BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75762

Numer sesji rady: VII
Z dnia: 26 lutego 2003 r.
PROTOKÓŁ NR 7/2003


obrad VII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 26 lutego 2003 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: "Otwieram obrady VII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu".
Prowadząca obrady powitała przybyłych na sesję: Radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą p. Leonardem Maciejewskim na czele, p. Bolesława Szulca - radnego Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej - p. Jana Kopcia, przewodniczących rad miast i gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, przedstawicieli związków zawodowych, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów i dziennikarzy miejscowych środków przekazu.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 25 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

Radny p. Lech Skarbiński wnioskował w imieniu Klubu Radnych Obywatelskiego Ruchu Samorządowego, jak i Porozumienia Samorządowego o zdjęcie z porządku obrad punkt 9 dotyczący dzierżawy pomieszczeń kuchni przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wniósł o przeniesienie go na sesję, na której będzie całościowo omawiany problem szpitala.

Radny p. Leonard Maciejewski Starosta Inowrocławski poprosił o wyrażenie zgody, aby punkt 10 został zdjęty z porządku obrad. Poinformował, że po rozmowach z władzami Gniewkowa i podpisanym 25 lutego br., (wczoraj) porozumieniu nie zachodzi potrzeba rozpatrywania tej kwestii. Szkoła Zawodowa w Gniewkowie pozostanie utrzymana i na mocy zawartego porozumienia, gmina Gniewkowo będzie prowadzić szkołę obok zadań własnych.
Więcej uwag radni nie wnieśli.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez radnego p. Lecha Skarbińskiego.

Przewodnicząca Rady zapytała kto jest za tym, aby z proponowanego porządku obrad zająć punkt 9 w brzmieniu: " Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych kuchni wraz z wyposażeniem".

Głosowanie (26)

za- 7
przeciw -18
wstrzymał się - 1
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu nie uwzględniła wniosku radnego p. Lecha Skarbińskiego.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego p. Leonarda Maciejewskiego Starosty Inowrocławskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała kto jest za tym, aby z proponowanego porządku obrad zdjąć pkt 10 w brzmieniu: "Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Zawodowej w Gniewkowie".

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła wniosek radnego p. Leonarda Maciejewskiego, aby pkt 10 został zdjęty z proponowanego porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad bez pkt 10.

Głosowanie (26)

za - 18 radnych
przeciw - 1 radny
wstrzymało się - 7 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu przyjęła porządek obrad VII sesji bez pkt 10.

3. Przyjęcie protokołu obrad VI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Radny p. Jerzy Gawęda, sekretarz obrad VI sesji Rady Powiatu poinformował, że do protokołu z dnia 19 lutego br. radny p. Marek Rosa chce wnieść poprawkę.

Radny p. Marek Rosa wniósł poprawkę dotyczącą wysokości nagrody dla dyrektora szpitala. Stwierdził, że na sesji otrzymał odpowiedź od Pana Starosty, że wysokość nagrody wynosi 11 tys. zł, a w notatce prasowej była podana kwota 16 tys. zł. Zapytał gdzie nastąpiło przekłamanie.

Radny p. Leonard Maciejewski wyjaśnił, że w sposób precyzyjny powiedział, iż jest to wynagrodzenie - 11 tys. zł netto (ponad 16 tys. zł brutto).

Radny p. Marek Rosa wniósł, aby w protokole znalazł się zapis: 11 tys. zł netto.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że na str. 10 protokołu z poprzedniej sesji jest napisane: "Starosta poinformował, że dyrektor szpitala p. Eligiusz Patalas otrzymał nagrodę w wysokości 11 tys. zł netto".

Radny p. Marek Rosa przeprosił za pomyłkę i wycofał wniosek.

Radny p. Jerzy Gawęda wniósł o przyjęcie protokołu obrad VI sesji z dnia 19 lutego 2003 roku.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła protokół obrad VI sesji z dnia 19 lutego 2003 r.

4. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad VII sesji radną p. Joannę Harendę, która wyraziła zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie wybrała p. Joannę Harendę na sekretarza obrad VII sesji.

5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 24 stycznia 2003 r. do 12 lutego 2003 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że Informację Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Panie i Panowie radni otrzymali w komplecie materiałów. Zapytała, czy ktoś chce wnieść uwagi lub zastrzeżenia do przedstawionej informacji.

Informację przyjęto bez uwag.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna p. Franciszka Łopatyńska
1. Radna stwierdziła, że trzeba doprowadzić do stworzenia mogilnika - miejsca składowania substancji niebezpiecznych, poakcyjnych. Straż Pożarna ma z tą sprawą poważne problemy (i nie tylko ze substancjami poakcyjnymi). Transportowanie tychże substancji może spowodować ich wypadnięcie ze składu, zaś Straż Pożarna ma problemy z ich należytym składowaniem.

2. Na Osiedlu Piastowskim i Rąbińskim należy rozwiązać sprawę parkujących przed domami samochodów osobowych (głównie popołudniu i w nocy), które utrudniają ewentualny dojazd do poszczególnych bloków mieszkalnych na wypadek np. pożaru czy wypadku. Uznała przycinkę drzew za zjawisko korzystne dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w przypadku np. potrzeby rozwinięcia drabin strażackich, celem dotarcia do miejsca szczególnych zagrożeń.

3. Radna zwróciła uwagę na niechlujne wykonawstwo prac remontowych na drogach, podczas których drogowcy zalewają asfaltem kratki ściekowe i studzienki hydrantowe. Podała konkretny przykład, z którym spotkała się na ul. Krzywoustego (na wysokości Domu Dziecka).

Radny p. Lech Skarbiński

Radny przypomniał, że kilka lat wstecz przy Szpitalu Powiatowym kwotą około l mln zł i dodatkowo jeszcze dotacjami, została pobudowana spalarnia odpadów medycznych. Po krótkim czasie została ona zamknięta. Radny zapytał, dlaczego ją zamknięto?, dlaczego odpady spala się gdzie indziej?, dlaczego odpłatnie?, dlaczego spalarnia nie zarabia dziś na rzecz Szpitala Powiatowego?

Radny p. Andrzej Orczykowski

Radny prosił o określenie terminu i możliwości korzystania z protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu. Podkreślił, że w przeciwieństwie do protokołów sesji Rady Powiatu, brak jest stosownych ustaleń dotyczących możliwości korzystania z protokołów Zarządu Powiatu.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Inowrocławskiego w 2002 roku.

Z projektem uchwały wystąpił Komendant Powiatowy Policji p. Zdzisław Feit, który poinformował, że rok 2002 był okresem wytężonej pracy. Zwiększyło się zagrożenie przestępczością na terenie Powiatu Inowrocławskiego o 2, l % w porównaniu do roku 200 l. Podał dane statystyczne różnych rodzajów przestępstw i ich czasowe i terytorialne rozmieszczenie (69% przestępstw popełniono na terenie miasta Inowrocławia). W strukturze przestępczości dominowały przestępstwa kryminalne, które stanowiły 73,8% ogółu popełnionych przestępstw. Nie bez znaczenia na stan bezpieczeństwa mają wpływ zdarzenia drogowe, odnotowano ich 1880, w tym wypadków drogowych 159, w których poniosło śmierć 15 osób i 185 osób zostało rannych. Poinformował również, że w 2002 roku podejmowano szereg działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie przestępczości: Policja starała się dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców, poprzez audycje radiowe, telewizyjne, miejscową prasę. Brała również udział w organizowanych festynach, uczestniczyła w spotkaniach w szkołach, w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, jak również z samorządami mieszkańców. Wskazał na dobrą współpracę ze służbami mundurowymi. Podziękował straży miejskiej, wojsku, straży pożarnej, służbie ochrony kolei, z którymi w roku 2002 pełnione były wspólne patrole i podejmowane wspólne działania. Bardzo wysoko ocenił współpracę z samorządami terytorialnymi. Ze środków samorządów dokonano zakupu centrali telefonicznej w Inowrocławiu oraz w Komisariatach Policji Powiatu Inowrocławskiego. Samorządy zakupiły radiowozy, wyremontowały komisariaty. Ze środków Starostwa Powiatowego zakupiono instalację gazową do pojazdów służbowych na terenie całego powiatu. Założono również monitoring w poszczególnych miastach Powiatu Inowrocławskiego. Poinformował, że istnieją uwarunkowania prawne, które zezwalają samorządowi na wykupienie godzin patrolowych. Istnieją również możliwości wykupienia etatów policyjnych. Podziękował samorządowcom za pomoc i podjęty trud na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska. Komisja na posiedzeniu 24 lutego br. spotkała się z Komendantem Powiatowym Policji i omówiła stan bezpieczeństwa w powiecie. Sprawozdanie jest bardzo szczegółowe, dokładne, Komisja przyjęła je jednomyślnie (4 "za"). Wniosła o podjecie uchwały.

Radny p. Jerzy Naumann poprosił Pana Komendanta o zwrócenie szczególnej uwagi na Osiedle Piastowskie:
- ul. Krzywoustego - jest tam ograniczenie prędkości do 40 km/godz., a odbywają się tam "wyścigi" samochodowe,
- ul. Jagiellońska - także jest tam ograniczenie prędkości, które nie jest przestrzegane.
Tymi ulicami dzieci chodzą do szkoły, prosił o wzmocnienie patroli.

Radny p. Piotr Szwagrzyk wyraził swoje wątpliwości dotyczące zabezpieczenia imprez masowych. Policja powinna zabezpieczać imprezy rozrywkowe, a nie kulturalne, bo tam zabezpieczenia nie trzeba. Podniósł sprawę zabezpieczenia imprez sportowych (17.659 zł). Koszty zabezpieczenia winien ponosić organizator. Zapytał do kogo wpływają te pieniądze? Prosił o zwrócenie uwagi na park, czy plac zabaw przy dawniejszej "żyrafie", chodzi o narkomanię. Zapytał, czy przestępczość narkotykowa się rozwija?

Komendant Powiatowy Policji p. Zdzisław Feit powiedział, że uwagi radnego p. Jerzego Naumanna przyjmuje. Uznał je za celowe, zostaną podjęte działania, które będą zmierzały do eliminacji tych zagrożeń. Jeżeli chodzi o zapytanie radnego p. Piotra Szwagrzyka o zabezpieczenie imprez masowych, to zauważył, że tam była Policja, gdzie występowały zagrożenia. Koszty zabezpieczenia imprez masowych ponosi Policja. Przestępczość narkotykowa rozwija się, zagrożenie narkomanią wzrasta w całej Polsce, szczególnie od 2 lat.

Radny p. Piotr Luber zwrócił się do Komendanta Powiatowego Policji z apelem o podejmowanie rozsądnych decyzji, przestrzegł przed blokadami i strajkami rolników, aby nie doszło do tragedii.

Radny p. Piotr Szwagrzyk podziękował Panu Komendantowi za wyjaśnienie i zwrócił się z apelem o kulturalne zachowanie się na imprezach masowych.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2002 roku.

Z projektem uchwały wystąpił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej p. Sławomir Skonieczny. Przedstawił stan organizacyjny i ilościowy Straży w Powiecie Inowrocławskim. Poinformował, że uruchomiony został Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy, za którego zorganizowanie na terenie Powiatu odpowiedzialny jest Komendant Powiatowy, a którego zadaniem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne. Obecnie na terenie Powiatu Inowrocławskiego zabezpieczenie operacyjne stanowią następujące jednostki ochrony przeciwpożarowej: Komenda Powiatowa PSP, Zakładowa Straż Pożarna Kruszwica, Ochotnicze Straże Pożarne. Przedstawił dane statystyczne i rodzaje zdarzeń (głównie wypadki drogowe). Podziękował tym wszystkim instytucjom, które współpracowały z Komendą Powiatową PSP na rzecz ochrony przeciwpożarowej w roku 2002. Komendant stwierdził, że główne cele i kierunki działania w większości zostały zrealizowane przez Komendę Powiatową PSP. Nie zrealizowano zadań, na które nie starczyło środków finansowych. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska. Komisja na posiedzeniu 24 lutego br. spotkała się z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej i analizowała przedstawiony materiał. Wszyscy zdają sobie, jak bardzo wzrosła rola i zakres zadań Straży Pożarnej. Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie ("za" 4). Wniosła o podjęcie uchwały.

Radna p. Zyta Szumlańska zapytała Pana Komendanta o ustawowe zmiany związane z wejściem l stycznia br. nowego prawa budowlanego, dotyczącego ochrony przeciwpożarowej. Wspomniane zmiany nakładają na inwestorów nowych inwestycji oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie powiatu, obowiązek dostosowania budynków do nowych przepisów przeciwpożarowych. Czy Komenda Powiatowa zatrudnia osoby, które mają uprawnienia do wydawania opinii w zakresie przepisów przeciwpożarowych oraz sporządzania ekspertyz w tym względzie. Czy można takie ekspertyzy otrzymać w Inowrocławiu, czy trzeba udać się do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Radny p. Jerzy Naumann zapytał czy zwiększy się i o ile stan etatowy w nowej jednostce straży i ile przybędzie nowego sprzętu?

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej udzielił odpowiedzi radnej p. Zycie Szumlańskiej. Komenda Powiatowa posiadała i posiada uprawnienia do wydawania opinii o dostosowaniu obiektów w ramach kompetencji, Komenda Powiatowa dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą. Natomiast nie ma uprawnień, jeżeli chodzi o ekspertyzy. Na terenie województwa jest kilku rzeczoznawców ds. ochrony przeciwpożarowej, którzy złożyli egzamin w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej i oni wyłącznie mają uprawnienia do dokonywania ekspertyz. Chodzi o obiekty, które nie spełniają nowych przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Odpowiadając radnemu p. Jerzemu Naumannowi Komendant poinformował, że nie zwiększy się stan ilościowy kadry. Jednostka Straży na ulicy Poznańskiej liczy 83 etaty. Jeżeli chodzi o sprzęt, to pozyskiwany jest samochód gaśniczy, w który zostanie wyposażona nowa jednostka, innego sprzętu nie przewiduje się kupować z powodu braku środków.

Radna p. Zyta Szumlańska zapytała, czy komenda dysponuje spisem rzeczoznawców.

Komendant Powiatowy Straży Pożarnej p. Sławomir Skonieczny odpowiedział, że dysponuje szczegółowymi danymi.
Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

Prowadząca obrady zarządziła 10 minutową przerwę.

Po przerwie obrady wznowiono i przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych kuchni wraz z wyposażeniem.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszard Skolasiński. Z upoważnienia Zarządu Powiatu zarekomendował projekt uchwały Rady Powiatu na oddanie w dzierżawę przez PSZOZ w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych kuchni wraz z wyposażeniem. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 5 lutego br. zapoznał się zarówno z uchwałą Rady Społecznej, która pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora szpitala w omawianej sprawie, jak również wysłuchał wystąpienia dyrektora Patalasa, który w sposób merytoryczny przedstawił tę kwestię. Zarząd kierował się następującymi przesłankami:
1. Ewentualne zlecenie obsługi żywienia pacjentów szpitala, zewnętrznemu podmiotowi, według wyliczeń ekonomicznych, obniży koszty żywienia w skali roku o około 150-200 tys. zł.
2. Poprawa szeroko pojętej jakości i organizacji żywienia.
3. Utrzymanie na wysokim poziomie jakości świadczonych usług żywieniowych wymagałoby wymiany sprzętu technicznego zaplecza i kuchni. Przy obecnej sytuacji finansowej Szpitala, jest to niemożliwe.
Poinformował również, że przedmiotowa uchwała zezwoli na rozpoczęcie procedury związanej z przetargiem na obsługę żywienia (procedura zamówień publicznych). Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2003 r. zapoznała się szczegółowo z projektem uchwały wraz z uzasadnieniem, stanowiskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, pismem wnioskodawcy tj. dyrekcji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i Uchwałą Nr II/III/2003 Rady Społecznej PSZOZ w Inowrocławiu. Komisja Budżetu i Finansów rozpatrując projekt uchwały pod względem finansowym, w oparciu o przedłożone prognozowane oszczędności kosztowe stwierdziła, iż zasadnym jest wydzierżawienie pomieszczeń użytkowych kuchni wraz z wyposażeniem i jednoczesnym zleceniem obsługi żywienia pacjentów przez zewnętrzny podmiot gospodarczy. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ("za" głosowało 4 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania). Wniósł o jej przyjęcie.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Komisja na posiedzeniu w dniu 18 lutego br. zapoznała się z projektem uchwały i stanowiskiem dyrektora Szpitala. Po szerokiej debacie Komisja wyraziła pozytywna opinię o projekcie uchwały (4 głosy "za", 1 głos "wstrzymujący się"). Wniósł o podjecie uchwały.

Radny p. Stanisław Owedyk powołał się na wniosek dyrektora szpitala do Zarządu Powiatu. Z kalkulacji wynika, że koszty poniesione przez PSZOZ będą niższe o 150-200 tys. zł rocznie. Zapytał, co wzięto pod uwagę przy obliczaniu oszczędności?

Radny p. Lech Skarbiński powiedział, że w projekcie uchwały podano informację, iż szpital zyska od 0,50 do 1 zł. za osobodzień. Obecnie osobodzień według materiałów wynosi 13,08 zł. Z założeń, którymi dysponuje wynika, że kalkulacja 1 osobodnia będzie wynosiła 12,80 zł. nie jest to ani 0,50 zł., ani 1 zł. tylko 0,28 zł. Należałoby wyjść od sumy 9 zł. Według założenia najemca przejmuje 15 pracowników. Obecnie pracuje 33 i już według założeń wiadomo, że ewentualny najemca zwolni 15 pracowników, 3 osoby (prawdopodobnie dietetyczki) szpital zostawi na własnym funduszu płac. 15 pracowników zwolnionych przez szpital otrzyma 3 miesięczne odprawy - łącznie będzie to kwota 88 tys. zł. Szpital nie ma takiej kwoty wkalkulowanej w budżecie na odprawy pracownicze. Radny podniósł, iż w założeniach winno być ujęte, że ewentualny najemca przejmuje wszystkich pracowników i on winien ponieść koszty. W założeniach po wydzierżawieniu kuchni, koszty PSZOZ za 12 miesięcy wynoszą 433 tys. zł., skąd to się wzięło?
Najemca ma przejąć i wydzierżawić pomieszczenia o powierzchni 1958 m2, a wartość tego majątku wynosi 1.355 tys. zł. W normalnym użytkowaniu następuje dekapitalizacja tych środków. W założeniach winno być zapisane, że ewentualny najemca powinien dać jakąś rękojmię szpitalowi. Radny powiedział, że wie, iż pomieszczenia kuchni, pionu żywieniowego są w stanie bardzo dobrym, co wykazują kontrole sanepidu. Następna uwaga dotyczyła ewentualnych zysków, uzyskanych przez najemcę, które powinny pozostać w szpitalu i zasilić inne zadania. Zauważył, że obsługa żywienia powinna być tradycyjna i pozostać w gestii szpitala. Szpital ma zawartą umowę z firmą "Entel" i według radnego ta umowa powinna zostać zerwana, ponieważ firma ta nie wywiązuje się z umowy. W kwietniu 2001 r. dyrektor szpitala opracował program restrukturyzacji PSZOZ. Program ten został zatwierdzony przez Radę Społeczną, wynika z niego, że zwiększenie usług łączy się ze zwiększeniem kosztów. Programu tego nie opiniowały związki zawodowe, a w myśl art. 26 ustawy o związkach zawodowych, mają one do tego prawo. W programie restrukturyzacji, w dziale "Restrukturyzacja administracji działalności pomocniczej", w założeniach programu napisano: "Rozważyć zlecenie firmom zewnętrznym usług działu technicznego, działu żywienia i działu pralni, jednakże po bardzo wnikliwej analizie ekonomicznej i zagwarantowaniu przez firmę właściwej organizacji żywienia chorych, a więc całego pakietu usług w zakresie systemu dietetycznego, przystosowanego dla potrzeb lecznictwa zamkniętego". Wyżywienie w szpitalu jest elementem leczenia. Inne jest uzasadnienie w programie, inne według dyrektora szpitala. Zaproponował, aby projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia kuchni odłożyć do czasu zapoznania się przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej (której jest członkiem) z sytuacją na miejscu w szpitalu, podczas posiedzenia wyjazdowego. Radny zaproponował, aby dokonać oględzin całego pionu żywienia, przeprowadzić rozmowę z pracownikami tego pionu, jak również ze związkami zawodowymi.

Radna p. Wanda Bańkowska poprosiła o 10 min. przerwę.

Radny p. Stanisław Owedyk zapytał radnego p. Lecha Skarbińskiego, który wcześniej stwierdził, że z tytułu żywienia pacjentów szpital ma zyski, czy jest to działalność gospodarcza, czy jest to wkalkulowane w koszty?

Radny p. Lech Skarbiński odpowiedział, że nie jest to działalność gospodarcza, ale zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na inny cel.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że po wysłuchaniu wypowiedzi Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, radnego p. Lecha Skarbińskiego i po zapoznaniu się z materiałami, temat ten powinien zostać omówiony w marcu. Trzeba także przenieść temat związany z oceną pracy szpitala na marzec i wtedy zająć się sprawą kuchni.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przypomniała, że wniosek o nie zdejmowaniu pkt 9 z porządku obrad był przegłosowany przez Wysoką Radę.

Radna p. Wanda Bańkowska zaproponowała, aby przed przerwą wysłuchać stanowiska dyrektora szpitala.

Dyrektor szpitala p. Eligiusz Patalas powiedział, że przedmiotowej uchwale przyświecają dwa cele:
1. zapewnienie prawidłowej jakości żywienia w zakładzie,
2. obniżenie kosztów.
Poinformował, że od 2 lat prowadzone są ankiety satysfakcji pacjenta, związane z procesem akredytacji, który szpital rozpoczął. Na pierwszym miejscu pojawiają się zarzuty pacjentów odnośnie nieodpowiedniej temperatury posiłków. Następna rzecz to osiągnięcie efektu ekonomicznego, należy analizować każdy sposób, który pozwoli obniżyć koszty. Dyrektor polemizował z radnym p. Lechem Skarbińskim w sprawie "Programu restrukturyzacji ZOZ-u". Poprosił, aby nie odkładać decyzji, ma ona przecież poprawić sytuację ekonomiczną szpitala. Uchwała umożliwi rozpoczęcie procedur przetargowych w celu wyłonienia usługodawcy zewnętrznego. Taka procedura jest niemożliwa bez uchwały i opinii Rady Społecznej. Ustosunkował się do poszczególnych pytań radnego p. Lecha Skarbińskiego i zarzucił ujawnienie tajemnicy handlowej. Zachęcał radnych do uczestnictwa i obserwacji przetargu. Podkreślił, że odłożenie głosowania - to dalsze straty dla szpitala. Jeżeli chodzi o zysk- 150-200 tys. zł. - to ograniczenie kosztów wynikające ze zmniejszenia kosztów bezpośrednich. Sprzęt jest w 75 % zużyty, większość została zakupiona w 1986 roku, nastąpiła potężna dekapitalizacja sprzętu. Od 4 lat szpital nie posiada płynności finansowej. Założenia są takie, że kontrola i zlecanie wszystkich rodzajów diet (dietetyczki) zostaje w gestii dyrektora szpitala. Zakład więc nie zostaje pozbawiony kontroli nad jakością dostarczanych posiłków. Sprostował nazwę firmy, nie "Entel" a "Impel" i wyraził zdziwienie, że firma ta nie wywiązuje się ze swoich zadań. Dyrektor szpitala powiedział, że jest świadomy zagrożeń z nowej sytuacji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 20 min przerwę.

Wznowienie obrad po przerwie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie wniosek formalny radnego p. Lecha Skarbińskiego o przekazanie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych kuchni wraz z wyposażeniem do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej.

Głosowanie (28)

za - 8 radnych
przeciw - 19 radnych
wstrzymał się -1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek radnego p. Lecha Skarbińskiego nie zyskał akceptacji Rady.

Kontynuowano dyskusję nad projektem uchwały.

Radny p. Andrzej Kozłowski zapytał, jak to się dzieje, że zwiększa się składkę na świadczenie usług medycznych z prywatnej kieszeni podatnika, a szpitalom zmniejsza się kontrakty. Zaproponował, aby poprzez Posłów wystąpić do Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienie zaistniałej stytuacji. Podzielił obawy zgłoszone przez radnego p. Lecha Skarbińskiego, głównie dotyczące zwolnienia pracowników kuchni. Zauważył, że materiały, które zostały przedstawione nie obrazują sytuacji, jaka się może wydarzyć w szpitalu po wydzierżawieniu pomieszczeń kuchni. Ponadto radny wyraził obawy o projekt umowy, który będzie dołączony do specyfikacji o istotnych warunkach umowy zamówienia.

Radny p. Jerzy Gawęda zapytał, czy w kwocie planowanych oszczędności (150 tys. zł.) jest wliczona dzierżawa?

Radny p. Lech Skarbiński odniósł się do zarzutów dyrektora szpitala. Zauważył, że sesja Rady Powiatu jest właściwym miejscem, gdzie należy o takich rzeczach mówić, tym bardziej, że na Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej nie można było dyskutować, ponieważ nie było dokładnych danych, tylko dane nagłówkowe. Polemizował z dyrektorem szpitala odnośnie zysków (skoro firma z zewnątrz zarobi, to czemu nie szpital?)

Radny p. Bogdan Parada wskazał na dużą rolę związków zawodowych działających w szpitalu, aby z nowym pracodawcą wynegocjować takie umowy i pakiet socjalny, żeby załoga była zadowolona.

Radny p. Leonard Maciejewski Starosta Inowrocławski w imieniu Klubu Radnych SLD powiedział, że radni tego Klubu po bardzo szczegółowej, starannej i krytycznej ocenie sytuacji są przekonani o słuszności inicjatywy, którą przedstawił dyrektor szpitala. Mając na względzie dobro placówki, dobro pacjentów tam przebywających Klub Radnych SLD będzie głosować za przyjęciem tego projektu uchwały.

Dyrektor Szpitala p. Eligiusz Patalas ustosunkował się do poruszonych problemów. Podzielił w pełni obawy radnego p. Andrzeja Kozłowskiego i zapewnił, że w umowie poczynione zostaną starania o zabezpieczenie interesów pracowników. Przypomniał, że dzisiejsza pozytywna decyzja to pierwszy krok, aby spróbować podjąć taką procedurę, która pozwoli na podniesienie jakości żywienia i obniżenie kosztów. Nie ma tutaj żadnej gwarancji, że przy tych ustalonych warunkach uda się w postępowaniu publicznym wyłonić podmiot, który będzie spełniał oczekiwania szpitala. Jeżeli nie, to cała procedura upadnie - to jest próba. Kwoty, o których mowa (150-200 tys. zł), są to kwoty symulacyjne. To nie tylko wpływy z potencjalnej dzierżawy, to również zmniejszenie kosztów obsługi. Przypomniał, że kuchnia szpitalna nie zajmuje się świadczeniem usług dla podmiotów zewnętrznych. Kuchnia jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb pacjentów. Podkreślił, że podstawową działalnością PSZOZ jest świadczenie usług medycznych. Powiedział, że nie widzi żadnych przeciwwskazań, aby radni mogli zapoznać się z warunkami umowy. Warunki umowy zostaną przedstawione w istotnych warunkach zamówienia, które będą do wglądu. Dyrektor Szpitala również nie widział żadnych przeszkód, jeżeli chodzi o potencjalnego obserwatora wyłonionego z grona Państwa radnych, który przyglądałby się całej procedurze.

Radny p. Jerzy Gawęda powiedział, że dzisiejsza dyskusja umocniła go w tym, że sprawozdanie z programu restrukturyzacji powinno zostać złożone Radzie i dopiero wtedy Rada powinna podejmować decyzje. W programie restrukturyzacji, który został przyjęty w kwietniu 2001 r. jest określone, że restrukturyzacja powinna być rozpoczęta 1 maja 2001 r., zakończona w 2002 r. Przy wprowadzeniu "programu" zadłużenie szpitala wynosiło 9 mln zł. Obecnie mówi się o kwocie 12 i więcej mln zł. Wniósł aby uchwały nie podejmować do czasu sprawozdania z działalności szpitala. Zaproponował, aby na pierwszej sesji była dyskusja (pytania), a na następnej dopiero podejmowana uchwała. Taki model winno się wypracować.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przypomniała, ze taki wniosek był już głosowany przy okazji przyjmowania porządku obrad i nie uzyskał akceptacji.

Radny p. Jerzy Gawęda powiedział, że wniosek ten został złożony jako kolejny.

Radny p. Andrzej Antoniewicz uznał, iż przy takiej pracy Rady, dojdzie do tego, że w przyszłości odbierze ona wszelkie kompetencje dyrektorowi szpitala. Dojdzie do tego, że na sesjach Rada będzie zarządzać szpitalem. Zauważył, że dyrektor p. Eligiusz Patalas zarządza szpitalem bardzo dobrze. Długi szpitala generują się z powodu systemu finansowania przez Kasę Chorych. Zaapelował o przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie. Polemizował z radnym p. Lechem Skarbińskim w sprawie ujawnienia tajemnicy handlowej.

Radca prawny p. Iwona Dorna przedstawiła opinię prawną do wniosku formalnego złożonego przez radnego p. Jerzego Gawędę. Poinformowała, że ustalając porządek obrad był przegłosowany wniosek formalny, który dotyczył jego zmiany poprzez wykreślenie pkt 9. Większością głosów taka zmiana nie nastąpiła. Kolejny wniosek formalny dotyczył przekazania projektu uchwały do Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, również nie zyskał akceptacji. W związku z tym wniosek radnego p. Jerzego Gawędy dotyczący nie zajmowania się tą tematyką jest powieleniem wniosku pierwszego dotyczącego zmiany porządku obrad. Poprosiła o ponowne sformułowanie wniosku formalnego w celu ustosunkowania się do niego.

Radny p. Jerzy Gawęda sformułował wniosek: "aby odłożyć do najbliższej sesji Rady Powiatu głosowania projektu uchwały o wydzierżawieniu kuchni do momentu złożenia pełnego sprawozdania z programu restrukturyzacji szpitala".

Radca prawny p. Iwona Dorna powiedziała, że § 23 Statutu Powiatu Inowrocławskiego, określa nad jakimi wnioskami można debatować. Poprosiła, aby radny sformułował wniosek formalny zgodnie z postanowieniami Statutu, w celu jego przegłosowania.

Radny p. Jerzy Gawęda uznał, że jego wniosek jest zgodny z porządkiem obrad, a temat łączy się z programem restrukturyzacji.

Radca prawny p. Iwona Dorna przypomniała, ze Rada w głosowaniu przyjęła porządek obrad łącznie z pkt 9 i nie ma podstaw, aby ponownie głosować porządek obrad. Ponownie poprosiła radnego p. Jerzego Gawędę o sformułowanie wniosku formalnego zgodnego ze Statutem.

Z kolei radny p. Jerzy Gawęda zgłosił wniosek o opinię prawną na piśmie, dotyczącą sformułowanego przez siebie wniosku.

Radca prawny p. Iwona Dorna powiedziała, że zostanie przygotowana opinia prawna na piśmie, po otrzymaniu wyciągu z protokołu. Pani Dorna potraktowała wniosek radnego jako wniosek o zmianę porządku obrad, jednak Rada głosowała już taki wniosek. Zaproponowała, aby kontynuować obrady.

Radny p. Jerzy Gawęda wnioskował o 15 min. przerwę w obradach do czasu otrzymania opinii prawnej.

Przystąpiono do głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego p. Jerzego Gawędę.

Głosowanie (28)

za - 8 radnych
przeciw - 19 radnych
wstrzymał się - 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek radnego p. Jerzego Gawędy nie uzyskał akceptacji Rady.

Radny p. Lech Skarbiński odniósł się do wypowiedzi radnego p. Andrzeja Antoniewicza. Powiedział, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej udostępniono mu materiały, ale z wyraźnym poleceniem dla osoby kserującej, aby informacje nie przeznaczone do publicznej wiadomości zostały zasłonięte.

Dyrektor PSZOZ p. Eligiusz Patalas odpowiedział na kilka zarzutów radnego p. Jerzego Gawędy. Zapewnił, że "Program restrukturyzacji" został zrealizowany poza jednym punktem. Nie obsadzono w PSZOZ stanowiska z-cy dyrektora ds. ekonomiczno - finansowych. Przedstawił proces zadłużania szpitala i ukazał swoje działania w tym zakresie.

Radny p. Jerzy Gawęda uściślił swój wniosek: "wnioskuję o odłożenie wydania decyzji przez Radę Powiatu o wyrażeniu zgody na zlecenie obsługi żywienia pacjentów PSZOZ zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu oraz wydzierżawienie pomieszczeń użytkowych kuchni na podstawie umowy cywilnej do czasu przedstawienia pełnego sprawozdania z realizacji programu restrukturyzacji szpitala".

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka przypomniała zebranym, że zgodnie z przyjętym porządkiem obrad toczy się dyskusja nad projektem uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych kuchni wraz z wyposażeniem.

Radca prawny p. Iwona Dorna zaproponowała poddać pod głosowanie wniosek formalny radnego p. Jerzego Gawędy.

Przystąpiono do głosowania wniosku radnego p. Jerzego Gawędy.

Głosowanie (28)

za - 8 radnych
przeciw - 19 radnych
wstrzymał się - 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek formalny radnego p. Jerzego Gawędy nie uzyskał akceptacji Rady.

Następnie przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

Głosowanie (28)

za - 19 radnych
przeciw - 8 radnych
wstrzymał się - 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka, która poinformowała, że radni obecnej kadencji otrzymują diety w wysokości ustalonej podjętymi uchwałami z 21.01.1999 r. i 27.03.1999 r. przez radnych minionej kadencji. Żadnej podwyżki diet nie było. Projekt ten dotyczy zmian porządkowych, obowiązujące do 31.12.2002 r. pojęcie najniższego wynagrodzenia za pracę z dniem 1.01.br. ustawodawca zmienił na minimalne wynagrodzenie. Jest również propozycja zmiany zapisu w § 1, aby Sekretarz Komisji Rewizyjnej otrzymał 110 % minimalnego wynagrodzenia. § 2 ust. 1 wprowadza zmianę porządkową poprzez dopisanie: "wypłata w formie bezgotówkowej zgodnie z dyspozycją radnego". Z powyższego wynika, że zmienione zostały tylko zapisy, a nie kwoty diet. Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja w dniu 17 lutego 2003 r. rozpatrywała projekt uchwały Rady Powiatu. Stanowisko Komisji zostało przyjęte jednogłośnie, przy pełnej frekwencji. Komisja Budżetu i Finansów stwierdziła, że kwoty stanowiące podstawę ustalenia wysokości diet radnych wynikają z Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od l stycznia 2003 r. Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika ze zmiany ustawowych zapisów regulujących wypłaty diet radnych. Przewodniczący Komisji wniósł o podjecie uchwały.

Radny p. Marek Rosa wnioskował o obniżenie proponowanych diet o 50%.

Radna p. Barbara Kozłowska zaproponowała, żeby zainteresowani radni indywidualnie do tego podeszli i złożyli deklaracje na piśmie. Ona sama ma 850 zł emerytury i pomaga córce, która nie pracuje.

Radny p. Leonard Maciejewski Starosta Inowrocławski wnioskował o 5 min. przerwę w obradach.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 5 min przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady.

Radny p. Leonard Maciejewski Starosta Inowrocławski poinformował radnych, że przedmiot uchwały nie dotyczy zmiany wysokości diet, a zmiany terminologii. Każdy radny może swobodnie dysponować pobieraną dietą Klub Radnych SLD jest za podjęciem uchwały.

Radny p. Marek Rosa sprostował, że wniosek, który zgłosił, był wnioskiem Klubu Radnych "Porozumienie Samorządowe". Polemizował ze Starostą o tytuł uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wyjaśniła zapisy uchwały. Pierwsza uchwała Rady Powiatu z 23.01.1999 r. miała tytuł "w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Inowrocławskiego" i bez względu jaką poprawkę wnosi się do uchwały, tytuł pozostaje ten sam.

Radny p. Stefan Janeczek zauważył, że jest to każdego indywidualna sprawa na co przeznaczy dietę. Poinformował, że większość diety przeznacza na klub sportowy w Kruszwicy.

Przystąpiono do głosowania wniosku radnego p. Marka Rosy (obniżenie diety radnego o 50%).

Głosowanie (27)

za - 9 radnych
przeciw - 17 radnych
wstrzymał się - 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek formalny radnego p. Marka Rosy nie uzyskał akceptacji.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

Głosowanie (27)

za - 18 radnych
przeciw - 9 radnych
wstrzymało się - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, iż bardziej szczegółowe i precyzyjne odpowiedzi na interpelacje zostaną złożone na piśmie w przewidzianym przepisami terminie.
Odniósł się do interpelacji zgłoszonych przez radną p. Franciszkę Łopatyńską: - dotyczyła ona transportu towarów niebezpiecznych. Starosta poinformował, że istnieje mapka przewozu ładunków niebezpiecznych na terenie całego powiatu. W przypadkach szczególnych zawiadamiana jest Straż Pożarna lub Policja, jeżeli jest taka potrzeba, to ładunki pilotowane są przez Policję. Precyzyjną odpowiedź na piśmie udzielą: Komendant Powiatowy Policji i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,
- utrudniony dojazd wozów bojowych Straży Pożarnej do bloków i mieszkań, szczególnie w mieście Inowrocławiu - dokonano przeglądu, wydzielono i zastrzeżono miejsca, na których nie wolno parkować samochodów osobowych, w celu ułatwienia dojazdu Straży Pożarnej do miejsca pożaru. W wielu miejscach, szczególnie w Inowrocławiu, dokonano również cięć drzew. Pomimo, że dużo już uczyniono w tej sprawie, to problem istnieje.
Następnie Starosta odpowiedział na interpelację radnego p. Lecha Skarbińskiego, który pytał o funkcjonowanie spalarni odpadów przy szpitalu. Starosta potwierdził, że od kilku tygodni spalarnia nie pracuje - powodem jest awaria. Wykonawca tej spalarni został wezwany przez dyrektora szpitala do usunięcia awarii. Obecnie trwa spór między dyrektorem szpitala a wykonawcą, sprawa została skierowana na drogę sądową.
Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał, kiedy radni mogą mieć wgląd do protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu. Starosta poinformował, że Zarząd obraduje w każdą środę i każde posiedzenie jest nagrywane i protokołowane przez protokolantkę. Pisanie trwa kilka dni, protokół powinien być przygotowany i udostępniony zainteresowanym radnym na 7 dni przed sesją.
Ponadto w odpowiedzi na interpelację radnej p. Franciszki Łopatyńskiej, która wnioskowała o utworzenie miejsca do składowania substancji niebezpiecznych (powstałych po akcjach gaszenia pożarów), Starosta wyjaśnił, że szczegółową odpowiedź przygotuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

12. Wnioski i oświadczenia.

Radna p. Zyta Szumlańska zaapelowała do wszystkich radnych, którzy pracują w komisjach, aby bardziej przykładali się do pracy. Poinformowała, że pewne sprawy powinny być rozwiązane na poziomie pracy w komisjach, aby nie dochodziło do takiej sytuacji, jaka miała miejsce dzisiaj. Wszystkie wątpliwości zostały przedstawione na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, gdyby wtedy członkowie Komisji poważniej i odpowiedzialniej podeszli do tego tematu, nie byłoby dzisiaj dwugodzinnej dyskusji.

Radny p. Lucjan Kwiatkowski jako Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej zaznaczył, że na ostatnim posiedzeniu Komisji radny p. Lech Skarbiński miał wątpliwości odnośnie wyjaśnienia całodobowego wyżywienia z podziałem na poszczególne posiłki. Starano się dostarczyć radnemu p. Lechowi Skarbińskiemu pełnych informacji i "ściągnięto" w tym celu dyrektora szpitala. Radny p. Lech Skarbiński był usatysfakcjonowany z wyjaśnień Pana Dyrektora, nie był przeciwny, tylko wstrzymał się od głosu.

Radny p. Lech Skarbiński wniósł, aby materiały kierowane na posiedzenia komisji były pełne. Dodatkowe informacje uzyskiwane w ostatnich minutach satysfakcjonują na tyle, na ile mogą w danej chwili.

Radny p. Marek Rosa poinformował, że do wniosku o obniżenie diet nie podszedł koniunkturalnie. Wyjaśnił, że takie jest odczucie społeczne i tylko wyłącznie tym się kierował.

Radny p. Andrzej Nowakowski powiedział, że jest członkiem Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i w jego odczuciu radny p. Lech Skarbiński chciał otrzymać inne informacje, niż te, które wynikały z jego wyjaśnień i wyjaśnień zawartych w projekcie uchwały. Stąd wzięło się całe zamieszanie.

Radny p. Piotr Szwagrzyk pochwalił radnego p. Lecha Skarbińskiego za przygotowanie się do wystąpień na sesji. Trzeba dyskutować na argumenty i dobrze, że Pani Przewodnicząca pozwala na to. Stwierdził, że sesja byłą ciekawa, toczyła się merytoryczna dyskusja.

Radny p. Andrzej Orczykowski zgłosił wniosek zgodnie z sugestią Pani Przewodniczącej, aby powiadamiać Przewodniczących Klubów o posiedzeniach poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaprzeczyła, aby kiedykolwiek wyszła z taką propozycją.

Radny p. Andrzej Antoniewicz zauważył brak obecności na sali przedstawicieli mediów. Poprosił Panią Przewodniczącą o spowodowanie, żeby dziennikarze uczestniczyli w obradach do końca sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka odpowiedziała, że nie może nikomu nakazać. Zaproszenie z porządkiem obrad otrzymują wszystkie media.

13. Zakończenie.

O godzinie 15.30 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła obrady formułą: "Zamykam obrady VII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu".


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Joanna Harenda

Protokołowała
Jadwiga Antczak