BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75755

Numer sesji rady: V
Z dnia: 29 stycznia 2003 r.
PROTOKÓŁ NR 5/2003


obrad V sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 29 stycznia 2003 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: "Otwieram obrady V sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu."
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: Radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą p. Leonardem Maciejewskim na czele, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów z terenu Powiatu Inowrocławskiego, przedstawicieli związków zawodowych oraz redaktorów miejscowych środków przekazu. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczyło 28 radnych, co stanowiło niezbędne quorum, aby Rada Powiatu mogła podejmować prawomocne decyzje.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Radni nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła porządek obrad V sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad III i IV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Radna p. Wanda Bańkowska, sekretarz obrad III sesji Rady Powiatu poinformowała, że protokół III sesji był do wglądu w Biurze Rady i nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponowała przyjęcie protokołu przez Radę Powiatu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła protokół obrad III sesji z dnia 18 grudnia 2002 r.

Radna p. Regina Czerwińska, sekretarz obrad IV sesji Rady Powiatu, poinformowała, że protokół IV sesji był do wglądu w Biurze Rady i nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponowała przyjęcie protokołu przez Radę Powiatu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła protokół obrad IV sesji z dnia 30 grudnia 2002 r.

4. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad V sesji radną p. Barbarę Eskę, która wyraziła zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie wybrała p. Barbarę Eskę na sekretarza obrad V sesji.

5,6. Informację Starosty Inowrocławskiego o stanie i sposobie realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na III sesji w dniu 18 grudnia 2002 r. i na IV sesji w dniu 30 grudnia 2002 roku oraz Informację Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 7 grudnia 2002 roku do 15 stycznia 2003 roku, Rada Powiatu przyjęła bez żadnych uwag.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny p. Jerzy Gawęda:
- nawiązał do złego stanu technicznego budynków po byłych koszarach przy ul. Dworcowej. Radny stwierdził, że wspomniany wyżej zły stan techniczny budynków zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, którzy skarżą się na spadające dachówki, cegły i poszycie dachowe. Uznał dotychczasowe zabezpieczenia za mocno nadwyrężone. Zaapelował, aby wystąpić do kompetentnych instytucji o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przebywającym w pobliżu wspomnianego obiektu. Pan radny Jerzy Gawęda zaznaczył również, że w tym opuszczonym obiekcie spożywa się alkohol, co wzmaga zagrożenie dla okolicznych mieszkańców, a także stanowi niebezpieczeństwo dla ruchu kołowego na ul. Dworcowej i pasażerów kolei idących do lub z dworca PKP,
- prosił o przedstawienie aktualnego stanu prawnego pomieszczeń po byłym Zespole Szkół Samochodowych.

Radna p. Zyta Szumlańska poinformowała, że jako członek Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską, otrzymała pismo od miejskiego konserwatora zabytków p. Pawelczyk z prośbą o uwzględnienie w budżecie Powiatu Inowrocławskiego sumy do 40 tys. zł, która to kwota jest niezbędna do wpisania Parku Solankowego do rejestru zabytków. Fakt ten jest szczególnie ważny w kontekście przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Członkostwo unijne uwzględnia dofinansowywanie przedsięwzięć zmierzających do zachowania dóbr kultury, a do takich należy Park Solankowy. Wpisanie go do rejestru zabytków umożliwi podjęcie starań o odzyskanie 25 % wspomnianej kwoty od generalnego konserwatora zabytków. Radna zaznaczyła, że problem ten zgłaszała już w czasie posiedzenia Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską. Wspomniała, że nie udało się jednak wówczas wskazać źródeł finansowania tego przedsięwzięcia. Prosi zatem na forum Rady Powiatu, aby Zarząd Powiatu w terminie późniejszym i w miarę możliwości uwzględnił realizację zgłoszonej przez radną propozycji.

Radna p. Urszula Iwicka uznała, że zanim przystąpi się do realizacji propozycji zgłoszonej przez radną p. Zytę Szumlańską, wpierw należałoby gruntownie uporządkować teren wokół wjazdu do Solanek od strony ul. Świętokrzyskiej. Zdaniem radnej p. Urszuli Iwickiej szczególnie brzydki i zaniedbany jest fragment wzdłuż ogródków działkowych przylegających do ulicy Świętokrzyskiej i Parku Zdrojowego.

Radny p. Marek Rosa:
- przypomniał, że na poprzedniej sesji Rady Powiatu złożył wniosek w sprawie sposobu rejestracji pacjentów do Przychodni Specjalistycznych przy Szpitalu. Wniosek złożony został także do rozpatrzenia przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej. Odpowiedzi udzielał na sesji p. radny Andrzej Nowakowski - Naczelny Lekarz Szpitala, zaś Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej nie zajęła stanowiska w tej sprawie. Kolejna próba uzyskania odpowiedzi ze strony Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej była nieudana, bo tym razem odpowiedzi udzielił na piśmie p. Leonard Maciejewski Starosta Inowrocławski. Radny po raz kolejny zwrócił się do Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej o odpowiedź na swój postulat, choć i tym razem nie uwzględniono jego uwag i nie umieszczono w planie pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na I półrocze 2003 r.,
- nawiązał do notatki prasowej poruszającej problem kolczykowania bydła, którą to akcję sfinansować miała do końca ub. roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na początku tego roku sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa p. Józef Pilarczyk wysłał pismo do wojewodów, w którym zobowiązał starostów i wójtów do znalezienia pieniędzy na kolczykowanie bydła. Radny zapytał, czy Starostwo znalazło takie środki i w jakiej wysokości.

Radny p Piotr Szwagrzyk poinformował, że dopóki w budynku po byłej Przychodni naprzeciwko Starostwa nie było Biura Paszportowego - zasygnalizowany problem nie istniał. Otóż pomieszczenia Biura Paszportowego ulokowano na parterze wspomnianego budynku, zagospodarowując znaczną część korytarza. Spowodowało to ogromny tłok, bowiem w pokojach obok pracuje Powiatowa Komisja ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, która wzywa bardzo wielu petentów, często znacznie niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na korytarzu panuje niesamowity tłok, brakuje toalety dostosowanej do potrzeb niepełnosprawnych. Radny uznał, że Starostwo musi znaleźć pieniądze na rozwiązanie tego problemu, bo PFRON nie dysponuje środkami na łamanie barier architektonicznych.

Radna p. Zyta Szumlańska przypomniała, że w grudniu ub. roku uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Wojewodę i Urząd Marszałkowski, a dotyczyło ono problematyki unijnej a głównie przygotowywania kadry urzędniczej do pracy w działaniach przedakcesyjnych i w strukturach przewidzianych członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Radna zapytała, czy Powiat wysłał pracowników na takie szkolenia - ile osób i na jaki rodzaj szkolenia.

Radna p. Wanda Bańkowska zapytała, jaki jest stan prawny pałacu w Kościelcu Kujawskim, czy znalazł się na niego kupiec i czy obiekt nadal niszczeje.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2003 roku.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka, która jednocześnie wniosła o uzupełnienie w nim zapisu dotyczącego podstawy prawnej. Wywołanie tej uchwały uzasadniała stosownym zapisem w Statucie Powiatu Inowrocławskiego. Z projektem planu pracy mogli zapoznać się Radni w materiałach przesłanych im korespondencyjnie na V sesję Rady Powiatu. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2003 roku.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka, która jednocześnie wniosła o uzupełnienie w nim zapisu dotyczącego podstawy prawnej. Wywołanie tej uchwały uzasadniała stosownym zapisem w Statucie Powiatu Inowrocławskiego. Z projektami planów pracy poszczególnych komisji stałych mogli zapoznać się Radni w materiałach przesłanych im korespondencyjnie na V sesję Rady Powiatu. Wniosła o podjęcie uchwały.

Radni jednomyślnie (28) zaakceptowali propozycję Przewodniczącej Rady Powiatu, aby Przewodniczący Komisji nie czytali kolejno projektów zgłoszonych planów.

Radny p. Jerzy Naumann zwrócił uwagę, aby w projekcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu sprecyzować zapis dotyczący pełnej nazwy Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Radny p. Lucjan Kwiatkowski nawiązał do interpelacji zgłoszonej przez radnego p. Marka Rosę i zapewnił go, że Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej w miesiącu lutym br. zajmie się problemem rejestracji chorych w Przychodniach Specjalistycznych przy Szpitalu.

Radna p. Zyta Szumlańska wskazała, że z planów pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów wynika, że obie te Komisje planują odbyć wyjazdowe posiedzenia do DPS-ów i Domów Dziecka w tym samym majowym terminie.

Radny p. Lucjan Kwiatkowski poinformował, że uzgodnił z Naczelnikiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszardem Skolasińskim harmonogram kontroli DPS-ów i Domów Dziecka (kontrola DPS-ów zaplanowana została na miesiąc maj br.)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przypomniała dyskutantom, że plany pracy komisji nie muszą zawierać bardzo szczegółowych zapisów i sztywnych terminów realizacji zaplanowanych zadań. Wskazała na możliwości uzupełniania planowych zapisów i ich zmiany.

W stosunku do projektów planów pracy pozostałych komisji stałych, radni nie wnieśli żadnych uwag i propozycji.

Przystąpiono do głosowania

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie powołania Gimnazjum dla Dorosłych w Inowrocławiu i połączenia Szkoły Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu z Gimnazjum dla Dorosłych w zespół szkół.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Omówił główne przyczyny, które złożyły się na decyzję o powołaniu do życia Gimnazjum dla Dorosłych. Wniósł dwie poprawki do Statutu utworzonego zespołu szkół (Szkoła Zawodowa im. Jana Kilińskiego i Gimnazjum dla Dorosłych). Poinformował, że takie gimnazjum mogło powstać poprzez zawarcie stosownego porozumienia między gminą miejską Inowrocławia a Powiatem Inowrocławskim. Aby podobne gimnazja mogły działać w innych środowiskach, muszą być wcześniej zawarte porozumienia między zainteresowanymi gminami a Powiatem Inowrocławskim. Naczelnik przekazał Radzie Powiatu, że łącznie do klasy I i klasy II Gimnazjum dla Dorosłych uczęszcza 57 uczniów. Klasa III Gimnazjum dla Dorosłych funkcjonuje w bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół Nr 1 w Inowrocławiu. Naczelnik p. Ryszard Oczachowski wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (4 głosy "za", wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu) i wniósł o jej podjęcie.

Radny p. Andrzej Kozłowski uznał powołanie tego typu gimnazjum za decyzję dobrą i wskazał, że również inne gminy winny tworzyć gimnazja dla dorosłych, bo taka jest potrzeba w środowisku oświatowym. Radny p. Andrzej Kozłowski zauważył, że powołanie Gimnazjum dla Dorosłych w dotychczasowej Szkole Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu, to jednocześnie potrzeba uruchomienia dodatkowego etatu dla zastępcy dyrektora szkoły (zwiększyła się liczba oddziałów). Poinformował również, że próba umieszczenia Gimnazjum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego nie udała się z powodu znacznego obciążenia lokalowego tej placówki (mieszczą się tam klasy byłej "Samochodówki"). Radny wyraził obawy, czy właśnie celowo władze Powiatu podjęły decyzję, aby w Szkole Zawodowej im. Jana Kilińskiego utworzyć etat zastępcy dyrektora placówki. Wspomniane obawy radnego dotyczyły także możliwości przy ewentualnej likwidacji niektórych placówek oświatowych w najbliższej przyszłości w kontekście nie tylko merytorycznych uzasadnień.

Radna p. Zyta Szumlańska zapytała, czy grudniowa uchwała o zmianie w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. przekazywała środki finansowe na rzecz Szkoły Zawodowej im. Jana Kilińskiego, czy na rzecz Gimnazjum dla Dorosłych.

Radny p. Andrzej Nowakowski poprosił o sprecyzowanie i wyjaśnienie terminu "trudna młodzież", która właśnie kwalifikuje się do nauki w Gimnazjum dla Dorosłych.

Naczelnik Wydziału p. Ryszard Oczachowski poinformował, że to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna kwalifikuje i orzeka o skierowaniu ucznia do Gimnazjum dla Dorosłych. Podkreślił również, że rodziny tych uczniów najczęściej nie spełniają swoich funkcji, a młodzież z nich pochodząca jest wychowawczo i intelektualnie zaniedbana. Ten typ szkoły ma jej pomóc w rozwiązaniu tych trudnych problemów.

Radna p. Wanda Bańkowska i radny p. Marek Szubarga, wskazali na potrzebę powoływania dalszych gimnazjów dla dorosłych, a ten ostatni uznał także wcześniejszy komentarz radnego p. Andrzeja Kozłowskiego w dyskusji nad powołaniem Gimnazjum dla Dorosłych, za "naciągany" i za nadinterpretację oceny ludzi podejmujących przedmiotową decyzję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

Prowadząca obrady zarządziła 10 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie obrady wznowiono i przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że do 1999 roku MEN określał liczbę oddziałów, od której można było powoływać zastępcę dyrektora placówki oświatowej. Na tej podstawie w 2000 r. Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę o powoływaniu zastępcy dyrektora placówki, która posiadała 15 do 30 oddziałów. Powyżej limitu 30 oddziałów można było powoływać kolejnego zastępcę dyrektora. Jednak MEN zmieniło przepis, a tym samym Rada Powiatu została zobligowana do zmiany uchwały. Mając powyższe na względzie, Naczelnik p. Ryszard Oczachowski wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (4 głosy "za") i wniósł o jej podjęcie.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Mówca uzasadniał potrzebę wywołania tej uchwały, wyjaśniał szczegóły zapisów projektu uchwały. Wniósł o jej podjęcie.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann, który poinformował, że członkowie komisji jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Wniósł o jej podjęcie.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia środka specjalnego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt, uzasadniając potrzebę podjęcia tejże uchwały. Mówczyni wniosła autopoprawkę do zapisu projektu uchwały i do jej podstawy prawnej.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek, który poinformował, że członkowie komisji zapoznali się z projektem uchwały i opinią Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu na posiedzeniu 14.01.2003 r. Utworzenie środka specjalnego w CKP komisja uznała za celowe. Projekt uchwały zaopiniowano jednomyślnie ( 5 ) pozytywnie. Przewodniczący komisji wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2002 roku.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich p. Ryszard Florek. W swoim wystąpieniu scharakteryzował rolę i znaczenie instytucji skarg i wniosków, powołując się jednocześnie na stosowne przepisy prawa. Wyjaśnił dlaczego w projekcie uchwały pominięto nazwiska, imiona i adresy zainteresowanych osób - spowodowane to było potrzebą ochrony danych osobowych. Mówca poinformował, że nie było skarg i wniosków skierowanych do parlamentarzystów. Analizą złożonych skarg i wniosków zajmowała się Komisja Rewizyjna. Naczelnik wydziału p. Ryszard Florek wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpił jej Przewodniczący p. Stanisław Owedyk. Poinformował, że projekt uchwały analizowano na posiedzeniu komisji, która pozytywnie ją zaopiniowała. Członkowie komisji podkreślili staranność, terminowość i brak uchybień w rozpatrywaniu złożonych skarg i wniosków. Komisja skierowała do Zarządu Powiatu dwa wnioski:
1. Protokół sporządzony na okoliczność składanej skargi ustnej winien być podpisany przez składającego skargę wraz z adnotacją, że zapoznał się z jej treścią.
2. Kara nagany udzielona dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku jest niewspółmiernie niska w stosunku do przedstawionych mu zarzutów.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta p. Leonard Maciejewski poinformował, że wyczerpujące odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania otrzymają radni na piśmie, zaś w swej wypowiedzi ustosunkuje się do treści zawartych w interpelacjach i zapytaniach skierowanych pod adresem Zarządu Powiatu.
Radnemu p. Jerzemu Gawędzie - Budynkami, o których wspomniał radny p. Jerzy Gawęda, administruje Agencja Wojskowa, która wspomniane obiekty sprzedała osobie prywatnej. W poruszonej przez radnego sprawie interweniował już wcześniej Powiatowy Inspektor Budowlany. Przez rok starano się ustalić aktualnego właściciela obiektu, bowiem w tym czasie 3 - krotnie go sprzedawano. W końcu ustalono, że właścicielem jest mieszkaniec Mazowsza. Powiatowy Inspektor Budowlany wystąpił w sprawie złego stanu technicznego przedmiotowych obiektów do Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu.
Sprawa budynku byłej "Samochodówki" stanowi bardzo poważny problem dla Zarządu Powiatu. Proponowano przekazanie budynku UMK w Toruniu na bazę dla studiujących w ośrodku zamiejscowym w Inowrocławiu. Władze UMK odmówiły przejęcia obiektu, bo zbyt słabe jest zainteresowanie inowrocławian studiami na tej uczelni. Również Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy nie była zainteresowana przejęciem obiektu na cele dydaktyczne i naukowe. Władze Powiatu Inowrocławskiego czekają na odpowiedź oferty złożonej w tym względzie UAM i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W trakcie pertraktacji Zarząd Powiatu jest z dyrekcją Muzeum Lalek, które - być może - przejęłoby obiekt dla swoich celów. Myśli się również o przekazaniu byłej szkoły Miastu z przeznaczeniem na dom socjalny.
Radnej p. Zycie Szumlańskiej - Władze Powiatu Inowrocławskiego popierają inicjatywę wpisania Solanek do rejestru zabytków. Finansową partycypację Zarząd Powiatu warunkuje jednak znalezieniem "luźnych" środków pieniężnych przeznaczonych na wspomniany cel.
Radnej p. Urszuli Iwickiej - Ogródki Działkowe przy ulicy Świętokrzyskiej administrowane są przez PKP, a nie są w zarządzie Pracowniczych Ogródków działkowych. Zarząd Powiatu wystąpi do kompetentnych instytucji i służb o uporządkowanie terenu przy ul. Świętokrzyskiej przed wjazdem do Parku Solankowego.
Radnemu p. Markowi Rosie - Problem kolczykowania bydła i finansowania tego przedsięwzięcia, nie należy do kompetencji Starosty, lecz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która dysponuje środkami na wspomniany wyżej cel. Również Wojewoda nie może zobowiązać Starosty do wykonania tego zadania. Starosta stwierdził, że województwo kujawsko - pomorskie, jest w ogonie" wykonawstwa tego przedsięwzięcia.
Radnemu p. Piotrowi Szwagrzykowi - Funkcjonowanie Biura Paszportowego nie należy do zadań własnych powiatu. Zarząd Powiatu podjął się prowadzenia tego zadania, aby ułatwić załatwianie spraw paszportowych mieszkańcom. Powiat poniósł główne koszty związane z organizacją Biura Paszportowego (w niewielkim stopniu partycypowało Miasto). Etat dla merytorycznego pracownika opłaca Wojewoda, zaś pracownika pomocniczego - Starostwo Powiatowe. Starosta p. Leonard Maciejewski podzielił uwagi zgłoszone przez radnego p. Piotra Szwagrzyka. Trudne warunki lokalowe obiektu próbuje się rozwiązać poprzez wyznaczanie zainteresowanym konkretnych godzin na wizyty. W najbliższym czasie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności otrzyma dodatkowe pomieszczenie. Zorganizowanie toalet dla niepełnosprawnych będzie możliwe o ile PFRON przekaże Powiatowi Inowrocławskiemu odpowiednie środki finansowe.
Radnej p. Zycie Szumlańskiej - Powiat Inowrocławski został uznany za najlepszy w Województwie Kujawsko - Pomorskim w zakresie działań promocyjnych na rzecz Unii Europejskiej. Znaczna w tym zasługa p. Joanny Kuchty, Powiatowego Pełnomocnika na Rzecz Unii Europejskiej. Pani Joanna Kuchta uczestniczyła w merytorycznych spotkaniach z przedstawicielami państw unijnych w Paryżu, weźmie też udział w podobnych spotkaniach zaplanowanych w Brukseli. Uczestniczy w seminarium doktoranckim o tematyce unijnej na UMK w Toruniu. Dwie inne osoby zatrudnione w Starostwie posiadają certyfikaty na prowadzenie szkoleń i kursów wiedzy o Unii Europejskiej. Składane kierownictwu Starostwa oferty w zakresie prowadzenia szkoleń o tematyce unijnej są kosztowne, bowiem 4-5 dniowy kurs, to wydatek rzędu 800-1500 zł. W każdej gminie na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonuje biuro (2-osobowe) pracujące na rzecz tematyki związanej z Unią Europejską (udzielanie informacji, pomoc w wypełnianiu dokumentów, redagowanie wniosków). Powiat dysponuje programami unijnymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia, sportu, kultury.
Radnej p. Wandzie Bańkowskiej - Pałac w Kościelcu Kujawskim (po byłej szkole) zamierzała przejąć za darmo Fundacja "Zdrowie" z Torunia z wykorzystaniem obiektu na specjalistyczną klinikę lekarską. Nie można było nieodpłatnie przekazać obiektu tejże fundacji, bowiem żyją spadkobiercy pałacu i toczy się wciąż proces spadkowy, który w końcu określi prawnego właściciela obiektu.
Starosta p. Leonard Maciejewski poinformował, że radna p. Zyta Szumlańska złożyła przed paru dniami interpelację w sprawie dodatkowego zatrudnienia pracowników Starostwa. Starosta oświadczył, że zakazał swoim pracownikom praktykowania podwójnego zatrudnienia. Pracownicy wypełnili w tym celu specjalne oświadczenia. W stosunku do osób, które nie podporządkują się zakazowi, zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe.
Starosta p. Leonard Maciejewski nawiązał do treści pisma, które do radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu skierował Prezydent Inowrocławia p. Ryszard Brejza. Autor pisma wskazał na, jego zdaniem, zbyt niskie środki przekazywane przez Powiat na utrzymanie dróg powiatowych biegnących przez Miasto Inowrocław, i będących zarazem w miejskiej administracji (na mocy zawartego porozumienia miedzy Miastem Inowrocław, a Powiatem Inowrocławskim). Łączna długość dróg powiatowych w mieście - to 34 km. Ustalono algorytm i procentowo Powiat Inowrocławski przekazuje Miastu stosowne środki ze subwencji drogowej. Prezydent Miasta uznał te środki za wysoce niewystarczające i stąd wspomniany protest. Starosta p. Leonard Maciejewski wskazał na bezsensowne zaliczenie niektórych ciągów komunikacyjnych w mieście do kategorii dróg powiatowych (z definicji wynika, że droga powiatowa to taka, która łączy siedzibę powiatu z poszczególnymi gminami). Przykładami klasyfikacyjnego nieporozumienia, to zaliczenie do dróg powiatowych takich ulic w mieście jak Królowej Jadwigi, Okrężnej, Solankowej, Dubienka, Sikorskiego i innych. Jedynie ulica Orłowska i fragment ulicy Jacewskiej spełniają definicję drogi powiatowej. Starosta zaznaczył, że Miasto pobiera opłaty za parkowanie na "powiatowych" ciągach komunikacyjnych. Przestrzegł, że Powiat Inowrocławski może wystąpić z inicjatywą przekwalifikowania wyżej wymienionych ulic na ulice miejskie, ale wówczas z subwencji drogowej Miasto nie otrzyma żadnych środków (subwencja dotyczy tylko dróg powiatowych).


16. Wnioski i oświadczenia.

Radny p. Andrzej Kowzłowski wnioskował do Zarządu Powiatu, aby rzeczywiste koszty utrzymania uczniów w placówkach oświatowych skonfrontować z wysokością otrzymywanej subwencji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka złożyła życzenia imieninowe radnym - solenizantom, a następnie poinformowała, że radna p. Wanda Bańkowska i radny p. Jerzy Naumann wstąpili do Klubu Radnych SLD, a Przewodniczący tego Klubu p. Leonard Maciejewski przekazał Regulamin Klubu SLD.
Pani Przewodnicząca Rady poinformowała, że następną sesję Rady Powiatu planuje odbyć 19 lutego 2003 r.

17. Zakończenie.

O godz. 13.30 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła obrady formułą "Zamykam obrady V sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu".

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Barbara Eska

Protokołowały
Jadwiga Antczak
Karolina Florczyk