 marca br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i pozytywnie go zaopiniowali (za- 3 członków komisji, przy 1 głosie wstrzymującym). Do komisji wpłynęły dwa wnioski Komisji Rewizyjnej:
1. W związku ze stałym zapotrzebowaniem na pracowników do pracy w Hiszpanii zaleca się zorganizowanie kursu nauki języka hiszpańskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy.
2. Starostwo Powiatowe powinno poczynić starania w kierunku uregulowania spraw związanych z opodatkowaniem osób wyjeżdżających za granicę w ramach umów międzynarodowych.
Ponadto Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską zwraca się do Zarządu Powiatu, aby zmienić zasady, na jakich wykonywane są remonty cząstkowe na drogach powiatowych. Komisja proponuje, aby wybrać w przetargu na okres przynajmniej 4 lat firmę, która zapewniłaby szczelność nawierzchni, a uzupełnienia asfaltu miałyby dopuszczalną nierówność ± 2 cm. Takie rozwiązanie dałoby gwarancję jakości napraw, a w dłuższej perspektywie zapobiegłoby całkowitej dewastacji dróg. Dotychczasowe rozwiązanie wręcz pielęgnuje rozwój drobnych uszkodzeń nawierzchni i ogromne wyrwy. W znacznej części corocznie naprawia się te same dziury. Za wnioskiem głosowali wszyscy członkowie komisji. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu P. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Lech Skarbiński zauważył, że Powiatowy Urząd Pracy w roku ubiegłym dysponował kwotą blisko 16 mln. zł. Środki te pozyskano ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Poinformował, że jest pracodawcą i petentem tegoż Urzędu. Wyraził słowa uznania dla pracowników, którymi kieruje Pani Dyrektor. Pracownicy w sposób szczególny starają się o pozyskanie każdego miejsca pracy u pracodawców, kontaktują się bezpośrednio z pracodawcami i przedstawiają poszczególne projekty. Według radnego jest to sposób działania bardzo pożądany i niespotykany.

Radny p. Zenon Bąkowski powiedział, że część problemów bezrobocia załatwia Powiatowy Urząd Pracy i robi to dobrze, ale to jest tylko część zagadnienia. Druga część problemów, to notoryczny brak w okolicach Inowrocławia tanich terenów, gdzie mogliby słabi jeszcze, polscy przedsiębiorcy na dorobku się rozwijać. Ceny terenów, które są w ofercie oscylują na poziomie od 50 do powyżej 1000 zł. za m². Na tego typu zakupy terenu inwestycyjnego mogą sobie tylko pozwolić firmy, które są częścią korporacji międzynarodowych albo bardzo silne finansowo. Natomiast krajowe, małe i średnie firmy nie są w stanie się rozwijać, gdyż w Inowrocławiu brakuje tanich terenów pod inwestycje. Zaproponował, aby samorządy: powiatowy, gminy i miasta wreszcie podjęły próbę znalezienia tanich terenów w celu uzyskania nowych miejsc pracy, a nie pozyskiwanie środków dla wzmocnienia budżetów poszczególnych samorządów. Prosił o rozważenie tego problemu.

Radny p. Jerzy Gawęda powiedział, że ten Program, który prowadzi Powiatowy Urząd Pracy i środki, które wpływają na nasz teren zasilają handel i usługi. Zauważył, że jest brak współpracy w samorządach, brak wypracowania wspólnych założeń gospodarczych, brak tak naprawdę koncepcji. Brak działań w kierunku przyciągania kapitału, jak również brak stref dla małego biznesu. Stwierdził, że trwałe miejsca pracy w Inowrocławiu znikają. Radny podał przykład Huty „Irena”, która od kilkunastu miesięcy dokonuje zwolnień. Jest też niepewna sytuacja w Kopalni Soli itp. Jeżeli nie dojdzie pomiędzy samorządami do współpracy, to na tym terenie nie stworzy się stabilnej gospodarki. Według radnego nadszedł czas, bo zbliża się koniec kadencji i być może w dalszej kampanii mieszkańcy zwrócą na to uwagę i wymuszą od samorządów – od kandydatów różnych szczebli, aby zajęli się problemami gospodarczymi. Nie może być sytuacji, gdzie w zakładach pracy dokonuje się zwolnień, a samorządy milczą.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (29)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2003-2006” z uwzględnieniem realizacji Programów Europejskiego Funduszu Społecznego za rok 2005.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji o realizacji do 2005 roku Programu Ochrony Środowiska w tym Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. Witold Kowalewski. Poinformował, że Program Ochrony Środowiska wraz z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami został opracowany w 2003 roku. Następnie został uzgodniony z Zarządem Województwa oraz poszczególnymi gminami i uchwalony przez Radę Powiatu w styczniu 2004 roku. Dokument ten, niestety, nie daje Powiatowi uprawnień do podejmowania decyzji, jak również nie jest obowiązującym prawem dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Ponieważ dla polskich samorządów najtrudniejszą do pokonania barierą jest brak umiejętności współpracy, nie zostało utworzone Centrum Gospodarki Odpadami w oparciu o zakłady utylizacji odpadów komunalnych w Inowrocławiu i Giebni. Program Ochrony Środowiska miał za zadanie zbilansowanie potrzeb i możliwości finansowych oraz wybór najbardziej optymalnych zadań. Pan Naczelnik zauważył, że środki finansowe, jakie były do dyspozycji na ochronę środowiska w naszym powiecie zostały wykorzystane w sposób celowy i racjonalny. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił jej Przewodniczący p. Piotr Luber. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 28 marca br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjecie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu P. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radna p. Zyta Szumlańska zauważyła, że w przedłożonych materiałach widnieje informacja, iż w styczniu 2005 roku wszystkie gminy dostały polecenie zinwentaryzowania i unieszkodliwienia odpadów azbestowych. Trzy gminy z tego polecenia wywiązały się całkowicie: Janikowo, Dąbrowa Biskupia i Gmina Inowrocław. Radna zapytała, co z pozostałymi gminami i czy Powiat ma jakiś wpływ na gminy żeby dopełniły tego obowiązku? Z Informacji wynika także, że z budżetu Powiatu dofinansowane są wszystkie gminy kwotą 3 tys. zł. na akcję „Sprzątanie świata”. Radna zapytała, czy w jakiś sposób uzależnia się przekazanie tej kwoty od spełnienia wszystkich wymogów, jakie są nakładane na poszczególne gminy? Ponadto bardzo obszernie opisano istotny problem, jakim jest „segregacja śmieci”. Radna poprosiła Pana Naczelnika, aby powiedział, która z gmin naszego Powiatu przoduje w tym względzie, a która jest na końcu?

Radny p. Andrzej Kozłowski powiedział, że na str. 9 Informacji napisano, iż wykonano termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy. Poinformował, że nic poza wymianą okien nie zostało zrobione.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. Witold Kowalewski udzielił odpowiedzi radnej p. Zycie Szumlańskiej:
- azbest jest to surowiec naturalny, szkodliwy dla zdrowia tylko w przypadku, gdy w powietrzu unoszą się drobiny powstałe przy kruszeniu płyt. Program usuwania azbestu dla Polski przewiduje całkowite jego usunięcie do roku 2032. Ponieważ w styczniu 2005 było spotkanie z gminami na temat centrum gospodarki odpadami p. naczelnik poinformował poszczególne gminy, że dobrze byłoby zająć się tym problemem. Natomiast Starostwo nie ma żadnej możliwości, ani żadnego obowiązku, żeby wpłynąć na gminy, aby tym się zajęły.
- jeżeli chodzi o akcję „Sprzątanie świata” to tradycyjnie co roku Starostwo przeznacza z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 3 tyt. zł. dla każdej gminy, na takich zasadach, że gmina najpierw ponosi koszty, a następnie Starostwo zwraca 80% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 3 tys. zł.
- segregacja odpadów: w czołówce jest Miasto Inowrocław, gdyż praktycznie na każdym osiedlu są pojemniki na makulaturę, tworzywa sztuczne i na szkło. Najgorzej jest w Gminie Rojewo.
Radnego p. Andrzej Kozłowskiego poinformował, że wymiana okien również jest termomodernizacją, bo okna dotychczasowe były nieszczelne i było duże zużycie ciepła. Po tej wymianie nastąpiło zmniejszenie zużycia ciepła, co wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa i w literaturze fachowej jest to traktowane jako termomodernizacja.

Radna p. Zyta Szumlańska poinformowała, że na terenie naszego Powiatu istnieje kilka małych zakładów obróbki kryształu i w procesie obróbki kryształu powstają toksyczne opary np. chlor, który jest emitowany do atmosfery bez przepuszczania go przez konieczne filtry. Radna zapytała, czy jest coś na ten temat wiadomo i czy jest to duże zjawisko na naszym terenie.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. Witold Kowalewski poinformował, że jeżeli zakład działa legalnie, to występuje o pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz powinno być dołączone przez niego zgłoszenie o emisji szkodliwych związków do atmosfery. Jeżeli zakład nie wystąpi o pozwolenie, to Wydział nie wie, że taki zakład działa.

Radny p. Andrzej Kozłowski, w kwestii formalnej powiedział, że wie, co to jest termomodernizacja i podtrzymał, że wymiana okien nie jest termomodernizacją.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowanie.

Głosowanie (29)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o realizacji do 2005 roku Programu Ochrony Środowiska w tym Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2005 rok.


Z projektem uchwały wystąpiła Specjalistka na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia p. Wanda Batkowska. Poinformowała, że wywołanie przedmiotowej uchwały wynika ze zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych, gdzie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zaliczone zostały do podsektora samorządowego finansów publicznych. W związku z tym nasz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zobowiązany został do przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego. Wykonanie tego planu zawiera przychody, koszty, wynik finansowy, inwestycje, zatrudnienie, bilans oraz rachunek zysków i strat. Przychody PS ZOZ za 2005 rok ukształtowały się na nieco wyższym poziomie niż zakładał to plan finansowy. Miało na to wpływ pełne wykonanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak też porozumień, które zawierały ponadlimitowe świadczenia w stanach nagłych i procedury nielimitowane. Zwiększenie w stosunku do planu nastąpiło w grupie zużycia materiałów i energii. Wpływ na to miało przekroczenie kosztów leków, które spowodowała zmiana standardów leczenia hemodializy erytropoetyną, jak również zwiększenie kosztów w zakupie implantów w Oddziale Ortopedycznym. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że PS ZOZ 2005 rok zamknął dodatnim wynikiem finansowym. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 28 marca br. zapoznali się z przedmiotowym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Orczykowski odniósł się do przedstawionego sprawozdania. Poinformował, że informacja, która była omawiana na dwóch komisjach, w których uczestniczył miała rozbieżności (w ciągu miesiąca) dotyczące wyniku finansowego danego Oddziału. Na pytanie zadane p. Batkowskiej otrzymaliśmy odpowiedź, że jest to cały czas księgowane, jest to stan płynny i się zmienia. Radny zapytał, do kiedy zamykane są księgi, bo według informacji radnego do 31 marca danego roku mogą być uzupełniane różne dane dotyczące stanu kosztów i zysków danego zakładu. W związku z tym przedstawiona Informacja nie jest do końca rzeczywista, bo może się jeszcze zmienić. W takim układzie, przy zmieniającej się płynności danych, Klub Radnych „Porozumienia Samorządowego” jest przeciw przyjęciu tej uchwały.

Radna p. Zyta Szumlańska zapytała, dlaczego nie ma stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, tylko jest stanowisko Komisji Budżetu i Finansów. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej spotykała się w tej sprawie dwukrotnie i wypracowała swoje stanowisko.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że komisją wiodącą w opiniowaniu tego projektu uchwały była Komisja Budżetu i Finansów. Zapytała, czy do komisji wpłynęły wnioski z Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej?

Radna p. Joanna Harenda Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej poinformowała, że na posiedzeniu 28 marca br. Komisja zajmowała się przedłożonym projektem uchwały. Do Komisji Budżetu i Finansów nie wpłynęły żadne wnioski, ponieważ wniosków, nad którymi by Komisja głosowała nie było. Natomiast radna p. Zyta Szumlańska powołując się na Statut zobowiązała Wiceprzewodniczącą Komisji do przekazania stanowiska mniejszości. Wiceprzewodnicząca odczytała stanowisko radnej p. Zyty Szumlańskiej: „Jestem przeciwna z powodu braku dostatecznych informacji i wyjaśnień dotyczących szczegółowych danych księgowych zawartych w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2005 rok. Dane otrzymane na posiedzenie Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej w lutym br. oraz dane zawarte we wniosku Dyrektora PS ZOZ do Rady Społecznej Szpitala (dotyczące opinii w sprawie wydzierżawienia Stacji Dializ) są rozbieżne, co nie pozwala mi zgodzić się z tym. Ponieważ różnice mogą dotyczyć również innych jednostek organizacyjnych, a procedury księgowe nie zostały zakończone (informacja Specjalisty na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zdrowia p. Wandy Batkowskiej), przyjęcie sprawozdania jest aktem przedwczesnym”.

Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Eligiusz Patalas wyjaśnił, że dokument, nad którym Państwo dzisiaj debatujecie jest dokumentem, do przedłożenia którego zobowiązuje znowelizowana ustawa o finansach publicznych. Natomiast dokument, o którym mówił radny p. Oczykowski, jest to sprawozdanie z wykonania planu finansowo-rzeczowego, po badaniu przez biegłego rewidenta i jest to obowiązek sprawozdania realizowany w oparciu o ustawę o rachunkowości. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej są takim „dziwnym tworem”, na które nakłada się różne obowiązki i które podlegają różnym przepisom zarówno w zakresie finansów publicznych, jak i ustawy o działalności gospodarczej. Ten przepis jest nowy i w ocenie dyrektora rzeczywiście jest przedwczesny, ale ustawa jednoznacznie wskazuje na obowiązek przedłożenia takiego dokumentu do 28 lutego organowi założycielskiemu. Zgodnie z ustawą o rachunkowości księgi zostaną zamknięte na dzień 31 marca br. Poinformował, że przedstawiony dokument jest z wykonania planu finansowego według stanu księgowego, który był znany na 15 lutego br. Jeszcze trwa uzgadnianie kont, które zostanie zamknięte 31 marca br., następnie rozpocznie pracę biegły rewident, który zbada sprawozdanie finansowe i dokument prawdopodobnie w czerwcu wejdzie pod obrady Rady Powiatu. Przedłożony dokument zgodnie z ustawą został przedłożony w szczegółowości nie mniejszej niż zakładał plan. Dlatego też pojawiają się tam pozycje obejmujące tzw. budżetowanie. Budżetowanie to jest wewnętrzne narzędzie – sposób zarządzania jednostkami nakładającymi na nie dyscyplinę finansową. Zostało one wprowadzone w 2001 roku, celem dyscyplinowania poszczególnych ośrodków w zakresie kosztów z wykonania przychodów, bo tylko w ten sposób można panować nad całą instytucją. Pan Dyrektor podkreślił, że przedstawione sprawozdanie finansowego z punktu widzenia ustawy o rachunkowości jest dokumentem przedwczesnym, a z punktu widzenia znowelizowanej ustawy o finansach publicznych już nie i że został wykonany obowiązek nałożony ustawą o finansach publicznych. Jeżeli chodzi o wspomniane różnice, które najbardziej Państwa interesują, czyli o Stację Dializ, to Państwo otrzymaliście informację za 9, 11 i 12 miesięcy oraz otrzymaliście Państwo sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2005 rok. Pan Dyrektor poprosił, aby spojrzeć na str. 19 omawianego sprawozdania, na wykonanie zadań w Stacji Dializ –Zestawienie kosztów kalkulacyjnych z podziałem na bezpośrednie i pośrednie w ośrodkach przychodowo-kosztowych. Zauważył, że koszty funkcjonowania Stacji Dializ zostały wykonane na poziomie 4.105.748 zł. Natomiast w odpowiedzi na pismo radnego p. Andrzeja Orczykowskiego zawarte były koszty ogółem-wszystkie, znane na czas, kiedy udzielana była odpowiedź - 4.127.240 zł. Różnica wynosi, zatem 22 tys. zł. Dane zawarte w sprawozdaniu są niezbędne dla potrzeb kierownika Stacji Dializ i on ma obowiązek je realizować i z tego jest rozliczany. Różnica 22 tys. zł. pojawia się w kosztach ogólnozakładowych, na które kierownik nie ma wpływu i doliczane są na samym końcu procesu rozliczeniowego. Gdybym Państwu nie doliczył tych 22 tys. zł., to spotkałbym się z zarzutem, że zaniżam koszty funkcjonowania tej Stacji. Natomiast w sprawozdaniu zawarte są dane dotyczące budżetu jednostki i tu nie ma żadnej niezgodności. Koszty ostateczne będą znane po zamknięciu ksiąg na 31 marca br. Różnice będą nieznaczne.

Radna p. Zyta Szumlańska odniosła się do wypowiedzi p. dyrektora. Zgodziła się, że po 31 marca br. sprawy księgowe mogą się zmienić. Szkoda, że nie było p. dyrektora na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, bo może wszystkie wątpliwości zostałyby tam wyjaśnione. Z informacji, które uzyskaliśmy od p. Batkowskiej wynika, że jest jeszcze nierozstrzygnięta sprawa w sądzie dotycząca zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za wykonane nadlimity. Jeżeli tę sprawę Szpital wygra, to wtedy wynik finansowy zmieni się na plus, czyli dzisiaj przedwczesne jest przyjmowanie tego sprawozdania. Radna poinformowała, że nie otrzymała informacji, jak będzie w przypadku wygrania sprawy o zwrot kosztów poniesionych z tytułu wypłaty ustawy 203. Jeżeli te pieniądze otrzymamy, to w finanse, którego roku będą one zaksięgowane? Radna poparła kolegę klubowego i stwierdziła, że głosowanie tego sprawozdania jest przedwczesne i dlatego też takie samo stanowisko zajęła na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas jeszcze raz powtórzył, że znowelizowana ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek złożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego na 28 lutego, a ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek złożenia sprawozdania na dzień 31 marca i to są dwa różne dokumenty. Różnice nie będą znaczne. Pan Dyrektor poinformował, że na dzisiejszej sesji wykonuje polecenie nałożone przez ustawę o finansach publicznych. Natomiast, jeżeli chodzi o odszkodowania, to są trzy sprawy: dwie w toku i jedna w trakcie wstępnego rozpatrywania. Jedna dotyczy odszkodowania od Sejmu za szkody wyrządzone ustawą 203 z tytułu bezprawia legislacyjnego – ona jest na etapie analizy Sądu Apelacyjnego tj. 5.300 tys. zł. z należnymi odsetkami. Druga sprawa tj. odszkodowanie za świadczenia ponadlimitowe świadczone w stanie zagrożenia życia za rok 2003 i niezrealizowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia porozumienia, którego dotyczyło, jest w trakcie rozpatrywania. Na początek maja jest wyznaczona trzecia rozprawa w tej sprawie. Trzecia sprawa to świadczenia ponadlimitowe z 2004 roku na kwotę 7.260 tys. zł. Pan Dyrektor liczy na to, że te trzy sprawy zostaną wygrane i to byłaby kwota około 18 mln. zł. Z punku widzenia ustawy o rachunkowości wpływy z tytułu odszkodowania zaksięgowane zostaną w roku, w którym odszkodowanie zostanie przyznane prawomocnym wyrokiem Sądu. Do czasu windykacji w planie trzeba będzie ująć rezerwę na te należności. Dzisiaj zobowiązania wymagalne Zakładu wahają się między 4.700 tys. zł.- 5.700 tys. zł. (zmieniają się dynamicznie) i jedno z tych odszkodowań zamyka problem zadłużenia.

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że z punktu widzenia ustawy o rachunkowości jest tzw. pierwsza wersja bilansu i druga wersja bilansu. Nawet jak druga wersja bilansu istotnie odbiega od pierwszej wersji bilansu to nie znaczy, że pierwsza wersja jest źle sporządzona. Ona jest sporządzona na dany dzień. Omawiane sprawozdanie zostało sporządzone na dzień 24 lutego 2006 roku, bo zgodnie z ustawą ten materiał do Zarządu powinien wpłynąć do 28 lutego br. Dzisiaj analizowana jest sytuacja PS ZOZ-u według stanu na 24 lutego br.

Radna p. Zyta Szumlańska powiedziała, że rozumie te uwarunkowania prawne, ale może inaczej należało sformułować treść uchwały. Przecież można było zapisać, że jest przyjęcie wstępnego sprawozdania, albo wstępne przyjęcie. Cały czas słyszy się o trudnej sytuacji ekonomicznej PS ZOZ-u, podczas gdy przez chwilą Pan Dyrektor stwierdził, że tylko wypłata jednego z odszkodowań załatwi wszystkie zobowiązania Zakładu. W związku z powyższym jest to istotna informacja, bo jej nie mając, nie można zająć stanowiska na posiedzeniu komisji i ten proces jest odsuwany na kolejne miesiące.

Pani Przewodnicząca poprosiła, aby zwrócić uwagę na zapis § 1 uchwały „przyjąć do wiadomości przedstawione sprawozdanie roczne”. Dzisiaj nie zatwierdzamy, tylko przyjmujemy do wiadomości przedstawione sprawozdanie, czyli odpowiedzialność pełną za przedstawioną informację ponosi Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Pani Przewodnicząca przypomniała, że za dwa miesiące Rada będzie zatwierdzała roczne sprawozdanie oparte na zamknięciu ksiąg na dzień 31 marca br., a dotyczące roku 2005.
Pani Przewodnicząca zapytała czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
za – 21 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 6 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2005 rok.

Następnie Pani Przewodnicząca ogłosiła 20 minutową przerwę.
Obrady wznowiono po przerwie.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2005 rok.


Z projektem uchwały wystąpił Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Józef Ratajczak. Poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz w myśl art. 4 ust. 1 pkt. 8 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych jednostki zaliczone do sektora publicznego zobowiązane są do przedstawienia organowi stanowiącemu rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki za rok ubiegły. Muzeum im. Jana Kasprowicza należące do podsektora samorządowego w wymaganym terminie sprawozdanie przedłożyło. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Antoniewicz. Poinformował, że na posiedzeniu 27 marca br. członkowie komisji zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2005 rok.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2006 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Z projektem uchwały wystąpiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska. Poinformowała, że Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych pismem z 2 marca br. przekazał Staroście Inowrocławskiemu informację o wysokości środków przypadających według algorytmu w 2006 roku na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wysokość kwot na poszczególne zadania opiera się prawie na ubiegłorocznym poziomie ich wykorzystania. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpiła jej Wiceprzewodnicząca p. Joanna Harenda. Poinformowała, że członkowie komisji na posiedzeniu 28 marca br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2006 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33/35.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Poinformował, że opisana w uchwale nieruchomość obejmuje obszar o łącznej powierzchni 3183 m². W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest na cele służby zdrowia wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i zielenią. Dopuszcza się tam również lokalizację administracji, usług administracyjnych i biurowych oraz usług z zakresu opieki społecznej, szkolnictwa, oświaty, kultury, wychowania, rozrywki, hotelarstwa i gastronomii w dowolnych proporcjach. Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów o funkcji produkcyjnej, rzemiosła produkcyjnego i usług technicznych. Budynek ten jest obecnie użytkowany na podstawie umów użyczenia przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Miasto Inowrocław. W budynku znajduje się również Biuro Paszportowe. Po wypowiedzeniu umów użyczenia oraz przeniesieniu jednostek powiatowych do innych siedzib, obiekt ten stanie się zbędny dla prowadzenia działalności statutowej powiatu. Ze względu na duże koszty związane z utrzymaniem budynku oraz możliwość pozyskania środków dla powiatu – sprzedaż obiektu jest uzasadniona. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 28 marca br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i pozytywnie go zaopiniowali za- 4 członków komisji, przy 1 głosie wstrzymującym. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Orczykowski poinformował, że z uzasadnieniem podobnym, jak przy propozycji zdjęcia tego punktu z porządku obrad Klub Radnych „Porozumienie Samorządowe” zgodnie z § 31 ust. 1 i ust. 9 Statutu Powiatu Inowrocławskiego, zgłasza wniosek na piśmie o przeprowadzenie głosowania imiennego nad powyższym projektem uchwały. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski przypomniał generalną zasadę, że Zarząd Powiatu jest wykonawcą większości uchwał Rady Powiatu. Prosił, aby radni przywołali w pamięci, że 28 grudnia 2005 roku przyjęli uchwałę budżetową i w tej uchwale na str. 61 zapisane jest, że planuje się zbyć m.in. budynek przy ul. Roosevelta 33/35. Zarząd Powiatu nie poddaje żadnej dyskusji uchwał podjętych przez Radę Powiatu i przyjmuje je z całą odpowiedzialnością do realizacji. Zarząd uznał, że wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Powiatu jest ze wszech miar uzasadnione. Pan Starosta powiedział, że jest dużo dyskusji wokół losów tego budynku. Przypomniał, że „ wręcz świętym prawem właściciela jest dysponowanie swoją własnością. Budynek jest własnością Powiatu i jedynym uprawnionym do dysponowania budynkiem jest samorząd Powiatu. Jesteśmy przygotowani, po bardzo starannej i wszechstronnej analizie, po symulacji wielu zdarzeń i sytuacji do tego, by ten budynek był przedmiotem zbycia. Przecież Państwo tego też oczekujecie. Jak każdego roku tak i w tym roku, chociaż skutki tej decyzji będą w roku przyszłym, Rada Powiatu udziela, bądź nie udziela Zarządowi absolutorium za realizację budżetu Powiatu. Zatem Zarząd z pełną odpowiedzialnością przyjmuje na siebie dobrą, porządną, prawą i skuteczną realizację budżetu i uważamy, że propozycja jest uzasadniona. Wczoraj w godzinach popołudniowych na moje ręce trafiło pismo Prezydenta Miasta Inowrocławia i jeśli będzie przyzwolenie poświęcenia kilku minut, to ja mogę to pismo odczytać. Pan Prezydent wyraża zdziwienie i zaskoczenie, że tak nagle wypowiadamy tą umowę. Dla nas, dla mnie też jest zadziwiające, że robi się z tego taki wielki problem. Po pierwsze: podpisaliśmy 12 lutego 2003 roku umowę użyczenia z Panem Prezydentem (w obecności jeszcze kilku osób). W zapisie umowy jest tryb i sposób rozwiązywania umowy i jest zapis o 3 – miesięcznym wypowiedzeniu. Szanowni Państwo (bez złośliwości) daliśmy 3 miesiące i 3 dni czasu na to wypowiedzenie. Jesteśmy skrupulatni, obiektywni i porządni w naszym postępowaniu. Dziwię się różnym insynuacjom, że jest to jakaś zemsta za odmowę umorzenia zobowiązań za Szpital – jest to nieporozumienie, jest to jakaś konfiguracja niepoważnych słów i uwag. Nieodpowiedzialną konfiguracją słów i uwag jest też stwierdzenie, że jest to jakaś riposta za spotkanie, które było kilkanaście dni temu w Urzędzie Miasta z udziałem prezydentów i burmistrzów miast, gdzie dyskutowano o konieczności nadania m. in. Inowrocławiowi statusu praw powiatów tzw. grodzkich, ziemskich. Nikt z nas nie dopuszcza takiego myślenia. Nie wiem skąd wzięły się takie domysły i się jakoby insynuuje jakiś odwet. Z całą mocą podkreślam, że do takiego poziomu nigdy się nie zniżymy. To nie jest poziom, który zaakceptowałby Zarząd Powiatu Inowrocławskiego. Kierujemy się prawem i porządkiem. Jest nieprzyzwoitością mówienie, że władze miasta nie wiedziały o tym zamiarze wcześniej, bo przecież 23 października 2005 roku o godzinie 8.00 rano spotkałem się w obecności Dyrektora PS ZOZ p. Patalasa z władzami Miasta Inowrocławia plus kilku radnych i dyskutowaliśmy w sprawie ewentualnego umorzenia zaległości Szpitala. Wówczas Pan Prezydent zasugerował, żeby Powiat przekazał ten budynek w formie darowizny. Wyraziłem wtedy zdziwienie i nie dopuściłem pod rozwagę takich propozycji. Powiedziałem, że Państwo musicie niestety liczyć z tym, iż nadejdzie kiedyś taki czas, że Zarząd wystąpi do Rady o wyrażenie zgody na zbycie tej nieruchomości. Przecież my nie po to kierujemy pieniądze na adaptację budynku po byłej Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Mątwach pod potrzeby Starostwa, by utrzymywać jeszcze jeden budynek w mieście. Kierujemy się tylko i wyłącznie rachunkiem ekonomicznym. Zarząd ma świadomość, że ta decyzja pewno w jakiś sposób kogoś dotknie, ale takie są reguły gry. My nie postąpiliśmy nieuczciwie i nic nie robiliśmy w ukryciu bez wiedzy władz miasta. Dnia 11 stycznia br. przekazaliśmy Panu Prezydentowi budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok, w którym na str. 61 jest zapisane, że ten budynek planuje się zbyć. Pytam, po co miasto wzięło ten dokument, dla kaprysu, czy po to żeby zapoznać się z naszym budżetem? Podkreślam, zachowaliśmy się bardzo praworządnie i uczciwie, a czynienie nas odpowiedzialnych, co insynuuje Pan Prezydent w swoim wczorajszym piśmie, „że władze Powiatu będą ponosić odpowiedzialność przed mieszkańcami miasta za to, że nie mają się gdzie przenieść”, to jest po prostu nieprzyzwoite. Nie czujemy się z najmniejszym stopniu odpowiedzialnym i Szanowni Państwo, przywołam w pamięci - ile to było pouczania nas, parę miesięcy temu, że bardzo dobrym miejscem dla funkcjonowania Starostwa jest budynek po byłej Szkole Podstawowej nr 3 i na tej sali też padały takie słowa. Zarząd nie wyraził zgody na przyjęcie tego budynku i zrobiliśmy bardzo dobrze. Ile było pouczania nas, jakie dobre warunki będą stworzone dla Powiatu, jeśli weźmiemy budynek po Przychodni Rehabilitacyjnej na ul. Narutowicza? Dlaczego miasto nie ma się tam przenieść? Niech miasto przejdzie, bo jeśli dla nas miało być dobre i mieli wsparcie ze strony niektórych naszych radnych, to proszę patrzeć sprawiedliwie i rozsądnie. Dla nas było dobre, dla miasta jest niedobre? Jest to myślenie nieprzyzwoite. Proszę Państwa kolejna sprawa. Jeśli miasto będzie miało problem, żeby do końca czerwca ten budynek opuścić, to my jesteśmy gotowi pomóc miastu. Będziemy mieć wolną jedną kondygnację w budynku, do którego my się przenosimy w Mątwach. Przecież miasto może niektóre wydziały również do tego budynku przenieść. My rozumiemy, że jest to pewien kłopot, nie chcemy miasta zostawić i złożę Panu Prezydentowi taką propozycję. W ogóle jest źle, że samorządy wzajemnie się nie szanują, ale nie z naszej winy tak jest. Nie uznaję korespondencji i rozmowy z Zarządem Powiatu za pośrednictwem mediów. Ponadto zgodnie z umową, którą podpisały władze miasta 12 lutego 2003 roku w § 7 jest zapis, że jeśli nie będzie wypełniona wola właściciela tego budynku to miasto, które dotychczas przez 5 lat ani złotówki nie zapłaciło za ten budynek, bo była honorowa umowa pomiędzy byłym Zarządem Miasta i Zarządem Powiatu, że miasto nic nie płaci, a w zamian za to umarza podatki Szpitala. Chciałbym, aby nie myśleć w tych kategoriach i aby nie było żadną kartą przetargową, że my łączymy coś, jako zemstę za to, że miasto nie chce umorzyć Szpitalowi zaległości. Absolutnie nie, odrzucamy takie myślenie, nie ma to najmniejszego wpływu. To, co nie było zapisane w umowie, to zapis w pamięci i w naszych sumieniach, honorowy zapis jest dla mnie może ważniejszy, niż zapis na papierze. Chciałbym abyśmy wzajemnie siebie szanowali. Jeśli nie będzie wykonana wola właściciela budynku, to bylibyśmy może i skłonni, ale będzie to i od Państwa zależało wyczekać miesiąc – dwa miesiące, ale wówczas zgodnie z zapisem tej umowy, zgodnie z § 7 miasto musiałoby płacić 15 tys. zł. miesięcznie za dzierżawę tego budynku – taki jest zapis. Zarząd Powiatu, na skutek pisma Pana Prezydenta, spotkał się dzisiaj i zastanawialiśmy się nad tym, żeby uszanować intencje i pismo Pana Prezydenta. My niczego nie odkładamy ad – akta. Uznaliśmy jednak, że to, co zostało podjęte na Zarządzie Powiatu to dobry wybór, sprawiedliwy i rozsądny. W związku z tym w imieniu Zarządu Powiatu zwracam się do Państwa o życzliwe przyjęcie przedłożonego projektu uchwały”.

Radny p. Piotr Szwagrzyk poprosił o odczytanie pisma, które skierował Pan Prezydent do Zarządu Powiatu, bo wtedy będzie wiadomo, jakie rozwiązanie proponuje.

Radny p Franciszek Żak zapytał, czy jest wycena tego budynku, a jeżeli nie ma wyceny to skierował zapytanie do prawnika i zgłosił wniosek: czy jest możliwość wykreślenia w § 1 słów „w drodze przetargu”. Byłaby wtedy możliwość sprzedaży tego budynku dla miasta po wycenie.

Radny p. Marek Rosa powiedział, że do niego nie dociera argument, że działania Zarządu zmierzają do tego, aby nie zaszkodzić mieszkańcom, a wręcz polepszyć im kontakt z Urzędem. Gdyby tak było, to niepotrzebne było przenoszenie niektórych wydziałów do Mątew tylko należałoby wypowiedzieć umowę miastu i tu ulokować Wydział Komunikacji i Dróg oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Stwierdził, że Inowrocław jest chyba wyjątkiem w skali Unii, gdzie administracja jest lokowana na obrzeżach, a centra handlowe w centrum miasta. „Podziwiam Zarząd w jego determinacji i gdyby Zarząd taką determinację wykazał w odzyskaniu ponad 1 mln. zł., który „spalił się” w spalarni odpadów pomedycznych, byłoby to godne podziwu”.

Radna p. Zyta Szumlańska odniosła się do wypowiedzi Pana Starosty dlatego, że poczuła się dotknięta tym, że „nasze” zachowanie jest nieprzyzwoite. Poinformowała, że pierwszy raz usłyszała o jakiejkolwiek korespondencji i o spotkaniu rano, o którym nikt nie informował. Stanowisko radnej w tej sprawie bierze się zupełnie, z czego innego. Między innymi z tego, że w przedmiotowym budynku mieści się Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i osoby niepełnosprawne będą zmuszone jeździć poza miasto. Przecież są to osoby najniżej uposażone, dotknięte przez los i w tej sytuacji nie ma żadnego działania mającego na względzie dobra mieszkańców. Poza tym, raz Zarząd stwierdza w swoich oświadczeniach, że kieruje się dobrem mieszkańców, natomiast przed chwilą Pan Starosta stwierdził, iż dla nas najważniejszy jest rachunek ekonomiczny. Ponadto wspomniał Pan Starosta o umowie dżentelmeńskiej. W grudniu 2004 roku na tej sali radna wniosła, aby ta umowa dżentelmeńska była zapisana prawnie, w postaci aktu prawnego. Wtedy była odpowiedź, że taka możliwość prawna nie istnieje. Radna wyraziła zdziwienie, że kwestie rozliczeń między samorządami nie mogą być zapisane prawnie i poprosiła, aby tego tak nie argumentować, bo w jej ocenie jest to niedopilnowanie interesów Powiatu. Następne stwierdzenie Pana Starosty, dlaczego Zarząd miałby przekazać na użytek miasta nieruchomość, to radna przypomniała, że już jedna nieruchomość została przekazana Prokuraturze, więc dlaczego jednym można przekazać, a innym jest to oburzające?

Radny p. Piotr Szwagrzyk wyraził zdziwienie, że nie zostało odczytane pismo Pana Prezydenta, które jest propozycją i wówczas można byłoby rozmawiać. Poinformował, że Prezydent proponuje „jakąś kwotę, albo względnie bez finansów, co jest możliwe zgodnie z ustawą samorządową – między dwoma samorządami”. Odnośnie umowy dżentelmeńskiej, to radny poprosił, aby jego wypowiedź nie została odebrana, że „chce jątrzyć”, wręcz odwrotnie. Chodzi o to, żeby radni wiedzieli jak to wszystko finansowo wygląda. Poinformował, że jest w posiadaniu (od Skarbnika Miasta) wykazu umorzonych kwot dotyczących podatku od nieruchomości dla PS ZOZ w Inowrocławiu. Ze sprawozdania Szpitala wynika – radny odczytał: „Wykonanie przychodów własnych w 2005 roku stanowi 119,6% w porównaniu do kwot zaplanowanych. Wpływ na taki stan mają przychody operacyjne, na które składają się między innymi: umorzenia podatku od nieruchomości za 2004 rok przez Prezydenta Miasta Inowrocławia na kwotę 183,7 tys. zł.” Radny wie, że jeżeli nie będzie umowy, to Miasto będzie płacić 15 tys. zł. miesięcznie za wynajem, czyli 15 tys. zł. razy 12 miesięcy to daje kwotę 180 tys. zł. i razy 6 lat to daje kwotę 1.080.000 zł. Taka kwota przez okres 6 lat wpłynęłaby do budżetu Powiatu. Następnie radny przedstawił, jakie umorzenia były ze strony Miasta: w 1997 roku umorzono – 231.775 tys. zł., w 2000 roku – 16.173 tys. zł., w 2001 – 896.577 tys. zł. , w 2002 roku – 1.014.179 zł. i w 2005 roku – 183.726 tys. zł. Ogółem suma umorzeń przez 6 lat wynosi – 2.342.430 zł. Jeżeli od sumy umorzeń tj. od 2.342.430 zł odejmiemy kwotę, którą Miasta zapłaciłoby za wynajem tj. 1.080.000 zł to różnica wynosi 1.292.060 zł. i to jest kwota, którą miasto dopłaca do Szpitala. Jeżeli te cyfry są prawdziwe to „my jako radni mamy prawo się zastanowić”. Zgodził się z radnym p. Franciszkiem Żakiem – sprzedać, ale bez przetargu. Ustawodawca samorządowy przewidział, że między dwoma samorządami istnieje możliwość współpracy i możliwość załatwienia takich spraw. Radny poinformował, że czytał pismo Pana Prezydenta i tak to przewiduje. „Myślę, że my jako radni, czy to Powiat, czy Miasto, to my reprezentujemy całość i w związku z tym my się nie dzielmy. Rozumiem, że mamy przyjęty budżet, ale też rozumiem, że te liczby, które przedstawiłem o ile one są prawdziwe, a na pewno są prawdziwe, to ponad 1 mln. zł. zawdzięczamy Urzędowi Miasta i to też trzeba brać pod uwagę. Dlatego bym chciał, aby to dzisiejsze spotkanie było nie w formie żeby zaognić sytuację tylko powinno być aktualne stare powiedzenie - zgoda buduje. Z radością usłyszałem propozycję radnego p. Franciszka Żaka, żeby wykreślić zapis „w formie przetargu”. Resztę niech załatwi Zarząd Powiatu, Starosta, Prezydent - niech przedyskutują, aż temat zakończą dla dobra Miasta, dla dobra Powiatu, dla dobra ludzkości na naszym terenie”.

Radny p. Marek Rosa w kwestii formalnej zwrócił się do prawnika. Radny p. Franciszek Żak zgłosił wniosek o wykreślnie w § 1 przedmiotowej uchwały słów „w drodze przetargu”. Radny zapytał, czy zgodnie z § 23 pkt. 4 Statutu Powiatu Inowrocławskiego – wnioski o charakterze formalnym Rada rozstrzyga niezwłocznie po ich zgłoszeniu i wtedy w zależności od wyników głosowania dyskusja może przybrać inny obrót, czy Pani Przewodnicząca w chwili zgłoszenia wniosku przez radnego nie powinna poddać go pod głosowanie?

W tym miejscu radny p. Piotr Szwagrzyk przedłożył do protokołu wykaz umorzonych kwot dotyczących podatku od nieruchomości dla ZOZ i PS ZOZ w Inowrocławiu. Stanowi on załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca Rady p. Urszula Iwicka poinformowała, że pod głosowanie natychmiastowe poddaje się wnioski formalne. Według oceny Pani Przewodniczącej wniosek radnego p. Franciszka Żaka nie jest wnioskiem formalnym.

Radny p. Marek Rosa powiedział, że wyjaśnienie Pani Przewodniczącej przyjmuje do wiadomości.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że prowadzi dyskusję nad projektem uchwały tak, jak nad każdymi innymi projektami uchwał. Najpierw głos mają radni i tak zawsze jest, a dopiero po wyczerpaniu dyskusji przez radnych udziela głosu osobom odpowiadającym. Radny p. Piotr Szwagrzyk zarzucił mi, że prosił mnie, aby Pan Starosta przeczytał pismo, które otrzymał od Pana Prezydenta Brejzy. Przyznał sam, że zna jego treść, więc nie musiał prosić Pana Starostę o odczytanie tego pisma, ponieważ zaznaczył, że to pismo dopiero rozpoczęłoby dyskusję radnych. Mógł p. radny sam przeczytać to pismo i nie prosić Pana Starosty, jako „zaczynek” do dyskusji.

Radny p. Lech Skarbiński powiedział, że przedmiotowy budynek szkoda sprzedawać. Położony on jest w bardzo dobrym punkcie, w dzielnicy uzdrowiskowej, w bezpośredniej bliskości naszych Urzędów. Powinien on służyć społeczeństwu Miasta i Powiatu. Poinformował, że w ubiegłym tygodniu był petentem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i jest tam bardzo wielki ścisk. Pracownicy pracują w trudnych warunkach. Zauważył, że można byłoby zagospodarować ten budynek na potrzeby własne. Radny wie, że są to dodatkowe koszty utrzymania, ale zaapelował, żeby ten budynek zatrzymać.

Radna p. Zyta Szumlańska przyłączyła się do apelu przedmówcy, bo w ocenie radnej pozbycie się tego budynku jest przedwczesne i być może niepotrzebne. Przypomniała, że kiedyś była tam Przychodnia Specjalistyczna, a na Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej p. dyrektor Patalas podnosił kwestię trudności lokalowych Szpitala, z jakim boryka się PS ZOZ Inowrocław i również uzasadniał decyzję sprzedaży Stacji Dializ trudnościami lokalowymi. Na razie nie wiadomo, jak potoczą się losy Szpitala i Stacji Dializ, być może Poradnie Specjalistyczne trzeba będzie gdzieś przenieść. Radna stwierdziła, że „nie spieszyłaby się ze sprzedażą tego budynku”.

Radna p. Barbara Kozłowska powiedziała, że radni wysłuchali wszystkich argumentów i kontrargumentów i decyzja należy do każdego z radnych. Zgłosiła wniosek formalny, aby zamknąć dyskusję i przystąpić do głosowania przedłożonego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie wniosek formalny radnej p. Barbary Kozłowskiej i zapytała, kto jest za tym, aby zamknąć dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
za – 12 radnych
przeciw – 11 radnych
wstrzymało się – 3 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek uzyskał akceptację.

Pani Przewodnicząca zapytała radcę prawnego odnośnie wniosku merytorycznego radnego p. Franciszka Żaka

Radca prawny p. Iwona Dorna poinformowała, że z analizy projektu uchwały wynika, że precyzuje ona przede wszystkim podstawy prawne jej podjęcia i konsekwencją tych podstaw jest jej treść. W związku z powyższym, że przywołuje ona w podstawie prawnej art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie jest możliwe skreślenie w §1 zapisu o zbycie w drodze przetargu, bo będzie to sprzeczne z treścią tego przepisu. Przepis mówi, że nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu z wyjątkami, które są określone niżej. Podkreśliła, że istotą uchwały Rady nie jest określenie formy zbycia, czy w drodze przetargu, czy w drodze bezprzetargowej sprzedaży, tylko wyrażenie zgody na zbycie. Podstawa określona w art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi o tym, że do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Powiatu dotyczących zasad nabywania, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Skreślenie w tej uchwale zapisu „w drodze przetargu” niczego nie zmienia. Będzie zgoda Rady na zbycie, natomiast organ wykonawczy, czyli Zarząd zdecyduje, czy to będzie (w przypadku skreślenia) tryb przetargowy, czy bezprzetargowy. Jednak, w przypadku skreślenia, nie będzie spójna podstawa prawna tego projektu z efektem, który chce się osiągnąć. Poza tym inicjatywa uchwałodawcza Zarządu dotyczy takiej treści uchwały. Trzeba to mieć na względzie. W związku z powyższym p. Dorna zaopiniowała negatywnie tę propozycję, bo podejmując uchwałę o zbyciu nieruchomości w trybie bezprzetargowym określić na czyją rzecz i za ile sprzedajemy. To są elementy istotne. Nie mamy też uchwały Rady Miasta wyrażającej zgodę na nabycie od nas tej nieruchomości i dzisiaj nie możemy o tym decydować.

Pani Przewodnicząca zapytała radnego p. Franciszka Żaka, czy zrozumiał interpretację?

Radny p. Franciszek Żak odpowiedział, że zrozumiał i wycofuje wniosek.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał, czy może zgłosić wniosek formalny?

Pani Przewodnicząca zapytała, jaki wniosek formalny chce p. radny zgłosić? Chyba tylko przerwę, bo dyskusja została zamknięta poprzez głosowanie.

Radny p. Andrzej Orczykowski powiedział, że może zgłosić odesłanie projektu uchwały pod powtórne obrady komisji, ponieważ jest sugestia, że może być podjęta rozmowa, zresztą zgodnie z intencją Pana Prezydenta, która jest zawarta w piśmie, którego nie odczytał Pan Starosta, iż Miasto chce kupić ten budynek, zgodnie z możliwościami jakie daje ustawodawca. W związku z tym, jeżeli dzisiaj przyjmiemy uchwałę, która mówi, że wyrażamy zgodę na sprzedaż w drodze przetargu, to ten argument zostaje pominięty. Ponownie zgłosił wniosek formalny, aby projekt uchwały odesłać do powtórnego rozpatrzenia przez komisje.

Pani Przewodnicząca poprosiła radcę pranego p. Iwonę Dornę o opinię, czy to jest wniosek formalny, czy merytoryczny przyjmując, że dyskusja została zamknięta.

Radca prawny p. Iwona Dorna poinformowała, że to należy traktować, jako wniosek formalny, bo takowe wnioski można w każdym momencie zgłaszać i jest to wniosek zgodny z dyspozycją § 23 ust. 2, pkt. 7 – „Przewodniczący Rady Powiatu udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących: odesłanie projektu uchwały do komisji”. W związku z tym taki wniosek można w każdej chwili zgłaszać, a Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego przeciwnika i jednego zwolennika wniosku. Jeżeli wniosek formalny został zgłoszony, to można udzielić głosu jednemu zwolennikowi i jednemu przeciwnikowi wniosku i wtedy przystąpić do głosowania nad wnioskiem formalnym o odesłaniu projektu uchwały do komisji.

Pani Przewodnicząca zapytała, kto ma wniosek przeciwny?

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski powiedział, że jeśli będzie przyzwolenie Rady Powiatu na wyrażenie zgody na zbycie tej nieruchomości (taki jest tytuł uchwały), to Zarząd nie wyklucza, a wręcz deklaruje, że jeżeli dogada się z Miastem, to wówczas wystąpi do Rady Powiatu o podjęcie uchwały o bezprzetargowym zbyciu tej nieruchomości na rzecz miasta. Podkreślił, że dobrze byłoby, żeby ten budynek służył administracji samorządowej, bo przez dziesiątki lat służył takiej administracji.

Pani Przewodnicząca zapytała radnego p. Andrzeja Orczykowskiego, czy podtrzymuje swój wniosek?

Radny p. Andrzej Orczykowski powiedział, że podtrzymuje swój wniosek, aby projekt uchwały wrócił do komisji i jeżeli Pan Starosta jest za, to należy go przekazać na komisje.

Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że radny p. Andrzej Orczykowski wystąpił z wnioskiem, aby projekt uchwały przekazać do komisji. Zgodnie ze Statutem, zapytałam, kto z radnych ma inne zdanie? Zgłosił się radny p. Leonard Maciejewski, który nie zgadza się z radnym p. Orczykowskim i w tej sytuacji są dwa głosy- jeden za i jeden przeciw. Radny p. Leonard Maciejewski z radnym p. Andrzejem Orczykowskim się nie zgodził i podał argumenty. W związku z tym Pani Przewodnicząca zapytała radnego p. Andrzeja Orczykowskiego, czy przyjął argumenty radnego p. Leonarda Maciejewskiego, czy podtrzymuje swój wniosek i głosujemy?

Radny p. Andrzej Orczykowski powiedział, że podtrzymuje swój wniosek, ale jeszcze jeden głos powinien być za, skoro jeden był przeciw.

Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że to Pan (radny Orczykowski) jest za, bo ten wniosek zgłosił.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał, czy może prosić o interpretację prawną radcę prawnego?

Pani Przewodnicząca odpowiedziała – nie, bo ona wyczerpująco odpowiedziała. Ponownie zapytała, czy radny podtrzymuje swój wniosek?

Radny p. Andrzej Orczykowski powiedział – tak.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie wniosek radnego p. Andrzeja Orczykowskiego. Poinformowała, że radny zgłosił wniosek, aby omawiany projekt uchwały przekazać do komisji merytorycznych Rady Powiatu w Inowrocławiu. Pani Przewodnicząca zapytała, czy dobrze powiedziała?

Radny p. Andrzej Orczykowski odpowiedział – chyba.

Pani Przewodnicząca poprosiła radnego p. Andrzeja Orczykowskiego, aby powiedział, jaki zgłasza wniosek, a Państwa radnych poprosiła o wysłuchanie, bo będzie głosowanie nad tym wnioskiem.

Radny p. Andrzej Orczykowski poinformował, że zgłosił wniosek, który jest zgodny z § 23, pkt. 7 Statutu Powiatu Inowrocławskiego – wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do komisji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie powyższy wniosek i zapytała, kto jest za tym, aby projekt uchwały przekazać do komisji.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
za – 8 radnych
przeciw – 16 radnych
wstrzymało się - 2 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu stwierdziła, że wniosek nie uzyskał akceptacji.

Pani Przewodnicząca poprosiła Starostę Inowrocławskiego p. Leonarda Maciejewskiego o udzielenie odpowiedzi na pytania i wątpliwości, które zadane były przez radnych w trakcie dyskusji. Dyskusja została zamknięta, odpowie na pytania radnych Pan Starosta, żeby można było poddać pod głosowanie projekt uchwały. Radni muszą otrzymać odpowiedź.

Radna p. Zyta Szumlańska powiedziała, że była dyskusja, została ona zamknięta i radna osobiście nie formułowała żadnych pytań.

Pani Przewodnicząca zapytała radcę prawnego, czy po wniosku formalnym o zamknięcie dyskusji, który przegłosowano i dyskusja została zamknięta, Przewodniczący Zarządu Powiatu Inowrocławskiego jednocześnie Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski jest zobowiązany udzielić odpowiedzi radnym na pytania zadane w trakcie dyskusji nad projektem uchwały, bo może to mieć wpływ na wynik głosowania.

Radca prawny p. Iwona Dorna powołując się na treść § 24 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego – po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania. Udzielić odpowiedzi już nie będzie można.

W związku z powyższym Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Radny p. Marek Rosa poinformował, że Klub Radnych „Porozumienie Samorządowe’ podtrzymuje swój wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego nad projektem uchwały. Tak się złożyło, że w wyniku demokratycznego głosowania po raz kolejny radni SLD – PSL „zamknęli nam usta”.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że ma ten wniosek i będzie głosowanie imienne.

Radny p. Jan Biernacki zgłosił wniosek o 5 minut przerwy.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy jest wniosek przeciwny? Nie było. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego p. Jana Biernackiego, który uzyskał akceptację.
Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 5 minutową przerwę.
Wznowienie obrad nastąpiło po przerwie.

Zgodnie z wnioskiem Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe” i w myśl § 31 ust.1 i 9 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przystąpiono do głosowania imiennego projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33/35. Pani Przewodnicząca poinformowała, że głosowanie imienne polega na tym, że będzie wyczytywała imię i nazwisko radnej, radnego i dany radny mówi, jak głosuje tzn. jeżeli głosuje za, mówi „za”, jeżeli jest przeciw, mówi „przeciw”, a jeżeli się wstrzymuje mówi „wstrzymuję się”.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

Radny p. Andrzej Antoniewicz – za
Radna p. Wanda Bańkowska – za
Radny p. Zenon Bąkowski – za
Radny p. Jan Biernacki – za
Radna p. Regina Czerwińska – przeciw
Radna p. Barbara Eska – za
Radny p. Jerzy Gawęda – przeciw
Radna p. Joanna Harenda – wstrzymała się
Radna p. Urszula Iwicka – za
Radny p. Stefan Janeczek – za
Radna p. Barbara Kozłowska – za
Radny p. Andrzej Kozłowski – nieobecny
Radny p. Stanisław Krajnik – za
Radny p. Piotr Luber - za
Radna p. Franciszka Łopatyńska – przeciw
Radny p. Leonard Maciejewski – za
Radny p. Jerzy Naumann – nieobecny
Radny p. Andrzej Nowakowski – za
Radny p. Andrzej Orczykowski – przeciw
Radny p. Stanisław Owedyk – wstrzymał się
Radny p. Bogdan Parada – za
Radny p. Marek Rosa – przeciw
Radny p. Marek Sieradzki – za
Radny p. Lech Skarbiński – przeciw
Radny p. Marek Szubarga – za
Radna p. Zyta Szumlańska – przeciw
Radny p. Piotr Szwagrzyk – przeciw
Radny p. Zdzisław Tyburek – za
Radny p. Franciszek Żak – za.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33/35. Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy 8 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu.


Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Poinformowała, że na sesji 27 lutego br. ślubowanie złożył nowy radny p. Stanisław Krajnik, który objął mandat w miejsce zmarłego radnego p. Lucjana Kwiatkowskiego. Radny p. Stanisław Krajnik wyraził wolę pracy w Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu.

Pani Przewodnicząca ogłosiła 5 minutową przerwę na ukonstytuowanie się Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej tzn. wybranie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.

Obrady wznowiono po przerwie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej ukonstytuowała się w sposób następujący:
- radna p. Joanna Harenda jest przewodniczącą komisji,
- radny p. Lech Skarbiński jest wiceprzewodniczącym komisji.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu.


Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Poinformowała, że Pani Joanna Piątkowska pełni obowiązki Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu od 1 października 2002 roku. Obowiązki i zadania wykonuje rzetelnie i prawidłowo oraz spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne, o jakich mowa w art. 35 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w szczególności posiada pięcioletnią praktykę zawodową i wykształcenie prawnicze z uprawnieniami do wykonywania zawodu radcy prawnego. Wniosła o podjęcie uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu. p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu.

19. Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.


Główny Specjalista ds. Osobowych i Socjalnych p. Alicja Krzos-Pałka poinformowała, że Informacja sporządzona została w oparciu o materiały złożone przez jednostki organizacyjne Powiatu i zawiera dane w zakresie ogólnego stanu zatrudnienia, zatrudnienia w poszczególnych grupach pracowniczych, poziomu wykształcenia pracowników, wysokość przeciętnego wynagrodzenia oraz liczby pracowników pobierających świadczenia emerytalne i świadczenia rentowe. Przedłożone materiały zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach wszystkich komisji problemowych Rady Powiatu. Wniosła o przyjęcie przedstawionej informacji.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 28 marca br. omawiali przedłożoną informację i jednomyślnie pozytywnie ją zaopiniowali. Wniósł o przyjęcie informacji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

W imieniu Klubu Radnych „Porozumienia Samorządowe” radny p. Marek Rosa stwierdził, że materiał został przygotowany w sposób perfekcyjny. Wyraził słowa uznania dla osób, które go opracowały. Jednak szkoda, że to jest tylko jeden rok i nie ma odniesienia do lat ubiegłych.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Informacja została przyjęta.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia zbiorczego sprawozdania o ilości i kwocie udzielonych umorzeń i ulg w spłacie wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.


Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anny Berendt. Poinformowała, że Zarząd Powiatu coroczne w terminie do 31 marca przedkłada Radzie zbiorcze sprawozdanie o ilości i kwocie udzielonych umorzeń i ulg w spłacie wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych. Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonali umorzeń w Domu Dziecka w Jaksicach i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy na kwotę 83,50 zł. Starosta Inowrocławski umorzył zobowiązanie Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy na kwotę 602,50 zł. Ponadto Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej dokonała umorzeń na kwotę 3.741,10 zł. Łącznie dokonano umorzeń na kwotę 4.343,60 zł. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 28 marca br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zbiorczego sprawozdania o ilości i kwocie udzielonych umorzeń i ulg w spłacie wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok.


Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że przedłożony projekt uchwały wraz z autopoprawką dokonuje zmniejszenia budżetu na 2006 rok o kwotę 523.540 zł. Spowodowane to zostało otrzymaniem przez nasz Powiat ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Część oświatowa subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o 668.336 zł., a planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uległy zwiększeniu o 154.024 zł. Ponadto decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa planowane dochody i wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” ulegają zwiększeniu o kwotę 900 zł., w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” ulegają zmniejszeniu o kwotę 50.000 zł., w dziale 851 „Ochrona zdrowia” ulegają zwiększeniu o kwotę 38.800 zł., w dziale 852 „Pomoc społeczna” ulegają zmniejszeniu o kwotę 47.000 zł. i dochody związane z realizacją zadań zleconych ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.000 zł. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 28 marca br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniósł o podjecie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
za – 25 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok.

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że radny p. Zenon Bąkowski prosił o odpowiedź na piśmie. Radnego p. Marka Rosę prosiłam o pisemne złożenie swojej interpelacji i odpowiedź będzie pisemna. Natomiast ze względu, że nie ma na sali radnego p. Andrzeja Kozłowskiego odpowiedź również zostanie udzielona pisemnie.

23. Wnioski i oświadczenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła o składnie stosownych wniosków i oświadczeń.

Radna p. Zyta Szumlańska zgłosiła wniosek, aby Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej tak organizowała posiedzenia, żeby do dyspozycji radnych dostępny był prawnik. Poinformowała, że w ostatnim tygodniu Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej spotykała się dwukrotnie. Członkowie komisji mieli bardzo istotne wątpliwości natury prawnej i w obu przypadkach prawnik był niedostępny. Również niedostępna była p. Przewodnicząca oraz członkowie Zarządu. Wobec powyższego, komisja musiała zająć stanowisko bez interpretacji prawnej. Radna wniosła o takie organizowanie posiedzeń komisji, żeby wątpliwości radnych mogły być wyjaśniane przez osoby kompetentne.
W swoim drugim wniosku radna zgłosiła sprzeciw przeciwko sposobowi prowadzenia sesji w dniu dzisiejszym przez Panią Przewodniczącą. Wyraziła zdziwienie wobec postawy Pani Przewodniczącej w sytuacji, gdy radny prosi o interpretację prawną, to Pani Przewodnicząca utrudnia uzyskanie opinii prawnika, sama daje odpowiedź i zmusza do zajmowania stanowiska i głosowania, bez wyjaśnienia naszych wątpliwości prawnych. Cytuję; „z całym szacunkiem, ale odpowiedź prawnika i osoby niebędącej prawnikiem ma wymiar zupełnie inny. Każdy z nas ma prawo nie wiedzieć i się mylić, natomiast prawnik ponosi odpowiedzialność za interpretację przepisów”.

Pani Przewodnicząca zapytała, jakiej konkretnie sprawy dotyczyło, jej rzekome nieodpowiednie postępowanie, kiedy odpowiedziała, a państwo radni z Klubu uważacie, że ta odpowiedź nie była zgodna z prawem? Skierowała również do członków Klubu „Porozumienie Samorządowe” zapytanie, czy jej odpowiedź nie była zgodna z prawem?

Radna p. Zyta Szumlańska poinformowała, że sprawa dotyczyła wypowiedzi radnego p. Andrzeja Orczykowskiego, który zapytał radcę prawnego jak wygląda sprawa przebiegu głosowania w przypadku zgłoszenia wniosku formalnego. Prawnik zinterpretował to tak, że w sprawie wniosku muszą być dwa wystąpienia – jeden „przeciwko” i jeden „za”. Zapytała, czy głos wnioskującego jest liczony „za”, czy nie jest brany pod uwagę? W zaistniałej sytuacji chcieliśmy, żeby Klub miał możność wyrażenia stanowiska za wnioskiem, a tej możliwości nas pozbawiono.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy prowadzącym obrady jest p. mecenas, czy Przewodnicząca Rady Powiatu?

Radna p. Zyta Szumlańska odpowiedziała, że dlatego zgłosiła prośbę i wniosek do Pani Przewodniczącej, ponieważ jako radna może mieć wątpliwości prawne i jeżeli jest prawnik, to chce od niego uzyskać odpowiedź i ma do tego prawo.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że p. radnej zostanie udzielona pisemna odpowiedź.
Następnie p. Pani Przewodnicząca zapytała, od kiedy Przewodnicząca Rady Powiatu ma być do dyspozycji komisji w każdym czasie? Gdzie jest to zapisane? Stwierdziła „żebym wiedziała o tym ustosunkowując się na piśmie do wniosku p. radnej, bo może nie spełniam swoich obowiązków? Więc przeproszę w takim przypadku”.
Pani Przewodnicząca poprosiła o złożenie wniosków na piśmie do protokołu.

Radny p. Marek Rosa zgłosił propozycję, aby osoby, które będą przygotowywały roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu dokładnie wyodrębniły, jakie koszty ponosi Szpital w związku z utylizacją odpadów pomedycznych (w nawiązaniu do wydanego 1 mln. zł. na budowę spalarni odpadów).

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze złożyć wnioski i oświadczenia.
Nikt z radnych nie zgłosił więcej wniosków i oświadczeń.

24. Zakończenie.

O godzinie 15.20 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XLIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Sekretarz obrad
Piotr Szwagrzyk


Protokołowała
Jadwiga Antczak

Załączniki:

p.xliv.zal1.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 12KB
  Data dodania: czwartek, 25 maja 2006, godz. 12:54
  Typ MIME: application/pdf
 
p.xliv.zal2.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 119KB
  Data dodania: czwartek, 25 maja 2006, godz. 12:54
  Typ MIME: application/pdf