BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75746

Numer sesji rady: VIII
Z dnia: 26 marca 2003 r.
PROTOKÓŁ NR 8/2003


obrad VIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 26 marca 2003 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: "Otwieram obrady VIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu".
Prowadząca obrady powitała przybyłych na sesję: Radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą p. Leonardem Maciejewskim na czele, Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej - p. Jana Kopcia, przewodniczących rad miast i gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, przedstawicieli związków zawodowych, p.Tomasza Kosiadę - Kierownika Oddziału Powiatowego w Inowrocławiu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka gorąco powitała przybyłą młodzież szkół z terenu powiatu, opiekunów szkolnych klubów europejskich. Stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 26 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

Radni nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad VIII sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad VII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Radna p. Joanna Harenda, sekretarz obrad VII sesji Rady Powiatu, poinformowała, że protokół obrad VII sesji był do wglądu w Biurze Rady i nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponowała przyjęcie przez Radę Powiatu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła protokół obrad VII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

4. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad VIII sesji radną p. Barbarę Kozłowską, która wyraziła zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie wybrała radną p. Barbarę Kozłowską na sekretarza obrad VIII sesji.

5. Informacja o realizacji uchwały Rady Powiatu podjętej na VII sesji 26 lutego 2003 r. i powierzonej do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Została przyjęta jednomyślnie.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o stanie i sposobie realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na VII sesji 26 lutego 2003 roku.

Została przyjęta jednomyślnie.

7. Informacja Starosty Inowrocławskiego o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 13 lutego 2003 roku do 12 marca 2003 roku.

Radny p. Piotr Szwagrzyk odniósł się do pkt. VII tej informacji, w którym mowa jest o stanowisku podjętym przez Zarząd w sprawie sytuacji w przemyśle cukrowniczym oraz koncepcji restrukturyzacji tego przemysłu. Radny poprosił aby Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski przybliżył radnym to stanowisko.

Pan Leonard Maciejewski Starosta Inowrocławski powiedział, że Zarząd Powiatu powodowany informacjami na temat zamiaru likwidacji wielu cukrowni, będących własnością Skarbu Państwa, skorzystał z okazji, która pojawiła się kilka tygodni temu, kiedy w spotkaniu zorganizowanym w cukrowni "janikowskiej " uczestniczył Prezes Spółki Cukrowniczej. Na spotkaniu tym byli obecni producenci buraków, dyrektorzy cukrowni, działacze związkowi i Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski. Stanowisko przedstawione przez Pana Wicestarostę na tym spotkaniu, zostało również skierowane do Ministra Skarbu Państwa oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Była to prośba, aby nie dokonywać likwidacji cukrowni, gdyż jest wiele atrybutów, które wręcz zakazują zamykania tych cukrowni na terenie naszego powiatu.

Radny p. Piotr Szwagrzyk podziękował Panu Staroście za wyjaśnienie. Powiedział, że jest to bardzo słuszne stanowisko, które mogłoby zostać poparte przez Radnych Rady Powiatu.

Nie było więcej uwag. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu przyjęła jednomyślnie przedłożoną informację.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny p. Lech Skarbiński zadał pytanie, czy Gmina Żydowska wystąpiła już z roszczeniami o zwrot nieruchomości przy ulicy Poznańskiej, gdzie obecnie znajduje się Szkoła Specjalna. Czy w związku z tym, gdyby roszczenia były zasadne, w ramach rekompensaty, nie należałoby zaproponować innej nieruchomości np. po byłej szkole samochodowej na ulicy Dworcowej.

Radna p. Franciszka Łopatyńska poniższe pytania zgłosiła na wniosek Prezesa Grupy Producenckiej:
1. Czy jest w Starostwie osoba bądź wydział, który mógłby pomóc jedynej w powiecie grupie producenckiej, znajdującej się w Dąbrowie Biskupiej. Chodzi konkretnie o umożliwienie przesyłania rozliczeń, informacji pocztą elektroniczną do Warszawy. Jest to wymóg, bez którego grupa ta ma problem w uzyskaniu uprawnień na otrzymanie dotacji. W skład grupy wchodzą bowiem rolnicy, którzy nie mają możliwości korzystania z internetu.
2. Czy można w Starostwie otrzymać wydruk dotyczący nowych zasad finansowania grup producenckich z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3. Czy Starostwo posiada kompetencje aby wystąpić z wnioskiem do Sejmowej Komisji Rolnictwa o zmianę ustawy w części dotyczącej płacenia podatków od nieruchomości przez rolników i grupy producenckie.
Radna p. Franciszka Łopatyńska zapytała na jakie zabezpieczenia może liczyć społeczeństwo Powiatu Inowrocławskiego w przypadku zagrożenia atakiem biologicznym bądź chemicznym.

Radny p. Marek Rosa skierował interpelację do Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego. Dotyczyła ona kradzieży samochodów w gminie Złotniki Kujawskie i trudności w ich znalezieniu przez Policję. Radny p. Marek Rosa zaproponował, aby na terenie powiatu, przy współudziale gmin i Powiatowej Komendy Policji, objąć monitoringiem newralgiczne skrzyżowania - co ułatwiłoby Policji pracę.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Inowrocławiu w 2002 roku.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu p. Ewa Szymańska Rydzińska. Poinformowała, że jest to sprawozdanie za 2002 rok, kiedy to Zespół ten nosił nazwę "Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności". 15 lutego 2003 r. Zarządzeniem Starosty Inowrocławskiego, na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Zespół zmienił nazwę na "Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności". Pani Przewodnicząca dodała, że cały czas obserwujemy rosnąca tendencję w składaniu wniosków i wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia i o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia. Przewodnicząca Zespołu wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 19 marca br. zapoznała się z projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2002 roku.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Maria Kozłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Powiedziała, iż przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu zgodnie z art. 47 a ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że członkowie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, jako komisji wiodącej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały, w dniu 19 marca br., w czasie wizytacji Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowali. Komisja wysunęła dwa wnioski:
1. Komisja wnioskuje, aby podjąć próbę wypracowania porozumienia z ościennymi powiatami, posiadającymi placówki resocjalizacyjne, na mocy którego Powiat Inowrocławski, w zamian za przyjmowanie dzieci do wyżej wymienionych placówek będzie przyjmował ich mieszkańców do naszych Domów Pomocy Społecznej.
2. Komisja wnioskuje, aby wnioski o umieszczenie mieszkańców naszego powiatu w Domach Pomocy Społecznej były rozpatrywane w pierwszej kolejności.
Wniósł o podjęcie uchwały.
W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów. Komisja omawiała ten projekt uchwały na swoim posiedzeniu w dniu 19 marca br., pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała, z uwzględnieniem następującego wniosku:
Komisja wnioskuje o bieżące monitorowanie przez Zarząd Powiatu podległych jednostek budżetowych pod kątem prawidłowej gospodarki finansowej. Wniósł o podjęcie uchwały.

Głos zabrała radna p. Franciszka Łopatyńska. Powiedziała, że w materiałach, które Radni otrzymali na dzisiejszą sesję nie ma żadnych informacji na temat osiąganych zysków czy strat przez gospodarstwa pomocnicze, działające przy Domach Pomocy Społecznej.

Radny p. Andrzej Orczykowski powiedział, że ze sprawozdania wynika, iż z finansowania rodzin zastępczych powstała szkoda dla powiatu, wynosząca obecnie 340 tys. zł. pierwotnie była to kwota 430 tys. zł, Starostwo wpłaciło już do budżetu Wojewody 51 tys. zł. z rezerwy ogólnej. Do uregulowania zostało 340 tys. zł. Radny zapytał skąd Starostwo znajdzie na to środki, ponieważ nie są one ujęte w budżecie.

Radny p. Andrzej Nowakowski dodał, że z orzeczeń sądowych o umieszczenie nieletnich w rodzinach zastępczych wynikają rzeczy wręcz niedopuszczalne. Na posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej zaproszona została Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich p. Irena Zedler, która jednak nie skorzystała z zaproszenia i nie przybyła na posiedzenie komisji a członkowie mieli kilka pytań do Pani Przewodniczącej. Radny przytoczył przykład jednego z orzeczeń sądowych o umieszczenie w rodzinie zastępczej dziecka. Rodzina ta składa się z sześciu osób, ojciec i matka nie pracują. Głównym celem takiej rodziny zastępczej jest z pewnością uzyskanie korzyści finansowych z faktu opieki nad dzieckiem. Takich przykładów jest kilka. Sąd wydając orzeczenie nie przeprowadza żadnego wywiadu środowiskowego a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie ma wyjścia, musi wykonać takie orzeczenie. Należałoby zastanowić się nad usprawnieniem współdziałania między Sądem a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, szczególnie w zakresie dokładnych wywiadów środowiskowych.

W kwestii podnoszonej przez radną p. Franciszkę Łopatyńską głos zabrał Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski. Powiedział, że precyzyjne i dokładne rozliczenie działalności gospodarstw pomocniczych zostanie przedstawione przy okazji omawiania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002. Starosta poinformował, że w sposób obszerny przedstawiono Wysokiej Radzie sytuację finansową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a dotyczącą nieprawidłowego przekazywania środków finansowych rodzinom zastępczym. W roku ubiegłym spłacono 51 tys. zł., jednocześnie toczyły się rozmowy z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim o umorzenie pozostałej kwoty. Jednak do dzisiaj nie podjęto ostatecznych decyzji, powiat nie ponosi żadnych skutków z tego tytułu. Z powodu tych nieprawidłowości sprawa została skierowana do Prokuratury, która umorzyła postępowanie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną.

Radny p. Andrzej Orczykowski wrócił do swojego poprzedniego pytania. Jeżeli Pan Starosta powiedział, że sprawa została zawieszona, dlaczego przekazano 51 tys. zł do budżetu Wojewody. Radny odniósł się do problemu rodzin zastępczych. Sądy wydają decyzję o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, lecz umowę z taką rodziną zastępczą podpisuje Starostwo i za nią płaci. W tej sytuacji jest zasadne, aby przed podpisaniem umowy stwierdzić, czy rodzina zastępcza spełnia wszystkie wymogi.

Radny p. Jan Biernacki skierował pytania do Zarządu Powiatu: kiedy Domy Pomocy Społecznej i Domy Dziecka osiągną standardy, czy są określone terminy, czy Zarząd planuje uruchomić ośrodek resocjalizacji w naszym powiecie. Jak obecnie przedstawia się stan inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem.

Na pytania odpowiadała p. Maria Kozłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pani Dyrektor przypomniała, że Rada Powiatu poprzedniej kadencji nie wyraziła zgody, aby w Domu Dziecka w Orłowie powstała placówka resocjalizacyjna. Dom Dziecka uległ likwidacji i w tej chwili trudno jest znaleźć inny budynek w celu uruchomienia takiej placówki. Jeżeli chodzi o osiągnięcie standardów przez DPS-y i Domy Dziecka, wszystko zależy od pieniędzy. Placówki są przygotowane do realizacji programów naprawczych, jeżeli Rada Powiatu zabezpieczy środki finansowe.
Powiat Inowrocławski zwrócił 51 tys. zł. do budżetu Wojewody ponieważ uznano, że roszczenia te są uzasadnione. W wyniku niedokładnej analizy akt spraw pieniądze zostały wypłacone nienależnie. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nie nastąpiła defraudacja i zagarnięcie środków publicznych, a jedynie wypłata zwiększonych świadczeń. Rodziny zastępcze nie wzbogaciły się z tego tytułu i nie można żądać zwrotu tych środków. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie jest stroną w postępowaniu o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, nie może odwoływać się od postępowania tylko je realizować. Pani Dyrektor powiedziała, że standardy w Domach Pomocy Społecznej i Domach Dziecka powinny być osiągnięte do 2006 roku.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski wrócił do sprawy niedokończonej inwestycji w DPS Ostrowo n/Gopłem. Powiat przejął rozpoczętą 12 lat temu budowę obiektu, która następnie została przerwana. Zarząd nieprzerwanie stoi na stanowisku, że to nie powiat powinien być prawnym sukcesorem tej inwestycji, gdyż to nie powiat ją rozpoczynał. Aby dokończyć inwestycję, należałoby pozyskać około 7.300 tys. zł. Kwota ta jest nieosiągalna, dlatego też poczyniono wiele starań w celu jej zminimalizowania:
- rozważano możliwość nie przyjęcia tego majątku, nie przyjęcia działki, na której stoi ten obiekt, gdyż nie stać powiatu na dokończenie tej inwestycji,
- wielokrotnie występowano do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, Marszałka Województwa z wnioskami o wsparcie finansowe.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zadał pytanie jak na dzisiaj przedstawia się sprawa zerwania umowy z wykonawcą tej inwestycji, gdyż jest ona niekorzystna dla Powiatu Inowrocławskiego.

Radny p. Andrzej Orczykowski przedstawił stanowisko Klubu "Porozumienie Samorządowe". Klub przyjmuje sprawozdanie jako materiał obiektywny, przygotowany ze znajomością stanu faktycznego i zagrożeń stojących przed Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Klub nie akceptuje jednak szkód finansowych w mieniu powiatu, które są wynikiem niedopełnienia obowiązków osób odpowiedzialnych również i w zakresie braku skutecznego nadzoru. Szkody te nie mają odzwierciedlenia w budżecie Powiatu Inowrocławskiego.

Starosta p. Leonard Maciejewski odpowiedział na pytanie radnego p. Piotra Szwagrzyka. Powiedział, że Starostwo nie jest stroną w sprawie inwestycji, została ona rozpoczęta wiele lat temu. Obecnie sprawa jest w sądzie.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

Głosowanie (27)


za - 26 radnych
przeciw - 0
wstrzymał się - 1 radny

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania w zakresie zadań realizowanych przez koordynatora ds. rolnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. Witold Kowalewski. Na wstępie Pan Naczelnik usprawiedliwił nieobecność p. Barbary Stroniawskiej - Koordynatora ds. rolnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, spowodowaną chorobą. Poinformował, że uchwałą z dnia 27 września 2000 r. Rada Powiatu w Inowrocławiu zdecydowała, że p. Barbara Stroniawska oprócz dotychczasowych obowiązków będzie pełniła funkcję Koordynatora ds. rolnictwa. Sprawozdanie z działalności koordynatora otrzymali wszyscy Radni. Naczelnik podkreślił, że istotnymi wydarzeniami na terenie Powiatu Inowrocławskiego były wybory do Powiatowej Izby Rolniczej oraz utworzenie Powiatowego Biura Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił jej Przewodniczący p. Piotr Luber. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 4 marca br. rozpatrywała sprawozdanie z działalności Koordynatora ds. rolnictwa. Członkowie komisji pozytywnie jednomyślnie zaopiniowali sprawozdanie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę.

Radny p. Zenon Bąkowski w imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską poprosił o 10 min. przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała Radnych, że po zakończonych obradach sesji, Pani Mecenas będzie do dyspozycji w przypadku, kiedy ktoś miałby pytania i wątpliwości jak wypełnić oświadczenia majątkowe.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji o podejmowanych działaniach na terenie Powiatu Inowrocławskiego w zakresie integracji europejskiej.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Joanna Kuchta Specjalista ds. integracji europejskiej. Pani Joanna Kuchta poinformowała, że działania z zakresu integracji europejskiej na terenie Powiatu Inowrocławskiego są realizowane od roku 2000. Działalność sformalizowano w maju 2002 roku za sprawą powołania Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej. Wkrótce zmieni ono swoją nazwę i będzie funkcjonowało jako Powiatowe Centrum Integracji Europejskiej. Centrum będzie realizowało nowe zadania, szczególnie w zakresie przygotowania struktur samorządowych do efektywnego korzystania z funduszy strukturalnych. Już teraz Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej prowadzi lokalny punkt informacyjny o funduszach strukturalnych, koordynuje działaniami lokalnej sieci partnerstwa na rzecz wdrażania funduszy strukturalnych. Sieć ta jest skierowana do samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, środowisk wiejskich na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Przedłożone sprawozdanie porusza również istotną kwestię przygotowania Centrum do nowej roli, ze szczególnym zaakcentowaniem przygotowania przez Starostwo pięciu propozycji do współfinansowania z funduszy strukturalnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz jednej propozycji projektowej do współfinansowania z Funduszu Spójności. W przedłożonym sprawozdaniu umieszczono przede wszystkim informacje o wszelkich działaniach podejmowanych na terenie Powiatu Inowrocławskiego od stycznia do czerwca br. Pani Joanna Kuchta uzupełniła tę informację o trzy punkty:
1. Powołanie Klubu Integracji Europejskiej przy Naczelnej Organizacji Technicznej, której Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej jest opiekunem merytorycznym.
2. Zaplanowana na 3 kwietnia br. wizyta delegacji francuskiej z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska w ramach podpisanej umowy bliźniaczej z dwoma regionami francuskimi - Południowymi Pirenejami i Akwitanią.
3. Zaplanowane przeszkolenie poborowych z Powiatu Inowrocławskiego w zakresie integracji europejskiej.
Kampania informacyjno - promocyjna na rzecz integracji europejskiej podejmowana na terenie Powiatu Inowrocławskiego jest obecnie szczególnie zintensyfikowana, również medialnie. W mediach pojawiają się komunikaty europejskie, czyli informacje o wszelkich podejmowanych działaniach i inicjatywach na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Zintensyfikowanie medialne będzie również możliwe za sprawą powołania przy Powiatowym Centrum Informacji Europejskiej oddziału redakcji "Europejczyka Pomorza i Kujaw". W okresie kampanii przedreferendalnej zaplanowano również szereg imprez, spotkań skierowanych do społeczności lokalnej, przedsiębiorców, instytucji. Pani Joanna Kuchta wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Przedstawił stanowisko Komisji w sprawie projektu uchwały, stanowi ono załącznik do protokołu. Następnie Przewodniczący Komisji wniósł o podjęcie uchwały.

Głos zabrał radny p. Lech Skarbiński w imieniu Klubu "Obywatelski Ruch Samorządowy". Poinformował, że Klub przyjął tę informację, została ona wykonana w sposób rzetelny. Są jednak pewne wnioski co do przyszłej pracy nad zakresem Unii Europejskiej. W środkach masowego przekazu wiele mówi się na temat korzyści płynących z integracji z Unią Europejską. Informacji tych jest bardzo dużo, natomiast na temat płynących zagrożeń informacji jest bardzo mało. Radny wnioskował w imieniu Klubu, aby w wystąpieniach, prelekcjach na temat integracji z Unią Europejską, uczestniczył również prelegent ze strony przeciwników wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, który informowałby o zagrożeniach płynących z integracji. Taka konfrontacja informacji spowodowałaby szeroką dyskusję i pozwoliłaby na pełne zobrazowanie tematu. Przed referendum musimy mieć pełną świadomość podjętych decyzji, po referendum będzie za późno.

Radny p. Andrzej Orczykowski przedstawił stanowisko Klubu "Porozumienie Samorządowe". Klub przyjmuję przedstawioną informację, jednocześnie Radny poinformował, że na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu omawiano otrzymane informacje na temat sposobu prowadzenia działań w zakresie integracji europejskiej w szkołach. Z informacji tych wynikało, że proces nie jest w pełni obiektywny, nie przedstawia się zagrożeń wynikających z integracji z Unią Europejską. Następnie Radny odczytał stanowisko Klubu:
"W niektórych szkołach Powiatu Inowrocławskiego w procesie informacji i szkolenia w zakresie integracji europejskiej, stosuje się metody przekonywania do poparcia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Forsuje się postawy prointegracyjne oraz planuje przeprowadzenie prareferendów. Takie działanie nie idzie w parze z przekazywaniem w pełni obiektywnych skutków integracji Polski z Unią Europejską. Większość szkół nie ujmuje tematyki negatywnych skutków integracji, co wytwarza fałszywe spojrzenie na tę kwestię. Może to być przyczyną ogromnego rozczarowania młodzieży w zderzeniu z rzeczywistością po ewentualnej akcesji z Unią Europejską. Szkoła nie może być miejscem kształtowania poglądów, systemów wartości i postawy życiowej. Istnieje wiec potrzeba zarówno w informacji jak i w procesie szkolenia o Unii Europejskiej zobiektywizowania treści tych materiałów w większości szkół na terenie Powiatu Inowrocławskiego".

Radny p. Andrzej Nowakowski stwierdził, że około 40 % ludności naszego powiatu stanowią bezrobotni, renciści, emeryci. Zadał pytanie, czy przewiduje się organizowanie spotkań z tymi ludźmi.

Radny p. Andrzej Antoniewicz nawiązał do wypowiedzi radnych p.p. Andrzeja Orczykowskiego i Lecha Skarbińskiego. Powiedział, iż w oparciu o przedstawione stanowiska należałoby zadać pytanie kim jest p. Joanna Kuchta, czy zwolennikiem Unii, czy przeciwnikiem Unii. Jest to przecież osoba, która ma zaprezentować Unię Europejską społeczeństwu. Natomiast młodzież w szkołach ma wyrobione własne zdanie, jest przygotowana do każdej debaty dotyczącej Unii Europejskiej. Radny nie zgodził się z ich wypowiedziami, że informacja jest nierzetelna. Działania już zrealizowane na terenie Powiatu Inowrocławskiego w zakresie integracji europejskiej osiągnęły bardzo wysoki poziom. Radny p. Andrzej Antoniewicz w imieniu swoim i Klubu PSL wnioskował o przyjęcie informacji.

Radna p. Barbara Eska dodała, że w szkołach funkcjonują Kluby Europejskie, nie można mówić o jednostronności informowania i ukazywania tylko plusów Unii. W wielu Klubach odbywały się debaty, podczas których uczniowie przedstawiali swoje racje i to na wysokim poziomie.

Radny p. Bogdan Parada wysoko ocenił informację o działaniach podejmowanych w zakresie integracji europejskiej. Brakuje jednak informacji na temat roli związków zawodowych w Unii Europejskiej oraz tematyki dotyczącej przedsiębiorstw. Dość często słyszymy o zagrożeniach. Radny mówił o funkcjonowaniu i przygotowaniu swojego zakładu pracy do integracji z Unią Europejską. Zawsze są jakieś zagrożenia i obawa przed czymś nowym, jeszcze nie wypróbowanym. Aby Polska dorównała innym krajom niezbędne jest wejście do Unii. Jeżeli tego nie uczynimy, będziemy izolowani od świata, a nie jesteśmy samowystarczalni.

Radny p. Lech Skabiński ustosunkował się do wypowiedzi radnego p. Andrzeja Antoniewicza. Powiedział, że sam na dzisiaj nie ma określonego poglądu na ten temat, podobnie jak duży odsetek społeczeństwa. Radny podtrzymał stanowisko odnośnie braku informacji o zagrożeniach i o potrzebie konfrontacji informacji.

Następnie głos zabrał radny p. Zenon Bąkowski na temat praktycznego działania Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej. Powiedział, że właśnie w Powiatowym Centrum pracownicy jego firmy uzyskali właściwe informacje. Ośrodek ten nie prowadzi żadnej agitacji politycznej tylko rzetelnie przedstawia korzystne rozwiązania, wykorzystywane w długofalowych procesach decyzyjnych.

Radny p. Andrzej Orczykowski poinformował, że jego stanowisko nie powstało na podstawie jakiegoś wymysłu, tylko na podstawie konkretnych informacji, które przesłali dyrektorzy szkół. Wynikało z nich wyraźnie, że promuje się postawy proeuropejskie i prointegracyjne.

Radny p. Jerzy Gawęda dodał, że jest zwolennikiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jest jednak daleki od tego, aby społeczeństwo otrzymywało jednostronną informację, gdyż jest to złe rozwiązanie. W tak ważnym momencie, społeczeństwo musi być przygotowane na to, co stanie się po wejściu do Unii. Radny zauważył, że informacja powinna być pełna, z pokazaniem zagrożeń.

Głos zabrał radny p. Marek Rosa. Mówił o nastrojach, jakie panują w środowisku wiejskim. Na dzisiaj zdecydowana większość rolników jest przeciwna Unii Europejskiej. Czują oni zagrożenia płynące z faktu wejścia Polski Do Unii Europejskiej. Brakuje rzetelnej informacji na temat tego, co stanie się z rolnikami po wstąpieniu do Unii. Wielu rolników na własną rękę poszukuje informacji o integracji. Radny podał przykład wielkości dopłat, są one narastające do 2007 roku. Ci, którzy bacznie obserwują programy na temat integracji z Unią Europejską wiedzą, że po 2007 roku Unia zamierza odchodzić od dotowania rolnictwa. W 2006 r. zostanie osiągnięty poziom 65 % dopłat a w 2007 r. następuje już zmniejszenie dopłat o 20 %. W przekazywanych informacjach brakuje właśnie tych wyjaśnień. We wszystkich otrzymywanych wyliczeniach jest odnośnik: - przy założeniu maksymalnego poziomu wsparcia z budżetu krajowego - a Minister Finansów mówi, że nie będzie żadnego wsparcia dla polskiego rolnictwa. Radny poinformował, że gdyby był obecnie rolnikiem unijnym, to do jego 30 hektarowego gospodarstwa dostałby 55 tys. zł. dopłaty, dostanie 4.800 zł i pozostawił to bez komentarza.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła, aby skupić się na materiałach przedstawionych przez Zarząd. Jutro odbędzie się seminarium pt. "Polski Rolnik w Unii Europejskiej", zorganizowane przez Starostwo i Związek Powiatów Polskich, gdzie będzie można poruszyć te problemy.

Radna p. Zyta Szumlańska, przysłuchując się wszystkim wypowiedziom stwierdziła, iż ma wrażenie, że dyskutujemy tylko na temat tego jak głosować (tak, czy nie). Radna zaznaczyła, że sprawa Unii nie zakończy się tylko na referendum. Wszystkie przedstawione dziś wątpliwości mają na celu rzetelnie przygotować nasze społeczeństwo do okresu przejściowego. Radna p. Zyta Szumlańska dodała, że za mało jest informacji przygotowujących społeczeństwo do okresu przejściowego. Przytoczyła dwa przykłady braku informacji:
1. Problem wyboru zawodu przez młodych ludzi.
2. Problem podatków, w tym od nieruchomości. Wiele osób posiada nieruchomości, nikt ich nie poinformował jaki zapłacą podatek, czy ich będzie na to stać.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka oddała głos zaproszonym gościom.

Pani Ewa Łada Opiekun Klubu Europejskiego w Zespole Szkół Nr 2 zapewniła, że nauczyciele nie pracują z przedmiotami tylko z podmiotami. Młodzież jest bardzo mądra, nie da się jej "urobić". Podkreśliła, że spotkania w Klubach Europejskich nie polegają tylko na mówieniu o pozytywach wejścia do Unii Europejskiej. Uczniowie sami zadają różne pytania, rozmawiają ze swoimi rodzicami. W szkole odbyły się trzy debaty dotyczące wejścia Polski do Unii Europejskiej, dyskusje były bardzo różne i burzliwe.

Głos zabrała p. Joanna Kuchta. Odniosła się do uwag zgłoszonych przez radnych. Podkreśliła, że kampania informacyjno - promocyjna prowadzona przez Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej nie ma charakteru propagandowego. Jej celem jest przygotowanie do świadomego uczestnictwa w referendum i we wspólnotach europejskich. Jeżeli chodzi o informacje, pojawia się coraz więcej broszur mówiących zarówno o korzyściach, jak i zagrożeniach, szczególnie w obliczu zakończenia procesu negocjacji akcesyjnych. Centrum prowadzi kampanię informacyjno - promocyjną na terenie Powiatu Inowrocławskiego, nie odpowiada za globalną kampanię rządową. Wszelkie inicjatywy kierowane są do społeczności lokalnej. Informacje przekazywane są rzetelnie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka podziękowała za merytoryczną dyskusję i ją zamknęła.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

Głosowanie (27)

za - 19 radnych
przeciw - 0
wstrzymało się - 8 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę.
Następnie Pani Przewodnicząca podziękowała młodzieży, opiekunom klubów europejskich, pasjonatom wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej. Ogłosiła 30 min. przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że uchwałą tą Zarząd Powiatu wprowadził pierwsze zmiany w tegorocznym budżecie. Zarówno dochody jak i wydatki zwiększą się o 98.898zł. Budżet pozostaje zrównoważony i zamyka się kwotą 76.535.045 zł. Pani Skarbnik uzasadniła potrzebę wywołania uchwały i wniosła o jej podjęcie.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że na posiedzeniu w dniu 19 marca br. Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Stwierdziła, że zmiany w budżecie są zasadne i służą do prawidłowej gospodarki finansowej Powiatu Inowrocławskiego. Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Głos zabrał radny p. Andrzej Orczykowski. Miał wątpliwości do zapisu, znajdującego się w uzasadnieniu na str. 5 "zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" o 5.000 zł. Natomiast w tabeli została wpisana kwota 10.000 zł., jest niezgodność między tymi zapisami.

Wyjaśnień udzieliła Pani Skarbnik. W części opisowej w pkt. 1 uzasadnienia jest mowa o podpisanym porozumieniu z Towarzystwem Ubezpieczeniowym S.A. Nordea Polska, z tego tytułu zwiększono wydatki na zakup komputera i remont pomieszczeń kasy Starostwa o 5.000 zł. Oprócz tego ze środków Starostwa również przeniesiono kwotę 5.000 zł. Ogółem § 6060 zamyka się kwotą 10.000 zł.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

Głosowanie (25)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski udzielił odpowiedzi na interpelację radnego p. Lecha Skarbińskiego. Dotyczyła ona tytułu własności nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 20/21, gdzie obecnie mieści się Szkoła Specjalna. Zarząd Powiatu nie zajął żadnego stanowiska w tej kwestii. Dopiero pięć dni temu (17.03 br.) do Starostwa wpłynęło pismo Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Rzeczypospolitej Polskiej. Związek ten kieruje pismo do Komisji Regulacyjnej ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie. Z informacji wynikało, że jest to pismo przygotowawcze, załączono regulamin funkcjonującej od 1927 r. Fundacji zajmującej się sierocińcem, znajdującym się w tym budynku. Z dokumentów wynikało, że właściciel podarował tę nieruchomość sierocińcowi. Instytucja ta miała działać na rzecz ludzi wyznania mojżeszowego. Można domniemywać, że Związek Gmin Wyznaniowych będzie ubiegał się o prawo do własności. Na dzisiaj trudno stwierdzić, czy będą przeprowadzone jakieś negocjacje. Zarząd nie podjął jeszcze żadnych decyzji, co do przeniesienia Szkoły Specjalnej do innego budynku.

Radna p. Franciszka Łopatyńska podnosiła problem grup producenckich, które działają na terenie gminy Dąbrowa Biskupia. Starosta odpowiedział, że od kilku dni funkcjonuje w Inowrocławiu Powiatowy Ośrodek Rozwoju Przedsiębiorczości, w którym można otrzymać wszelką pomoc. Drugim punktem jest również Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Inowrocławiu przy ulicy Toruńskiej.
W sprawie podatków p. Leonard Maciejewski Starosta Inowrocławski poinformował, że każdy wójt, burmistrz czy prezydent ma prawo decydować i dokonywać umorzenia podatków, przesuwać terminy płatności.
W sprawie dotyczącej zagrożenia terroryzmem Starosta poinformował, że wyczerpujących wyjaśnień udzieli p. Stanisław Mroczek Główny Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego. Powiedział, że Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zespół istniejący w Starostwie, działają w ogólnej sferze informacyjnej. Zbierają informacje o zagrożeniach będąc w stałym kontakcie z Policją, Strażą Pożarną. Nie dysponują jednak możliwościami fizycznego zabezpieczenia przed aktami terroryzmu.
W sprawie zapytania radnej p. Franciszki Łopatyńskiej o możliwość korzystania z poczty elektronicznej w Starostwie, Pan Starosta odpowiedział, że bardzo dobrze jest to zorganizowane w gminie Dąbrowa Biskupia. Można tam skorzystać z wszelkiej pomocy.

Radny p. Marek Rosa podnosił sprawę zabezpieczenia przed kradzieżą samochodów. Pan Starosta poinformował, że sprawa ta była już omawiana na sesji przy okazji dyskusji nad stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Z raportów Policji wynika, że w tej dziedzinie ich skuteczność jest najniższa (tylko około 17 % wykrywalności sprawców kradzieży samochodów). Na terenie Inowrocławia wiele ulic i placów jest monitorowanych. Na wysokim poziomie funkcjonuje monitoring w Janikowie i w Kruszwicy. Natomiast na terenach wiejskich czy ciągach komunikacyjnych organizowanie monitoringu jest dużym problemem. Pan Starosta poinformował, że skieruje wniosek do Komendanta Policji w tej sprawie.

Pan Stanisław Mroczek odpowiedział na interpelację radnej p. Franciszki Łopatyńskiej, która pytała na jakie zabezpieczenia może liczyć społeczeństwo Powiatu Inowrocławskiego w przypadku ataku terrorystycznego. Z ataków terrorystycznych można wyodrębnić ataki bioterrorystyczne, na dziś nie grozi nam żaden atak bioterrorystyczny. Pan Stanisław Mroczek poinformował, że w przypadku takiego ataku główną rolę dowodzącą pełnić będzie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Pozostałe jednostki, wchodzące w skład Zintegrowanego Systemu Ratowniczego będą pełnić rolę pomocniczą. Po rozpoznaniu ataku bioterrorystycznego zarządza się ewakuację, ostrzega się ludność na lokalnych częstotliwościach radiowych. Jeżeli chodzi o schrony, były budowane w latach 60-tych, należą do budowli ochronnych i są bardzo kosztowne. Na terenie Miasta Inowrocławia znajdują się 2 schrony do natychmiastowego użycia i 4 schrony do użytku po wcześniejszym przygotowaniu. Okres przygotowawczy tych schronów to jeden tydzień, może do nich wejść łącznie 360 osób. W myśl przepisów każdy obywatel jest odpowiedzialny zaopatrzyć się w środki ochrony dróg oddechowych, skóry. Do każdego rodzaju ataku są opracowane procedury reagowania, posiadają je jednostki ratownicze. Naczelnym koordynatorem tego ratownictwa jest Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego, przy którym zbiera się sztab antykryzysowy. Kolejnym elementem jest monitoring całego powiatu. Pan Stanisław Mroczek poinformował, że 21.03 br. o godz. 13.00 odbyła się odprawa pracowników merytorycznych urzędów miast i gmin naszego powiatu z udziałem Komendanta Powiatowego Policji oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie powiatu znajdują się obiekty, które podlegają szczególnej ochronie przez służby ochroniarskie - te informacje są jednak poufne. Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego oraz jednostki ratownicze dyżurują 24 godziny na dobę.

Głos zabrał radny p. Andrzej Nowakowski. Nie zgodził się z wypowiedzią swojego przedmówcy, że na terenie Powiatu Inowrocławskiego nie jest możliwy atak bioterrorystyczny, nie da się go przewidzieć. W przypadku tego ataku nie ma żadnego sensu ukrywanie się w schronach, ponieważ posiadają one instalacje wentylacyjne, a nie ma lepszych dróg rozprzestrzeniania się bakterii i wirusów. W Polsce nie ma personelu medycznego, który byłby wystarczająco przeszkolony w rozpoznawaniu chorób zakaźnych.

15. Wnioski i oświadczenia.

Radna p. Franciszka Łopatyńska zapytała, kiedy mija ostateczny termin składania oświadczeń majątkowych.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że bezpośrednio po sesji odbędzie się spotkanie z Panią Mecenas, która odpowie na nurtujące pytania. Następnie Pani Przewodnicząca złożyła życzenia imieninowe radnemu p. Zenonowi Bąkowskiemu.
Poinformowała Wysoką Radę, że na jej ręce wpłynęło pismo Klubu "Porozumienie Samorządowe", informujące o zmianie Przewodniczącego Klubu. Został nim p. Andrzej Orczykowski, obowiązki Sekretarza powierzono p. Reginie Czerwińskiej, obowiązki Skarbnika - p. Markowi Rosie, funkcja Wiceprzewodniczącego nie uległa zmianie.

16. Zakończenie.

O godzinie 14.40 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła obrady formułą: "Zamykam obrady VIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu".

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Barbara Kozłowska

Protokołowała
Karolina FlorczykStanowisko Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską


Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską na swoim posiedzeniu, które odbyło się w dniu 21 marca 2003 r. pozytywnie jednomyślnie - obecnych 3 członków komisji - zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji o podejmowanych działaniach na terenie Powiatu Inowrocławskiego w zakresie integracji europejskiej. W trakcie dyskusji Komisja wypracowała następujące wnioski:
1. Zdynamizować, zracjonalizować, urealnić a jednocześnie uprościć działania na rzecz pozytywnego wyniku referendum akcesyjnego zwłaszcza celem udzielania jasnych, prostych informacji dla ludności, przedstawiających uczciwie korzyści i zagrożenia.
2. Komisja proponuje powołanie Powiatowego Sztabu Integracji Europejskiej, którego celem będzie koordynacja i nadzór nad działaniami na rzecz integracji z Unią.

Członkowie Komisji wyrazili również pozytywną opinię o wnioskach wypracowanych przez pozostałe stałe komisje Rady Powiatu:

1. Komisja Rewizyjna wniosła się o zmianę struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej. Zmiana ta miałaby polegać na zwiększeniu etatowym Centrum oraz stworzeniu lepszych warunków lokalowych i technicznych.
2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu uważała za zasadne wpisanie Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego a dla właściwego i bardziej skutecznego wypełniania swoich zadań, istnieje potrzeba przeznaczenia odpowiedniego i samodzielnego pomieszczenia, które spełniałoby wymogi realizacji wszystkich funkcji, jakie pełni Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej obecnie oraz jakie będzie pełnić w związku z integracją europejską.
3. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wnioskowała, aby zorganizować prelekcję dla radnych Rady Powiatu i pracowników Starostwa zwłaszcza kadry kierowniczej na temat zagrożeń i korzyści płynących z wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Przewodniczący
Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu
oraz Integracji z Unią Europejską
Zenon Bąkowski