BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75760

Numer sesji rady: XLV
Z dnia: 26 kwietnia 2006 r.
B.R. 0041-45/2006

PROTOKÓŁ NR 45/2006


obrad XLV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 26 kwietnia 2006 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: „ Otwieram obrady XLV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przewodniczących rad miast i gmin położonych na terenie naszego Powiatu, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji, redaktorów miejscowych środków przekazu oraz wszystkich obecnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 25 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad. Radni nie wnieśli uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad.

Głosowanie ( 25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XLV sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że radny p. Piotr Szwagrzyk był sekretarzem obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, ale z przyczyn obiektywnych nie może uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu i przekazać osobiście Radzie informacji o przebiegu obrad XLIV sesji. Przewodnicząca zaznaczyła, że sekretarz XLIV sesji zapoznał się z protokołem a następnie go podpisał, nie wnosząc do niego żadnych uwag. Pozostali radni również nie wnieśli zastrzeżeń do protokołu. Następnie Przewodnicząca wniosła o przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25 )
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XLIV sesji z 29 marca 2006 roku.

4. Wybór sekretarza.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XLV sesji radną p. Zytę Szumlańską, która wyraziła zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
za – 24 radnych
wstrzymał się – 1 radny
przeciw - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu powierzyła radnej p. Zycie Szumlańskiej funkcję sekretarza obrad XLV sesji.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XLIV sesji 29 marca 2006 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.Informacja została przyjęta.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XLIV sesji 29 marca 2006 roku.Informacja została przyjęta.

7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 22 marca 2006 r. do 5 kwietnia 2006 r.Informacja została przyjęta.

8. Interpelacje i zapytania radnych.


Radny p. Jerzy Gawęda zapytał, na jakim etapie realizacji znajduje się inwestycja, jaką jest spalarnia przyszpitalna? Zapytał również, jakie decyzje podjęto lub podjęte zostaną ww. sprawie, tj. czy istnieje realna szansa na to, że spalarnia będzie funkcjonowała, czy być może zapadnie decyzja o jej likwidacji? Radny przypomniał, że w momencie kiedy spalarnia powstawała informowano, że jest ona niezbędna i w związku z tym poniesiono duże nakłady. Radny prosił, aby jednoznacznie określić, jak będzie przyszłość tej inwestycji.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki zgłosił interpelację dotyczącą przeprowadzanego obecnie remontu wiaduktu na ulicy Dworcowej w Inowrocławiu. W związku z ww. remontem zwrócił się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z propozycją, aby ruch kołowy skierować na drogę powiatową tzn. ul. Marcinkowskiego w kierunku Gnojna, Strzemkowa na Szosę Bydgoską. Wiceprzewodniczący zapytał również, czy jest przewidziane w najbliższym czasie usunięcie dziur występujących na ww. trasie, ze szczególnym uwzględnieniem ul. Marcinkowskiego, gdzie największe skupisko dziur znajduje się przed przejazdem kolejowym i w okolicach mostka.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2005 rok.


Z projektem uchwały wystąpił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu p. Jacek Obitko. Poinformował, że ocenia stan sanitarny całego Powiatu jako zadowalający. W stosunku do wszystkich średnich krajowych odbiegamy tylko w przypadku zarejestrowanej ilości nosicieli żółtaczki typu C. Ta duża ilość zachorowań może wynikać ze skrupulatności badań oraz z faktu, że nasz powiatowy szpital wykonuje je niemal u wszystkich chorych w tym zakresie. Ilość ta nie przedkłada się jednak na ilość chorych, ponieważ jest ona niejako tylko sygnałem alarmowym dla zakładów służby zdrowia, dla zakładów fryzjerskich, salonów tatuażu itp. We wszystkich tych zakładach przeprowadzana jest szczegółowa kontrola oraz podejmowane są działania o wysokiej septyce. Jeżeli chodzi o zachorowania na świnkę, to stwierdzono w całym kraju dużo przypadków zachorowań. To zjawisko wymusiło na Ministerstwie Zdrowia, że nastąpiła zmiana w kalendarzu szczepień obowiązkowych. Stąd też od tego roku 10 i 12-latki będą powtórnie szczepione na świnkę. Od kilku lat na terenie Powiatu nie pojawiła się „ludzka” grypa, ale może pojawić się ona w latach następnych. Dodał, że w gminach są firmy, które zajmują się dystrybucją szczepionek przeciw grypie i dobrze byłoby z tego skorzystać. Oświadczył, że możemy być zadowoleni, że w prasie lokalnej nie było negatywnych opinii na temat Powiatowej Inspekcji. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpiła jej Przewodnicząca p. Joanna Harenda. Poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu 21 kwietnia br. jednomyślnie przyjęła informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu. Obecnych na posiedzeniu było 3 członków komisji. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2005 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego za 2005 rok.


Z projektem uchwały wystąpił Powiatowy Lekarz Weterynarii p. Piotr Kuta. Poinformował, że realizowane były zadania ustawowe z zakresu ochrony zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa zdrowotnego produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ochrony zdrowia publicznego. Zaznaczył, że sytuacja sanitarno – epizootyczna terenu Powiatu Inowrocławskiego za 2005 rok była pomyślna. W zakresie realizowanych zadań można stwierdzić, że jeżeli chodzi o gruźlicę bydła, to Powiat nasz jest wolny od tej choroby. Podobnie sytuacja wygląda w zakresie występowania brucelozy bydła, brucelozy owiec, wścieklizny, BSE – choroby szalonych krów, grypy ptasiej. Powiat Inowrocławski w 2005 roku był wolny od ww. chorób i tak jest również do dnia dzisiejszego. Jeżeli chodzi o klasyczny pomór świń tj. pryszczycę czy chorobę pęcherzykową, to nie wystąpiły one w 2005 roku na terenie Powiatu. Natomiast niepomyślnie wygląda sytuacja w przypadku enzotycznej białaczki bydła i Powiat nie może być urzędowo uznany za wolny od tej choroby, gdyż w kilku gospodarstwach znajdują się zwierzęta zakażone tą chorobą. Aktualnie zakażonych białaczką jest ok. 650 sztuk bydła. W zakresie monitoringu substancji niedozwolonych i substancji toksycznych w środkach żywnościowych i surowcach pochodzenia zwierzęcego pobrano 152 próby i wszystkie próby dały wynik ujemny, co świadczy, że żywność pochodzenia zwierzęcego jest bezpieczna. Jeżeli chodzi o pasze, to w jednym tylko przypadku stwierdzono obecność niedozwolonego białka zwierzęcego tj. mączki zwierzęcej. W tym przypadku wdrożono odpowiednie postępowanie administracyjne i wyciągnięto konsekwencje w stosunku do posiadacza tej paszy. W zakresie kontroli warunków weterynaryjnych produkcji mleka wykonano w roku ubiegłym 479 kontroli obór mlecznych w zakresie warunków higienicznych produkcji mleka. W wyniku kontroli wydano decyzje i zaświadczenia dopuszczające te stada do produkcji mleka na rynek. Zaznaczył, że w 9 przypadkach w gospodarstwach zostały stwierdzone pewne uchybienia i wdrożone zostało stosowne postępowanie administracyjne, które miało na celu usunięcie stwierdzonych uchybień. Dodał, że ogółem w ub. roku wykonano ponad 3.000 kontroli w najróżniejszych podmiotach i w zakresie różnych zadań, które realizuje Inspekcja. W wyniku tych kontroli wdrożono 395 postępowań administracyjnych i wydano 395 decyzji. Ponadto Inspekcja prowadzi nadzór i kontrolę obrotu zwierzętami zarówno krajowego i wewnątrz unijnego. W tym zakresie wykonano 1220 kontrole w punktach gromadzenia zwierząt, punktach skupu i sprzedaży oraz gospodarstwach. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił jej przewodniczący p. Piotr Luber. Poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu 24 kwietnia br. omawiała przedłożony projekt uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Zenon Bąkowski w imieniu rolników i hodowców z terenu Powiatu podziękował Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii za doskonałą współpracę, szczególnie w tak trudnym okresie, gdy pojawiła się „medialna” ptasia grypa. Zaznaczył, że podejście Pana Doktora było bardzo pragmatyczne i spowodowało, że bez dodatkowych stresów „żeśmy to przeżyli”.

Radny p. Zdzisław Tyburek nawiązał do przeprowadzonych kontroli tj. ponad 3000 kontroli rocznie, średnio 12 kontroli dziennie. Radny stwierdził, że jest to duża liczba i podziękował Panu Doktorowi za ochronę mieszkańców Powiatu przed groźnymi chorobami oraz za zdrową żywność.

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego za 2005 rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w roku 2005.


Z projektem uchwały wystąpiła p. Maria Kozłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poinformowała, że w przedłożonym sprawozdaniu omówione są zadania własne Powiatu z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej realizowanej przez PCPR. Zaznaczyła, że sprawozdanie to stanowi załącznik do przedłożonego projektu uchwały. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpiła jej Przewodnicząca p. Joanna Harenda. Poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 21 kwietnia br. jednomyślnie przyjęła sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum za 2005 rok. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radna p. Zyta Szumlańska oświadczyła, że w przedłożonym sprawozdaniu nie znalazła informacji na temat standardów, jakie musi spełniać Dom Dziecka w Inowrocławiu przy ul. Krzywoustego. Przypomniała, że w tej sprawie składała już wcześniej interpelację, na którą co prawda otrzymała odpowiedź, „iż w marcu zostaną zakończone prace nad programem dostosowawczym i wkrótce po tym Rada otrzyma informację na temat, co stanie się z Domem Dziecka w Inowrocławiu po grudniu 2006 roku”.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska odpowiedziała, że rzeczywiście do marca przewidywano zakończenie opracowania programu naprawczego. Natomiast z uwagi na to, że Związek Powiatów Polskich wystąpił do Ministerstwa o przesuniecie terminu dochodzenia do standardów o cały rok ( była to bardzo cenna inicjatywa ) i termin ten został przesunięty. Stąd też ewentualnie w lipcu czy też w sierpniu na posiedzeniu Rady będą omawiane standardy Domów Dziecka jako osobne zagadnienie. Będzie przedstawiony również program naprawczy, w oparciu o środki pozyskane z naszego budżetu. Poinformowała, że Dyrektor Domu Dziecka wystąpił o pieniądze do organizacji „Polkowski - Nasz Dom” na zmianę funkcjonowania tej placówki.

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w roku 2005.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącego oceny bazy szkół i placówek oświatowych pod katem przeprowadzonych remontów i potrzeb w tym zakresie oraz wyposażenia w pomoce dydaktyczne.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że w imieniu Zarządu Powiatu przedstawia Radzie projekt uchwały dotyczący oceny bazy szkół i placówek oświatowych pod kątem przeprowadzonych remontów i potrzeb w tym zakresie oraz wyposażenia w pomoce dydaktyczne. Dodał, że przy przedłożonym projekcie uchwały załączono szczegółowe sprawozdanie. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Antoniewicz. Poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 24 kwietnia br. zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie przedłożony projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącego oceny bazy szkół i placówek oświatowych pod katem przeprowadzonych remontów i potrzeb w tym zakresie oraz wyposażenia w pomoce dydaktyczne.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicy Miechowickiej.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Poinformował, że uchwała dotyczy trzech działek położonych przy ul. Miechowickiej i Szymborskiej. Na działkach tych znajdują się studnie głębinowe, pobudowane w latach poprzednich z myślą o awaryjnym zasilaniu szpitala w wodę pitną. Obecne szpital posiada nowe, dodatkowe źródło zasilania w wodę, a wspomniane studnie są już nieczynne od wielu lat. Zaznaczył, że naprawa tych studni byłaby bardzo kosztowna, a woda z tych studni nie nadaje się do picia. Podkreślił, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nie wyraża chęci przejęcia tych nieruchomości. Również Miasto Inowrocław nie jest zainteresowane użytkowaniem tych studni. Studnie te znajdowały się dotychczas w programie zaopatrzenia ludności miasta w wodę pitną w sytuacjach nadzwyczajnych, ale w obowiązującym obecnie programie nie są one już ujęte. W świetle powyższego, jak i z potrzeby zagospodarowania nieruchomości podjecie uchwały przez Radę jest zasadne. Wniósł o podjecie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu 21 kwietnia br. jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicy Miechowickiej. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicy Miechowickiej.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 5.


Z projektem wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Poinformował, że nieruchomość objęta uchwałą stanowi część drogi powiatowej, jaką jest ul. Narutowicza. Nieruchomość ta jest położona w obrębie dawnego Banku Cukrownictwa. Jest to działka ewidencyjna o nr 233/9 o powierzchni 230 m². Na działce tej znajduje się chodnik użytkowany obecnie przez mieszkańców i znajdujący się w pasie ulicy powiatowej. Nieruchomość ta według zapisów w ewidencji gruntów, jak i w księgach wieczystych jest własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osoby prywatnej, która zwróciła się do Powiatu Inowrocławskiego o uregulowanie stanu prawnego w obrębie tej nieruchomości poprzez wykupienie tego prawa wieczystego użytkowania. W świetle powyższego i zgodnie z dokumentacją prawną Powiat winien dokonać wykupu wieczystego użytkowania od osoby prywatnej a następnie uwłaszczyć się na tej działce w trybie późniejszym. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że
Komisja na swoim posiedzeniu 21 kwietnia br. jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 5. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
za – 24 radnych
przeciw – 1 radny
wstrzymało się - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 5.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2005 rok:

a)rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2005 rok.


W imieniu Zarządu Powiatu głos zabrała p. Anna Berendt - Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że jest to ostatni budżet zrealizowany przez Radę II kadencji. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r. poddane zostało gruntownej analizie i ocenie podczas posiedzeń komisji, formułowane były uwagi i pytania, wyrażane wątpliwości i opinie. Zaznaczyła, że podczas spotkań komisji Rady Powiatu i w czasie prowadzonych dyskusji była do dyspozycji zainteresowanych i dlatego dziś ogranicza się do przedstawienia najważniejszych informacji dotyczących realizacji budżetu. I tak: uchwalony 29 grudnia 2004 r. budżet na 2005 r. zakładał deficyt w wysokości 2.700 tys.zł, jednak w trakcie 12 miesięcy jego realizacji zaszły okoliczności, które spowodowały, że nie tylko nie było potrzeby zaciągania kredytu, ale rok zamknięty został jeszcze 3 mln. nadwyżką. Co na ten fakt miało wpływ? Otóż, do pozytywnych uwarunkowań zaliczyć należy otrzymane większe o 1.268 tys. zł. środki w formie dotacji na zadania w zakresie administracji rządowej i na zadania własne Powiatu. W październiku Minister Finansów zwiększył subwencję uzupełniającą o 467 tys.zł., jak również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 80 tys.zł. Wypracowane zostały wyższe dochody własne ze sprzedaży mienia o wartości 160 tys.zł., z usług komunikacyjnych o 1.212 tys.zł., z najmu i dzierżaw o 130 tys.zł. oraz dodatkowo pozyskane zostały środki z likwidacji gospodarstw pomocniczych w wysokości 667 tys.zł. Do niekorzystnych uwarunkowań, na które Zarząd Powiatu nie miał wpływu zaliczyć należy fakt, iż planowane w budżecie na 2005 r. środki jako wkład własny Powiatu do ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych – nie zostały zaangażowane, a dotyczy to zadań:
- budowa drogi Dźwierzchno – Zł. Kuj. 346 tys.zł
- modernizacja podjazdu do Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego 264 tys.zł.
oraz remont Pałacu Mieszczańskiego 503 tys.zł. (przyszła siedziba Muzeum).
Niewydatkowana została również kwota 1.200 tys.zł. na termomodernizację byłej bursy w Mątwach, ponieważ jedna z firm wniosła protest i przetarg do końca roku nie został rozstrzygnięty. Ważnym elementem, który znacząco wpłynął na realizację budżetu była głęboka restrukturyzacja w oświacie i opiece społecznej, co w efekcie rzutowało na poniesione wydatki. Uległy likwidacji 2 szkoły: samochodowa i ZSP im. J. Kilińskiego, a szkoła im. M. Kotańskiego przeniesiona została z dwóch do jednego obiektu. Zlikwidowane zostały Warsztaty Szkolne w Mątwach działające na przestarzałym sprzęcie. Obecnie młodzież odbywa praktyki zawodowe w CKP w nowoczesnych salach dydaktycznych, na których remont i wyposażenie wydatkowano ponad 250 tys.zł. Likwidacji uległy również 4 gosodarstwa pomocnicze przy DPS-ach, przekształcony został DPS Parchanie w filię DPS Kawęczyn oraz likwidacji uległa filia DPS Inowrocław w Kołudzie Małej, a opuszczony obiekt został sprzedany. Wypracowane oszczędności pozwoliły wyposażyć 5 jednostek organizacyjnych w nowe samochody oraz przeznaczyć część środków na wykonanie instalacji przyzywowej i alarmowej we wszystkich 8 domach pomocy społecznej. Spełniono tym samym jeden z wymogów dojścia do tzw. standardów. DPS Warzyn jako pierwszy został zakwalifikowany przez Wojewodę jako ośrodek, który osiągnął wymagany standard. Było to możliwe, ponieważ Zarząd pozyskał środki z PFRON na dofinansowanie remontu domu – otrzymaliśmy 195 tys.zł. – wkład własny powiatu wynosił 214 tys.zł. Z funduszy europejskich Zarząd Powiatu pozyskał przeszło 3 mln.zł., z czego na wydatki inwestycyjne przypadła kwota 1.967 tys.zł. (z tego na Centrum Radiologii 1.384 tys.zł., na sprzęt komputerowy z oprogramowaniem dla 8 placówek oświatowych 583 tys.zł. oraz na programy stypendialne dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1.075 tys.zł.). Na 31 grudnia 2005 r. Powiat posiadał zobowiązania w łącznej kwocie 4.542 tys.zł. w tym z tyt. pożyczki na prefinansowanie 154 tys.zł. Z kwoty 4.388 tys.zł. zobowiązań niewymagalnych kwota 4.337 tys.zł. stanowiła naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, które wypłacone zostało w marcu bieżącego roku. Czyste zobowiązania naszego Powiatu na koniec roku wynosiły 51.044,- zł., a dotyczyły opłat za media i energię. Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat posiadał również wydatki niewygasające w kwocie 19.759,- zł. tytułem przesunięcia terminu wykonania remontu pomieszczeń gospodarczych na sanitariaty dla młodzieży specjalnej troski w ZSP im. M. Kotańskiego. Rada Powiatu określiła ostateczny termin wykonania zadania na 20 lutego br. Na 31 grudnia 2005 roku Powiat Inowrocławski dysponował mieniem o łącznej wartości netto 47.056.756,- zł. Wszystkie jednostki budżetowe w 100% zabezpieczone miały środki na ich prawidłowe funkcjonowanie. W wyniku prowadzenia bardzo gospodarnej polityki w zakresie wydatkowania środków przez wszystkich kierowników jednostek do budżetu zwrócona została kwota ok. 760 tys.zł. Następnie Pani Skarbnik wniosła autopoprawkę na str. 94 omawianego sprawozdania. Poprosiła o zmianę kwoty znajdującej się nad tabelą z 481.590 zł. na kwotę 475.688 zł. Przedstawiając w imieniu Zarządu Powiatu sprawozdanie stwierdziła, że wykonanie budżetu, pomimo pewnych trudności, przebiegało prawidłowo. Biorąc pod uwagę przedstawioną analizę realizacji budżetu oraz osiągnięte rezultaty wniosła o przyjęcie niniejszego sprawozdania i o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Inowrocławskiego za 2005 r.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Owedyk, który w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił Radzie Powiatu opinię o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2005 rok przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu (tekst opinii w załączeniu).

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka przedstawiła Uchwałę Nr 15/S/2006 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2005 rok (uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu). Następnie Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad przedłożonym sprawozdaniem i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Orczykowski w imieniu Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe” zgłosił wniosek formalny o 15 minutową przerwę w obradach.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu ogłosiła 15 minutową przerwę.
Obrady zostały wznowione po przerwie.

W imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej wystąpiła radna p. Barbara Eska, która przedstawiła stanowisko Klubu dotyczące udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2005 r. Poinformowała, że XLV sesja Rady Powiatu jest szczególnie ważna, gdyż mamy dziś podjąć uchwałę w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2005 rok. Miesiąc temu otrzymaliśmy obszerne sprawozdanie z wykonania budżetu, które poddane zostało gruntownej analizie i ocenie przez wszystkie komisje problemowe Rady Powiatu. Klub Radnych SLD również z wielką wnikliwością przeanalizował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2005 rok. W roku 2005 przeprowadzono restrukturyzację placówek oświatowych i pomocy społecznej. Przystąpiono do przebudowy i adaptacji budynku po byłej Bursie w Mątwach na biurowiec przy wsparciu funduszy unijnych. Oddano do użytku Centrum Radiologii w Szpitalu Powiatowym w Inowrocławiu oraz przy udziale środków z PFRON wyremontowano Dom Pomocy Społecznej w Warzynie. Klub SLD wszystkie te działania Zarządu Powiatu ocenia pozytywnie, ponieważ wpłynęły już bądź wpłyną na znaczne polepszenie obsługi mieszkańców całego Powiatu Inowrocławskiego. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Zarząd mając na względzie polepszenie standardów nauczania młodzieży pozyskał dodatkowe środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na wyposażenie 8 szkół powiatowych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć, że na rzecz promocji i zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia, ze środków Funduszu Pracy wydatkowano 43 mln zł. Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych z PFRON przeznaczono blisko 3 mln zł. Z wielką satysfakcją przyjęliśmy fakt, że Zarząd Powiatu dołożył wszelkich starań, aby rok 2005 zakończony został bez zobowiązań wymagalnych. Biorąc pod uwagę szczupłość środków, którymi Zarząd Powiatu dysponował stwierdzić należy, że równomiernie je dzielił wykazując troskę o wszystkie dziedziny życia społecznego dowodem czego jest zapewnienie podległym jednostkom niezbędnych środków do ich prawidłowego funkcjonowania. W oparciu o szczegółową analizę przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok, pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Powiatu Radni z Klubu SLD będą głosować „za” udzieleniem Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu absolutorium za 2005 rok.

Radny p. Andrzej Orczykowski w imieniu Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe” zaprezentował stanowisko Klubu. Poinformował, że zeszłoroczny budżet nie był przyjęty jednomyślnie, bo Klub był przeciwny temu kształtowi budżetu, jaki był przyjmowany na początku roku 2005. Faktem jest stwierdził – i z tym się zgadzamy - że stan formalno – rachunkowy jest bez zastrzeżeń, co jest wielką zasługą i świadczy o dużym doświadczeniu i profesjonalizmie Pani Skarbnik. Jednak Klub stoi na stanowisku, że ocena działalności Zarządu nie polega tylko na rachunkowym zamknięciu budżetu, gdzie przychód zgadza się z rozchodem. Uważamy, że Zarząd powinien pewne działania inicjować i powodować, aby maksymalnie wykorzystać możliwości posiadanych środków finansowych. Podkreślił, że przez okres II kadencji Rady budżet był budżetem zachowawczym, bo Zarząd nie podejmował żadnych działań w kierunku przeprowadzenia inwestycji, które można by było zrobić przy jego innej konstrukcji, a przede wszystkim inwestycji drogowych, co wiele razy podkreślano na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego. Słyszeliśmy również, że nie wydatkowano środków unijnych, co należy przypisać małej skuteczności pozyskiwania tych środków, jak również małej ilości przygotowanych programów i planów. Nieskuteczność w egzekwowaniu uwidacznia się - w tym budżecie również - w przypadku Komisji Inwentaryzacyjnej, która zajmuje się przejmowaniem przez Powiat mienia. Szczególnie dotyczy to przejmowania dróg. Do tej pory ilość dróg jest przejęta w minimalnym zakresie, co również uniemożliwia wykonanie czy planowanie na ten cel środków unijnych. Mówca przypomniał, że już w 2004 roku była nadwyżka budżetowa i gdyby była jakaś wizja, to można byłoby te nadwyżki przeznaczyć na niewystarczający stan techniczny dróg, jakąś potężną inwestycje lub przeznaczyć ją na inne potrzeby np. Szpitala, o które wiele razy Szpital apelował ( min. na Stację Dializ, gdzie sukcesywny dopływ środków finansowych, które mogłyby być kierowane na pewno uzdrowiłyby sytuację, która dzisiaj jest punktem spornym). W takiej sytuacji Klub „Porozumienie Samorządowe” będzie głosował „przeciw” udzieleniu absolutorium.

Radny p. Andrzej Sieradzki w imieniu Klubu Polskie Stronnictwo Ludowe przedstawił stanowisko Klubu. Na wstępnie poinformował, że Klub będzie głosował „za” udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu. Decyzja ta została podjęta po wnikliwej analizie dokumentów formalno – prawnych Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i po analizie dokonanej przez Komisję Rewizyjną. Ponadto bardzo wysoko oceniamy merytoryczną pracę Zarządu Powiatu, która dała konkretne wyniki finansowe i znacznie polepszyła funkcjonowanie naszego samorządu powiatowego. Dlatego też, Klub będzie głosował za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Radny p. Lech Skarbiński w imieniu Klubu Radnych „Obywatelskiego Ruchu Samorządowego” poinformował, że Klub postanowił, że w głosowaniu przy absolutorium dla Zarządu Powiatu radni będą głosować suwerennie, zgodnie ze swoją wiedzą i sumieniem.

Radny p. Jerzy Gawęda oświadczył, że ocena budżetu nie jest tylko oceną pod względem księgowym i rachunkowym. Jest to również ocena pewnej filozofii zarządzania Powiatem. To nie jest problem tylko oceny Zarządu, bo oceniając Zarząd oceniamy Radę, bo jako Rada podejmowaliśmy uchwalanie budżetu. Stwierdził, że jest różnica w pewnej filozofii podejścia do zarządzania i roli Powiatu na mapie samorządowej. Dodał, że jesteśmy w momencie tworzenia struktur samorządowych i samorządności i dlatego należałoby odpowiedzieć na wiele pytań, które były stawiane przy konstrukcjach budżetów, zwłaszcza te tematy, które poruszała Rada poprzedniej kadencji. Chodzi o wyznaczenie głównych celów dla samorządów, bo to nie jest kwestia tylko Powiatu Inowrocławskiego. Zastrzeżenia z mojej strony, które od wielu lat składam, to są głównie takie, że samorządy sprowadziły się do roli administrowania. Nie potrafiono – nie tylko dotyczy to struktur powiatowych – wypracować głównych założeń, zwłaszcza w kierunku aktywizacji gospodarczej. Zaznaczył, że problemy z którymi się teraz borykamy np. szkolnictwo, wynikają głównie z możliwości gospodarczych. Nie udało się nam i samorządom na tym terenie, wypracować mechanizmów pozyskiwania kapitału gospodarczego. Zbyt mała jest pod tym kątem aktywizacja. Podkreślił, że nie jest to tylko problem cyfr, ale jest to problem, przed którym musimy teraz stanąć - nie dzieląc się na opozycję czy rządzących – jaka przyszłość gospodarcza tego regionu i jaki udział samorządu? Na te pytania nie udzieliliśmy jeszcze odpowiedzi i to jest naszą słabością. Dodał, że jest teraz odpowiedni moment, aby zacząć działać pod kątem gospodarczym. Oświadczył, że zbyt mało pozyskano również środków unijnych. Należałoby wypracować mechanizmy wspólnie z pozostałymi podmiotami gospodarczymi, bo inaczej będzie to „dreptanie w miejscu”. Toteż należy otworzyć się na współpracę bez względu na różnice. Poinformował: „będę głosował przeciwko, ale przeciwko temu co powiedziałem tj. tej różnicy pewnej filozofii zarządzania samorządami”. Jeszcze raz podkreślił, że samorządy muszą wyjść poza swój „czubek nosa”.

Radny p. Marek Rosa wskazał na dział IV „Transport i Łączność” sprawozdania i przypomniał niedawno omawianą strukturę zatrudnienia, szczególnie w Zarządzie Dróg Powiatowych. Pan Dyrektor ZDP stwierdził, że ma kilku bardzo dobrych fachowców z uprawnieniami do projektowania i prowadzenia nadzoru budowlanego, a w 2005 roku z budżetu Powiatu zostało wydane 456.170 zł na różnego rodzaju dokumentacje i projekty m.in. przebudowę drogi Modliborzyce – Pieranie (dokumentacja - 19 tys. zł), przebudowę drogi Rybitwy – Janikowo (dokumentacja budowlana - 229 tys. zł), roboty towarzyszące (projekty techniczne – 19 tys. zł ), przeglądy obiektów mostowych – 23 tys. zł. Radny zapytał, czy w tym przypadku należy korzystać z podmiotów zewnętrznych, czy po prostu fachowcy zatrudnieni w ZDP nie spełniają swojego zadania.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski oświadczył, że każda sesja Rady Powiatu jest szczególna, ale gdyby wyróżniać i dokonywać gradacji ważności, to sesja podczas której ustalamy budżet do realizacji na rok następny oraz sesja, na której dokonujemy rozliczenia Zarządu, ma znaczenie nadzwyczajne. Stąd też dzisiaj Zarząd Powiatu staje przed Radą Powiatu z wielką pokorą, ale i z poczuciem dobrze realizowanego budżetu. Zaznaczył, że głosowanie według własnej wiedzy i własnego sumienia jest dobrym prawem każdego radnego i rozsądnym podejściem. Również ja, jako radny, będę głosował według własnego sumienia. Podkreślił, że jest dobrym prawem tej strony, która ma inne zdanie - by krytykować i oceniać bardzo surowo. Jednak w mojej ocenie – mówię to w imieniu Zarządu Powiatu – jest to ocena niesprawiedliwa. Oceniani jesteśmy również przez instytucje upoważnione do kontroli realizacji budżetu i wydatkowania środków z budżetu tj. Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli i inne organy, szczególnie w zakresie gospodarki finansami. Pan Starosta poinformował, że na przestrzeni roku ubiegłego, gdzie takie kontrole również miały miejsce, nie było praktycznie żadnych zaleceń pokontrolnych, ani wniosków, które wskazywałyby na nieprawidłowość w gospodarce finansami. Pan Starosta zwrócił uwagę, że budżet Powiatu jest to duży budżet, bo wynosi ponad 93 mln. zł., gdzie inne powiaty mają budżety po 28 mln. zł., czy ponad 30 mln zł. Toteż rzeczą oceniająca sprawność pracy Zarządu nie powinno być tylko, ile pozyskano środków zewnętrznych. Niesprawiedliwym jest mówienie, że Zarząd nie uczynił nic albo niewiele w pozyskiwaniu środków, bo jest to oczywistą nieprawdą. Ważne jest to, w jaki sposób dokonujemy realizacji tego budżetu, przede wszystkim w zakresie wydatkowania pieniędzy. Myślę, że byłoby niezwykle trudno, nawet niezwykle skrupulatnym i dociekliwym osobom szukać przypadków, by znaleźć dowody i przykłady na to, jak w sposób nieracjonalny i nieusprawiedliwiony, czy wręcz karygodny wydatkowano pieniądze. Starosta poprosił o uwzględnienie warunków, w jakich przychodzi Zarządowi realizować budżet, pozyskiwać i wydatkować środki. Dodał, że słowa cierpkie i surowe oceny, są nam również potrzebne, bo bez tego może by takich pozytywnych efektów nie było. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, a szczególnie unijnych, nie jest rzeczą prostą, bo aby te środki pozyskiwać trzeba mieć również własne środki. Zaznaczył, że Unia Europejska nie daje pieniędzy tylko i wyłącznie dlatego, że jest przygotowany projekt. Projekty są przygotowywane bardzo starannie, ale muszą być jeszcze na to pieniądze, aby uczestniczyć i pozyskiwać środki unijne. Pozyskiwaliśmy również inne środki zewnętrzne, niekoniecznie unijne.
Jeżeli chodzi o zapytanie radnego p. Marka Rosy dotyczące wydatkowania pieniędzy na różnego rodzaju dokumentację czy projekty, to Starosta odpowiedział, że aby wystąpić o środki unijne np. na remont wiaduktu czy mostu to podstawowym elementem, aby te środki pozyskać jest posiadanie dokumentacji. Starosta zaznaczył, że na wszystko musi być dokumentacja np. Centrum Radiologii, Pałac Mieszczański i na drogi również.
Następnie Starosta Inowrocławski zwrócił się o życzliwe przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek ustosunkował się do zapytania radnego p. Marka Rosy i oświadczył, że ZDP zajmuje się wieloma problemami, które są wyartykułowane w ustawie o drogach publicznych art. 20 oraz w Regulaminie Organizacyjnym, a nie zajmuje się projektowaniem – bo nie jest biurem projektów, nie zajmuje się wykonawstwem robót fizycznych, tylko dorywczo, doraźnie drobnymi naprawami. Od wykonawstwa są firmy wyłonione w drodze przetargu. Zaznaczył, że w ZDP pracownicy z uprawnieniami budowlanymi są dlatego, aby umieć rozmawiać z biurami projektów czy inżynierami i starać się przygotować właściwie dany projekt. Do tej pory są one przygotowywane prawidłowo i poprawnie. Podkreślił, że odbiory robót muszą być wykonane przez osoby odpowiednio przygotowane i uprawnione. Uznał ilość obecnie zatrudnionych w ZDP fachowców za niewystarczającą.

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji ?

Radny p. Andrzej Orczykowski odniósł się do wypowiedzi Pana Starosty, a dokładniej do niesprawiedliwej oceny, o której mówił Pan Starosta. Radny zaznaczył, że jest to ocena, którą radni „Porozumienia Samorządowego” wypracowali. Radny podkreślił, że nie ustosunkowali się oni do spraw merytorycznych i rachunkowych i chwała za to, że tak jest. Jeszcze raz podkreślił, że jest to zasługa Pani Skarbnik. Natomiast zaznaczył, że radni odnieśli się do tego, o czym mówił radny p. Jerzy Gawęda, a mianowicie o kształt budżetu, który Zarząd Powiatu powinien realizować nie patrząc tylko na suche cyfry. Jeżeli chodzi o środki unijne, to chodziło radnym o to, że niezbyt skutecznie i nie do końca Zarząd egzekwował te środki, ponieważ nie wszystkie były wydane. To samo dotyczyło zagospodarowania nadwyżek budżetowych i należało je zagospodarować w taki sposób, jak Klub sugerował. Zaznaczył, że nie do końca stwierdza się, że wszystko jest złe. Trudno mówić o niesprawiedliwej ocenie, bo jest to ocena przedstawiona z innego punktu widzenia.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

b) wniosek Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2005 rok.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Stanisława Owedyka o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2005 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Owedyk poinformował, że Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wnioskami i dokumentami związanymi z przygotowaniem materiałów do absolutorium, składa wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2005 rok (treść wniosku w załączeniu).

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2005 rok.

Głosowanie (27)
za- 19 radnych
przeciw – 5 radnych
wstrzymało się – 3 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2005 rok.
Następnie Pani Przewodnicząca złożyła gratulacje na ręce Przewodniczącego Zarządu Powiatu Starosty Inowrocławskiego p. Leonarda Maciejewskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu ogłosiła 15 minutową przerwę.
Obrady zostały wznowione po przerwie.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Starosta Inowrocławski na wstępie zaznaczył, że jeżeli odpowiedzi przez niego udzielone nie będą wyczerpujące to zostaną jeszcze udzielone odpowiedzi w formie pisemnej. Pan Starosta odniósł się do zapytania radnego p. Jerzego Gawędy dotyczące spalarni odpadów w inowrocławskim szpitalu. Zaznaczył, że na podobne pytanie w tej sprawie otrzymał odpowiedź radny p. Marek Rosa i jeżeli radny p. Jerzy Gawęda wyrazi taką wolę, to pismo Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu z 11 kwietnia br. może Panu Radnemu być udostępnione. W piśmie tym Dyrektor p. Eligiusz Patalas bardzo precyzyjnie wszystko przedstawił podpierając się rachunkiem ekonomicznym. Następnie Pan Starosta zapytał radnego, czy to wyjaśnienie Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu zawarte we wspomnianym piśmie p. Jerzego Gawędę satysfakcjonuje.

Radny p. Jerzy Gawęda podkreślił, że pytanie, które zadał wynikało właśnie z odpowiedzi, którą otrzymał radny p. Marek Rosa. Radny zaznaczył, że problem ten jest troszkę głębszy, gdyż odpowiedź, o której mowa zawiera tylko informację dotyczącą stanu faktycznego. Radny poinformował, że w momencie, kiedy podejmowano decyzję w poprzedniej kadencji o utworzeniu spalarni informowano radnych, że jest to uzasadnione z przyczyn ekonomicznych. Teraz okazuje się, że niemal z chwilą jej pobudowania, nie spełniała warunków zawartych w rozporządzeniu z 2002 roku. Radny zwrócił uwagę, że już wtedy istniał projekt ustawy, który mówił, w jakim kierunku i jakie oczekiwania pod względem ekologicznym powinny one wyczerpywać. Od początku lat 90-tych wiedziano już, jakie są wskazówki unijne w tym względzie. W związku z tym, temat ten wymagałby dogłębnego zbadania, dlaczego na tej technologii podjęto decyzję o budowie nowej spalarni. Wszyscy wiemy, że spalarnia ta potrzebowałaby pewnych nakładów i gdyby rzeczywiście poniesiono te nakłady, to również nie byłaby ona ekonomicznie atrakcyjna. Radny podkreślił, że w tym temacie nasuwa się wiele wątpliwości. Toteż konieczne byłoby zbadanie przyczyn powstania tej spalarni i dlaczego obrano taki kierunek. Dodał, że należałoby również w tym względzie wysunąć ostateczne wnioski.

Starosta Inowrocławski oświadczył, że szczegółowe wyjaśnienia w sprawie spalarni zostaną przekazane radnemu w formie pisemnej, bo Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas nie mógł uczestniczyć w dzisiejszej sesji Rady ze względu na to, że uczestniczy w Ogólnopolskim Forum Ratownictwa Medycznego. Pan Starosta zaznaczył, że przed podjęciem decyzji o budowie spalarni Dyrektor PS ZOZ posiadał opinię i ocenę Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w tej sprawie. Stąd też ta technologia, która została wówczas zastosowana była zgodna z polskimi normami, które wówczas obowiązywały. Dodał, że spalarnia ta funkcjonowała przez jakiś czas w oparciu o wszelkie zezwolenia. Jednak nastąpiło pewne rozszczelnienie tych urządzeń i to było powodem wyłączenia spalarni z użytkowania. Przez wiele lat inowrocławski PS ZOZ procesował się z wykonawcą tejże spalarni – jest to firma z Inowrocławia. Rozstrzygnięcia sądowe w tej sprawie nastąpiły po kilku latach – może nie na miarę naszych oczekiwań i oczekiwań szpitala, ale były. Natomiast jeżeli chodzi o interpelację Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu p. Jana Biernackiego dotyczącą utrudnień w ruchu kołowym na wiadukcie w kierunku Bydgoszczy to rzeczywiście jest to wielkie utrudnienie i wyrażamy zdziwienie, gdyż nikt nas nie poinformował o tych pracach remontowych. Zaznaczył, że Zarząd Dróg Powiatowych podjął już interwencję, inicjatywę w tej sprawie i od dzisiaj niewielkie samochody będą jechały trasą w kierunku przez Gnojono – Strzemkowo do Szosy Bydgoskiej. Natomiast większe samochody tj. o większej ładowności będą kierowane na trasę w kierunku Orłowa – Rojewa – Gniewkówca – Złotniczek Kuj. do Szosy w Bydgoszczy. Jeżeli chodzi o ubytki, o których również mówił Pan Wiceprzewodniczący to zostaną one w najbliższych dniach uzupełnione w ramach remontu drobnego.

16. Wnioski i oświadczenia.


Radny p. Lech Skarbiński – przewodniczący Klubu Radnych „Obywatelskiego Ruchu Samorządowego” i Radny p. Andrzej Kozłowski wnioskowali, aby oszczędności finansowe z 2005 roku Zarząd Powiatu przeznaczył w 2006 roku na budowę i modernizację dróg, gdyż stan dróg powiatowych – i nie tylko powiatowych – jest fatalny.

Radny p. Andrzej Kozłowski nawiązał do wyborów parlamentarnych, w wyniku których Inowrocław ma dwóch radnych w Sejmiku Wojewódzkim (dotychczasowi radni zostali posłami). Zwrócił się do Przewodniczącej Rady Powiatu i oświadczył: „ze źródeł mi wiadomych, osoba ta nie jest zapraszana na sesje Rady Powiatu – nie ważne kogo ona reprezentuje. Myślę, że byłoby wskazane ją zaprosić, bo zgłaszali się do mnie niektórzy obywatele z „Platformy Obywatelskiej” w tej sprawie”.

Radna p. Zyta Szumlańska odniosła się do odpowiedzi na interpelację radnego p. Marka Rosy dotyczącej sytuacji Stacji Dializ. Zwróciła uwagę, że odpowiedź powinna uwzględniać opinię technologa w sprawie bębna do spalania wbudowanego w Stacji Dializ. Przypomniała, że temat Stacji Dializ wielokrotnie był poruszany nie tylko w okresie tej kadencji, ale i w poprzedniej kadencji również. Zwróciła uwagę, że Pan Starosta osobiście przekonywał radnych do budowy Stacji Dializ. „Tak samo sytuacja wygląda dzisiaj ze Stacją Dializ jak wtedy ze spalarnią. I wtedy już mówiono nam, że jedna z opinii technologa jest taka, iż bęben, jaki zostanie wbudowany w spalarni nie spełnia wymogów. Ze względu na fakt, iż jest to urządzenie prototypowe i bęben jest spawany w jednym miejscu i ze względu na temperatury, które są osiągane w czasie spalania, spaw może puszczać. To właśnie jest przyczyną wadliwej pracy tej spalarni”. W związku z powyższym złożyła wniosek o ujęcie tej kwestii w odpowiedzi.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski w imieniu Zarządu Powiatu podziękował radnym za głosowanie przy sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2005 rok oraz za życzliwość i wspieranie działań Zarządu. Starosta zaznaczył, że słowa uznania należą się również pracownikom Starostwa Powiatowego, w szczególności pracownikom Wydziału Budżetowo - Finansów. Podziękował również Pani Skarbnik za sprawne kierowanie tym zespołem ludzi. Podziękował także naczelnikom oraz dyrektorom, kierownikom jednostek i pracownikom za rzetelność w realizacji tego budżetu. Podziękowania Pan Starosta złożył także Przewodniczącej Rady Powiatu i Wiceprzewodniczącym za to, że przyczynili się i pomagali w jego realizacji.

Radny p. Marek Rosa nawiązał do problemu nieczynnej spalarni i poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa będzie wnioskował o wprowadzenie przez ww. Komisję punktu pod obrady Rady Powiatu dotyczącego dalszych losów spalarni odpadów pomedycznych. Radny oświadczył, że zbulwersowało go pewne stwierdzenie ujęte w odpowiedzi na zgłoszoną w tej sprawie interpelację a mianowicie: „analizując koszty symulacyjne przy włączonych utylizatorach i koszty rzeczywiste w sytuacji wyłączania utylizatorów, należy stwierdzić, że z ekonomicznego punktu widzenia unieszkodliwianie odpadów w obcych podmiotach jest bardziej opłacalne”. Radny zaznaczył, że wspomniana inwestycja była od samego początku nietrafiona i jest to poważny problem.

Radny p. Andrzej Orczykowski w imieniu Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe” wnioskował, aby nadwyżkę budżetową w jakiejś mierze przeznaczyć na potrzeby szpitala, który ciągle ma problemy w tym zakresie, a przede wszystkim na modernizację Stacji Dializ.

17. Zakończenie.

O godzinie 13.50 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XLV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaSekretarz obrad
Zyta SzumlańskaProtokołowała
Marzena Kasprzak

Załączniki:

p.xlv.zal1a.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 64KB
  Data dodania: czwartek, 25 maja 2006, godz. 13:01
  Typ MIME: application/pdf
 
p.xlv.zal1b.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 135KB
  Data dodania: czwartek, 25 maja 2006, godz. 13:01
  Typ MIME: application/pdf
 
p.xlv.zal1c.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 56KB
  Data dodania: czwartek, 25 maja 2006, godz. 13:01
  Typ MIME: application/pdf