BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75784

Numer sesji rady: VI
Z dnia: 19 lutego 2003 r.
PROTOKÓŁ NR 6/2003


obrad VI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 19 lutego 2003 roku o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: "Otwieram obrady VI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu".
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: Radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą p. Leonardem Maciejewskim na czele, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego, radnego Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego p. Bolesława Szulca, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów z terenu Powiatu Inowrocławskiego, przedstawicieli związków zawodowych oraz redaktorów miejscowych środków przekazu. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczyło 27 radnych, co stanowiło niezbędne quorum, aby Rada Powiatu mogła podejmować prawomocne decyzje.

2. Przyjęcie porządku obrad.
Radni nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła porządek obrad VI sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad V sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Radna p. Barbara Eska, sekretarz obrad V sesji Rady Powiatu, poinformowała, że protokół V sesji był do wglądu w Biurze Rady i nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponowała przyjęcie przez Radę Powiatu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła protokół obrad V sesji z dnia 29 stycznia 2003 r.

4. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad VI sesji radnego p. Jerzego Gawędę, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie wybrała p. Jerzego Gawędę na sekretarza obrad VI sesji.

5, 6, 7. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na V sesji w dniu 29 stycznia 2003 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu, Informacja Starosty Inowrocławskiego o stanie i sposobie realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na V sesji w dniu 29 stycznia 2003 roku oraz Informacja Starosty Inowrocławskiego o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie między sesjami.

Radny p. Piotr Szwagrzyk uznał za zbyt lakoniczną informację dotyczącą zamysłu likwidacji szkoły w Kobylnikach. Stwierdził, że trzeba będzie wrócić do tego tematu w najbliższym czasie.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że projekt budżetu Powiatu na 2003 rok zmniejszono o 1,5 mln. zł. w stosunku do roku ubiegłego. Fakt ten pociągnął za sobą potrzebę zmniejszenia środków na oświatę. Starosta przypomniał, że "Program rozwoju Powiatu Inowrocławskiego na lata 2000- 2002" przewidywał możliwość likwidacji niektórych placówek oświatowo - wychowawczych (szukano oszczędności poprzez racjonalizację sieci placówek oświatowo- wychowawczych). Zamierzano między innymi przenieść Zespół Szkół Rolniczych z Kobylnik do Kruszwicy, co dałoby 95-96 tys. zł. oszczędności w skali roku. W szkole w Kobylnikach pobiera naukę 235 uczniów w systemie stacjonarnym, oraz 75 uczniów w systemie zaocznym. Koszty kształcenia w tej szkole są najmniejsze, przez co szkoła jest "tania". W sprawach dalszych losów szkoły Starosta odbył spotkania z młodzieżą i rodzicami. Szkoła nadal będzie funkcjonować, o ile brak naboru nie zakłóci jej dalszej działalności.
Szkoła Zawodowa w Gniewkowie liczy zaledwie 170 uczniów, a od nowego roku szkolnego ma ich być zaledwie 120. Utrzymanie placówki w ciągu roku, to koszt rzędu około 300 tys. zł. Starosta poinformował, że władze Gniewkowa są zainteresowane prowadzeniem szkoły i przejęciem jej budynku od Powiatu. Aby to nastąpiło, musi być zawarte porozumienie między samorządem Gniewkowa i Powiatem Inowrocławskim. Władze Powiatu są za prowadzeniem szkoły przez gminę Gniewkowo i przekażą jej należną subwencję oświatową.

Radny p. Piotr Szwagrzyk podziękował za udzielone wyjaśnienia i zaakceptował wypowiedź Starosty p. Leonarda Maciejewskiego.

Radny p. Andrzej Orczykowski prosił o wyjaśnienie zapisu w projekcie budżetu dotyczącego zdjęcia kwoty 1,5 mln. zł. subwencji oświatowej i planowanego w jego miejsce innego zapisu w budżecie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na wspomniany temat przewiduje się dyskusję nad projektem uchwały budżetowej na 2003 rok.

Radny p. Jerzy Gawęda zapytał, jakie pozytywne okoliczności zadecydowały o przyznaniu nagrody dyrektorowi Szpitala, oraz dlaczego nastąpiło to dopiero w 2003 roku, choć nagroda jest za 2001 rok. Pytał również o wysokość tej nagrody.

Radny p. Andrzej Kozłowski poinformował, że kwota 1,5 mln. zł. subwencji oświatowej, o którą zmniejszony został budżet na 2003 rok, to różnica między wyliczeniami Ministra Finansów, a mniejszą ilością uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Inowrocławskim.

Starosta p. Leonard Maciejewski ripostował, że to wyjaśnienie radnego p. Andrzeja Kozłowskiego nie zmienia faktu, że o taką kwotę (1,5 mln. zł.) zmniejszono budżet.
Starosta p. Leonard Maciejewski wytłumaczył, dlaczego dopiero na początku 2003 r. przyznano nagrodę dyrektorowi Szpitala za jego działalność w 2001 r. Związane to było z faktem, że dopiero w końcu 2002 r. nastąpiło pełne rozliczenie działalności Szpitala w 2001 roku. To Rada Społeczna w oparciu o obowiązujący regulamin wystąpiła o wspomnianą nagrodę dla dyrektora Szpitala. Starosta uzasadniał, że dyrektorowi Eligiuszowi Patalasowi udało się zatrzymać dotąd narastające zadłużenie Szpitala, zrestrukturyzować Szpital, zracjonalizować zatrudnienie, uruchomić nowe oddziały. Dyrektor Szpitala otrzymał nagrodę w wysokości swojej 2-krotnej pensji (górny pułap nagrody, to 3-krotność pensji).

8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny p. piotr Szwagrzyk wskazał na potrzebę zapobieganiu sytuacjom, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców miasta ze strony pojazdów przewożących niebezpieczne ładunki. Wskazał na przypadek samochodu przewożącego niewybuchy, który przejeżdżał (choć oznakowany i pilotowany) przez centrum miasta (skrzyżowanie ul. Laubitza, ul. Staszica, ul. Dworcowej). Radny złożył również drugą interpelację na piśmie, która jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Radna p. Barbara Kozłowska wniosła o natychmiastowe działania w celu przeprowadzenia generalnego wyremontowania domu przy ul. Szóstego Stycznia Nr 5. Budynek jest w opłakanym stanie technicznym. Mieszkańcy bezskutecznie od 1988 r. występują o przeprowadzenie przez PGKiM remontu kapitalnego tego domu. Dom stoi w centrum miasta i jest jego swoistą "wizytówką". Radna wniosła po raz kolejny sprawę rozwiązania fatalnego połączenia autobusowego MPK między Osiedlem Piastowskim a dworcem kolejowym PKP. W niektórych porach dnia przerwy w połączeniach są tak znaczne, że szybciej można byłoby dojechać z Inowrocławia do Bydgoszczy. Radna postulowała szybkie i skuteczne rozwiązanie tej sprawy.

Radny p. Andrzej Kozłowski upomniał się o odpowiedź na wnioski przez niego zgłoszone na poprzedniej sesji, a dotyczące wyliczenia kosztów utrzymania jednego ucznia w szkołach, bursach i internatach należących do Powiatu Inowrocławskiego.

Radny p. Marek Rosa wskazał na fakt, że droga nr 551 ze Złotnik Kujawskich do Barcina (bardzo ruchliwa) uznana została w "Programie rozwoju Powiatu Inowrocławskiego na lata 2000-2002" za priorytetową, zaś w projekcie budżetu na 2003 r. nie przeznaczono żadnych środków na jej remont. Wskazał także na zaniedbania na drodze nr 607 Jaksice - Tuczno (nie odnowiono rowów, nie usunięto poboczy) oraz na drodze nr 612 Tuczno - Złotniki Kujawskie (nie usunięto konarów drzew i nie odnowiono rowów).
Radny p. Marek Rosa nawiązał do prac archeologicznych w Dzwierzchnie uznając za wskazane, aby ich wynikami i promocją zajęła się Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską.

Radny p. Stefan Janeczek poinformował o powszechnej kradzieży przykryw do włazów ściekowych i kratek ściekowych. Radny zaproponował, aby przeprowadzić rozmowy z przewodniczącymi rad gmin, aby wystąpili z projektami uchwał zobowiązującymi punkty skupu złomu do prowadzenia rejestru osób dostarczających do nich złom.

Radna p. Franciszka Łopatyńska poinformowała radnych, że w gminach Dąbrowa Biskupia i Gniewkowo wspomnianą sprawę już załatwiono w postulowany sposób.

Radna p. Regina Czerwińska zapytała, ile pieniędzy z reklam umieszczonych wzdłuż dróg powiatowych zasila kasę Powiatu Inowrocławskiego.

Radny p. Andrzej Orczykowski złożył interpelacje na piśmie. Stanowią one załącznik do niniejszego protokołu.

Zarządzono 10 minutową przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r.

Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt, która dokonała ogólnej charakterystyki projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. Omówiła także etapy jego konstruowania. Wskazała, że 89,2 % planowanego budżetu, to dotacje i subwencje. Zaznajomiła radnych z pozytywną opinią projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Poinformowała o wyłączeniu budżetu Policji ze struktury Powiatu. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Franciszek Żak. Wystąpienie radnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Radny p. Franciszek Żak wniósł o podjęcie uchwały budżetowej.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka dokonała korekty w zapisie podstawy prawnej projektu uchwały.

Radny p. Andrzej Kozłowski określił projekt budżetu jako dobry pod względem strukturalnym. Zakwestionował zapis o 5,8 % wzroście kosztów zatrudnienia w Starostwie, przy zaledwie 4 % wzroście w innych jednostkach powiatowych. Wytknął, że uszczuplono subwencję oświatową na rzecz realizacji zadań w zakresie kultury, sportu i rekreacji. Jako złe ocenił w oświacie zjawisko powszechnej likwidacji podziału na grupy. Zapytał, czy 2.251 zł to kwota bazowa, czy przeliczeniowa przypadająca na jednego ucznia.
Poinformował, że restrukturyzacja szkół i DPS-ów winna przebiegać inaczej niż dotąd - wpierw podejmuje się uchwałę o zamiarze likwidacji placówki, a dopiero później rozpatrywać będzie można inne rozwiązanie organizacyjne. Mówca zapytał, w jaki sposób zamierza się odzyskać pieniądze niesłusznie wypłacone w ub. roku rodzinom zastępczym. Radny wskazał na, jego zdaniem, nieprawidłowe wykorzystanie budynków po byłej Szkole Rolniczej w Inowrocławiu, które zagospodarowane zostały przez Szkołę Specjalną; a pierwotny zamysł był taki, aby obiekty te sprzedać i zasilić kasę Powiatu. Fakt, że Powiat Inowrocławski, jako jeden z nielicznych w kraju, nie ma zadłużeń, wcale nie świadczy o jego sukcesie finansowym i prawidłowym gospodarowaniu. Radny określił projekt budżetu jako pasywny, w którym zabrakło planowanych ewentualnie środków unijnych. Apelował, aby znaleźć środki dla najuboższych oraz na aktywną walkę z bezrobociem.

Radna p. Wanda Bańkowska przedstawiła stanowisko Klubu Radnych SLD w sprawie projektu budżetu na 2003 r. (stanowisko Klubu stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Radna p. Zyta Szumlańska skrytykowała fakt, że w projekcie budżetu nie uwzględniono środków inwestycyjnych przeznaczonych dla DPS-ów, które tym samym nie zrealizują programu standaryzacji lub kategoryzacji. W 2006 r. na wspomniane cele potrzeba już będzie 19 mln. zł. Jako chybiony wydatek określiła kwotę 1,5 mln. zł. zarezerwowaną w budżecie na budowę hali sportowej w Kruszwicy. Wskazała, że są ważniejsze potrzeby, jak remonty dróg, modernizacja DPS-ów. Wyraziła zadowolenie z faktu, że utrzymano w projekcie budżetu kwotę 60 tys. zł. przeznaczoną na zdrowotne programy profilaktyczne.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka skomentowała dotychczasowe wystąpienia radnych uznając, że wysunięte przez nich wnioski należało wnosić na posiedzeniach Komisji.

Radna p. Zyta Szumlańska replikowała, iż swoje stanowisko prezentowała na zebraniach Komisji.

Starosta p. Leonard Maciejewski nazwał projekt budżetu zrównoważonym i uznał to za rozwiązanie lepsze niż ewentualne zadłużenie przeznaczone na aktywna działalność gospodarczą. Określił projekt budżetu jako trudny, ale możliwy i realny do wykonania. Wspomniał, że jego zapisy zapewne nie zaspokoją oczekiwań radnych oraz mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego. Podkreślił, że Powiat nie ma znaczących dochodów własnych, które kształtują się w granicach 5 - 5,5 % ogółu dochodów. Poinformował radnych, że podejmowano bardzo różne działania na rzecz rozwiązania i zakończenia inwestycji DPS-owskiej w Ostrowie n/Gopłem, ale bez efektu.

Radny p. Piotr Szwagrzyk również uznał projekt budżetu za trudny. Określił umowę władz Powiatu Inowrocławskiego z wykonawcą inwestycji DPS-u w Ostrowie n/Gopłem za niekorzystną dla samorządu. Wnioskował o rozwiązanie tejże umowy. Nawiązał do rekomendacji Wicestarosty Tadeusza Majewskiego, którego przedstawiano jako fachowca od pozyskiwania środków unijnych, natomiast w projekcie budżetu nie ma żadnego zapisu o tychże środkach. Jego zdaniem byłyby one niezbędne na budowę obwodnicy Inowrocławia. Mając powyższe na uwadze stwierdził, że będzie przeciwny uchwale budżetowej.

Radny p. Andrzej Antoniewicz stwierdził, że to władze centralne "fundują" samorządom sytuację finansową taką, jaką ona się prezentuje. Zaznaczył, że można mieć zastrzeżenia do "rozkładu" środków w budżecie, ale nie do ich wysokości, gdyż one i tak inne nie będą. Stwierdzi, że takie są realia i te trzeba uwzględnić. Wskazał, że politykę trzeba odstawić na bok, bo radni to głównie działacze społeczni, nie politycy. Stwierdził: "nie politykować, coś robić."

Radna p. Zyta Szumlańska skontestowała, iż trudna sytuacja, nie zwalnia z obowiązku podejmowania trudnych wyzwań.

Radny p. Stefan Janeczek zauważył, iż dobrze się stało, że przeznaczono środki budżetowe na budowę hali sportowej w Kruszwicy: "lepiej dać dziś na halę, niż po latach na zdrowie". Formę współfinansowania budowy hali uznał za korzystną dla Powiatu.

Skarbnik p. Anna Berendt wyjaśniała z kolei drobne zapisy budżetowe, które u radnych wzbudzały zastrzeżenia i wątpliwości.

Wicestarosta p. Tadeusz Majewski poinformował o utworzeniu Powiatowego Ośrodka Rozwoju Przedsiębiorczości Wsi, którego działalność w całości finansowana będzie z funduszów Banku Światowego (głównie dotyczyć to będzie walki z bezrobociem na wsi). Oznajmił, że już jutro, tj. 20 lutego br. w MDK "Pszczółka" odbędzie się robocze spotkanie dotyczące budowy Strategii Powiatu finansowanej w całości ze środków Banku Światowego. I w tejże Strategii Powiatu uwzględni się też budowę obwodnicy dla Inowrocławia.

Radny p. Andrzej Kozłowski poinformował, że nie uzyskał wyczerpujących odpowiedzi na pytania zgłoszone w trakcie swojego poprzedniego wystąpienia.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie (27)

za - 17 radnych
przeciw - 9 radnych
wstrzymał się - 1 radny

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2002 rok.

Z projektem uchwały wystąpiła p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu p. Joanna Piątkowska, która przedstawiła jego działalność za 2002 rok i wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że Komisja jednomyślnie (4 "za") pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wniósł o jej podjęcie.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zapytał, dlaczego w inowrocławskiej Telekomunikacji zlikwidowano przyjmowanie opłat abonamentowych bez możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów przez mieszkańców?

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał, z jakich funduszów zasilana jest działalność Rzecznika Konsumentów?

P.o. Rzecznika p. Joanna Piątkowska udzieliła odpowiedzi radnemu p. Piotrowi Szwagrzykowi wskazując, że Telekomunikacja nie narusza prawa, bo nie musi prowadzić we własnym zakresie wzmiankowanej wyżej działalności.

Starosta p. Leonard Maciejewski wyjaśnił radnemu p. Andrzejowi Orczykowskiemu, że działalność Rzecznika Konsumentów opłaca Starosta.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania dotyczącego stopnia zaawansowania prac Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie przejęcia majątku Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Inowrocławskiego.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Przedstawił radnym prawną podstawę działania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz jej skład osobowy. Omówił również podstawowy zakres własnościowy przejmowanych przez Powiat Inowrocławski działów. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił Jej Wiceprzewodniczący p. Franciszek Żak. Komisja opiniowała projekt uchwały na swoim posiedzeniu 17 lutego 2003 r. Członkowie komisji pozytywnie go zaopiniowali (5 głosów "za"). Wiceprzewodniczący komisji poinformował radnych, że kontrole przeprowadzone przez RIO i NIK nie wykazały nieprawidłowości w pracy Komisji Inwentaryzacyjnej. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zaproponował, aby we wnioskach sformułowanych przez Komisję Budżetu i Finansów i skierowanych do posłanki p. Anny Bańkowskiej i posła p. Marcina Wnuka dołączyć także posła p. Markowskiego.

Radny p. Andrzej Antoniewicz zaproponował, aby ograniczyć się w tej sprawie do formuły "posłowie z naszego terenu".

Sekretarz Powiatu p. Marian Świątkowski wyjaśnił, że odpowiedzialność za obecny stan inwestycji w Ostrowie n/Gopłem ponosi ówczesny wojewoda bydgoski, w gestii którego leżały merytoryczne decyzje inwestycyjne.

Radny p. Jerzy Gawęda uznał obecnego wojewodę za prawnego spadkobiercę byłego wojewody bydgoskiego w sprawie inwestycji DPS - owskiej w Ostrowie n/Gopłem.

Radczyni p. Iwona Dorna wskazała, że Powiat Inowrocławski nie może nie chcieć przejąć majątku mu przekazywanego przez Skarb Państwa. Przejmowanie majątku następuje bowiem z mocy prawa, zaś wojewoda zatwierdza jedynie i legitymizuje stan rzeczywisty majątku.

Radny p. Piotr Szwagrzyk stwierdził, iż Powiat Inowrocławski zaangażował w budowę w Ostrowie n/Gopłem bardzo dużo środków i trzeba z tego powodu również zadbać o dalszy los tej inwestycji. Uznał, że rezygnacja z budowy w Ostrowie n/Gopłem byłaby błędem władz powiatowych.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta p. Leonard Maciejewski poinformował Radę, że odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania udzielać będą, oprócz niego, specjaliści zatrudnieni w Starostwie, zaś zainteresowani radni otrzymają także odpowiedzi na piśmie. Starosta uznał, że wydłuży się czas pracy niektórych wydziałów Starostwa, o ile zajdzie taka potrzeba. Podkreślił, że takie prawdopodobieństwo może wystąpić szczególnie w przypadku Wydziału Komunikacji i Dróg (Wydział w przeszłości już pracował w soboty i dłużej w wybrane dni tygodnia).
Biuro Paszportowe natomiast już teraz pracuje we wtorki do godziny 17.00. Starosta poinformował, że dyrektor Szpitala p. Eligiusz Patalas otrzymał nagrodę w wysokości 11 tys. zł netto. Starosta zobowiązał się do skutecznego rozwiązania problemu skupu złomu i prowadzenia przez punkty skupu rejestru osób go dostarczających. Poinformował też Radę Powiatu, że w Starostwie nie pracują osoby ze sobą spokrewnione w rozumieniu obowiązującego w tym względzie prawa.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. Janusz Matysek stwierdził, ze na drogach powiatowych, poza miastem Inowrocławiem, nie ma umieszczonych reklam i powiat nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat. Zapowiedział naprawę i remont wymienionych przez radnego p. Marka Rosę dróg, ale w miarę posiadanych środków i w przypadkach awaryjnych.

Naczelnik p. Ryszard Oczachowski poinformował, że poruszane w dyskusji sprawy związane z działalnością podległego mu Wydziału Starostwa są w sposób wyczerpujący zawarte w "Informacji o sieci szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski", którą wszyscy radni otrzymali w materiałach na sesję.

Dyrektor PCPR p. Maria Kozłowska wyjaśniła, ze problemy związane z pomocą dla bezdomnych zostały ustawowo zdjęte z powinności samorządu powiatowego i zostały przekazane samorządom gminnym. W skazała, że to Sąd określa i wyznacza rodzinę zastępczą, zaś do zadań Powiatu należy jej materialne zabezpieczenie.

Radna p. Zyta Szumlańska poprosiła, aby na zgłoszone przez nią w dyskusji problemy zostały jej wyjaśnione na piśmie, bowiem taka była wola jej wyborców.

Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza p. Janina Sikorska podkreślała wagę prowadzonych w Dzwierzchnie badań archeologicznych. Badania te finansowane były z puli Wojewody. Zapowiedziała przygotowanie szerszej informacji o odkryciach w Dzwierzchnie.

13. Wnioski i oświadczenia.

Radny p. Jerzy Naumann zaproponował, aby Sekretarz Powiatu poczynił starania na rzecz zorganizowania bufetu dla radnych, bowiem wydłużające się sesje Rady Powiatu niejako wymuszają podjecie takiej inicjatywy.

Radna p. Franciszka Łopatyńska wnioskowała, aby każdorazowo zapraszać na sesje Rady Powiatu Przewodniczącego Powiatowej Izby Rolniczej p. Jana Kopcia z Perkowa.

Radny p. Jerzy Gawęda nawiązał do wcześniejszych swoich wystąpień dotyczących składania regularnych sprawozdań z sytuacji ekonomicznej Szpitala, którego 12 mln zadłużenie powoduje trudną sytuację finansową powiatowej lecznicy.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przypomniała, że w miesiącu czerwcu planowana jest sesja uwzględniająca przyjęcie sprawozdania z działalności Szpitala Powiatowego.

Radny p. Marek Rosa wnioskował, aby p. Przewodnicząca Rady Powiatu nie uwzględniała propozycji radnych wnoszących o zamknięcie dyskusji na omawiany aktualnie temat.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zaznaczył, że będzie okazja podyskutować szczegółowiej na temat sytuacji finansowej Szpitala, przy okazji rozpatrywania na następnej sesji w dniu 26 lutego br. projektu uchwały dotyczącego wydzierżawienia kuchni szpitalnej wraz z jej wyposażeniem.

14. Zakończenie

O godzinie 16.10 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: "Zamykam obrady VI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu".


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Jerzy Gawęda

Protokołował
Bogdan Wojtkowiak