BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75770

Numer sesji rady: IX
Z dnia: 23 kwietnia 2003 r.
PROTOKÓŁ NR 9/2003


obrad IX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 23 kwietnia 2003 roku o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Roosevelta 36/38.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: "Otwieram obrady IX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu".
Prowadząca obrady powitała przybyłych na sesję: Radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele, Pana Bolesława Szulca radnego Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego, przewodniczących rad miast i gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, wójtów i burmistrzów, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.
Poinformowała, że Posłowie naszej ziemi, p. Poseł Anna Bańkowska i p. Poseł Marcin Wnuk przepraszają Wysoką Radę, że nie mogą uczestniczyć w sesji ze względu na obowiązki sejmowe.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że w sesji na 29 radnych uczestniczy 25 radnych, a zatem Rada Powiatu w Inowrocławiu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

Przewodnicząca Rady złożyła życzenia imieninowe radnym - solenizantom.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad. Przewodnicząca przypomniała, że łącznie jest 20 punktów porządku obrad.

Radni nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do proponowanego porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad IX sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad VIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Radna p. Barbara Kozłowska, sekretarz obrad VIII sesji Rady Powiatu, poinformowała, że protokół obrad VIII sesji był do wglądu w Biurze Rady i nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponowała przyjęcie przez Radę Powiatu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad VIII sesji Rady Powiatu.

4. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad IX sesji radnego p. Lucjana Kwiatkowskiego, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie wybrała radnego p. Lucjana Kwiatkowskiego na sekretarza obrad IX sesji.

5. Informacja o realizacji uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętej na VIII sesji w dniu 26 marca 2003 roku i powierzonej do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.

Została przyjęta bez uwag.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o stanie i sposobie realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na VIII sesji w dniu 26 marca 2003 roku.

Została przyjęta bez uwag.

7. Informacja Starosty Inowrocławskiego o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 13 marca 2003 roku do 8 kwietnia 2003 roku.

Została przyjęta bez uwag.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna p. Barbara Kozłowska złożyła dwie interpelacje na piśmie, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Radny p. Piotr Szwagrzyk złożył interpelacje na piśmie, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny p. Lech Skarbiński zadał pytanie, kto urządzał pracownię w Centrum Kształcenia Praktycznego, jakim kosztem i kiedy młodzież będzie mogła korzystać z tej pracowni?

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia oddziału liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpił Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki p. Józef Ratajczak. Poinformował, że projekt ten wynika ze zmian dokonujących się w polskim systemie oświaty. W związku z tym zaszła konieczność umożliwienia młodzieży, która z różnych przyczyn nie może kontynuować nauki w liceum dziennym podjęcia kształcenia na poziomie średnim w oddziale, który będzie mieścił się w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann, który poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2003 roku zapoznała się z projektem uchwały i pozytywnie go zaopiniowała (4 głosy "za", 1 głos "wstrzymujący"). Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia wieczorowego Technikum dla Dorosłych i włączenia go do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpił Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Józef Rataj czak. Poinformował, że motywacja jest podobna jak w przypadku poprzedniego projektu. Należy dać możliwość kształcenia tym absolwentom gimnazjum, którzy nie mogą podjąć nauki w systemie dziennym. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Powiedział, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (4 głosy "za", l głos "wstrzymujący"). Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał o zabezpieczenie finansowe powstających oddziałów, czy ten problem był rozpatrzony przez Zarząd Powiatu?Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski wyjaśnił, że problemu finansowego nie będzie, bowiem za każdym uczniem "idzie" subwencja.

Radny p. Andrzej Orczykowski powiedział, iż wie o subwencji, ale ona będzie od roku 2004, natomiast między wrześniem a grudniem 2003 roku będą subwencje naliczone na obecnie istniejący stan uczniów. Jego wątpliwość dotyczyła zabezpieczenia finansowego w/w 4 miesięcy.

Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Józef Ratajczak powiedział, że subwencja naliczana jest zawsze na rok budżetowy. Sytuacja jest taka, że od września br. przyjętych zostanie do szkół ponadgimnazjalnych około 250 uczniów mniej niż w roku ubiegłym. Przewiduje się, że środków wystarczy.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia wieczorowego Technikum dla Dorosłych i włączenie go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpił Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Józef Rataj czak. Argumentował, że powołując tę szkołę umożliwi się młodzieży kończącej gimnazja, a nie mogącej podjąć nauki w technikach dziennych możliwość kontynuowania tejże nauki. Środki finansowe zabezpieczone są w postaci subwencji. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2003 roku pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały (4 głosy "za", 1 głos "wstrzymujący"). Wniósł o podjęcie uchwały.

Radna p. Zyta Szumlańska zapytała, dlaczego tworzone są dwa Technika dla Dorosłych. Jedno włączone ma być do Centrum Kształcenia Ustawicznego, natomiast drugie ma powstać przy ul. Dworcowej. Czy nie można utworzyć jednego technikum.

Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Józef Ratajczak wyjaśnił, że intencją powoływania tych techników była możliwość ich sprofilowania. W Zespole Szkół Nr 3 ( dawne Technikum Elektryczno - Mechaniczne) byłoby otwarte technikum kształcące w zawodach mechanicznych, bądź elektrycznych, podczas gdy w Centrum Kształcenia Ustawicznego byłoby Technikum Ekonomiczno - Biurowe.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 28 )

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia wieczorowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych i włącznie jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpił Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Józef Ratajczak. Powiedział, że szkoła ta ma umożliwić podjęcie nauki na poziomie zawodowym, tym absolwentom gimnazjum, którzy z różnych przyczyn, najczęściej losowych nie mogą kształcić się w systemie dziennym. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu p. Jerzy Naumann. Poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 4 głosy "za", 1 głos "wstrzymujący" ). Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 29)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2002 rok.

Z projektem uchwały wystąpił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Jacek Obitko. Powiedział, że w obszernej informacji przedstawił stan bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego. Poinformował o skargach, jakie złożyli mieszkańcy Powiatu. Grupują się one wokół stanu parków i skwerów. Ponadto skargi były na jakość produktów żywnościowych, jakość wody. Podkreślił, że bezpieczeństwo sanitarne zależy przede wszystkim od tego, jakie jest bezpieczeństwo całego kraju. Wystąpił z propozycją podjęcia uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił Jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 4 kwietnia br. zapoznała się z oceną i pozytywnie jednomyślnie ją zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zwrócił uwagę na zanieczyszczenie i zapylenie miasta Inowrocławia. Podniósł sprawę budowy obwodnicy i wyprowadzenia poza miasto ruchu tranzytowego, aby ten problem rozwiązać. Ponadto radny chciałby, aby instytucja powołana do kontroli żywności, kontrolowała i sprawdzała żywność w supermarketach, bo tam są największe jej skupiska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Jacek Obitko poinformował, że do kontroli supermarketów Inspekcja Sanitarna przykłada bardzo dużą wagę. Sprawdzanie supermarketów leży w obowiązku Kierownika Działu Żywienia.

Radna p. Zyta Szumlańska wniosła uwagę dotyczącą pacjentów chorujących na żółtaczkę typu B i typu C. Zaproponowała, aby Rada Powiatu za pośrednictwem Posłów naszej ziemi skierowała zapytanie do Narodowego Funduszu Zdrowia, z powiadomieniem Komisji Zdrowia przy Sejmie, czy dotychczasowe środki finansowe będące w dyspozycji Inspekcji Sanitarnej na badania mające na celu wykrywanie zakażeń i chorób zakaźnych oraz grupy osób, które tym badaniom powinny być poddane są zabezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia na rok 2003. Chodzi o badania przeciwciał anty- HCV i anty HBV, u zakażonych HCV i HBV, ozdrowieńców po wzw- B i C oraz osób z kontaktu z zakażonymi wirusem typu C. Z informacji otrzymanej od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy wynika, że te badania powinny być realizowane przez świadczeniodawców, z którymi byłe Kasy Chorych zawarły umowy na udzielanie tych świadczeń zdrowotnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Jacek Obitko zgodził się z radną p. Zytą Szumlańską, że jest to zagadnienie bardzo ważne dla całego kraju. Prawdą jest, że Inspekcja Sanitarna nie ma środków finansowych na szczepionkę na żółtaczkę typu C, a jest to ciężkie schorzenie wątroby, które może prowadzić do ciężkiej utraty zdrowia, a nawet do niewydolności wątroby. Można się spodziewać wzrostu zachorowalności na żółtaczkę typu C.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że w najbliższy piątek 25 kwietnia br. będzie uczestniczył w konwencie Starostów w Brodnicy, na który zaproszony jest szef Narodowego Funduszu Zdrowia p. Andrzej Neumann i osobiście wniosek radnej mu przekaże.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (29)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.Z projektem uchwały wystąpił Powiatowy Lekarz Weterynarii p. Piotr Kuta, który dokonał ogólnej charakterystyki stanu sanitarno - weterynaryjnego na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Zaznaczył, iż nie stwierdzono żadnych chorób zakaźnych zwierząt o przebiegu epizootycznym, które spowodowałby straty ekonomiczne lub zagrożenie dla zdrowia ludzi na terenie naszego Powiatu. Podkreślił, że działania prowadzone przez weterynarię mają na celu podniesienie warunków produkcji na wyższy poziom i dostosowanie tych warunków do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Poinformował o wizytacji inspektorów Unii Europejskiej. Kontrolowany był supermarket Champion, w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego i Zakłady Mięsne "Viando" w Radojewicach. Kontrola wypadła pomyślnie. Wystąpił z propozycją podjęcia uchwały.

W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił jej Przewodniczący p. Piotr Luber, który przedstawił stanowisko komisji. Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. zapoznała się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii. Za przyjęciem głosowali wszyscy członkowie komisji ("za" 5). Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Zarządu Powiatu Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski wniósł autopoprawkę do projektu uchwały, polegającą na dopisaniu w jego tytule na końcu zdania "za 2002 rok" i w § 1 również należy dopisać "za rok 2002".

Radny p. Piotr Szwagrzyk podniósł problem zabrudzonych ulic, skwerów i trawników przez psie odchody. Zapytał p. Kutę, jakie są choroby odzwierzęce i co grozi dzieciom bawiącym się w piaskownicy, która jest zabrudzona przez psy. Wyraził nadzieję, że Zarząd Powiatu wspólnie z miastem rozwiążą ten problem.

Radny p. Jerzy Naumann zapytał, kto jest odpowiedzialny za usuwanie zwierząt, które zostały potrącone przez samochód?

Radny p. Andrzej Orczykowski odniósł się do sprawozdania (str.3). Zapytał o krowy zarażone białaczką enzootyczną. Stwierdzono 370 zarażeń, a w ramach urzędowego postępowania wykupiono 59 sztuk. Następnie jest napisane, iż białaczka ta nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Zapytał, dlaczego te krowy się wykupuje?

Powiatowy Lekarz Weterynarii ustosunkował się do pytań radnego p. Piotra Szwagrzyka i radnego p. Jerzego Naumanna, które są zbieżne i oświadczył, że sprawy utrzymania czystości nie leżą w kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii. Utrzymanie porządku i czystości określa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Dotyczy to również zwierząt, które znajdują się na ulicach na skutek wypadków komunikacyjnych, to też określa w/w ustawa. Za psa odpowiada jego właściciel. Inspekcja Weterynaryjna nie ma możliwości organizacyjnych oraz nie jest władna, aby ten problem rozwiązać.

Odpowiadając radnemu p. Andrzejowi Orczykowskiemu wyjaśnił, że wymienione w raporcie sztuki nie są klinicznie chore. Są to zwierzęta, u których w badaniach krwi stwierdzono przeciwciała charakterystyczne dla zetknięcia się tych zwierząt z wirusem białaczki bydła. Wirus białaczki bydła nie jest wirusem odzwierzęcym i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wyjaśnił, że nie leczy się białaczki u bydła, a likwidacja polega na wykupie tych zwierząt ze środków budżetu Państwa. Ilość wykupionego bydła zależy od środków, jakie zostaną przekazane z budżetu centralnego.
Odpowiadając radnemu p. Piotrowi Szwagrzykowi odnośnie zabrudzeń skwerów i trawników przez psie odchody stwierdził, że jest to problem epidemiologiczny. Obecność jaj pasożytów zwierzęcych, szczególnie psich stanowi poważne zagrożenie dla dzieci.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał o sens wykupywania tych zarażonych zwierząt, jeżeli nie stanowią one zagrożenia?

Powiatowy Lekarz Weterynarii p. Piotr Kuta wyjaśnił, że Inspekcja Weterynaryjna w decyzjach administracyjnych i w rozmowach z właścicielami zarażonych na białaczkę bydlęcą zwierząt wskazuje, żeby jak najszybciej właściciel pozbywał się tych zwierząt. Wiele gospodarstw wielostadnych i indywidualnych prowadzi zwalczanie białaczki we własnym zakresie.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (29)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę.

15. Informacja Zarządu Powiatu o formach, metodach współpracy i współdziałania z samorządami terytorialnymi Powiatu Inowrocławskiego.

W imieniu Zarządu Powiatu wystąpił Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich p. Ryszard Florek. Poinformował, że przedłożona informacja opracowana została przez Naczelników Wydziałów oraz Głównych Specjalistów Starostwa. Podstawą do jej opracowania były zadania i sprawy określone w ustawie kompetencyjnej, a przede wszystkim blisko 5- letnie doświadczenie współpracy z samorządami terytorialnymi. W przedłożonym materiale brak jest odniesienia do form, metod współpracy i współdziałania Rady Powiatu z samorządami. Zaznaczył, że nie jest intencją samorządu powiatowego i jego organów ingerowanie w suwerenność samorządu stopnia podstawowego jak również przejmowanie przypisanych im prawem zadań.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Powiedział, że komisja na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia br. po zapoznaniu się z jednomyślnymi opiniami poszczególnych komisji wnosi o przyjęcie omawianej informacji.

Informację przyjęto bez uwag.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2002 rok:

W imieniu Zarządu Powiatu głos zabrała Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. W swoim wystąpieniu dokonała ogólnej charakterystyki budżetu. Przedstawiła jego realizację i trudności z nią związanych. Poinformowała, że budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2002 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/259/200 1 Rady Powiatu w dniu 27 grudnia 2001 roku z planowanym deficytem 1.200 tys. zł. W trakcie realizacji budżetu Rada Powiatu 9 - krotnie, a Zarząd Powiatu 14 - krotnie swymi uchwałami dokonywały zmian w planie dochodów i wydatków. Pomimo licznych zmian wprowadzanych w budżecie w 2002 roku, Zarząd Powiatu prowadząc bardzo oszczędną i racjonalną gospodarkę posiadanymi środkami finansowymi, według stanu na 31.12.2002 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych, ani z tytułu poręczeń. Ostatecznie planowane dochody zrealizowane zostały w 99,82% i wynosiły 89.091.255 zł., a wydatki zamknęły się kwotą 89.833.377 zł., co stanowiło 99,15% planowanych wydatków. Takie wykonanie budżetu w roku 2002 pozwoliło na wypracowanie nadwyżki w kwocie 614.452 zł.
Na zakończenie swego wystąpienia p. Anna Berendt wniosła w imieniu Zarządu Powiatu o przyjęcie przedłożonego sprawozdania.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Owedyk, który w jej imieniu przestawił Radzie Powiatu opinię o wykonaniu budżetu za 2002 rok przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu (tekst opinii w załączeniu). Ponadto przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczącą wykonania przez Zarząd Powiatu budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2002 rok (uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu).

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zgodnie z porządkiem obrad otworzyła dyskusję nad przedłożonym przez Skarbnika Powiatu sprawozdaniem.

Stanowisko w sprawie wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2002 rok przedłożyły Radzie Powiatu poszczególne Kluby Radnych.

W imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej wystąpiła radna p. Wanda Bańkowska, która przedstawiła stanowisko klubu (tekst wystąpienia w załączeniu) i wniosła o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2002 rok.

Radny p. Andrzej Antoniewicz podkreślił, że dzisiejsza sesja jest bardzo ważna, dlatego, że łączy poprzednią kadencję Rady Powiatu w Inowrocławiu oraz kadencję aktualną. W imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego podziękował radnym poprzedniej kadencji oraz Zarządowi poprzedniej kadencji i wnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.

W imieniu Klubu "Porozumienie Samorządowe" wystąpił jego Przewodniczący p. Andrzej Orczykowski i wniósł o nie udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu (tekst wystąpienia w załączeniu).

Radny p. Marek Rosa zapytał o pozycje "Wynagrodzenia osobowe pracowników" (str. 71 przedłożonego sprawozdania). Chodzi o wydatkowanie kwoty 146.279 zł. - jaka suma z tego została przeznaczona na nagrody i ile osób ją otrzymało?, jaka suma została wypłacona za ekwiwalenty za urlop? Ponadto zapytał dlaczego pracownicy nie wykorzystują należnych im urlopów?

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt poprosiła o 5 minut przerwy, aby udzielić szczegółowej odpowiedzi.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski wyjaśnił, że nagrody otrzymują wszyscy pracownicy, za wyjątkiem Starosty. Odniósł się do wypowiedzi radnego p. Andrzeja Orczykowskiego. Powiedział, że Zarząd Powiatu nie ustrzegł się niedobrej sytuacji, która powstała w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Nie ma ona jednak takiego wymiaru, takiego charakteru, jaki został przez radnego przedstawiony. Przypomniał, że ustalenia, które doprowadziły do ujawnienia nieprawidłowości dokonała kontrola wewnętrzna Starostwa. Następnie zgłoszono do Urzędu Wojewódzkiego tę sprawę, z prośbą o obiektywną ocenę. Pracownicy winni tej nieprawidłowości ponieśli służbową odpowiedzialność, natomiast wymiar sprawiedliwości odstąpił od wszczęcia dalszych czynności, bowiem uznał, że cała sprawa nie nosi znamion przestępstwa.

Radny p. Marek Rosa powiedział, że odpowiedź na zadane przez niego pytania może otrzymać na następnej sesji.

b) wniosek Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za rok 2002.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Stanisława Owedyka o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2002 rok i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku absolutoryjnego dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2002 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Owedyk przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2002 rok. Ponadto przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku absolutoryjnego dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2002 rok (wniosek komisji oraz uchwała wraz z uzasadnieniem z RIO w załączeniu).

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zarządziła głosowanie projektu uchwały absolutoryjnej.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 29 )

za - 20 radnych
przeciw - 6 radnych
wstrzymało się - 3 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę absolutoryjną.

Po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały absolutoryjnej dla Zarządu Powiatu, głos zabrał Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski. Podkreślił nadzwyczajność sesji i wyraził podziękowanie za docenienie pracy Zarządu Powiatu - radnym Rady Powiatu, kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i pracownikom Starostwa. Serdecznie podziękował najbliższym współpracownikom - Wicestaroście byłemu i obecnemu, p. Skarbnik byłej i obecnej oraz Sekretarzowi byłemu i obecnemu, a także Posłom naszej ziemi. Uznał, że wszyscy mieli swój udział w realizacji budżetu.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.

Z projektem uchwały wraz z autopoprawką wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, iż zmiana w budżecie nastąpi tylko po stronie wydatków, na skutek konieczności utworzenia nowych rozdziałów i paragrafów. Budżet zostanie zmieniony o kwotę 40.500 zł., 30 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup komputera wraz z oprogramowaniem w celu prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, 500 zł. - celem udzielenia pomocy dla mieszkańca miasta poszkodowanego w katastrofie spowodowanej wybuchem gazu i 10 tys. zł. i na zakup pieca w DPS w Ostrowie (dotychczas używany uległ awarii). Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Komisja na swoim posiedzeniu dniu 23 kwietnia 2003 roku zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały wraz z autopoprawką. Komisja uważa, iż zmiany zaproponowane przez Zarząd są zasadne i niezbędne.

Za przyjęciem uchwały wraz z autopoprawką głosowało 5 członków komisji. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 29 )
za - 25 radnych
przeciw - 0 radnych
wstrzymało się - 4 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski w odniesieniu do interpelacji radnej p. Barbary Kozłowskiej dotyczącej prawidłowo funkcjonującej komunikacji miejskiej między Osiedlem Piastowskim a dworcem PKP powiedział, że jest ona przedmiotem analizy i dyskusji od wielu tygodni. Wydział Komunikacji przygotowuje pewne rozstrzygnięcia tego problemu i po 5 maja zostanie podjęta decyzja. Druga interpelacja dotycząca zanieczyszczenia parku na Osiedlu Piastowskim I zostanie przekazana Prezydentowi p. Brejzie.
Radny p. Piotr Szwagrzyk poprosił odpowiedź na piśmie. Starosta ustosunkował się przychylnie, bowiem obecnie Starostwo nie dysponuje wystarczającą wiedzą na podniesiony przez radnego temat.
Radny p. Lech Skarbiński podniósł problem funkcjonowania Centrum Kształcenia Praktycznego. Starosta Inowrocławski poinformował, że CKP powstało wysiłkiem samorządu powiatowego. Stwarza dobre warunki do kształcenia praktycznego młodzieży szkół technicznych. Z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji powstały pracownie:
- Pracownia badań silników i napędów oraz Pracownia elektryczna, które do użytku oddane zostały w II półroczu ub.,
- Pracownia samochodowa, której uruchomienie powinno nastąpić w przyszłym tygodniu,
- Pracownia symulacji procesów skrawania i Pracownia obrabiarek skrawających oddane do użytku l września ub.,
- W trakcie organizacji jest Pracownia specjalizacji zawodowej i Pracownia elektryczno - elektroniczna przy współudziale dyplomantów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.
Dotychczas wydatkowano ze środków ministerstwa 193 tys. zł., a z budżetu powiatu 45 tys. zł.

19. Wnioski i oświadczenia.

W imieniu Klubu Porozumienie Samorządowe wystąpił radny p. Marek Rosa, który zgłosił wniosek i prosił o skierowanie go do Komisji Rewizyjnej. Radny wnioskował, aby wyjaśnić sytuację zaistniałą w szpitalu, a dotyczącą nie funkcjonowania spalarni odpadów pomedycznych".

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że Klub Porozumienie Samorządowe przekazał Regulamin Klubu.

20. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka formułą: " zamykam obrady IX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu" zakończyła posiedzenie o godz. 14.45.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Lucjan Kwiatkowski

Protokołowała
Jadwiga Antczak